Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

 1. KOLMAN, Petr. člen odborné poroty pro soutěž Otevřeno x Zavřeno 2010 - transparentnost veřejné správy. člen odborné poroty pro soutěž Otevřeno x Zavřeno 2010 - transparetnost veřejné správy, 2010.
 2. 2009

 3. PRŮCHA, Petr. Činnost veřejné správy, in Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo (Activities of public administration). In Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. vydání. Žilina: Bratislavská škola práva, Žilina - EUROKODEX, 2009. p. 123 - 148. učebnice 1. ISBN 978-80-89447-05-3.
 4. VOGEL, Radek. English equivalents of Czech names of institutions: A synchronic/diachronic study. In Research in English Language Teacher Education. First edition. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 77-86. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3.
 5. POTĚŠIL, Lukáš. Formy činnosti správních orgánů při ochraně životního prostředí v českém právním řádu (The forms of action taken by the environmental protection in the Czech legal order). In Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. p. 23-31. ISBN 978-80-7097-752-1.
 6. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. (Supreme Administrative Court in the control system of public administration and of (administrative) justice.). Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, 10/2009, No 10, p. 16-17. ISSN 1213-6581.
 7. POTĚŠIL, Lukáš. Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy (Measure of a general nature as a form of public administration). Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, 7/2009, 7/2009, p. 14-16. ISSN 1213-6581.
 8. DOLEŽALOVÁ, Helena. Recenze: Hadrabová, A. Veřejná správa životního prostředí (Review: Hadrabová, A. Veřejná správa životního prostředí). České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2009, vol. 2009, No 24, p. 126 - 128. ISSN 1213-5542.
 9. POTĚŠIL, Lukáš and Filip RIGEL. Rozhodování o poskytování informací (Decision Making in Information Matters). In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2009. p. 887-893. ISBN 978-80-210-4821-8.
 10. REKTOŘÍK, Jaroslav and Marek PAVLÍK. Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy? (The education system as one of weak points of the public administration reform). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. první. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2009. p. 140-154. ISBN 978-80-7399-657-4.
 11. KADEČKA, Stanislav and Lukáš POTĚŠIL. 4. letní mezinárodní konference / workshop "Právní regulace místní (a regionální) samosprávy". (4th summer international conference / workshop "Legal regulation of the local (and regional) authorities."). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, XVI., 4., p. 394 - 397. ISSN 1210-9126.
 12. 2008

