Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HURDÍK, Jan a Eva DOBROVOLNÁ. § 22 [Osoba blízká]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 117-121. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 2. DOBROVOLNÁ, Eva. § 23 - § 33 [Počátek a konec právní osobnosti člověka - Souhlas zákonného zástupce se samostatným provozováním ...]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 122-148. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 3. DOBROVOLNÁ, Eva a Radek RUBAN. § 3024 [Zahraniční fyzická a právnická osoba]. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 2182-2184. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 4. DOBROVOLNÁ, Eva. § 36 - § 37 [Omezení způsobilosti samostatně právně jedna u nezletilého - Přiznání svéprávnosti]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 1-302 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 154-159. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 5. DOBROVOLNÁ, Eva. § 441 - § 449 [Smluvní zastoupení - Pokračovací povinnost zmocněnce a povinnost vydat propůjčené a získané věci]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1384-1405. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 6. DOBROVOLNÁ, Eva. § 457 - § 485 [Zákonné zastupování a opatrovnictví - Soupis jmění a vyúčtování správy]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1414-1465. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 7. DOBROVOLNÁ, Eva. § 548 - § 550 [Podmínka - Doložení času] § 560 [Forma právního jednání, kterým se zřizuje, převádí, mění nebo ruší věcné právo k nemovité věci]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 1743-1750, 1789-1790, 10 s. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 8. DOBROVOLNÁ, Eva. § 570 - § 573 [Právní jednání vůči nepřítomné osobě]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2022. s. 1823-1831. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 9. HANDLAR, Jiří a Eva DOBROVOLNÁ. § 580 [Rozpor s dobrými mravy a se zákonem. Počáteční nemožnost plnění]. In Lavický, Petr a kol. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 1848-1861. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 10. DOBROVOLNÁ, Eva. § 581, § 3019, § 3031 [Neplatnost právního jednání pro nedostatek svéprávnosti a neschopnosti právně jednat z důvodu duševní poruchy - Identifikující údaje fyzické a právnické osoby - Řízení o ochraně pokojného stavu]. In Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. Občanský zákoník I : Obecná část § 303-654 : komentář. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2022. s. 1862-64, 2181-82, 2217-18, 7 s. Velké komentáře, 2 svazky. ISBN 978-80-7400-852-8.
 11. DOBROVOLNÁ, Eva. Český civilní řád soudní pro třetí milénium (Sborník z konference konané ve dnech 22.-23.3.2017). In Český civilní řád soudní pro třetí milénium. Praha: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2022. s. 1-159.
 12. RONOVSKÁ, Kateřina a Eva DOBROVOLNÁ. Die Stiftung und ihre Anwendung als Instrument zur Familienvermögensverwaltung in der Tschechischen Republik. In Deixler-Hübner, A., Kletecka, A., Schima, G. Festschrift Martin Schauer. Wien: Manz, 2022. s. 449-461. ISBN 978-3-214-17102-5.
 13. DOBROVOLNÁ, Eva. Direkteintragungen durch den Notar in öffentliche Register in der Tschechischen Republik. In Saria, G. Die Direkteintragung in das Firmenbuch durch Notare und Rechtsanwälte. Wien: Verlag Österreich, 2022. s. 1-21, 20 s. ISBN 978-3-7046-8862-0.
 14. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Kupní smlouva k movité a nemovité věci. 3. vyd. Praha: Leges, 2022. 8 s. ISBN 978-80-7502-615-6.
 15. DOBROVOLNÁ, Eva. Ochrana držby a náhrada způsobené újmy. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2022, č. 4, s. 121-125. ISSN 1210-6410.
 16. RONOVSKÁ, Kateřina a Eva DOBROVOLNÁ. Přezkum rozhodnutí nejvyšších orgánů profesních komor. In Korporačné spory 2022. 2022.
 17. DOBROVOLNÁ, Eva. Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a možnosti její transpozice. Soukromé právo. 2022, 7-8, s. 33-41.
 18. DOBROVOLNÁ, Eva. Vzor smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a služebnosti práva stezky. 3. vyd. Praha: Leges, 2022. 4 s. ISBN 978-80-7502-615-6.
 19. 2021

 20. DOBROVOLNÁ, Eva, Petr LAVICKÝ a Krzysztof DROZDOWICZ. Der Einfluss der COVID-19 Pandemie auf das Zivilprozessrecht in Tschechien und Polen. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Wien: Manz, 2021, roč. 2021, č. 6, s. 281-287. ISSN 2078-1059.
 21. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K formátu příloh datové zprávy u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, č. 4, s. 57-60. ISSN 1210-6348.
 22. DOBROVOLNÁ, Eva. K možnosti vydání mezitímního rozsudku v řízení o povolení nezbytné cesty. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, 1-2, s. 56-61. ISSN 1210-6348.
 23. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K nabytí vlastnického práva na základě principu materiální publicity v případě absolutně neplatného právního jednání. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, Neuveden, č. 4, s. 47-52. ISSN 1210-6348.
 24. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K naléhavému právnímu zájmu opomenutého podílového spoluvlastníka na určení neúčinnosti rozhodnutí většinového spoluvlastníka v záležitosti nikoliv neodkladné. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, Neuveden, č. 6, s. 52-57. ISSN 1210-6348.
 25. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K povaze zákonného předkupního práva podle § 3056 o. z. a k nárokům předkupníka při uzavření kupní smlouvy a jejím následném zrušení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, Neuveden, č. 12, s. 45-52. ISSN 1210-6348.
 26. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K tzv. informační činnosti soudu v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (vypořádání SJM) při nesprávném zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, Neuveden, č. 5, s. 47-53. ISSN 1210-6348.
 27. DOBROVOLNÁ, Eva. K určitosti žalobního petitu u žalob na nepeněžité (aktivní) plnění. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, Neuveden, č. 2, s. 98-101. ISSN 1210-6410.
 28. DOBROVOLNÁ, Eva. K zastoupení strany více zmocněnci v civilním procesu. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, Neuveden, č. 5, s. 30-32. ISSN 1210-6348.
 29. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Ke vzniku předkupního práva podílových spoluvlastníků u věci v podílovém spoluvlastnictví v důsledku smrti vlastníka spoluvlastnického podílu. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, č. 3, s. 50-54. ISSN 1210-6348.
