Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. JAN, Libor. Městské kostely v držení johanitů v předhusitském období (Čechy, Morava). In Loskotová, I. Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé. 1. vyd. Praha: NLN, 2021. s. 134-149. ISBN 978-80-7422-802-5.
 2. JAN, Libor. Pečeti konventů českého převorství johanitského řádu ve středověku. In Brňovják, J.; Elbel, P. Sigilla – Arma – Monetae : Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka. 1. vyd. Ostrava - Brno: Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, 2021. s. 93-107. ISBN 978-80-210-9847-3.
 3. LOSKOTOVÁ, Irena, Klápště JAN, Martin WIHODA, David KALHOUS, Rudolf PROCHÁZKA, Piekalski JERZY, Nodl MARTIN, Žemlička JOSEF, Libor JAN, Cymbalak TOMASZ, Musílek MARTIN, Podliska JAROSLAV, Havrda JAN, Zavřel JAN, Slézar PAVEL, Ostrý CTIBOR, Nováček KAREL a Břínková HEDVIKA. Rudolfovo číslo. Rudolfu Procházkovi k 65. narozeninám kolegové a přátelé. In To Rudolf Procházka on his 65th birthday, from colleagues and friends. 1. vyd. Praha: koedice Masarykova univerzita / Nakladatelství Lidové noviny / Archeologický ústav AV ČR / Archaia Brno, z. ú., 2021. 284 s. ISBN 978-80-210-9860-2.
 4. 2020

 5. JAN, Libor. Kommunikation in schweren Zeiten : Die Ordenswürdenträger und ihre Partnern in der späten Hussitenzeit (Böhmen, Mähren). Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica. Toruń, 2020, roč. 25, č. 1, s. 205-228. ISSN 0867-2008. doi:10.12775/OM.2020.009.
 6. 2019

 7. MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ a Libor JAN. a kol: Osobnosti moravských dějin (2). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. 626 s. ISBN 978-80-87709-25-2.
 8. JAN, Libor. Die Lehensbeziehungen der böhmischen Herzöge zu Friedrich Barbarossa. In Görich, Knut; Wihoda, Martin. Verwandschaft – Freundschaft – Feindschaft. Politische Bindungen zwischen dem Reich und Ostmitteleuropa in der Zeit Friedrich Barbarossa. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag GmbH & Cie, 2019. s. 97-110. ISBN 978-3-412-51207-1.
 9. BAR, Přemysl a Libor JAN. Die Litauer – das letzte heidnische Volk Europas? Die facettenreiche Bekehrung und Christianisierung Litauens. 2019.
 10. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Libor JAN. Inspirátor dějepisného bádání v nejednoduché době. Josef Válka (1929-2017). In Malíř, Jiří; Chocholáč, Bronislav; Jan, Libor. Osobnosti moravských dějin (2). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. s. 527-544. ISBN 978-80-87709-25-2.
 11. JAN, Libor. Jan z Kladrubec. Příběh jednoho johanitského rytíře z druhé poloviny 14. století. In Nodl, Martin; Šmahel, František. Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. s. 45-67. ISBN 978-80-7422-729-5.
 12. JAN, Libor. Litauen und die Könige von Böhmen (von den letzten Přemysliden bis zu Karl IV.). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 66, č. 2, s. 5-15. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2019-2-1.
 13. JAN, Libor. Nástin vzniku a vývoje české a moravské šlechty (s důrazem na její počátky). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2019, roč. 138, č. 2, s. 241-260. ISSN 0323-052X.
 14. JAN, Libor. „poněvadž se to z Čech sem do Moravy děje“. Přepadení rajhradského kláštera v roce 1449 Ješkem Svojanovským z Boskovic. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. 8 s. ISBN 978-80-7422-682-3.
 15. JAN, Libor. Reprezentace elitních vrstev selského stavu v pozdním středověku. Časopis Matice moravské. Matice moravská, 2019, roč. 138, č. 1, s. 95-107. ISSN 0323-052X.
 16. JAN, Libor. Rytířské duchovní řády v konfrontaci s ranou fází husitství. In Elbel,Petr; Jan, Libor ; Jurok, Jiří a kolektiv. Z počátků husitské revoluce. K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. s. 243-252. ISBN 978-80-87709-22-1.
 17. ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a Hynek ŠMERDA. Teolog a sběratel národních písní František Sušil (1804–1808). In Malíř, Jiří; Jan, Libor; Chocholáč, Bronislav a kol. Osobnosti moravských dějin 2. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2019. s. 13-35. ISBN 978-80-87709-25-2.
 18. CHOCHOLÁČ, Bronislav a Libor JAN. Vědec, pěvec, sportovec. Přátelé Jiřímu Malířovi k sedmdesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. s. 1-94. ISBN 978-80-87709-23-8.
 19. ELBEL, Petr, Libor JAN a Jiří JUROK. Z počátků husitské revoluce. K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2019. 380 s. Knižnice Matice moravské 47. ISBN 978-80-87709-22-1.
 20. 2018