 13. POTĚŠIL, Lukáš. "Dobrá správa" v dokumentech Rady Evropy ("Good Administration" in scope of the Council of Europe). Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008, 12/2008, No 12, p. VII - VIII, 2 pp. ISSN 1213-6581.
 14. TUŠEROVÁ, Lenka. E-government a jeho projevy v českém právu (E-government and its Implications in Czech Law). In Sborník z konference Dny práva 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1648-1654. ISBN 978-80-210-4733-4.
 15. ŠUPINOVÁ, Kateřina and David ŠPAČEK. Hodnocení zaměstnanců veřejné správy v ČR: teorie a praxe (Performance appraisal of public administration's employees in the Czech Republic: theory and practice). In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. Liberec: Hospodářská fakulta, Technická univerzita v Liberci, 2008. p. 1-8. ISBN 978-80-7372-335-4.
 16. POTĚŠIL, Lukáš. Individuální správní akty (Individual administrative act). In Europeanization of the national law, the Lisabon Treaty and some other legal issues (CD-ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 601 - 610. ISBN 978-80-210-4630-6.
 17. KOLMAN, Petr. Letní vědecké přemítání - Teorie práva a rada obce (The summer scientific contemplation - The theory of law and the District council). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 419-436. ISBN 9788021047846.
 18. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Moderní přístupy k řízení veřejné správy a jejich výuka (Modern approaches to public management and their teaching). In 4. Národní konference kvality ve veřejné správě. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. p. 225-230. ISBN 978-80-254-1146-9.
 19. NESHYBOVÁ, Jarmila. Motivační způsoby MV ČR pro implementaci nástrojů kality - udělování národních cen za kvalitu a inovaci (Motivational ways of the Czech Department of Home Affairs for quality instruments implementation: the Awards for Qualita and Inovation in Public Administration). In Sborník z X. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií FINANCIE A RIZIKO. Bratislava: Ekonomická univerzita NHF, Katedra financií, Bratislava, 2008. p. 408-413, 7 pp. ISBN 978-80-225-2745-3.
 20. POTĚŠIL, Lukáš. Nadřízený správní orgán (Governing administrative body). Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008, vol. 2008, No 24, p. 16-17. ISSN 1213-6581.
 21. LUKÁŠOVÁ, Růžena and David ŠPAČEK. Obsah odpovědností vedoucích personálních útvarů v úřadech veřejné správy jako projev organizační kultury (Content of responsibilities of personnel departments' managers in public administration authorities as a manifestation of organizational culture). Verejná správa a regionálny rozvoj. Bratislava: VŠEMvs, 2008, 2008/IV, No 2, p. 44-51, 7 pp. ISSN 1337-2955.
 22. SKULOVÁ, Soňa. Ochrana před nečinností (Protection against inactivity). In Správní právo procesní. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. p. 245-263, 18 pp. učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6.
 23. ŠPAČEK, David and Růžena LUKÁŠOVÁ. Pozice a role personálních útvarů v rámci krajských úřadů České republiky (The status and the role of personnal departments of Czech regional offices). In Veřejná správa 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-7395-108-5.
 24. MALÝ, Ivan and David ŠPAČEK. Příprava studijního programu MPA pro vrcholové manažery veřejné správy (MPA for top managers in public administration - a programme design example). In Zborník príspevkov z vedeckého seminára Rozvoj akademického vzdelávania pre potreby verejnej správy. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008. p. 15-28. ISBN 978-80-89143-68-9.
 25. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Public services quality improvement and public services standards. European Spatial Research and Policy. Łódz: Łódź University Press, 2008, 15/2008, No 1, p. 89-98. ISSN 1896-1525.
 26. LUKÁŠOVÁ, Růžena and David ŠPAČEK. Role personálních útvarů v rámci řízení krajských úřadů České republiky (výsledky empirického výzkumu) (Role of personnel departments within the management of Czech regional offices (results of empirical research)). Manažment v teórii a praxi. 2008, vol. 4, 1-2, p. 4 - 12. ISSN 1336-7137.
 27. ŠPAČEK, David. Řízení lidských zdrojů v kontextu řízení kvality krajskými úřady v ČR (Human resources management within the quality management context in Czech regional offices). In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo: SVŠE, 2008. p. 1-10. ISBN 978-80-903914-7-5.
 28. KADEČKA, Stanislav and Petr PRŮCHA. Správní právo - obecná část : multimediální učební text (Administrative Law - General Section : multimedia coursebook). 2., nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 74 s. ISBN 9788021045880.
 29. CIBÁKOVÁ, Viera, Ivan MALÝ and KOL. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedení eura. (Effective model of Public Administration after an Introduction of Euro). 1st ed. Bratislava: VŠEMvs, 2008. 173 pp. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.
 30. CIBÁKOVÁ, Viera, Ivan MALÝ and KOL. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedení eura. (Effective model of Public Administration after an Introduction of Euro). 1st ed. Bratislava: VŠEMvs, 2008. 173 pp. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.
 31. FENYK, Jaroslav and Jozef ČENTÉŠ. Základné medzinárodné dokumenty postihu korupcie (Basic international documents for corruption sanctions). Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. Bratislava: Euro Kodex, 2008, vol. 2, No 2, p. 112-131. ISSN 1337-6810.
 32. SVOBODA, Ivo, Karel SCHELLE, Ilona SCHELLEOVÁ and Radim VIČAR. Základy správního práva a veřejné správy (ORGANIZATION OF THE ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC ADMINISTRATION). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 204 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-76-2.
 33. MALÝ, Ivan. Zavedení EURA: test akceschopnosti veřejné správy (Euro Introduction: a Test for Public Administration´s Capability.). In CIBÁKOVÁ, V.; MALÝ, I. a kol. Tvorba efektívneho modelu verejnej správy po zavedeni Eura. 1st ed. Bratislava: VŠEMvs, 2008. p. 35-46, 11 pp. IGP 5/07-GA 2008. ISBN 978-80-89143-72-6.
 34. 2007