 30. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 1099-1113 nového občanského zákoníku. In Spáčil, J. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2021. s. 379-425. Komentáře. ISBN 978-80-7400-803-0.
 31. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Nutnost souhlasu opatrovnického soudu u návrhu podaného zákonným zástupcem nezletilého ve správním soudnictví. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, č. 12, s. 60-61. ISSN 1210-6348.
 32. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Podjatost soudce ve správním soudnictví. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, č. 11, s. 62-66. ISSN 1210-6348.
 33. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Poskytování informací o rozhodovací činnosti soudů a povinnost poskytnout informace finančním arbitrem. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, 1-2, s. 69-71. ISSN 1210-6348.
 34. DOBROVOLNÁ, Eva. Promítnutí některých institutů civilního soudního řízení, exekučního a insolvenčního řízení do katastru nemovitostí. In Vzdělávací akce pro Český úřad zeměměřičský a katastrální. 2021.
 35. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Přezkum opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku z pohledu pandemického zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, č. 10, s. 45-50. ISSN 1210-6348.
 36. DOBROVOLNÁ, Eva. Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr: Jednání v rozhodčím řízení formou videokonference; negativní nonverbální reakce rozhodce na přednes strany jako důvod jeho vyloučení. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, č. 2, s. 74-76. ISSN 1210-6410.
 37. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Rozhodování o návrhu na ustanovení zástupce asistentem soudce. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, č. 3, s. 56-60. ISSN 1210-6348.
 38. DOBROVOLNÁ, Eva. Řádná a mimořádná správa věci ve spoluvlastnictví z komparativního pohledu. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021, roč. 9, č. 2, s. 9-13. ISSN 2533-4239.
 39. DOBROVOLNÁ, Eva a Filip MAZEL. Ústavní soud České republiky: Podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, 15-16, s. 565-567. ISSN 1210-6410.
 40. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Vybírání a vrácení soudního poplatku v případě odmítnutí kasační stížnosti. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2021, č. 6, s. 62-67. ISSN 1210-6348.
 41. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Alena WINTEROVÁ, Bohumil DVOŘÁK a Zdeněk PULKRÁBEK. Vybrané instituty obecné části návrhu věcného záměru CŘS. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 3, s. 77-88. ISSN 1210-6410.
 42. DOBROVOLNÁ, Eva. Vzor žaloby na ochranu držby I. 2021. 5 s. Králík, M. a kolektiv. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů. ISBN 978-80-7502-392-6.
 43. DOBROVOLNÁ, Eva. Vzor žaloby na ochranu držby II. Praha: Leges, 2021. 4 s. Králík, M. a kolektiv. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů. ISBN 978-80-7502-392-6.
 44. DOBROVOLNÁ, Eva. Zamyšlení nad principem oddělení věcněprávních a závazkověprávních jednání. In Ronovská Kateřina, Havel Bohumil, Lavický Petr a kol.,. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám: Základní otázky života, práva a vůbec ...! 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. s. 59-70. Spisy Právnické fakulty, Masarykova univerzita, edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1.
 45. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Zrušení povolení insolvenčního správce pro pozbytí podmínky bezúhonnosti. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2021, č. 5, s. 58-63. ISSN 1210-6348.
 46. 2020

 47. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Aktivní legitimace státu k podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, 7-8, s. 65-69. ISSN 1210-6348.
 48. DOBROVOLNÁ, Eva. Der Entwurf einer neuen tschechischen ZPO. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Wien: Manz, 2020, Neuveden, č. 2, s. 75-88. ISSN 2078-1059.
 49. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Bohumil HAVEL a Vlastimil PIHERA. IEL Property and Trust Law - Czech Republic. 1. vyd. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020. 190 s. International Encyclopaedia of Laws series. ISBN 978-90-411-0759-6.
 50. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K aplikovatelnosti ustanovení občanského zákoníku o rozhradách. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, Neuveden, 1-2, s. 58-60. ISSN 1210-6348.
 51. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K možnosti vydání mezitímního rozsudku v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, Neuveden, č. 6, s. 54-59. ISSN 1210-6348.
 52. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K oceňování věcí v řízení o vypořádání společného jmění manželů podle občanského zákoníku. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, č. 12, s. 51-56. ISSN 1210-6348.
 53. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K okruhu účastenství ve sporech o určení, že předmět smlouvy, který byl zcizen, je ve společném jmění prodávajících. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, Neuveden, č. 3, s. 46-49. ISSN 1210-6348.
 54. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K platnosti ujednání stran vážícího vznik práva na smluvní pokutu. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, č. 9, s. 47-51. ISSN 1210-6348.
 55. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K právnímu režimu zvířete při soudním uplatnění nároku na vydání psa. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, č. 5, s. 51-53. ISSN 1210-6348.
 56. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K pravomoci soudu projednat spor na ochranu osobnosti poslance. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, č. 11, s. 49-54. ISSN 1210-6348.
 57. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K vypořádání SJM rozhodnutím soudu při existenci dohody o vypořádání SJM pro účely řízení o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, Neuveden, č. 4, s. 39-43. ISSN 1210-6348.
 58. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Ke zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k souboru na sebe navazujících pozemků v podobě parcel. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, Neuveden, 7-8, s. 55-60. ISSN 1210-6348.
 59. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Náhrada nákladů obci ve správním řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, č. 5, s. 57-61, 4 s. ISSN 1210-6348.
 60. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Neveřejnost správního řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, 1-2, s. 64-67. ISSN 1210-6348.
 61. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Nezbytná cesta. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 723-739. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-776-7.
 62. DOBROVOLNÁ, Eva. Ochrana držby před prováděním nebo odstraňováním stavby. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 20, s. 693-698. ISSN 1210-6410.
 63. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Ochrana rušené držby. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 678-692. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-776-7.
 64. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Ochrana skutečného vlastníka, nabyvatele a třetích osob. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 668-677. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-776-7.
 65. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Opakování žalobních tvrzení v kasační stížnosti. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, č. 12, s. 62-63. ISSN 1210-6348.
 66. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Opatření předsedy soudu justiční stráži ohledně kontroly advokátů, soudních exekutorů a notářů. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, č. 6, s. 62-64. ISSN 1210-6348.
 67. DOBROVOLNÁ, Eva. Opravné prostředky (kap. 21-24). In Radka Zahradníková. Praktikum civilního procesu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 226-281. ISBN 978-80-7380-785-6.