 21. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. CD Pocta P. Františku Sušilovi : Záznam koncertu uskutečneného 1. května 2018 v brněnském Besedním doně u příležitosti 150. výročí úmrtí významného sběratele lidových písní. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně a Historický ústav FF MU, 2018. 2 CD.
 22. JAN, Libor. Člen kontrolní rady GA ČR. Grantová agentura ČR, 2018.
 23. JAN, Libor. člen redakční rady. Časopis Matice moravské, 2018. ISSN 0323-052X.
 24. DEJMAL, Miroslav, Libor JAN a Rudolf PROCHÁZKA. Na hradech a tvrzích, Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2018. 387 s. ISBN 978-80-7422-682-3.
 25. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. O Sušilově sběratelství lidových písní. In Libor Jan - Václav Štěpánek (Eds.): Pocta P. Františku Sušilovi. Programový sborník. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně, Moravské zemské muzeum, Historický ústav FF MU, 2018. s. 12-19.
 26. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Pocta P. Františkovi Sušilovi. Booklet k CD. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně a Historický ústav FF MU, 2018. 24 s.
 27. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Pocta P. Františkovi Sušilovi. Progamový sborník. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně, Moravské zemské muzeum, Historický ústav FF MU, 2018. 36 s.
 28. JAN, Libor. 1278 Rytířská smrt pomazaného krále. In Libor, Jan. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 22-41. ISBN 978-80-7422-640-3.
 29. JAN, Libor. 1378 Smrt císaře a krále Karla IV. In Libor, Jan. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 64-83. ISBN 978-80-7422-640-3.
 30. 2017

 31. JAN, Libor. Člen kontrolní rady GA ČR. Grantová agentura ČR, 2017.
 32. JAN, Libor. člen redakční rady. Časopis Matice moravské, 2017. ISSN 0323-052X.
 33. JAN, Libor. Statuta Konráda Oty a problémy jejich historické a právněhistorické interpretace. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2017, roč. 136, č. 1, s. 3-34. ISSN 0323-052X.
 34. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Tuřany. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. s. 883-909. ISBN 978-80-86736-54-9.
 35. JAN, Libor. Wer war Meister Heinrich der Valch? Ein fiktiver Notar in einer realen Königskanzlei. In Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 73. München: Böhlau Verlag pro Monumenta Germaniae Historica, 2017. s. 203-214. ISBN 978-3-412-50973-6.
 36. 2016

