VLFA0722c Pharmacology II - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (seminar tutor)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Hana Kolaříková (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Department of Pharmacology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Timetable of Seminar Groups
VLFA0722c/01: Mon 1. 10. to Tue 9. 10. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 10. 10. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/02: Mon 17. 9. to Tue 25. 9. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 26. 9. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/03: Wed 2. 1. to Tue 8. 1. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 9. 1. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/04: Mon 10. 12. to Tue 18. 12. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 19. 12. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/05: Mon 26. 11. to Tue 4. 12. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 5. 12. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/06: Mon 12. 11. to Tue 20. 11. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 21. 11. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/07: Mon 29. 10. to Tue 6. 11. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 7. 11. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/08: Mon 15. 10. to Tue 23. 10. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 24. 10. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/09: Mon 12. 11. to Tue 20. 11. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 21. 11. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/10: Mon 29. 10. to Tue 6. 11. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 7. 11. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/11: Mon 15. 10. to Tue 23. 10. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 24. 10. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/12: Mon 1. 10. to Tue 9. 10. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 10. 10. 7:30–9:45 N03206/206
VLFA0722c/16: Mon 26. 11. to Tue 4. 12. each working day 7:30–12:20 N03206/206; and Wed 5. 12. 7:30–9:45 N03206/206
Prerequisites (in Czech)
VLFA0621c Pharmacology I - p && VSAJ0222 English 1 II -p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
  • SEMINARS Day 1 (Mon) - Introduction, organisatory remarks. Distribution of co-talks: Antibiotics and chemotherapeutics (6 topics). Sulfonamides, trimethoprim. Quinolones. Antituberculous drugs. Antiretroviral antivirotics. Antiherpetics. Histamine, H 1-3 receptors. Therapy of anaphylactic shock. Immunostimulation. Immunosuppression. 1 - ANALGESICS. Opioid and nonopioid analgesics. Pharmacotherapy of pain. Prescription and practical use of analgesic preparations. 2 - NON-STEROIDAL ANTIINFLAMMATORY DRUGS, DRUGS USED IN GOUT. Mechanisms of action and classification of antiinflammatory and antirheumatic drugs (NSAIDs and the 2nd-line agents). Drugs used in therapy of gout. Getting ready for the next lesson: NEW: Central neurotransmitters and sites of drug effects in CNS. Basic psychical functions. Revision: Authonomic nervous system (see spring semester). Day 2 (Tue) - 3 - PSYCHOTROPIC DRUGS. Classification and terminology of psychotropics. Pharmacology of anxiolytics and hypnosedatives. Mechanism of action of benzodiazepines. Work with PC - Microlabs, antidepressants. Prescription of hypnosedatives and psychostimulants. 4 - GENERAL ANAESTHETICS. Combined and balanced anaesthesia. Signs and stages of general anaesthesia. Inhaled and injected anaesthetics - classification and characteristics. Video-programme:General anaesthesia (cz). Getting ready for the next lesson: Revision: L 1 - 4 (analgesics and antiinflammatory drugs, classification and basic characteristics of psychotropic drugs, general anaesthetics). NEW: Pathophysiology of bronchial asthma. Co-talks: Role of histamine in the organism, receptors. Therapy of anaphylactic shock. Day 3 (Wed) - REVISING TEST I (Overhead-test with subsequent discussion) Analgesics and antiinflammatory drugs, classification and basic characteristics of psychotropic drugs, general anaesthetics. 5 - H1-ANTIHISTAMINES. Co-talk: Histamine; pathophysiological role, H1- H2 - H3 receptors. Classification and clinical use of H1-antihistamines. 