 68. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Oprávnění správních orgánů rozhodovat ve věcech pokojného stavu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, č. 3, s. 55-58. ISSN 1210-6348.
 69. DOBROVOLNÁ, Eva. Podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů. In Český úřad zeměměřičský a katastrální - věcná práva. 2020.
 70. ADAMOVÁ, Hana, Luboš BRIM, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jakub HANÁK a Anna PEKAŘOVÁ. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 832 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-690-0.
 71. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Sousedská práva. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 696-722. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-776-7.
 72. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Správní orgán jako osoba zjevně neoprávněná k podání kasační stížnosti při zastavení řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2020, č. 9, s. 54-60. ISSN 1210-6348.
 73. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Superficiální zásada a její dopady do praxe. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 651-666. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-776-7.
 74. DOBROVOLNÁ, Eva. Určitost žalobního petitu - úvaha nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu. In Katarína Gešková. Žalobné právo. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2020. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2020. s. 173-190. ISBN 978-80-568-0234-2.
 75. MAZEL, Filip a Eva DOBROVOLNÁ. Ústavní soud České republiky: Provádění důkazu přehráním audiovizuálního záznamu; překvapivost rozhodnutí. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2020, Neuveden, 23-24, s. 843-845. ISSN 1210-6410.
 76. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - Obecná část. 2. vydání. 2. vydání. Praha: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2020. 88 s. ISBN 978-80-88248-02-6.
 77. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - Zvláštní část. 2. rozšířené vydání. 2. vydání. Praha: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2020. 132 s. ISBN 978-80-88248-03-3.
 78. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Vydání mobilního telefonu jako věci důležité pro přestupkové řízení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, č. 4, s. 47-51, 4 s. ISSN 1210-6348.
 79. DOBROVOLNÁ, Eva. Zadržení odměny advokáta z finančních prostředků vymožených pro klienta. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, č. 4, s. 51-55. ISSN 1210-6348.
 80. DOBROVOLNÁ, Eva. Zjišťování pozůstalostního jmění a výhrada soupisu (k navrhované novele dědického práva ve srovnání s rakouským právem). Ad notam : notářský časopis. Praha: Notářská komora ČR, 2020, Neuveden, č. 3, s. 9-14. ISSN 1211-0558.
 81. 2019

 82. DOBROVOLNÁ, Eva. Convention on International Sale of Goods. In 2nd Vienna Military Contracting Course. 2019.
 83. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Doložení oprávnění zastupovat zmocnitele při podání správní žaloby zmocněncem jménem zmocnitele. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, 7-8, s. 71-74. ISSN 1210-6348.
 84. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Jednání advokáta snižující důstojnost advokátního stavu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 6, s. 54-57. ISSN 1210-6348.
 85. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K nabytí zástavního práva od neoprávněného. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, č. 12, s. 42-47. ISSN 1210-6348.
 86. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K použitelnosti judikatury o disparitě podílů v řízení o vypořádání SJM podle o. z. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2019, č. 11, s. 57-61. ISSN 1210-6348.
 87. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K použitelnosti judikatury o náhradě nákladů řízení v řízeních o vypořádání společného jmění manželů podle o. z. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, č. 10, s. 46-50. ISSN 1210-6348.
 88. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K povolení nezbytné cesty, hospodaří-li na pozemku nikoliv vlastník, ale třetí osoba. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 3, s. 47-49. ISSN 1210-6348.
 89. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K principům rozhodování soudu o zrušení či omezení služebnosti z hlediska náhrady za její zrušení nebo omezení. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, 1-2, s. 55-58. ISSN 1210-6348.
 90. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K předkupnímu právu k pozemku nebo stavbě podle přechodných ustanovení občanského zákoníku. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, č. 9, s. 55-58. ISSN 1210-6348.
 91. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K vypořádání SJM k domu stojícímu na pozemku jednoho z manželů. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 4, s. 52-55. ISSN 1210-6348.
 92. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 2701-2715. In Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019. s. 2859-2868. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 93. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 1037-1044. In Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran. Občanský zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 1109-1122. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 94. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 1303-1308. In Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019. s. 1365-1370. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 95. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 1390-1394. In Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019. s. 1459-1461. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 96. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k §1353-1358. In Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019. s. 1425-1429. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7.
 97. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Některé právní aspekty poskytování homeopatie. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 12, s. 52-57. ISSN 1210-6348.
 98. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Nutnost souhlasu klienta s úkonem disponujícím řízením, učiněným jeho advokátem. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 9, s. 61-63. ISSN 1210-6348.
 99. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Občanskoprávní povaha manipulační plochy. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, Neuveden, 7-8, s. 65-68. ISSN 1210-6348.
 100. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Alena WINTEROVÁ, Bohumil DVOŘÁK a Zdeněk PULKRÁBEK. Obrana návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 5, s. 153-159. ISSN 1210-6410.
 101. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Podpis jako podstatná náležitost podání ve správním řízení a opakovaná podání jako zneužití procesního práva. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 4, s. 60-64. ISSN 1210-6348.
 102. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Poskytování právních služeb advokátním koncipientem. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 11, s. 67-69. ISSN 1210-6348.
 103. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Poškození věci ze svévole nebo škodolibosti. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 6, s. 48-50. ISSN 1210-6348.
 104. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva Obecná část. 2. vydání. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, z.s., 2019.
 105. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Vstup oprávněné úřední osoby na cizí pozemek nebo do cizí stavby podle stavebního zákona. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 10, s. 53-57. ISSN 1210-6348.
 106. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Zastavení soudního řízení správního pro nezaplacení soudního poplatku a ujednání o odměně advokáta. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, 1-2, s. 61-64. ISSN 1210-6348.
 107. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Žaloba proti opakovanému odmítnutí poskytnout informace. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, č. 3, s. 51-54. ISSN 1210-6348.
 108. 2018

 109. DOBROVOLNÁ, Eva a Petr LAVICKÝ. Das gesetzliche Vorhaben der neuen ZPO in der Tschechischen Republik. Zeitschrift für Zivilprozess. Wolters Kluwer, 2018, roč. 22, č. 1, s. 187-212. ISSN 0342-3468. doi:10.1515/zzp-2017-220109.