 37. JAN, Libor. Člen kontrolní rady GA ČR. Grantová agentura ČR, 2016.
 38. JAN, Libor. Člen redakční rady. Časopis Matice moravské, 2016.
 39. JAN, Libor. Dzieje polityczne i ustrój mnarchii na ziemiach czeskich i w Polsce we wczesnym średniowieczu. In A. Cetnarowicz, S. Pijaj. Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej. Związki polityczne i ich odbicie w historiografii. Warszawa: Wydawnictwo DIG 2016, 2016. s. 95-101. ISBN 978-83-7181-974-2.
 40. JAN, Libor. Fiktivní notář v reálné kanceláři aneb Kdo byl mistr Jindřich Vlach? In Doležalová, Eva; Sommer, Petr. Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 530-537. ISBN 978-80-7422-355-6.
 41. JAN, Libor. Jak je tomu s dvěma Veligrady ve Zdíkově listině? K jedné moravské topografické záhadě (a potažmo i tzv. velehradské tradici). In Hana Jordánková. Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno: Brno, Statutární město Brno, Archiv města Brna, UJEP v Ústí nad Labem, Zemský archiv v Opavě, 2016. s. 45-59.
 42. JAN, Libor. Proporce a disproporce – problém nejen svazku o středověku Brna. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst? Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 85-89. ISBN 978-80-86736-53-2.
 43. JAN, Libor. Případ zatrachtilé Přemyslovy otky aneb Jak se z bodce k pohánění volů stal nástroj k odškrabávání hlíny z pluhu. In Dějiny a současnost. 2016. s. 32-35. ISSN 0418-5129.
 44. JAN, Libor. Robin Hood mezi skutečností a literární fikcí. Nejnovější názory na historicitu slavného zbojníka. In Dějiny a současnost 8/2015. 2016. s. 40-43. ISSN 0418-5129.
 45. JAN, Libor. Směle z jihu: plán Karla IV. na spojení Benátek a severu Evropy. In Dějiny a současnost. 2016. s. 38-40. ISSN 0418-5129.
 46. JAN, Libor. Velký palác byzantských císařů v Konstantinopoli. Rozhovor s Janem Kostěncem o největším a nejvýznamnějším palácovém komplexu pozdní antiky a raného středověku. In Dějiny a současnost. 2016. s. 16-20. ISSN 0418-5129.
 47. JAN, Libor. „Z nejzazšího severu, ty i mnoho lidu s tebou, všichni jezdci na koních“. K možnostem geografických představ přemyslovského dvora ve druhé polovině 13. století. In Modráková, Renáta; Klimek, Tomáš. Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. s. 139-146. ISBN 978-80-7050-670-7.
 48. JAN, Libor. Zrod rytířství ve středověku. In Dějiny a současnost. 2016. s. 10-12. ISSN 0418-5129.
 49. JAN, Libor. Zu den Anfängen des Kreditunternehmens der jüdischen Kommunitäten in Böhmen und Mähren. In Helmut Teufel, Pavel Kocman u. Milan Řepa. : „Avigdor, Bendech, Gitl“. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Brünn – Prag – Essen, 2016. s. 47-54. ISBN 978-80-904912-2-9.
 50. 2015

 51. JAN, Libor. Člen kontrolní rady GA ČR. Grantová agentura ČR, 2015.
 52. JAN, Libor. Člen redakční rady ČMM. Časopis Matice moravské, 2015.
 53. JAN, Libor. Moravan nobility in the 13th century: permeable layer or closed state? Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, 2015, roč. 8, č. 1, s. 11-25. ISSN 1803-411X.
 54. MITÁČEK, Jiří, Tomáš BALETKA, Luděk GALUŠKA, Libor JAN, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Miroslav PLAČEK, Rudolf PROCHÁZKA a Martin WIHODA. Středověká Morava. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 191 s. ISBN 978-80-7028-438-4.
 55. JAN, Libor. Václav II. Král na stříbrném trůnu 1283-1305. Vydání první. Praha: Argo, 2015. 740 s. Ecce homo ; svazek 21. ISBN 978-80-257-1544-4.
 56. 2014

 57. JAN, Libor. Ausgewählte Karrieren der böhmischen Johanniter im 14. Jahrhundert. Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2014, roč. 19, č. 1, s. 41-51. ISSN 0867-2008.
 58. JAN, Libor. Königsforste in der Wirtschaft der přemyslidischen Domäne. In Fajt, Jiří; Hörsch, Markus; Razím, Vladislav. Křivoklát – Pürglitz. Jagd, Wald, Herrescherrepräsentation. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2014. s. 217-224. Studia Jagellonica Lipsiensia ; Bd. 17. ISBN 978-3-7995-8417-3.
 59. MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ, Lukáš FASORA, Libor JAN, Pavel PUMPR, Marcela DRAHOŠOVÁ a Věra SLOVÁKOVÁ. Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2014. 484 s. ISBN 978-80-87709-06-1.
 60. JAN, Libor. Pražští johanité a doprava dřeva po Vltavě ve druhé polovině 14. století. In Ivana Boháčová, Petr Sommer. Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2014. s. 177-184. ISBN 978-80-87365-76-2.
 61. 2013

 62. JAN, Libor. Buhurt a tjost. Rytířská kultura vstupuje do Čech a na Moravu. In Dějiny a současnost. 2013. s. 14-18. 6. ISSN 0418-5129.
 63. JAN, Libor. Habsburkové v příběhu urputnosti. In Dějiny a současnost. 2013. s. 32-33. 10. ISSN 0418-5129.
 64. BOROVSKÝ, Tomáš a Libor JAN. Hospodářství. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 459-507. ISBN 978-80-86736-36-5.
 65. ELBEL, Petr a Libor JAN. Kostely. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 663-718. ISBN 978-80-86736-36-5.
 66. JAN, Libor. Počátky lichtenštejnské kontinuity v oblasti práva a majetkové držby na jižní Moravě. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Lichteštejnové: kontinuity - diskontinuity (Časopis Matice moravské 132, 2013 - Supplementum 4). Brno: Matice moravská, 2013. s. 37-44. ISBN 978-80-87709-00-9.
 67. JAN, Libor. Příběh intelektu, vůle a víry v Boha. Před 1150 roky přišli Konstantin a Metoděj mezi Slovany. In Dějiny a současnost. 2013. s. 10-14. 5. ISSN 0418-5129.
 68. JAN, Libor. Role českých zemí v budování panství řádu německých rytířů v Prusku. In L. Jan, P. Kostrhun, Z. Nerudová. Svět tajemných Baltů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 99-115. ISBN 978-80-7028-414-8.
 69. 2012

