Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

 1. NOVÁKOVÁ, Zita. Inkluze ve škole hlavního vzdělávacího proudu pohledem žáků se zrakovým postižením. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách. Students with Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 79-98. ISBN 978-80-210-6304-4.
 2. NOVÁKOVÁ, Zita. Příprava speciálních pedagogů na dráhu profesionálů pracujících s osobami se zrakovým postižením. Konference ke Dni nevidomých. Centrum sociálních služeb Chrlice, 13.11.2013. In Sociální začleňování osob se zrakovým postižením. 2013.
 3. NOVÁKOVÁ, Zita. Reflexe inkluzivního vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 191-206. ISBN 978-80-7315-245-1.
 4. NOVÁKOVÁ, Zita a Zdislava PAULÍKOVÁ. Sexuální gramotnost dospívajících s důrazem na informovanost osob se zrakovým postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 222-235. ISBN 978-80-210-6515-4.
 5. 2012

 6. NOVÁKOVÁ, Zita a Zuzana KRAMOSILOVÁ. Alternativy ve výuce prostorové orientace a samostatného pohybu žáků se zrakovým a přidruženým postižením - příklad dobré praxe. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 451-464. ISBN 978-80-210-5941-2.
 7. NOVÁKOVÁ, Zita. Faktor socializace v inkluzivním vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 231-243. ISBN 978-80-210-5995-5.
 8. NOVÁKOVÁ, Zita. Funkční vyšetření zraku a metody rozvoje zrakového vnímání v rané intervenci u dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Early Support and Intervention for Children with Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-154. ISBN 978-80-210-5880-4.
 9. VÍTKOVÁ, Marie, Zita NOVÁKOVÁ a Dagmar OPATŘILOVÁ. Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2012. 159 s. ISBN 978-80-7315-240-6.
 10. NOVÁKOVÁ, Zita, Hana MICHELFEITOVÁ a Andrea STANÍKOVÁ. Postoje a informovanost studentů vyššího sekundárního vzdělávání vzhledem k fenoménu zrakového postižení. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 68-88. ISBN 978-80-210-5941-2.
 11. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4.
 12. NOVÁKOVÁ, Zita. Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 159-180. ISBN 978-80-210-6044-9.
 13. NOVÁKOVÁ, Zita. Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením. In Bartoňová, M.; Býtešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 159-180, 21 s. ISBN 978-80-210-6044-9.
 14. NOVÁKOVÁ, Zita. Tradiční a moderní strategie v předškolním vzdělávání dětí se zrakovým postižením. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 424-450. ISBN 978-80-210-5941-2.
 15. NOVÁKOVÁ, Zita. Zrakové postižení. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2012. s. 175-195, 26 s. ISBN 978-80-7315-237-6.
 16. NOVÁKOVÁ, Zita. Zrakové postižení - postoje a informovanost studentů vyššího sekundárního a terciálního vzdělávání. In Michalík, Jan a kolektiv. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 69-81. ISBN 978-80-244-3372-1.
 17. 2011

 18. NOVÁKOVÁ, Zita a Klára HAMPLOVÁ. Podpora sociálních a pracovních kompetencí žáků se zrakovým postižením v jejich volném čase. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 159-171. ISBN 978-80-7315-216-1.
 19. 2010

 20. NOVÁKOVÁ, Zita. Oftalmopedie. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 253-272, 19 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
 21. NOVÁKOVÁ, Zita a Dagmar VILÁŠKOVÁ. Strukturované učení v integrativním vzdělávání žáka s těžkým zrakovým postižením a poruchou autistického spektra. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2010. 15 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 22. NOVÁKOVÁ, Zita a Dagmar VILÁŠKOVÁ. Vhodná edukační strategie jako základní předpoklad úspěšného integrativního vzdělávání žáků s těžkým zrakovým postižením a s poruchou autistického spektra. In Bartoňová, Miroslava; Vítková, Marie et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 217-228. ISBN 978-80-210-5383-0.
 23. 2009

 24. NOVÁKOVÁ, Zita. Člen Rady školy. Rada školy Střední školy, základní školy a mateřské školy pro zrakově postižené, Brno, 2009.
 25. NOVÁKOVÁ, Zita. Některé strategie ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením a poruchami emocí a chování. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.: Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 181-192. plnění výzkumného záměru. ISBN 978-80-210-5032-7.
 26. NOVÁKOVÁ, Zita. Sociální interakce žáků se zrakovým postižením v kontextu integrativního vzdělávání. In Vítková, M.; Vojtová, V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevyhodněním: Education of Socially Diadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 27. 2008

 28. NOVÁKOVÁ, Zita. Člen správní rady. Správní rada TyfloCentrum Brno, o.p.s., 2008.
 29. NOVÁKOVÁ, Zita. Posilování komunikačních kompetencí u žáků se souběžným zrakovým a přidruženým postižením. In Bartoňová, M.; Vítková, M. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.: Education of pupils with special educational needs II. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. s. 147-158. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-210-4736-5.
 30. NOVÁKOVÁ, Zita. Posilování komunikativních kompetencí u žáků se souběžným zrakovým a přidruženým postižením. In Klenková, J.; Vítková, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 119-131. ISBN 978-80-7315-167-6.
 31. NOVÁKOVÁ, Zita. Visual Impairment. In ŠIMONÍK, Oldřich a Marie VÍTKOVÁ. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 123-127. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7392-058-6.
 32. 2007

 33. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.
 34. 2003

 35. NOVÁKOVÁ, Zita. Integrace zrakově postižených žáků z pohledu jejich pedagogů. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2003, roč. 128, č. 1, s. 41-43. ISSN 0323-0449.
 36. 2001

 37. SÝKOROVÁ, Zita. Centrum speciálně pedagogické podpory na katedře speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. s. 30-31. ISBN 80-85931-92-3.
 38. SÝKOROVÁ, Zita. Innovative Modules In Teaching Inclusive Special Education at Department of Special Education at Masaryk University Brno. 1. vyd. Manchester: Inclusive Technology Ltd. and University of Manchester, 2001. ISEC 2000:Including the Excluded. ISBN 1-903618-13-4.
 39. SÝKOROVÁ, Zita. Oftalmopedie. Predškolská výchova. Bratislava, 2001, LV, č. 3, s. 46-47. ISSN 0032-7220.
 40. SÝKOROVÁ, Zita. Přehled služeb komplexní podpory. In Katedra speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. s. 28-29. ISBN 80-85931-92-3.
 41. SÝKOROVÁ, Zita. Special School for Visually Impaired in Brno, Czech Republic. In Visions and Strategies for the New Cantury. Grave: ICEVI, 2001. s. 138. ISBN 90-76898.02.2.
 42. SÝKOROVÁ, Zita. Stáže studentů v zahraničí. In Katedra speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. s. 41-42. ISBN 80-85931-92-3.
 43. 1998

 44. SÝKOROVÁ, Zita. Etopedie ve Finsku. Univerzitní noviny. Brno, 1998, roč. 5, 12/98, s. 11. ISSN 1211-6866.
 45. SÝKOROVÁ, Zita. Škola pro všechny. Brno: Paido, 1998. 181 s. In Integrativní speciální pedagogika, s. 9-11. ISBN 80-85931-51-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2022 12:19