 110. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Diskriminace spotřebitele jako zájemce o nájem bytu. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, č. 12, s. 54-56. ISSN 1210-6348.
 111. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Důkazní břemeno při uplatnění nároku na vydání věci. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 11, s. 44-47. ISSN 1210-6348.
 112. DOBROVOLNÁ, Eva a Jan HOLAS. Ediční povinnost při dokazování listinami. In Workshop: součinnost třetích osob při dokazování. 2018.
 113. DOBROVOLNÁ, Eva, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. první. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. 396 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická. ISBN 978-80-210-8905-1.
 114. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K právnímu režimu vad spočívajících v neschopnosti vodicího psa disponovat vlastnostmi stanovenými právními předpisy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, č. 10, s. 46-48. ISSN 1210-6348.
 115. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K právnímu režimu vypořádání SJM. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, 7-8, s. 64-70. ISSN 1210-6348.
 116. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K pravomoci k projednání a rozhodnutí sporu o určení práv k dobývacímu prostoru. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 4, s. 52-55. ISSN 1210-6348.
 117. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K předpokladům rozhodování a procesním postupům soudu v řízení o stanovení hranic pozemků. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 3, s. 47-50. ISSN 1210-6348.
 118. DOBROVOLNÁ, Eva. Koncepce opravných prostředků v návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. In Soukromé právo 2018 v Ostravě. 2018.
 119. DOBROVOLNÁ, Eva. Koncepce opravných prostředků ve věcném záměru civilního řádu soudního v Praze. In Soukromé právo 2018 v Brně. 2018.
 120. DOBROVOLNÁ, Eva. Mediace. In III. diskusní fórum k věcnému záměru civilního řádu soudního. 2018.
 121. DOBROVOLNÁ, Eva. Nabývání a zánik vlastnického práva. In Jiří Spáčil. Věcná práva, katatastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 79-99. ISBN 978-80-7400-711-8.
 122. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Nároky z porušeného předkupního práva podle občanského zákoníku z roku 1964 a jejich právní režim po účinnosti o. z. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, č. 5, s. 47-49. ISSN 1210-6348.
 123. DOBROVOLNÁ, Eva. Některé otázky dovolacího řízení ve věcném záměru civilního řádu soudního. In 2. diskusní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. 2018.
 124. DOBROVOLNÁ, Eva. Některé procesní aspekty žaloby na ochranu držby. In Dvořák, J., Macková, A. Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018. s. 33-41. ISBN 978-80-85305-53-1.
 125. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Nevypořádání se s vyjádřením osoby zúčastněné na soudním řízení správním jako vážná vada řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, č. 3, s. 53-56. ISSN 1210-6348.
 126. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Nezbytná cesta. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). Neuveden. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 536-550. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-701-9.
 127. DOBROVOLNÁ, Eva. Objasnění systému právních předpisů z oblasti ochrany osobních údajů v kontextu EU a definice klíčových pojmů z oblasti GDPR. In Navrátil, J. GDPR pro praxi. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2018. s. 34-52. ISBN 978-80-7380-689-7.
 128. DOBROVOLNÁ, Eva. Ochrana osob v případě porušení osobnostních práv nebo ochrany osobních údajů. In Navrátil, J. GDPR pro praxi. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2018. s. 53-62. ISBN 978-80-7380-689-7.
 129. DOBROVOLNÁ, Eva. Ochrana osobnostních projevů podle občanského zákoníku. In Navrátil, J. GDPR pro praxi. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2018. s. 283-298. ISBN 978-80-7380-689-7.
 130. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Ochrana rušené držby. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). Praha: C. H. Beck, 2018. s. 496-509. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-701-9.
 131. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Ochrana skutečného vlastníka, nabyvatele a třetích osob. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). Neuveden. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 487-495. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-701-9.
 132. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Orientační dechová zkouška jako důkaz v řízení o přestupku. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, 7-8, s. 74-78. ISSN 1210-6348.
 133. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Postup katastrálního úřadu při zápisu poznámky do katastru nemovitostí. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, č. 5, s. 55-58. ISSN 1210-6348.
 134. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Pravidlo tří let a vypořádání obchodního podílu v řízení o vypořádání SJM. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 4, s. 43-47. ISSN 1210-6348.
 135. DOBROVOLNÁ, Eva. Právní tituly umístění stavby na cizím pozemku. Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2018, roč. 29, č. 1, s. 14-18. ISSN 1211-443X.
 136. DOBROVOLNÁ, Eva. Právní tituly umístění stavby na cizím pozemku. In Konference ExFoS 2018 Vysoké učení technické v Brně. 2018.
 137. DOBROVOLNÁ, Eva. Právo stavby. In Jiří Spáčil. Věcná práva, katatastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 165-172. ISBN 978-80-7400-711-8.
 138. DOBROVOLNÁ, Eva. Přípustnost dovolání. In Cofola 2018. 2018.
 139. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Rozsah zastoupení ustanoveným advokátem v soudním řízení správním. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, č. 10, s. 52-54. ISSN 1210-6348.
 140. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 196 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, vol. 642. ISBN 978-80-210-9152-8.
 141. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 196 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9153-5.
 142. LAVICKÝ, Petr, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jan HOLAS, Petra LAVICKÁ, Robert PEŠA a Markéta ŠLEJHAROVÁ. Součinnost třetích osob při dokazování v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 196 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia), sv. č. 642. ISBN 978-80-210-9152-8.
 143. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Sousedská práva. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). Praha: C. H. Beck, 2018. s. 510-535. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-701-9.
 144. DOBROVOLNÁ, Eva. Sousedské právo. In Jiří Spáčil. Věcná práva, katatastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 63-78. ISBN 978-80-7400-711-8.
 145. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Stavení běhu lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení při podání žádosti o osvobození od soudních poplatků v řízení před správním soudem. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, 1-2, s. 58-61. ISSN 1210-6348.
 146. DOBROVOLNÁ, Eva, Michal KRÁLÍK a Vladimír SYRUČEK. Superficiální zásada a její dopady do praxe. In Syruček, V., Sabotinov, V. Realitní právo (Nemovitosti v realitní praxi). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 469-485. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-701-9.
 147. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Vlastimil PIHERA, Josef KOTÁSEK a Bohumil HAVEL. The Present and Future of Education in the Corporate, Foundation and Trust Law in the Czech Republic and in Europe. 2018.