 35. MRKÝVKA, Petr. Налоговая администрация (The Tax Administration). In The Modern Problems of Tax Law Theory - Voronezh. 2007.
 36. LUKÁŠOVÁ, Růžena and David ŠPAČEK. Efektivní vzdělávání úředníků veřejné správy: teorie a praxe (Efficient education of civil servants: theory and practice). In Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Olomouc: Ministerstvo vnitra, 2007. p. 71 - 78. ISBN 978-80-244-1825-4.
 37. PRŮCHA, Petr. K přezkoumání rozhodnutí aj. aktů v podmínkách českého správního řádu (On the review of decisions and other acts under the terms of Czech administrative order). In Aktuálne otázky rekodifikácie správneho poriadku : zborník príspevkov z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou Piešťany 19.10.2006-20.10.2006. Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2007. p. 72-96. ISBN 978-80-8054-396-9.
 38. KADEČKA, Stanislav and Lukáš POTĚŠIL. Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II" (Summer international workshop "New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government II"). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV., No 3, p. 270-273. ISSN 1210-9126.
 39. PRŮCHA, Petr. Machajová, J. a kol.: Všeobecné správne právo (General Administrative law). In Všeobecné správní právo. 1. vydání. Žilina: Poradca podnikatela, s.r.o., 2007. p. 123 - 148, 501 pp. Poradca podnikatela, s.r.o. ISBN 978-80-88931-71-3.
 40. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference "Pocta profesorovi Gašparovi" (International conference "A Tribute to Professor Gašpar"). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, XV., No 4, p. 376-377. ISSN 1210-9126.
 41. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA and Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government II (3rd summer international workshop)). 2007.
 42. KADEČKA, Stanislav and David MAREK. Nový správní řád v praxi krajských úřadů (1. zimní konference/workshop) (New Code of Administrative Procedure in Practice of Regional Authorities (1st winter conference/workshop)). 2007.
 43. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání (Organizations of non profit sector. Basics of economy, theory and management. Second updated edition.). Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 pp. ISBN 978-80-86929-25-5.
 44. MALÝ, Ivan. Perspektivy a výzvy pro vzdělávání úředníků (Future and Chalenges for Public Servants Training). In Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. 1st ed. Karviná: statutární město Karviná, 2007. p. 53-58. ISBN 978-80-239-9777-4.
 45. TUŠEROVÁ, Lenka. Právní základ užívání elektronického podpisu v oblasti veřejné správy (The Legal Basis for the Use of the Electronic Signature in the Public Administration). In Sborník příspěvků Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1352-1360. ISBN 978-80-210-4430-2.
 46. TUŠEROVÁ, Lenka. Právní základ užívání elektronického podpisu v oblasti veřejné správy (The Legal Basis for the Use of the Electronic Signature in the Public Administration). 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
 47. RADA, Tomáš. Problematika žádosti obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností o pořízení územního či regulačního plánu (Problems conected with the administrative application of municipality in the county of municipality with extended powers of ground and regulatory plan acquisition). Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2007, vol. 2007, No 43, 4 pp. ISSN 0027-8009.
 48. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy (The Unification of Supervision over Financial Markets in the Reform of Public Administration). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 76, 474-480, 7 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
 49. DARMOPILOVÁ, Zuzana. Specifika navazujícího magisterského francouzského studijního programu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university v Brně (Franco-Czech Curriculum at ESF MU). In Zborník príspevkov z vedeckého seminára Ako učiť ekonómiu verejnej správy. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2007. p. 72-79, 6 pp. ISBN 978-80-89143-61-0.
 50. DARMOPILOVÁ, Zuzana. Specifika navazujícího magisterského francouzského studijního programu na ESF MU (Specifics of Franco-Czech Curriculum at Masaryk University). In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. Brno: Brno, 2007. p. 1-7. ISBN 978-80-210-4482-1.
 51. PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část (Administrative law, general part). 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 pp. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6.
 52. MRKÝVKA, Petr and Jan NECKÁŘ. Tax Administration in the Czech Republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. 2007th ed. Voroněž: University of Voronezh, 2007. p. 203-212. ISBN 978-5-9273-1340-2.
 53. BASLAROVÁ, Iva and Alice NAVRÁTILOVÁ. The Equal Opportunities and Public Administration: Post Accession State of the Affairs. DIOSCURI project, 2007. 30 pp.
 54. SCHELLE, Karel. Věčné dilema české veřejné správy: země nebo kraje? (Objectively dilemma of czech public administration : countries or regions ?). In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České republiky (Sborník z celostátní odborné konference konané 26. a 27. října 2006 v Brně). 1st ed. Brno: Konvoj, 2007. p. 140-143. ISBN 978-80-7302-125-2.
 55. SCHELLE, Karel and Ivo SVOBODA. Základy organizace veřejné správy (Essentials of organization of public administration). 2. dopl. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 206 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-22-9.
 56. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Zvyšování kvality veřejných služeb - standardy veřejných služeb (Public services quality improvement by means of public services standards). In Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. p. 98-104. ISBN 978-80-7399-030-5.
 57. 2006

