VLCH0731p Surgery I - lectures

Faculty of Medicine
autumn 2018
Extent and Intensity
1/0/0. 0 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: -.
Teacher(s)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (lecturer)
MUDr. Robert Doušek (lecturer)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (lecturer)
Lucie Kučerová (assistant)
Eva Kysilková (assistant)
Hana Půčková (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Second Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Supplier department: Second Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
VLPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VLPA0622p Pathology II - lecture && VLLP0633c Clinical Introduction III - practice
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives of this lecture is to introduce the basic information about head, neck, thoracic (mediastinum, gullet, lungs) and abdominal (stomach, duodenum, small intestine, colon, rectum, pancreas, liver, billiary system, abdominal wall hernia) surgery - incidence rate, etiology, patogenesis, diagnosis, treatment, prognosis.
Learning outcomes
Student is able to recognise typical surgical diseases. Student is able to recommend diagnostic proces and basic therapeutic treatment after completing this course. Student observed typical imaging findings in basic surgical diseases, is able to set up the basic differential diagnostics.
Syllabus
 • Head and neck surgery
 • Surgery of the breast, trauma of the chest wall
 • Lung surgery, mediastinum, oesophagus
 • Hernias of the abdomen, diaphragma
 • Surgery of the spleen and pancreas
 • Stomach, duodenum, intestinal surgery
 • Colon, rectum and anus
Literature
  required literature
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2014. xviii, 511. ISBN 9788074921285.
 • FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT and Tomáš DĚDEK. Chirurgie v kostce. 2., doplněné a přepracova. Praha: Grada, 2015. 511 stran. ISBN 9788024710051. info
  recommended literature
 • ŠNAJDAUF, Jiří and Richard ŠKÁBA. Dětská chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 395 s. ISBN 807262329X. info
  not specified
 • STAFFA, Robert. Záchrana kriticky ischemické končetiny -pedální bypass (Salvage of critically ischemic limg - pedal bypass grafting). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 112 pp. Grada Publishing Avicenum 2090. ISBN 80-247-0957-0. info
 • ŠNAJDAUF, Jiří, Karel CVACHOVEC and Tomáš TRČ. Dětská traumatologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xv, 180. ISBN 8072621521. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
This lecture is not credited, it is a part of continual preparation for state final examination in surgery at the end of the education.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Předložení prezentace na téma probírané v daném semestru. Nutná 100% účast na stážích.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 8 týdnů po 2 hodinách.
General note: Pro výuku ve FN Brno Bohunice: nutné převlékání (bílý plášť a přezůvky) v šatně pro mediky v -1.NP lůžkového traktu; výuka probíhá i v posluchárnách jiných klinik ve FN Brno. Aktuální rozpis je zveřejněn na vývěsce pro studenty na CHK v 7.NP.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2018/VLCH0731p