 148. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Vlastimil PIHERA. Transparency of ownership structures:has it gone too far? 2018.
 149. DOBROVOLNÁ, Eva, Bohumil DVOŘÁK, Petr LAVICKÝ, Zdeněk PULKRÁBEK a Alena WINTEROVÁ. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 1-2, s. 17-27. ISSN 1210-6348.
 150. SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Vlastimil VITOUL a Silvie ŠTĚPÁNOVÁ. Vlastnictví bytu. Praha: Wolter Kluwer, 2018. 164 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-679-3.
 151. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Vypořádání společného jmění manželů k věci tvořící součást společného jmění, platně prodané za trvání manželství. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, č. 12, s. 46-48. ISSN 1210-6348.
 152. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Zástavní právo zřizované v daňovém řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, č. 11, s. 56-60. ISSN 1210-6348.
 153. DOBROVOLNÁ, Eva. Zastoupení strany více zmocněnci. In 1. diskusní fórum k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. 2018.
 154. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Změna společného příjmení v době trvání manželství. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2018, č. 6, s. 53-56. ISSN 1210-6348.
 155. DOBROVOLNÁ, Eva. Zpráva z V. zasedání odborného kolegia pro občanské právo k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2018, č. 5, 453-455. ISSN 0231-6625.
 156. 2017

 157. DOBROVOLNÁ, Eva. Convention on International Sale of Goods. In 1st Vienna Military Contracting Course. 2017.
 158. DOBROVOLNÁ, Eva. Český civilní řád soudní pro třetí milénium. 2017.
 159. DOBROVOLNÁ, Eva. členka Pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního. Pracovní skupina pro přípravu věcného záměru civilního řádu soudního, 2017 - 2020.
 160. DOBROVOLNÁ, Eva. Die Kodifikation im tschechischen Recht. In Iura Privata in Comparatione (Forschungsseminar zur europäischen Privatrechtsvergleichung - Frankfurt an der Oder). 2017.
 161. DOBROVOLNÁ, Eva. Dovolání jako řádný opravný prostředek ze srovnávací perspektivy. In Dny práva 2017. 2017.
 162. DOBROVOLNÁ, Eva. hostující členka. Zivilprozessrechtslehrervereinigung, 2017 - 2021.
 163. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K možnosti odstranění stromů. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, č. 9, s. 39-43. ISSN 1210-6348.
 164. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud nevypořádaného SJM. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, n/a, č. 12, s. 43-46. ISSN 1210-6348.
 165. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K podnětu k zahájení řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, č. 12, s. 48-51. ISSN 1210-6348.
 166. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K porušení obecných pravidel profesionální etiky advokáta pověřením jiného advokáta vyškrtnutého ze seznamu advokátů. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, č. 5, s. 54-56. ISSN 1210-6348.
 167. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K soudní ochraně při rozhodování o žalobě žadatele o zápis do seznamu advokátních koncipientů. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, č. 11, s. 50-55. ISSN 1210-6348.
 168. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2017, n/a, č. 11, s. 43-47. ISSN 1210-6348.
 169. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. K zamítnutí žaloby o povolení nezbytné cesty. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, n/a, č. 10, s. 44-48. ISSN 1210-6348.
 170. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 1040-1044, § 1303-1308, § 2701-2706, § 1390-1394, § 1353-1358. In Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. Občanský zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2017. s. nestránkováno, 29 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-653-1.
 171. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 1791-1795 občanského zákoníku. In Pražák, Z.; Fiala, J.; Handlar, J. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017. s. 120-126. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8.
 172. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 1893-1894 občanského zákoníku. In Pražák, Z.; Fiala, J.; Handlar, J. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha: Leges, 2017. s. 322-325. Komentátor. ISBN 978-80-7502-158-8.
 173. DOBROVOLNÁ, Eva. Několik poznámek k hospodárnosti řízení. In Výzvy českého civilního procesu. 2017.
 174. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Nezbytnost posouzení podmínky nutnosti komunikační potřeby v případě veřejně přístupné účelové komunikace. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, roč. 2017, č. 9, s. 46-49. ISSN 1210-6348.
 175. DOBROVOLNÁ, Eva. Právní povaha smíru. In Soukromé právo 2017. 2017.
 176. DOBROVOLNÁ, Eva. Recenze publikace Jan Eliáš, Luboš Brim, Hana Adamová: Bezdůvodné obohacení. Bulletin advokacie online. Česká advokátní komora, 2017, č. 4, s. 51-52, 1 s. ISSN 1210-6348.
 177. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Splnění podmínky schopnosti vyplacení přiměřené náhrady v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví – § 1147 o. z. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 48-51. ISSN 1210-6348.
 178. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Správní odpovědnost věřitele za neúplné informace v reklamě na spotřebitelský úvěr nabízený na internetových stránkách provozovaných jiným subjektem. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, roč. 10, č. 10, s. 52-55. ISSN 1210-6348.
 179. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - obecná část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 88 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-00-2.
 180. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - zvláštní část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 126 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-01-9.
 181. DOBROVOLNÁ, Eva, Bohumil DVOŘÁK, Petr LAVICKÝ, Zdeněk PULKRÁBEK a Alena WINTEROVÁ. Věcný záměr civilního řádu soudního. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 25, 23-24, s. 801-810. ISSN 1210-6410.
 182. DOBROVOLNÁ, Eva a Michal KRÁLÍK. Základ pro určení výše odměny advokáta při rozhodování o náhradě nákladů řízení. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 40-42. ISSN 1210-6348.
 183. 2016

 184. DOBROVOLNÁ, Eva. Anotace díla Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Bulletin advokacie online. Česká advokátní komora, 2016.
 185. DOBROVOLNÁ, Eva a Artur BARAŃSKI. Ausgewählte Fragen des liegenschaftsrechtlichen Vertrauensschutzes unter Berücksichtigung des neukodifizierten tschechischen Privatrechts. In Arkadiusz Wudarski. Das Grundbuch im Europa des 21 Jahrhunderts. Berlin: Duncker & Humblot Berlin, 2016. s. 315-341. Schriften zum Internationalen Recht 212. ISBN 978-3-428-14638-3.
