Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. Conference volume (book of abstracts). 2021. ISBN 978-9949-29-569-2.
 2. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. 2021.
 3. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. The concept of professional identity in selected approaches to the education of social workers. In Sajid, S.M., Baikady, R., Sheng-Li, C., Sakaguchi, H. The Palgrave Handbook of Global Social Work Education. 1st. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 133-150. ISBN 978-3-030-39965-8. doi:10.1007/978-3-030-39966-5_9.
 4. 2020

 5. PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, 2020, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280.
 6. 2019

 7. ZAKORA, Cyril, Tereza JANDOVÁ, Terezie HRADÍLKOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Martina CIRBUSOVÁ. Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní péči. 2019.
 8. 2018

 9. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná konzultantka pracovního týmu MPSV. Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na MPSV, 2018 - 2018.
 10. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 6, s. 65-77. ISSN 1213-6204.
 11. 2017

 12. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Podpora rodiny s dětmi v evidenci OSPOD. In Doc. PhDr. Navrátil Pavel, Ph.D. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. s. 18 - 23. Sešit sociální práce. ISBN 978-80-7421-137-9.
 13. NAVRÁTIL, Pavel, Jan KAŇÁK, Zuzana KLÁPŠŤOVÁ, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Ladislav PTÁČEK a Karel ŘEZÁČ. Pojetí případové sociální práce (casework a casemanagement). 1. vyd. Praha: Miniterstvo práce a sociálních věcí, 2017. 72 s. Sešit sociální práce, 2/2017. ISBN 978-80-7421-137-9.
 14. 2016

 15. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 16. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Educational discourses in social work. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, roč. 4, č. 1, s. 38-56. ISSN 1805-8825.
 17. 2015

 18. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Life coaching as a means to build the identity of young people. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM: Common challenges - Different solutions - Mutual dialogue. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2015. s. 93-98. ISBN 978-80-7394-536-7.
 19. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vzdělávání založené na silných stránkách jako nástroj snižování nejistot a rizik. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, roč. 3, č. 1, s. 56-69. ISSN 1805-8825.
 20. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Životní koučování při vzdělávání mladých lidí? Andragogika, čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. Agentura DAHA s.r.o., 2015, roč. 19, č. 4, s. 13-22. ISSN 1211-6378.
 21. 2014

 22. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Evidence-based practice jako přístup posilující kognitivní kapacity studentů. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. s. 64-79, 15 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.
 23. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Kompetenční přístupy jako nástroj rozvoje dovedností studentů. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. s. 79-100. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.
 24. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.
 25. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1.
 26. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7.
 27. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7.
 28. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Reflexivní vzdělávání jako přístup posilující schopnosti studentů integrovat poznatky do praxe. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. s. 101-129, 28 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1.
 29. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Sociální pracovník uprostřed problematických rodinných interakcí. In Igor Nosál, Irena Čechová. Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách. 1. vyd. Brno: Česko-britská, o.p.s., 2014. s. 67 - 79. Studie inspirovaná zkušenostmi ze Švýcarska, sv. 1, 2014. ISBN 978-80-905598-1-3.
 30. 2013

 31. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Azylové domy pro matky s dětmi. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 428 - 430. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 32. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Ohrožená rodina. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 359-361. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 33. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodinná centra. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 455-457. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 34. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vzdělávání v sociální práci. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 509 - 512. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
 35. 2012

 36. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Vedení studentů k reflexivní praxi. 1th ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 19-29. ISBN 978-80-7435-138-9.
 37. 2011

 38. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Proces posouzení životní situace jako zdroj ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí). Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2011, roč. 2/2011, č. 2, s. 40-55. ISSN 1213-6204.
 39. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Variabilita přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků. Sociální práce / Sociálna práce. Brno: ASVSP, 2011, roč. 1/2011, č. 1, s. 41-50. ISSN 1213-6204.
 40. 2009

 41. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Erosion of Family Identity in the Czech late Modern Society. Bridges. Klaipeda, 2009, roč. 2009, č. 39, s. 273-279. ISSN 1648-3979.
 42. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2009, roč. 9, 1/2009, s. 74-84. ISSN 1213-6204.
 43. 2008

 44. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Cíle sociální práce a jejich vztah k praktickému vzdělávání. In Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 64-76. ISBN 978-80-704-347-0.
 45. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. členka Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu. Poradní sbor Rady města Brna pro rodinu, 2008.
 46. NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 4/2008, s. 124-135. ISSN 1213-6204.
 47. 2007

 48. NAVRÁTIL, Pavel a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Instruktor praxí jako nová role v kontextu odborných praxí. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 118-125. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 49. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Odborná praxe a supervize studentů sociální práce v ČR. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 63-73. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 50. NAVRÁTILOVÁ, Jitka a Pavel NAVRÁTIL. Odborné praxe a supervize v rámci univerzitní přípravy sociálních pracovníků. In Supervízia v sociálněj práci: súčasná prax a perspektívy. 1. vyd. Bratislava: ASSP, 2007. s. 25-34.
 51. NAVRÁTILOVÁ, JItka. Role sociálních služeb v rodinné politice. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: AVSP, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 106-114. ISSN 1213-6204.
 52. NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Teorie a praxe ve vzdělávání sociálních pracovníků. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 20-27. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
 53. 2002

 54. SIROVÁTKA, Tomáš. The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany people in Czech Republic. 1. vyd. Brno: FSS MU, 2002. 100 s. Výzkumná zpráva.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 9. 2021 08:35