B3120 Molecular and cell biology

Faculty of Science
Autumn 2001
Extent and Intensity
3/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Prerequisites
Znalost biologie v rozsahu vyučovaném na střední škole
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Posluchač se seznámí se základy molekulární a buněčné biologie s důrazem na osvojení si poznatků z oblasti molekulární genetiky. Podrobněji viz osnovu přednášky.
Syllabus
  • 1. Historie molekulární biologie, její současný vývoj a perspektivy. 2. Informační makromolekuly, genetická informace, genetický kód. 3. Molekulární struktura a organizace buněčného a virového genomu. Bakteriální chromozom, plazmidy, eukaryotický genom. 4. Replikace prokaryotického, eukaryotického a virového genomu. Hlavní složky replikačního aparátu a jejich funkce. 5. Transkripce a posttranskripční úpravy. Redakční úpravy hnRNA, sestřih a samosestřih. 6. Translace a posttranslační úpravy. Struktura a funkce tRNA a ribozomů. 7. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Pozitivní a negativní kontrola genové exprese. Hlavní typy transkripčních faktorů. 8. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace mutačně poškozené DNA. 9. Mobilní elementy prokaryot a eukaryot. Transpozony, retrotranspozony, retroviry, virus HIV. 10. Modifikace a restrikce DNA. 11. Základní metody molekulární biologie 12. Genové inženýrství
Literature
  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Díl 1. 2. rozš. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 1997. 270 s. : o. info
  • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Díl 2. 2. rozš. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 1997. S: 274-556. info
  • ROSYPAL, Stanislav and Jiří DOŠKAŘ. Úvod do molekulární biologie. Díl 3. 2. rozš. vyd. Brno: Stanislav Rosypal, 1997. S: 560-839. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek, zkouška je ústní s písemnou přípravou.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2001/B3120