 186. DOBROVOLNÁ, Eva. členka Komise pro bytové právo při MMR ČR. 2016.
 187. DOBROVOLNÁ, Eva. členka Pracovní skupiny pro rekodifikaci civilního práva procesního. 2016.
 188. DOBROVOLNÁ, Eva. členka redakční rady. Soukromé právo, 2016 - 2021. ISSN 2533-4239.
 189. LAVICKÝ, Petr a Eva DOBROVOLNÁ. Das tschechische Zivilprozessrecht - von der österreichischen ZPO bis zur Gegenwart. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. Wien: Manz, 2016, neuveden, č. 2, s. 89-94. ISSN 2078-1059.
 190. DOBROVOLNÁ, Eva. Jak postupovat v případě, že na pozemek ze sousedního pozemku, který je pronajat, zalétává divoká vegetace (planě rostoucí ostružiník) způsobující škodu? Rekodifikace a praxe. Wolters Kluwer ČR a.s., 2016, č. 2, s. 24-25. ISSN 1805-6822.
 191. DOBROVOLNÁ, Eva. Nájem nezkouladovaných bytových a nebytových prostor. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 274-275, č. 6, 2 s. ISSN 1211-4405.
 192. RONOVSKÁ, Kateřina a Eva DOBROVOLNÁ. Nové rakouské dědické právo - rozhovor s prof. Dr. Martinem Schauerem. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2016, s. 69-70. ISSN 1210-6348.
 193. DOBROVOLNÁ, Eva. Nové rakouské dědické právo "v detailu". In Olomoucké právnické dny. 2016.
 194. DOBROVOLNÁ, Eva. Ochrana držby v občanském zákoníku (se zohledněním dosavadních praktických zkušeností). In Vybrané problémy katastru nemovitostí a pozemkového práva - sympozium pořádáné veřejným ochráncem práv. 2016.
 195. DOBROVOLNÁ, Eva. Rechte eines Kunden bei Pflichtverleztung eines Reiseveranstalters nach dem neuen tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuch. In Saria, G. Jahrbuch Tourismusrecht 2016. Wien: Neuer wissenschaftlicher Verlag, 2016. s. 127-137. ISBN 978-3-7083-1092-3.
 196. DOBROVOLNÁ, Eva. Systémové otázky soukromého práva. In Dny práva 2015. 2016.
 197. RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ, Ondřej PAVELEK, Jana JEŘÁBKOVÁ a Vlastislav STAVINOHA. Workshop: Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení. 2016.
 198. 2015

 199. DOBROVOLNÁ, Eva. § 338b - §338e Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech. In Petr Lavický a kol. Civilní proces. Exekuční právo : občanský soudní řád (§251-376), exekuční řád (§28-151), zákon č. 119/2001 Sb. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 224-234. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.
 200. DOBROVOLNÁ, Eva. § 65 (Řízení o přivolení k zásahu do integrity). In Petr Lavický a kolektiv. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 193-195. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-869-7.
 201. DOBROVOLNÁ, Eva. členka výzkumné skupiny. Forschungsgruppe für Grundbuchsfunktionen im europäischen Vergleich (Mezinárodní skupina pro výzkum funkcí pozemkové knihy v evropském srovnání), 2015.
 202. DOBROVOLNÁ, Eva. Imise z úředně povoleného zařízení a společenský význam činnosti, která je vyvolává. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 21, 7-8, s. 271-273. ISSN 1211-4405.
 203. DOBROVOLNÁ, Eva. Jaká jsou praktická rizika konsenzuálního principu převodu vlastnického práva? Rekodifikace a praxe. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, č. 5, s. 22. ISSN 1805-6822.
 204. LAVICKÝ, Petr, Radovan DÁVID, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. dotisk 1.,vydání. v Brně: MU, 2015. 272 s. učebnice - 499. ISBN 978-80-210-7601-3.
 205. DOBROVOLNÁ, Eva. Náhrada za omezení vlastnického práva zřízením legálního věcného břemene v době, kdy byl pozemek ve státním socialistickém vlastnictví, a za majetkovou újmu vzniklou v důsledku jeho výkonu. Soudní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 21, č. 2, s. 59-60. ISSN 1211-4405.
 206. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Kolize práv vlastníka komunikace a osob obtěžovaných imisemi pocházejícími z provozu na této komunikaci. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 12, s. 454-455. ISSN 1210-6410.
 207. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Právní režim popření otcovství u řízení zahájených před nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 15/09. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 6, s. 224-225. ISSN 1210-6410.
 208. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Prorogace mezinárodní příslušnosti soudu podle čl. 12 odst. 3 nařízení Brusel II bis. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 10, s. 375-376. ISSN 1210-6410.
 209. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Test DNA na základě odběru vzorků DNA zemřelého jako nepřípustný důkaz v soudním řízení. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 17, s. 605-607. ISSN 1210-6410.
 210. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Určitost a výklad pojmů obsažených v prorogační doložce. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, č. 20. ISSN 1210-6410.
 211. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Vklad autorského díla do základního kapitálu obchodní společnosti. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, 15-16, s. 566-567. ISSN 1210-6410.
 212. DOBROVOLNÁ, Eva. Obnovení členství v družstvu či účasti společníka v obchodní společnosti zaniklých v důsledku exekučního příkazu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, 11-12, s. 398-399. ISSN 1211-4405.
 213. DOBROVOLNÁ, Eva. Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu (vybrané otázky inspirované rakouskou teorií a praxí). Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 10, s. 343-347. ISSN 1210-6410.
 214. DOBROVOLNÁ, Eva. Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr - Zdržovací nárok v případě odtoku dešťové vody na sousední pozemek. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 5, s. 189-190. ISSN 1210-6410.
 215. DOBROVOLNÁ, Eva. Recenze publikace Lukáš Pauldura a kol.: Slovník právních pojmů - občanský zákoník. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2015, č. 4, s. 59-60. ISSN 1210-6348.
 216. KRÁLÍK, Michal a Eva DOBROVOLNÁ. Recenze publikace Vrcha, P. Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2015, neuveden, č. 11, s. 60-61. ISSN 1210-6348.
 217. DOBROVOLNÁ, Eva. Recenze publikace Zima, P. Právo stavby. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, č. 18, s. 641. ISSN 1210-6410.
 218. DOBROVOLNÁ, Eva. Regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění ze škodné události. Soudní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 21, č. 3, s. 94-95. ISSN 1211-4405.