6 - ANTIASTHMATICS. Pathophysiology of bronchial asthma, sites and mechanisms of action of antiasthma drugs. Co-talk: Therapy of anaphylactic shock. Prescription of antitussives, expectorants, antiasthmatics. Getting ready for the next lesson: Prescription of analgesics and hypnosedatives, respiratory tract. Day 4 (Thu) - PRESCRIPTION TEST: DRUGS ACTING IN CNS, RESPIRATORY TRACT (classified). 7 - LOCAL ANAESTHETICS. Mechanism of action, classification, practical use and prescription. 8 - SURFACE-ACTIVE DRUGS. Disinfectants, antiseptics, antifungal agents, other surface-active drugs. Prescription and use of selected surface-active preparations used in dermatology. Stomatological preparations. Getting ready for the next lesson: Revision: Authonomic nervous system. NEW: Diabetes mellitus. Peptic ulcer. Day 5 (Fri) - REVISING TEST II (Overhead-test with subsequent discussion). Autonomic nervous system (revision from the autumn semester). 9 - ANTIDIABETIC DRUGS. IDDM and NIDDM, principles of treatment. Insulin and its receptors. Insulin preparations, oral antidiabetics. 10 - DRUGS USED IN ULCER DISEASE, ANTIEMETICS. Classification, mechanisms of action and clinical use of drugs in therapy of peptic ulcer and vomiting. Getting ready for the next lesson: NEW: Adrenal corticosteroids. Anticancer agents. Co-talks: Immunosuppression, immunomodulation. Day 6 (Mon) - 11 - GLUCOCORTICOIDS Natural and synthetic adrenocorticosteroids, steroid receptors, mechanism of action, pharmacological use and side effects. 12 - PHARMACOLOGY OF ANTICANCER DRUGS. IMMUNOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES. Classification, mechanisms of action, clinical use of anticancer agents. Co-talks: Immunosuppression, immunomodulation. Getting ready for the next lesson: Revision: Prescriptions of local anesthetics, selected surface-active drugs, ready-made preparations. NEW: Co-talks: Narrow-spectrum and beta-lactamase resistant penicillins. Intermediate and broad-spectrum penicillins. Cephalosporins. Aminoglycosides. Macrolides, lincosamines. Chloramphenicol and tetracyclines. Antituberculous drugs. Sulphonamides and trimethoprim. Quinolones. Antiretroviral antivirotics. Antiherpetics. Day 7 (Tue) - FINAL PRESCRIPTION TEST (classified): Local anesthetics, selected surface-active drugs, ready-made preparations Theme: 13 - ANTIMICROBIAL AGENTS Classification, mechanisms of action, combinations of antibiotics and chemotherapeutics. Co-talks. 14 - ANTIBACTERIAL CHEMOTHERAPEUTICS AND ANTIVIRAL AGENTS. Drugs acting in intestinal and urinary infections. Co-talks: Quinolones. Antiretroviral antivirotics. Antiherpetics. Antituberculous agents. Getting ready for the final test: Revision: L 9 - 14 (local anesthetics, glucocorticoids, anticancer drugs, therapy of diabetes and ulcer disease. Day 8 (Wed) - FINAL REVISING TEST (Overhead-test III, classified). Substitution tests. CREDITS.
Literature
  • LINCOVÁ, Dagmar and Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
  • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ and Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie (Practical lessons on pharmacology). 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 pp. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
  • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ and Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika (Pharmacokinetics). ČR: Grada, 2006. 220 pp. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
  • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
  • Pharmacology Autor: Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Moore P.K. 2003. ISBN: 0443 071454
  • Lippincott's Illustrated Reviews : Pharmacology : Special Millennium Update Autor: Mary Julia Mycek M.J. Richard A. HarveyR.A., Champe P.C. 2000. ISBN: 0781724139
  • Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. teoretická část - multivýběrový test. II. praktická část -preskripce léků (1 magistraliter, 1 HVLP). Recepty se ohodnotí „prospěl“ – „neprospěl“. Pokud student nenapíše recepty, ale u testu prospěl, bude zkoušejícím pozván na další termín jen na recepty. Pokud student dvakrát neuspěje u testu, bude vyzkoušen ústně - student si vylosuje 1 trojotázku a 2 konkrétní léčiva.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/VLFA0722c