 70. JAN, Libor. Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2012. 210 s. ISBN 978-80-86488-93-6.
 71. JAN, Libor. Rodové fundace moravských Lucemburků na pomezí zbožnosti a reprezentace. In Jan, Libor a kol. Morava v časech markraběte Jošta. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2012. s. 123-146. ISBN 978-80-86488-93-6.
 72. JAN, Libor. Z vysočinských hvozdů do čela země. Dramatické osudy rodu zubří hlavy ve středověku. In Dějiny a současnost. 2012. s. 28-31. ISSN 0418-5129.
 73. JAN, Libor. Znovu k datu hnězdenské korunovace krále Václava II. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2012, roč. 131, č. 1, s. 129-134. ISSN 0323-052X.
 74. 2011

 75. JAN, Libor. Die Entwicklung des böhmischen Priorats der Johanniter. In Borchardt, Karl; Jan, Libor. Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa : Mittelalter. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. s. 79-98. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 20. ISBN 978-80-86488-84-4.
 76. JAN, Libor. Die Templer in Böhmen und Mähren. In Borchardt, Karl; Jan, Libor. Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa : Mittelalter. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. s. 171-182. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 20. ISBN 978-80-86488-84-4.
 77. JAN, Libor. O smysl příběhu bratří Konstantina a Metoděje. In Hanuš, Jiří a kolektiv. Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. s. 100-115. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6.
 78. 2010

 79. JAN, Libor a Dalibor JANIŠ. Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. 300 s. ISBN 978-80-86488-65-3.
 80. JAN, Libor. Budování monarchie českých Přemyslovců. Postřehy a úvahy. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 117-136. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
 81. JAN, Libor. Hereditates a soudy statut Konráda Oty. In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. s. 10-22. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
 82. JAN, Libor. Nové poznatky o mincovní reformě krále Václava II. Folia Numismatica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, roč. 21, č. 1, s. 103-116. ISSN 0862-1195.
 83. JAN, Libor a Jiří KACETL. Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno - Znojmo: Matice moravská, 2010. 264 s. ISBN 978-80-86488-67-7.
 84. JAN, Libor. Přemysl Otakar II. – rytíř a válečník. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno - Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 127–139. ISBN 978-80-86488-67-7.
 85. JAN, Libor. Středověká ves. In Štěpánek, Václav - Jan, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. 1. vyd. Satrý Poddvorov: Starý Poddvorov, 2010. s. 70-82. ISBN 978-80-254-8613-9.
 86. JAN, Libor. Zvěst o věrné službě a mýtu o zradě Miloty z Dědic. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno-Znojmo: Matice moravská, 2010. s. 93-103. ISBN 978-80-86488-67-7.
 87. 2009

 88. FASORA, Lukáš. "Dělnická aristokracie" a "subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých zemích v pozdním 19. století. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské avedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 377-390. ISBN 978-80-86488-57-8.
 89. JAN, Libor. Hereditas, výsluha, kastelánie. Několik poznámek k terminologii a metodologii současné historiografie přemyslovského období. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2009, roč. 128, č. 2, s. 461-472. ISSN 0323-052X.
 90. AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 908 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
 91. FIALA, Petr. Historik na Moravě. Několik osobních a institucionálních postřehů k životnímu jubileu Jiřího Malíře. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2009. s. 13-18, 4 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
 92. JAN, Libor. Jan Sokol z Lamberka ve službách byzantského císaře aneb O žoldnéřské cti. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 237-249. ISBN 978-80-86488-57-8.
 93. JAN, Libor. K nejnovější literatuře o sv. Prokopovi a sázavském klášteře. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2009, roč. 107/2009, č. 2, s. 371-384. ISSN 0862-6111.
 94. JAN, Libor. K otázce hradských kostelů, velkofar a arcikněží v přemyslovském panství (10.-12. stol.). In Kościól w monarchiích Przemyślidów i Piastów. 1. vyd. Poznań, 2009. s. 193-203.
 95. JAN, Libor. Přeskače 1279-2009. Z dějin rolnické vsi na Moravskokrumlovsku. 1. vyd. Přeskače, 2009. 120 s. ISBN 978-80-254-5806-8.
 96. 2008