 219. LAVICKÝ, Petr, Tomáš DOLEŽAL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Hana ADAMOVÁ, Kateřina ČUHELOVÁ, Radovan DÁVID, Pavel DEJL, Eva DOBROVOLNÁ, Radka FELGROVÁ, Petr HAMPEL, Klára HAMUĹÁKOVÁ, Ondřej HOLUB, Radim CHALUPA, Martin LEBEDA, Martin KOPA, Martin KORNEL, Jaromír KOŽIAK, Jana KŘIVÁČKOVÁ, Vilém PODEŠVA, Tereza SKARKOVÁ, Adam TALANDA, Iveta TALANDOVÁ, Jiří VAŠÍČEK a Ivo WALDER. Řízení o úschovách. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Zákon o veřejných rejstřících. 2015. ISBN 978-80-7478-869-7.
 220. DOBROVOLNÁ, Eva. Smluvní svoboda a diskriminace. In Jurčová, M.; Olšovská, A; Štefanko, A. Diskriminácia v zmluvnom práve. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. s. 31-37. ISBN 978-80-8082-835-6.
 221. DOBROVOLNÁ, Eva. Úloha a podoba dovolání. In Mezinárodní konference pořádaná dne 14.2.2015 Právnickou fakultou UP v Olomouci. 2015.
 222. WUDARSKI, Arkadiusz a Eva DOBROVOLNÁ. Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva. Rekodifikace a praxe. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 3, č. 1, s. 14-20. ISSN 1805-6822.
 223. DOBROVOLNÁ, Eva. §354-§358 (Řízení o soudním prodeji zástavy). In Petr Lavický a kolektiv. Civilní proces. Řízení nesporné : zákon o zvláštních řízeních soudních ; zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 635-641. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-869-7.
 224. 2014

 225. DOBROVOLNÁ, Eva a Radek RUBAN. § 3024 (Zahraniční fyzické a právnické osoby). In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 2303-2304. ISBN 978-80-7400-529-9.
 226. LAVICKÝ, Petr a Eva DOBROVOLNÁ. Aktuelle Fragen der Beweislastverteilung im tschechischen Recht. Zeitschrift für Zivilprozess International. Köln: Carl Heymanns, 2014, roč. 19. svazek, č. 2014, s. 199-207. ISSN 1434-8888.
 227. DOBROVOLNÁ, Eva. Die Pauschalreise im neuen tschechischen bürgerlichen Gesetzbuch. In Gerhard Saria. Jahrbuch Tourismusrecht. Wien: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2014. s. 71-77. ISBN 978-3-7083-0960-6.
 228. DOBROVOLNÁ, Eva. Eigentumserwerb an Liegenschaften im tschechischen Recht und Leistungstörungsrecht im GEKR. In Konversationsübung Europäisches Privatrecht. 2014.
 229. DOBROVOLNÁ, Eva. Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten - zum Schutz des Handelsverkehrs in der Tschechischen Republik. In Krauskopf, Patrick; Babey, Fabio. Internationales Wirtschaftsrecht (Schiedsverfahren und Prozessführung, Internationales Handelsrecht, Wettbewerbsrecht und Regulierung). Baden Baden: Nomos, 2014. s. 103-114. ISBN 978-3-8487-1803-0.
 230. DOBROVOLNÁ, Eva. K platnosti smlouvy o zřízení věcného břemene cesty. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 18, s. 641-642. ISSN 1210-6410.
 231. HURDÍK, Jan a Eva DOBROVOLNÁ. Komentář k § 15.21, § 22 (společně s JUDr.. Evou Dobrovolnou), § 118, § 210, § 402-418. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. první. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 129-178,611-615,1068-1071,1569, 81 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9.
 232. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k §§ 23-33, §§ 36-37, §§ 548-550, § 560, §§ 570 - 573, § 580 odst. 2, § 581, § 3019 občanského zákoníku. In Lavický, P. Občanský zákoník I, Obecná část (§ 1 - 654). Praha: C. H. Beck, 2014. s. nestránkováno, 65 s. ISBN 978-80-7400-529-9.
 233. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k §§ 3006-3011 občanského zákoníku. In Hulmák, M. Občanský zákoník VI, Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1988-1998. Velké komentáře, VI. ISBN 978-80-7400-287-8.
 234. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica. ISBN 978-80-210-7601-3.
 235. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 s. ISBN 978-80-210-7601-3.
 236. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Přechod práv a povinností z nájemní smlouvy na nabyvatele členského podílu v bytovém družstvu. Soudní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 20, 11-12, s. 416-417. ISSN 1211-4405.
 237. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Vražda matky dítěte jeho otcem a zbavení rodičovské zodpovědnosti. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 22, č. 2, s. 68-69. ISSN 1210-6410.
 238. DOBROVOLNÁ, Eva. Nejvyšší soud České republiky: Zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb v lázeňských zařízeních. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 5, s. 186-187. ISSN 1210-6410.
 239. DOBROVOLNÁ, Eva. Obsahová stránka reformy. In Hurdík, J.; Lavický, P. a kol. Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 59-69. Spisy Právnické fakulty MU č. 500 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7602-0.
 240. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. DIE STREITANMERKUNG UND CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IM TSCHECHISCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN RECHT. 2014.
 241. DOBROVOLNÁ, Eva. Poznámka spornosti v českém právu. In Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. 2014.
 242. DOBROVOLNÁ, Eva. Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr - Účinky přírodní povahy sousedního pozemku jako přímé imise. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, 15-16, s. 570-571. ISSN 1210-6410.
 243. DOBROVOLNÁ, Eva. Rozlišení hmotněprávních a procesních lhůt (na příkladu lhůty k podání posesorní žaloby). In Dny práva. 2014.
 244. DOBROVOLNÁ, Eva. Rozsudek o žalobě na plnění a překážka věci rozhodnuté pro žalobu na určení věcného práva (rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 25. 6. 2014, sp. zn. 31 Cdo 2740/2012). Soudní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 20, č. 17, s. 603-604. ISSN 1211-4405.
 245. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Miloslav HRDLIČKA a Radim CHALUPA. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 1. vyd. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014.
 246. DOBROVOLNÁ, Eva. The subject matter aspects of the reform. In Lavický, P.; Hurdík, J. Private Law Reform. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 33-46. Publications of the Masaryk University No. 501 (theoretical series, edition Scientia). ISBN 978-80-210-7603-7.