 58. ŠPALEK, Jiří and David ŠPAČEK. Komunikace mezi krajskou a obecní úrovní veřejné správy v ČR (Communication between regional and municipal level of Public administration in CR). In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 205-218. ISBN 80-210-3957-4.
 59. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 pp. ISBN 80-210-3948-5.
 60. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě (The Inspection as Tool of the Crisis Management in the Public Administration.). Vedoucí autorského kolektivu Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. In ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Eduard BAKOŠ, Josef VILÁŠEK and Zdeněk KUBEŠ. Krizové řízení ve veřejné správě a bezpečnost obyvatel. První. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2006. p. 38 - 50, 64 pp. Průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. ISBN 80-210-3934-5.
 61. KOPFOVÁ, Alena. Manažerské vzdělání ve veřejné správě (Management Education in Public Administration). In EDMAN 06 "EDucation for MANagement": Proceeding - sborník referátů. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. p. 99-106. ISBN 80-86596-80-X.
 62. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketingová komunikace ve veřejné správě (The marketing communication in the public administration). In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. p. 437 - 442, 7 pp. ISBN 80-7194-882-9.
 63. DVOŘÁKOVÁ, Petra and Petr SUCHÁNEK. Metoda BSC v managementu veřejné správy (The BSC Method in Public Administration Management). Košice, 2006. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časop.
 64. KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government (2nd summer international workshop)). 2006.
 65. SCHELLE, Karel. Organizace veřejné správy pohledem právní historie (Organisation of public administration by view of legal history). In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. p. 154 – 177, 23 pp. ISBN 80-244-1565-8.
 66. REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Role veřejné správy a vysokých škol v procesu rozvoje lidských zdrojů - fenomén konkurenceschopnosti (Role of public administration and uuniversities in the human resources development process). In Česká ekonomika v procesu globalizace- Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. První. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 115-.121, 7 pp. ISBN 80-210-4086-6.
 67. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management ve veřejné správě (Strategic Management in Public Administration). Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 8 pp. 2. díl. ISBN 80-245-1091-X.
 68. ŠPALEK, Jiří and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Výsledky dotazníkového výzkumu "Využívání nových nástrojů a metod řízení v územních samosprávných celcích v Jihomoravském kraji" (Management tools and methods in local governments in South-Moravian region: A survey study). In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 195-204, 11 pp. ISBN 80-210-3957-4.
 69. 2005

 70. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy (Czech national culture in the context of public administration organizations management). In Teória a prax verejnej správy 2005. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. 6 pp. ISBN 80-7097-595-4.
 71. ŠPAČEK, David. Electronic public administration and its value framework. In Sborník doktorandské konference v Toruni. Polsko, Torun, 2005. 8 pp. ISBN 83-231-1978-3.
 72. ŠPAČEK, David. Hodnotový rámec moderního řízení ve veřejné správě (Value framework of modern management in public administration). Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 7 pp. Aktuální otázky rozvoje regionů. ISBN 80-7194-777-6.
 73. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jiří ŠPALEK and David ŠPAČEK. Koncepce zlepšení komunikace mezi ústřední správou a samosprávnými orgány (Conception of improvement of communication between central state administration and self-governmental units). Brno: Brno, 2005. 240 pp. Brno.
 74. BRÁTOVÁ, Květoslava and Milan KONEČNÝ. Legal aspects of GI Access in CR Public Administration (with respekt to EU projects). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 2005, vol. 8, No 2, p. 145-153. ISSN 1505-0297.
 75. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy v České republice (Material Base of Public Administration in the Czech republic). In Teorija i paraktika postroenija pravovoj sistemy Respubliki Belarus. 1st ed. Hrodna (Grodno): Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly - Juridičeskij fakuľtet, 2005. p. 346-354, 370 pp. ISBN 985-417-688-6.
 76. HRABALOVÁ, Simona, Viktorie KLÍMOVÁ and Svatava NUNVÁŘOVÁ. Metody a nástroje řízení ve veřejné správě (Management Methods and Instruments in Public Administration). Brno: Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 130 pp. Vydání první. ISBN 80-210-3679-6.
 77. ŠPAČEK, David. Princip otevřenosti veřejné správy: význam jeho realizace, koordinace a průběžného monitoringu (Principles of openness of public administration: the importance of its realization, coordination and continual monitoring). Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. p. 141-167. ISBN 80-7380-001-2.
 78. ŠPALEK, Jiří and David ŠPAČEK. Řízení komunikace v systému veřejné správy (Managing Communication in Public Administration System). In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2005. p. 21-30. ISBN 80-248-0876-5.
 79. ŠPAČEK, David. Veřejná správa a objekt jejího působení: princip partnerství? (Public administration and the object of its actioning: principle of partnership?). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 4 pp. Partnerství a konkurence veřejného a soukromého se. ISBN 80-210-3764-4.
 80. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Využívání moderních nástrojů při řízení měst v ČR (Exploitation Modern Instruments for Town Management in Czech Republic). In Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. p. 189-192. ISBN 80-7097-637-3.
 81. 2004