 97. JAN, Libor. Die Anfänge der Pfarrorganisation in Böhmen und Mähren. In Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. s. 183-199.
 98. JAN, Libor. Historie a právo ve výzkumu středověku. In IX. sjezd českých historiků, Pardubice 6.-8. září, sv. II. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. 1. vyd. Brno – Pardubice – Praha – Ústí n. L.: Sdružení historiků České republiky, 2008. s. 167-174. ISBN 978-80-904069-1-9.
 99. JAN, Libor. Nerealizovaný projekt Karla IV. vybudovat obchodní spojení mezi Benátkami a severem přes Čechy. In Rola komunikacji w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski. 1. vyd. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008. s. 41-47.
 100. JAN, Libor. Proměny královské moci na jihovýchodní Moravě v průběhu 13. století. In Východní Morava v 10. až 14. století. 1. vyd. Brno: MZM – AÚ AV ČR, 2008. s. 169-174. ISBN 978-80-7028-319-6.
 101. JAN, Libor. Tulešice 1239-2009. Z dějin vesnice na Moravskokrumlovsku. 1. vyd. Tulešice, 2008. 96 s. ISBN 978-80-254-2299-1.
 102. 2007

 103. JAN, Libor. Domácí šlechtická opozice a přemyslovští králové 13. věku. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Matice moravská, 2007. s. 85-100. ISBN 978-80-86488-48-6.
 104. JAN, Libor. Skrytý půvab "středoevropského modelu". Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 105/2007, č. 4, s. 873-902. ISSN 0862-6111.
 105. 2006

 106. ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a František ŠALÉ. Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. 528 s. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1.
 107. JAN, Libor. České a polské království za vlády Václava II. In Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. 1. vyd. Poznaň: Univerzita Poznaň, 2006. s. 237-247. ISBN 83-7177-434-6.
 108. JAN, Libor. Das Zeitalter der Gewalt und der freundschaftlichen Kontakte. Gemeinsame Wurzeln des tschechisch-österreichischen Raumes in Mitteleuropa. In Tschechen und Österreicher; Gemeinsame Geschichte; gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Wien-Brno: Matice moravská - Janineum, 2006. s. 31-41. ISBN 80-86488-31-4.
 109. JAN, Libor. Die Reisen der böhmishen Johanniter nach Palästina. In Wallfahrten und der europäischen Kultur/Pilgrimage in European Culture. 1. vyd. Frankfurt am Main: Europäuscher Verlag der Wissenschaften, 2006. s. 65-71.
 110. JAN, Libor. Lenní přísahy a přísahy věrnosti na dvoře posledních Přemyslovců. In Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 101-113. ISBN 80-86488-37-3.
 111. JAN, Libor. Lenní přísahy a přísahy věrnosti na dvoře posledních Přemyslovců. In Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 101-112. ISBN 80-86488-37-3.
 112. FASORA, Lukáš. Podnikatel v kožedělném průmyslu. Carl Ferdinand Leopold Budischowsky. In JAN, Libor a Zdeněk DRAHOŠ. Osobnosti moravských dějin (1). Brno: Matice moravská, 2006. s. 371-382, 11 s. Osobnosti moravských dějin 1. ISBN 80-86488-38-1.
 113. JAN, Libor. Přemyslovská Morava. In Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. 1. vyd. Olomouc - Brno: Vlastivědné mzeum v Olomouci a Muzeum m. Brna, 2006. s. 7-32. ISBN 80-85037-42-4.
 114. JAN, Libor. Přemyslovská Morava. In Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. 1. vyd. Olomouc - Brno: Vlastivědné muzeum v Olomouci – Muzeum města Brna, 2006. s. 7-32.
 115. JAN, Libor. Stará Morava mezi Východem a Západem. In Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2006. s. 251-264. ISBN 80-7106-790-3.
 116. JAN, Libor. Stará Morava mezi Východem a Západem. In Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 1. vyd. Praha: NLN, 2006. s. 251-264. ISBN 80-7106-790-3.
 117. JAN, Libor. Václav II. a struktury panovnické moci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 300 s. Knižnice Matice moravské 18. ISBN 80-86488-27-6.
 118. JAN, Libor. Zrod zemského soudu v Čechách. In Kultura prawna w Europie Środkowej. 1. vyd. Katowice: Instytut Górnoślaski, 2006. s. 227-239. ISBN 83-86053-62-3.
 119. 2005