 247. DOBROVOLNÁ, Eva. Vzor smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a služebnosti práva stezky. Praha: Leges, 2014. 4 s. ISBN 978-80-7502-028-4.
 248. SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Markéta KLUSOŇOVÁ a Lukáš HADAMČÍK. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014.
 249. HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 124 s. ISBN 978-80-210-7602-0.
 250. 2013

 251. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Die Gewährleistung im europäischen Privatrecht - Neue Vorgaben für die nationalen Rechtsordnungen. In Katrin Binder, Florian Eichel. Internationale Dimensionen des Wirtschaftsrechts. Baden-Baden: Nomos, 2013. s. 1-7. ISBN 978-3-8329-7837-2.
 252. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ a Eva DOBROVOLNÁ. Die Verbraucherrechte-Richtlinie und ihre Umsetzung in das neue tschechische Bürgerliche Gesetzbuch. In Symposium ,,Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in Zentral- und Osteuropa.“. 2013.
 253. DOBROVOLNÁ, Eva. Komentář k § 1099-1113 nového občanského zákoníku. In Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Praha: C. H. Beck, 2013. s. 330-384. Díl III. ISBN 978-80-7400-499-5.
 254. SELUCKÁ, Markéta, Miloslav HRDLIČKA, Slavomír HALLA, Marián ROZBORA, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš HÜLLE, Michal VLASÁK a Stanislav BRUNCKO. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C.H.Beck, 2013. 268 s. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1.
 255. DOBROVOLNÁ, Eva. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve srovnání s rakouským právem. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 21, č. 10, s. 348-354. ISSN 1210-6410.
 256. HRUDA, Ondřej a Eva DOBROVOLNÁ. Nejvyšší soud České republiky: Časové omezení plné moci. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2013, roč. 21, č. 6, s. 224-226. ISSN 1210-6410.
 257. DOBROVOLNÁ, Eva. Povinnosti a prostředky nápravy kupujícího v opčním nástroji evropského soukromého práva s akcentem na zásadu autonomie vůle. In Blaho, P.; Švecová, A. Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2013. s. 823-829. ISBN 978-80-8082-587-4.
 258. DOBROVOLNÁ, Eva. Povinnosti a prostředky nápravy stran kupní smlouvy a smlouvy o dodání digitálního obsahu. In Selucká, M. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 85-122, 37 s. ISBN 978-80-7400-471-1.
 259. DOBROVOLNÁ, Eva. Problematika citací v Německu a Rakousku. In Czudek, D.; Havlíček, J.; Koziel, M.; Neckář, J.; Nečas, S.; Oškrdalová, G.; Póč, D.; Šedová, J. Sborník CEPS MU. Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 14-19, 5 s. ISBN 978-80-210-6162-0.
 260. 2012

 261. DOBROVOLNÁ, Eva. Der kollektive Rechtsschutz der Verbraucher im europäischen und tschechischen Zivilverfahrensrecht. In Selena Clavora, Thomas Garber. Die Rechtsstellung von Benachteiligten im Zivilverfahrensrecht. Graz: Neuer wissenschaftlicher Verlag, 2012. s. 89-96. ISBN 978-3-7083-0817-3.
 262. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Die aktuelle Entwicklung des tschechischen Tourismusrechts. In Tourismusrecht. Wien, Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2012. s. 51-58. Tourismusrecht. ISBN 978-3-7083-0868-5.
 263. DOBROVOLNÁ, Eva. Die Zukunft des Verbraucherrechts in Tschechien und Österreich. In Symposium Neue Perspektiven des Verbraucherschutzrechts. 2012.
 264. DOBROVOLNÁ, Eva a Jiří SPÁČIL. Imise způsobené úředně schváleným provozem závodu nebo podobného zařízení v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck, 2012, roč. 20, č. 20, s. 719-726. ISSN 1210-6410.
 265. 2011

 266. DOBROVOLNÁ, Eva. Bezdůvodné obohacení v rakouském a německém právu. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, roč. 8, č. 9, s. 401-405. ISSN 1214-7966.
 267. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Die Pauschalreise im tschechischen Recht. In Jahrbuch Tourismusrecht 2011. Wien: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2011. s. 55-68. Jahrbuch Tourismusrecht 2011. ISBN 978-3-7083-0792-3.
 268. DOBROVOLNÁ, Eva. Evropská a národní dimenze rakouského ABGB. In Gabriela Urbanská, Eva Dobrovolná, Marián Rozbora (redaktoři). Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 23-26. ISBN 978-80-970207-3-6.
 269. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Mieterschutz im tschechischen Recht. Immobilien- und Mietrecht. Mannheim: id Verlags GmbH, 2011, roč. 6, č. 4, s. 130-134. ISSN 2190-4251.
 270. DOBROVOLNÁ, Eva. Pozice spotřebitelského práva v systému soukromého práva. In David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 19-28. ISBN 978-80-210-5910-8.
 271. DOBROVOLNÁ, Eva. Úloha dobré víry a dobrých mravů ve spotřebitelském právu. In Horecký J., Kováčová L, Vomáčka V., Žatecká E. Cofola 2011: the conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 25-34. ISBN 978-80-210-5582-7.
 272. DOBROVOLNÁ, Eva. Zpráva z 18. mezinárodního kongresu srovnávacího práva ve Washingtonu. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2011, Neuveden, č. 4, s. 76-77. ISSN 1210-6348.
 273. 2010

 274. DOBROVOLNÁ, Eva. Návrh Společného referenčního rámce - vybrané otázky spotřebitelského práva. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 900-905. ISBN 978-80-210-5305-2.
 275. DOBROVOLNÁ, Eva. Některé aspekty ochrany nájemce bytu jako slabší strany právního vztahu v kontextu Návrhu nového občanského zákoníku. In J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Cofola 2010: The conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 459-475. ISBN 978-80-210-5151-5.
 276. 2009

 277. DOBROVOLNÁ, Eva. Zpráva z 2. odborného sympozia pořádaného Nejvyšším soudem na téma komerční nemovitosti v judikatuře Nejvyššího soudu. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v. v .i.,, 2009, roč. 148, č. 5, s. 543-547. ISSN 0231-6625.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 13:16