 82. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl (Finance Law and Finance Administration. 1st part.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
 83. ŽÍTEK, Vladimír. Identifikace faktorů ovlivňujících efektivnost veřejné správy (Identification factors influencing effectiveness of public administration). In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. p. 336-339. ISBN 80-7097-595-4.
 84. ŘEHÁK, Stanislav. Le découpage régional tcheque en question (The Czech Republic with the strange regions). In L'élargissement de l'Union Européenne: réformes territoriales en Europe Centrale et Orientale (V. Rey, L. Coudroy de Lille, E. Boulineau, eds.). 1st ed. Paris: L'Harmattan, 2004. p. 183-193. Logiques Politiques. ISBN 21-7475-7492-X.
 85. ŠPALEK, Jiří and Josef MECH. Náklady a přínosy publicity veřejné správy v ČR (Costs and Benefits of Public Adminstration Publicity). In IMPA 2004, sborník z konference. 1st ed. Cheb: MIM Consulting, 2004. p. 218-224. ISBN 80-239-1506-1.
 86. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. New Public Management (The New Public Management). In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. p. 268-271. ISBN 80-7097-595-4.
 87. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Nové řízení veřejné správy (The New Public Management). In VII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: KRES, ESF MU v Brně, 2004. p. 129-132. ISBN 80-210-3549-8.
 88. ŠPAČEK, David. Objektivizace dělby působnosti mezi státní správou a samosprávou (Objectification of the competence division between the state administration and the self-government). In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. p. na CD, 6 pp. ISBN 80-210-3359-2.
 89. KLUSÁČEK, Petr. Přeshraniční trojstranná spolupráce v euroregionech Nisa a Šumava a její vztah k samosprávě a veřejné správě (Trans-boundary trilateral cooperation in the euroregions Nisa and Šumava and its relation to self-government and public government). Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2004. 452-457. ISBN 80-8050-784-8.
 90. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo - zvláštní část: multimediální učební text (Administrative Law - Special Section). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta, 2004. 104 pp. Multimediální učební text č. 4. ISBN 80-210-3576-5.
 91. JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN and Alena KLIKOVÁ. Správní právo. Zvláštní část (Administrative Law - Special Section). / Jana Jurníková ... [et al.]. 5. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 339 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 340. ISBN 80-210-3417-3.
 92. MALÝ, Ivan and Antonín MALACH. Školství (Education). In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 19-26. díl III. ISBN 80-210-3544-7.
 93. OHÁŇKOVÁ, Lucie. The reformation of the public administration in the Czech Republic. první. Pardubice: Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2004. p. 457-464. ISBN 80-7194-679-6.
 94. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Trendy v řízení veřejné správy (The Trends in Public administration management). In Mendelnet 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. p. 148-148, 7 pp. ISBN 80-7302-088-2.
 95. HRABALOVÁ, Simona. Víceleté finanční řízení obcí v České republice (Multiyear financial management of cities in the Czech republic). In Teória a prax verejnej správy 2004. Košice: Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. p. 219 - 221. ISBN 80-7097-595-4.
 96. MALÝ, Ivan. Zdravotnictví (Health Care). In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 11-18. díl III. ISBN 80-210-3544-7.
 97. 2003