 120. JAN, Libor. České země a řádový stát v Prusku na konci 13. a v první polovině 14. století. Památková péče na Moravě. 2005, roč. 9, 2005, s. 9-12. ISSN 1214-5327.
 121. JAN, Libor. Člen oborové rady č. 404. Grantová agentura GA ČR, 2005.
 122. JAN, Libor. hesla a části hesel - Brtnice, Brno, Čejkovice, Deblín, Dolní Kounice, Horní Kounice, Hostěradice, Hrádek, Ivanovice na Hané, Jamolice, Křenovice, Moravský Krumlov, Mutěnice, Opava, Orlovice, Osová Bitýška, Přibice, Rajhrad, Slavkov. In Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Red. Dušan Foltýn. Praha: Libri, 2005. s. 154 a dále, 47 s. ISBN 80-7277-026-8.
 123. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Libor JAN, Robert ANTONÍN, Petr ELBEL, Demeter MALAŤÁK, Tomáš MALÝ a Pavel PUMPR. Josef Válka: Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Amos Komenský. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 378 s. ISBN 80-86488-17-9.
 124. HLADKÝ, Ladislav, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Václav ŠTĚPÁNEK. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 311 s. Česko-srbské sborníky 1. ISBN 80-86488-18-7.
 125. JAN, Libor. Počátky turnajů v českých zemích a jejich rozkvět v době Václava II. Listy filologické. Praha: AV ČR, 2005, roč. 128, č. 1, s. 1-19. ISSN 0024-4457.
 126. JAN, Libor. Proces se Závišem a proměny královské vlády v letech 1289-1290. Český časopis historický. 2005, roč. 103, č. 1, s. 1-40. ISSN 0862-6111.
 127. JAN, Libor. Působení a struktura templářského řádu v Čechách a na Moravě. In Mitáček, Jiří (ed.): Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1. vyd. Brno 2005: Moravské zemské muzeum, 2005. s. 23-29. ISBN 80-7028-259-2.
 128. JAN, Libor. Strukturelle Veränderungen - zwischen Altmähren und dem frühpřemyslidischen Staat. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas (mit einem speziellem Blick auf die grossmährische problematik). Brno, 2005. s. 19-23.
 129. JAN, Libor. Václav II. Dvorské rituály a zbožná nadání. 2005.
 130. 2004

 131. JAN, Libor. Causa Cruciburgensis magister monetae rediviva. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 56, s. 393-400. ISSN 0323-1267.
 132. JAN, Libor. Pohřební obřady za Karla IV. v kostele Panny Marie Na konci mostu. In Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. s. 189-192. ISBN 80-7203-605-X.
 133. JAN, Libor. Ves a klášter ve středověku (1240-1526). In M. Řepa a kol.: Dějiny Králova Pole. Brno - Královo Pole: Úřad městské části, 2004. s. 26-69. ISBN 80-239-3984-X.
 134. 2003

 135. JAN, Libor. Královské vilikace za vlády Václava II. In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 247-259. ISBN 80-86488-13-6.
 136. JAN, Libor. Nezdařený pokus Václava II. o přenesení mělnické kapituly ke královské kapli Všech svatých. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova univerzita, 2003, C 52, č. 1, s. 65-74, 9 s. ISSN 0231-7710.
 137. JAN, Libor. Úřad správy mince a písařství berně v době krále Václava II. In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátele, kolegové a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 27-33, 6 s. ISBN 80-86488-12-8.
 138. 2002

 139. JAN, Libor. Čeští a moravští šlechtici jako podporovatelé a členové rytířských duchovních řádů. In In omnibus caritas. K poctě devadesátých narozenin Prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. s. 289-303. ISBN 80-246-0344-6.
 140. JAN, Libor. Dvě knihy po osmi desetiletích. In Josef Šusta: Dvě knihy českých dějin 2. Počátky lucemburské. 2. vyd. Praha: Argo, 2002. s. 43-68. ISBN 80-7203-377-8.
 141. KOSTRHUN, Petr a Libor JAN. Mediaevalia archeologica 2. Brno a jeho region (Praha - Brno 2000). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002, roč. 54, č. 3, s. 771-774. ISSN 0323-1267.
 142. JAN, Libor. Několik postřehů k vývoji panovnické komory, soudů a správy země. In Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 75-83, 8 s. ISBN 80-86488-0.
 143. JAN, Libor. Počátky benediktinů na Moravě a rajhradský klášter. In Ve stopách sv. Benedikta. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 19-27, 8 s. ISBN 80-86488-09-8.
 144. JAN, Libor. Počátky Strážnice a panství pánů z Kravař. Strážnice od začátku husitství do konce 15. století. In Jiří Pajer a kol.: Strážnice. Kapitoly z dějin města. 1. vyd. Strážnice: Město Strážnice, 2002. s. 45-74. ISBN 80-900300-7-5.
 145. JAN, Libor. Řeholník. In Martin Nodl - František Šmahel (edd.): Člověk českého středověku. 1. vyd. Praha: Argo, 2002. s. 166-191, 25 s. XXX. ISBN 80-7203-448-0.
 146. JAN, Libor. Řeholník. In Martin Nodl - František Šmahel (edd.): Člověk českého středověku. 1. vyd. Praha: Argo, 2002. s. 166-191, 25 s. ISBN 80-7203-448-0.
 147. JAN, Libor. Václav II. a Židé. In Pater familias. Sborník píspvk k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. 1. vyd. Praha: Scriptorim, 2002. s. 233-247, 14 s. ISBN 80-86197-23-3.
 148. JAN, Libor a Petr OBŠUSTA. Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 300 s. ISBN 80-86488-09-8.
 149. 2001

 150. JAN, Libor. Böhmische un mährische Adelige als Förderer und Mitglieder der geistlichen Ritterorden. In The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity. Budapest: CEU Budapest, 2001. s. 303-317. 1/1. ISBN 963-9241-42-3.
 151. JAN, Libor. Die Johanniter in Böhmen: Bild des Lebens. Colloquia Torunensia Historica XI. Toruń: Wydawnictwo Uniwersitetu M. Kopernika, 2001, roč. 2001, s. 183-196. ISSN 0867-2008.
 152. JAN, Libor. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Johanniter in Böhmen in der vorhussitische Epoche. Colloquia Torunensia Historica XII. Toruń: Wydawnictwo Uniwersitetu M. Kopernika, 2001, roč. 2003, č. 1, s. 55-69, 14 s. ISSN 0867-2008.
 153. JAN, Libor. Institucionalizace zemského soudu a formování šlechtické zemské obce. In Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. s. 33-40, 7 s. ISBN 80-86488-0.
 154. 2000

 155. JAN, Libor. Čermákovice 1270-2000. Z dějin vesnice na Moravskokrumlovsku. 1. vyd. Čermákovice, 2000. 67 s. ISBN 80-238-5694-4.
 156. JAN, Libor. České církevní dějiny ve 2. polovině 20. století. (ed.). 1. vyd. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-74-7.
 157. JAN, Libor. In ordine Cruciferorum Christo militavit. K osudu Ješka, syna Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 453-475. ISSN 0862-6111.
 158. JAN, Libor. Jäger in mittelalterlichen Mähren. Historica : historical sciences in the Czech Republic , Series Nova. Prague: Institute of History, 2000, roč. 1998-1999, 5-6, s. 7-25. ISSN 1210-8499.
 159. JAN, Libor. K některým problémům středověkých církevních dějin na Moravě. In České církevní dějiny ve 2. polovině 20.století. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. s. 39-48. ISBN 80-85959-74-7.
 160. JAN, Libor. Od první písemné zmínky do třicetileté války. In Kobeřice u Brna. Obec a lidé v proměnách času. 1. vyd. Kobeřice u Brna: Obec Kobeřice u Brna, 2000. s. 24-37.
 161. JAN, Libor. Templáři v Čejkovicích. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 47. Brno: MU, 2000. s. 47-69. ISBN 80-210-2599-9.
 162. JAN, Libor. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Matice moravská, 2000. 299 s. ISBN 80-210-2480-1.
 163. 1999

 164. JAN, Libor. Die Rolle des Brünner Kollegiatstiftes zur Zeit der Luxemburger. In ŠMAHEL, F. a (ed.). Geist, Gesselschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert. 1. vyd. Praha, 1999. s. 223-228. Colloquia medievalia Pragensia 1.
 165. JAN, Libor. O inteligenci středověkých mnichů a božské vědě současnosti. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1999, roč. 118, č. 2, s. 445-452. ISSN 0323-052X.
 166. JAN, Libor. Úřad lovčího na Moravě ve 13. a na začátku 14. století. Vyškovský sborník. Slavkov u Brna: SOkA Vyškov, 1999, roč. 1999, s. 19-35.
 167. JAN, Libor. Vznik moravských provincií. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. s. 227-241. ISBN 80-902304-6-6.
 168. 1998