 98. MRKÝVKA, Petr. Administrowanie długiem publicznym w Republice Czeskiej (Public Debt Management in the Czech Republic). In Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries. Bialystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003. p. 191-199, 10 pp. ISBN-83-87256-5.
 99. JURAJDOVÁ, Hana. Finanční kontrola ve veřejné správě (Financial control within the sphere of public administration). In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. p. 34-47. ISBN 80-210-3074-7.
 100. REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení (Kontrtola jako nástroj řízení). Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. p. 11-17, 6 pp. ISBN 80-86119-72-6.
 101. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejné správě (Control within the sphere of Public Administration). Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. První. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2003. 19 pp. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2.
 102. REKTOŘÍK, Jaroslav. Korupce a etika ve veřejném sektoru a veřejné správě (Etika in Public Sector and Public Administration). Doc.Ing. J.Rektořík, Doc.PhDr.J.Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. p. 160-168, 8 pp. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
 103. STRECKOVÁ, Yvonne and Jaroslav REKTOŘÍK. Kvalifikavce pracovníků jako základní vnitřní faktor efektivnosti věřejného sektoru a rozvoje regionů (The Competence is a elementary Faktorry of Efficiency). In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. První. Brno: MU Brno, 2003. p. 12-21, 197 pp. ISBN 80-210-3074-7.
 104. MRKÝVKA, Petr. Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy (Several thoughts about the material base of the public administration). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, p. 153-159. ISSN 1210-9126.
 105. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě (Right to information within the sphere of public administration). Praha: Ministerstvo vnitra, 2003. Veřejná správa.
 106. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 2) (Right to information within the sphere of public administration: principles vs. practice (part 2)). 2003. Veřejná správa.
 107. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 3) (Right to information within the sphere of public administration (part 3)). Veřejná správa, 2003.
 108. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 4) (Right to information within the sphere of public administration: principles vs. practice (part 4)). Veřejná správa, 2003.
 109. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 5) (Right to information within the sphere of public administration: principles vs. practice (part 5)). Veřejná správa, 2003.
 110. ŠPAČEK, David. Právo na informace ve veřejné správě: principy vs. praxe (část 6) (Right to information within the sphere of public administration: principles vs. practice (part 6)). Veřejná správa, 2003.
 111. ŠPAČEK, David. Standardizace veřejné správy jako služby občanům (Standardization of the public administration as a service to citizens). In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Hyánek, V., 2003. p. 373-378. ISBN 80-210-3192-1.
 112. ČÍŽEK, Hynek. Ustanovení krajského zřízení v ČR (Constitution of a new degree of public administration in ČR). In Mendelnet 2003. 1st ed. Brno: MZLU Brno, 2003. p. 240-526. ISBN 80-7157-719-7.
 113. ŽÍTEK, Vladimír. Územní a institucionální rámec realizace politiky zaměstnanosti v ČR (Territorial and institutional frame of employment policy realization in the CR). In Teoria a prax verejnej spravy 2003. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2003. p. 114-118. ISBN 80-7097-551-2.
 114. KUZMOVÁ, Petra. Vývoj verejnej správy v oblasti školstva na Slovensku (Development of the public administration in education in Slovak republic). In MendelNet 2002/3. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. díl - Sekce ekonomie. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. p. 162-167. ISBN 80-7302-046-7.
 115. 2002

 116. ŠPAČEK, David. E-Government a právo na informace (E-Government and the right to information). In MendelNet 2002/3. Brno, 2002. p. 182-185. ISBN 80-7302-047-5.
 117. ŠPALEK, Jiří. Informační systémy obcí a krajů a jejich využití (Regional informating systems). In REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Rukověť územní správy: Strategie, komunikace, řízení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 111-122. IV. díl. ISBN 80-210-2957-9.
 118. ŠPALEK, Jiří. Informační systémy ve veřejném sektoru (Public sector informating systems). In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2002. p. 171-179. I. ISBN 80-86119-60-2.
 119. JURAJDOVÁ, Hana. Interní audit ve veřejné správě (The Internal Audit in the Public Administration). In Daně - teorie a praxe 2002. první. Brno: Sting, 2002. p. 15-16. ISBN 80-86342-29-8.
 120. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK and Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl (Haw take control of region, town, municipality.). 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 126 pp. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4.
 121. PRŮCHA, Petr and Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha, 2002. 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0.
 122. ŠKARABELOVÁ, Simona. Nové trendy v řízení organizací veřejné správy (New Trends in the Management of Public Administration Organizations). In REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002. p. 31-37. IV. díl. ISBN 80-210-2957-9.
 123. MALACH, Antonín. Otázky vzdělávání v kontextu reformy veřejné správy (Education in condition of public-administration reform). Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2002, vol. 10, No 1, p. 28-32. ISSN 1210-6658.
 124. HŘEBÍČEK, Jiří and Radek BEDNÁŘ. Projekt Portál veřejné správy. Analýza současného stavu (Project Portal Public Aministration. Analysis of Current Stage). Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2002, XIII, No 50, p. 12-14. ISSN 0027-8009.
 125. MALACH, Antonín. Rozvoj školství v obci a kraji (Development of Education in Municipality and Region). In Vzdělávání v podmínkách územního řízení. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. p. 34-61. ISBN 80-210-2946-3.
 126. JURAJDOVÁ, Hana. Uplatnění finanční kontroly při hodnocení efektivnosti veřejné správy a veřejného sektoru (The financial control by evaluating of efficiency in public administration and public sector). In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 112-123. ISBN 80-210-2775-4.
 127. 2001

 128. JURNÍKOVÁ, Jana and Stanislav KADEČKA. Evropský pohled na územní veřejnou správu v ČR (European Point of View on Regional and Local Public Administration in the C.R.). Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 38, p. i-vii, 7 pp. ISSN 0027-8009.
 129. MALÝ, Ivan. Chápání veřejné správy jako managementu veřejných služeb - implikace pro systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě (Public Administration as the Public Services Management - Implications for Training System within the Public Administration). In Manažerské rozhledy FM 2000. 1st ed. Jindřichův Hradec: VŠE Praha, 2001. p. 49-54.
 130. KOZÁKOVÁ, Simona. Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy jako předpoklad efektivnosti veřejných služeb (Partnership NGOs with Public Administration as the presumption of Effectiveness by Public Services). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. první. Brno: MU, 2001. p. 409-423. část první. ISBN 80-210-2533-6.
 131. BLAŽEK, Pavel, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ and Miloslava ŠEBKOVÁ. Správní právo : (zvláštní část) (Administrative Law (Special Section)). Vyd. 4. dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 348 pp. Edice učebnic PrF MU ; č. 262. ISBN 80-210-2598-0.
 132. REINÖHLOVÁ, Eva. Venkov má budoucnost (A new future for the countryside). Veronica. Brno: Ekologické sdružení Veronica, ČSOP Brno, 2001, XV., No 1, p. 18-22, 4 pp.
 133. MALACH, Antonín. Výzkum průběhu reformy veřejné správy v oblasti školství. (Research of process of public administration reform in education area). In Vzdělávání a reforma veřejné správy 1.díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. p. 122-134. ISBN 80-210-2662-6.
 134. MALACH, Antonín. Vzdělávání a reforma veřejné správy 1. díl. (Education and current stage of the reform of public administration). Brno: Masaykova univerzita v Brně, 2001. 166 pp. ISBN 80-210-2662-6.
 135. VITURKA, Milan and Antonín MALACH. Vzdělávání a reforma veřejné správy 2. díl. (Education and current stage of of the reform of the public administration). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 198 pp. ISBN 80-210-2684-7.
 136. 2000

 137. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Hana JURAJDOVÁ, Jiří WINKLER, Mirka WILDMANNOVÁ and Vladimír HYÁNEK. Cvičebnice ze základu veřejné ekonomiky a veřejné správy. 2000th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 26-45. ISBN 80-210-2302-3.
 138. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Postavení obcí ve veřejné správě v ČR, SR a Rakousku (Position municipality in public administration on Czech Republic, Slovakia and Austria). Praha: Verlag Dashofer, 2000. Územní samospráva v praxi.
 139. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru a obcí v SRN a Rakousku (Relation betwen NonProfit Sector and Municipalities in Germany and Austria). Praha: Verlag Dashöfer, 2000. Územní samospráva v praxi.
 140. 1999

 141. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy (The material bases of a public administration). In Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji. Poznań: Terra, 1999. p. 183-190. ISBN 83-86134-23-2.
 142. SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení (diskreční pravomoc) v kontextu současné veřejné správy (Administrative discretion (disretionary powers) in the context of contemporary public administration). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 2, p. 135-140. ISSN 1210-9126.
 143. SKULOVÁ, Soňa. Význam vzdělávání pracovníků veřejné správy a jeho odraz v právním řádu České republiky (The importance of the training of public administration staff and its reflection in the Czech Republic legal order). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 1, p. 52-55. ISSN 1210-9126.
 144. 1998