 169. JAN, Libor. Cestou k závěru tisíciletí. Politický a společenský vývoj v letech 1945-1989. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 243-276. ISBN 80-238-2766-9.
 170. JAN, Libor. Die Würdenträger der geistlichen Ritterorden an dem Hof der letzten Přemysliden. In Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert: Österreich (einschlißlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt König Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. 1. vyd. Praha: Rakouský kulturní institut v Praze, Filozofická fakulta UK, 1998. s. 285-299. ISBN 80-85899-42-6.
 171. JAN, Libor. Horní Kounice 1248-1998. Z dějin městečka. 1. vyd. Horní Kounice: Obecní úřad, 1998. 89 s. ISBN 80-238-2625-5.
 172. JAN, Libor a V. JESENSKÝ. Hospitaller and Templar comanderies in Bohemia and Moravia: their structure and architectural forms. In The Military Orders. Aldershot: Ashgate, 1998. s. 235-249. Volume 2. Welfare and warfare. ISBN 0-86078-679X.
 173. JAN, Libor. King Wenceslav and the Dissolution of the Bohemian Bailiwick of the Teutonic Knights. In Medicants, Military Orders and Regionalism in Medieval Europe. 1. vyd. Aldershot: Ashgate, 1998. s. 38-52. ISBN 1-84014-623-0.
 174. JAN, Libor. Mortuus est persecutor noster Saladinus. K způsobu komunikace mezi českými zeměmi a Palestinou ve 12. a 13. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1997, C 44, s. 17-34. ISSN 0231-7710.
 175. JAN, Libor. S templářským křížem. In Čejkovice 1278-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 33-60. ISBN 80-238-2766-9.
 176. JAN, Libor. V držení šlechty. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 61-120. ISBN 80-238-2766-9.
 177. VYKOUPIL, Libor, Libor JAN a Jan ZIEGLER. Ve stínu císařského rodu. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 161-204. ISBN 80-238-2766-9.
 178. JAN, Libor. Zkáza českomoravské bailie řádu německých rytířů. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1998, roč. 117, č. 2, s. 383-391. ISSN 0323-052X.
 179. 1997

 180. JAN, Libor. Hermann z Hohenlohe, rádce a vyslanec českého krále Václava II. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 1996, C43, s. 17-35. ISSN 0231-7710.
 181. JAN, Libor a V. JESENSKÝ. K funkci a stavební podobě johanitských komend na Moravě. Průzkumy památek. Praha: Památkový ústav středních Čech, 1997, roč. 1996, č. 1, s. 75-86. ISSN 1212-1487.
 182. JAN, Libor. Moravský podkomoří v době Václava II. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 1997, roč. 95, č. 3, s. 315-348. ISSN 0862-6111.
 183. JAN, Libor. Několik poznámek k nejstarší církevní organizaci na Znojemsku. In Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Znojmo: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, 1997. s. 63-75. ISBN 80-902383-1-9.
 184. JAN, Libor. Několik poznámek k nejstarší církevní organizaci na Znojemsku. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 39-51. ISSN 0323-052X.
 185. 1996

 186. JAN, Libor. Starobrněnští johanité a ves Přibice. Forum Brunense. Brno: Muzeum města Brna, 1996, roč. 1995/96, s. 21-32. ISSN 8090-1969.
 187. JAN, Libor. 700. let brněnské kapituly. 1. vyd. Brno: Brněnské biskupství, 1996. ISBN 80-902-2531-4.
 188. 1995

 189. JAN, Libor. člen redakční rady. Časopis Matice moravské, 1995 - 2023. ISSN 0323-052X.
 190. JAN, Libor. člen redakční rady. Časopis Matice moravské, 1995 - 2023. ISSN 0323-052X.
 191. JAN, Libor. Neznámá listina na deblínské panství. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1995, roč. 114, č. 1, s. 3-25. ISSN 0323-052X.
 192. 1994

 193. JAN, Libor. Premonstrátky nebo augustiniáky? (Opět k počátkům kláštera v Doubravníce). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1994, roč. 113, č. 1, s. 15-24. ISSN 0323-052X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2022 15:29