 145. LAMPARTER, Michal. Kodex veřejné správy (Codex of the public administration). In Ústava České republiky po pěti letech : (sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 156-161. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 212. ISBN 80-210-1995-6.
 146. BLAŽEK, Pavel. Současný stav veřejné správy (Current situation of the public administration). Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1998, roč. 6, č. 8, p. 29-30. ISSN 2100-0765.
 147. PRŮCHA, Petr. Vyšší územní samosprávné celky, další krok reformy veřejné správy (Higher regional self-governing units : further step of the reform of public administration). Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1998, roč. 6, č. 6, p. 10-13. ISSN 1210-8103.
 148. 1997

 149. SKULOVÁ, Soňa. Doporučení (zásady) pro rozhodování veřejné správy v pohledu správní vědy (Reccomendations (principles) of decision making from perspective of administration science). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 4, p. 538-552. ISSN 1210-9126.
 150. SKULOVÁ, Soňa. Omezení (limity) pro rozhodovací činnost veřejné správy v pohledu správní vědy (Limits of decision making activities of public administration from perspective of administration science). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, p. 391-403. ISSN 1210-9126.
 151. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě v pohledu správní vědy (Decision-making in public administration from perspective of administration science). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, p. 225-245. ISSN 1210-9126.
 152. 1996

 153. NEDOROST, Libor. Přezkum a náprava normativních správních rozhodnutí místních orgánů veřejné správy (Revision and reform of normative administrative decisions of local bodies of public administration). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1996, roč. 7, č. 29, p. 7-21. ISSN 0027-8009.
 154. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě (některé správně vědní a správně právní aspekty) (Decision-making in public administration (some administrative science and administrative law aspects)). 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 173 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 177. ISBN 80-210-1138-6.
 155. MRKÝVKA, Petr. Správa veřejného majetku. (Public domain trust). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, p. 616-625. ISSN 1210-9126.
 156. 1995

 157. SKULOVÁ, Soňa. Public administration and information. In Workshop on freedom of information and protection of information : proceedings of the scientific conference. Brno, September 4-6, 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. p. 82-85. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 149. ISBN 80-210-1115-7.
 158. SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě : některé správně vědní a správně právní aspekty (Decision-making in public administration : some aspects of aaministrative science and administrative law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 131 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 150. ISBN 80-210-1138-6.
 159. PRŮCHA, Petr. Veřejná správa (Public administration). Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a regionální rozvoj. Praha: Economia, 1995, roč. 1, č. 7, p. 51-53. ISSN 1211-0507.
 160. SKULOVÁ, Soňa. Veřejná správa a informace (Public administration and information). In Svoboda projevu a tisku : sborník vybraných příspěvků z mezinárodních konferencí konaných ve dnech 5.-9. září 1994 Právnickou fakultou MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. p. 115-118. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 155. ISBN 80-210-1146-7.
 161. 1994

 162. PRŮCHA, Petr. Základy organizace veřejné správy, základy úpravy správního řízení. In Základy práva.1., Veřejné právo. Vyd. 2. opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 123-171. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č. 118. ISBN 80-210-1037-1.
 163. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva a veřejné správy. In Základy práva. Díl 1. Veřejné právo. 2. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. p. 105-117. Edice učebnic Právnické fakulty MU v Brně ; č.118. ISBN 80-210-1037-1.
 164. 1993

 165. SCHELLE, Karel. Organizace veřejné správy v letech 1848 - 1948 (Organisation of public administration in the years 1848 - 1948). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 495 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 128. ISBN 80-210-0792-3.
 166. SCHELLE, Karel. Přehled vývoje organizace veřejné správy na našem území (A survey of the development of the public administration in the Czech lands). In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 28-35. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
 167. VLČEK, Eduard. Veřejná správa a její vědecký význam a pedagogické vyústění (The public administration and its scientific relevancy and pedagogical opening). In Historie a současnost veřejné správy : (sborník příspěvků z vědecké konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 28-35. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 127. ISBN 80-210-0821-0.
Display details
Displayed: 26/11/2022 13:36