Plavání – Kraul


Upozornění  - Animace jsou pouze ilustrační

Lokomoce: kvadrupedální

Při plavání stylem kraul si můžeme pohybové fáze rozdělit na tahovou fázi (příprava), tlakovou fázi (záběr) a fázi recovery (přenos paže).

V tahové fázi se zapojují flexory horních končetin a flexory zápěstí. V tlakové fázi se zapojují extenzory horních končetin a ve fázi recovery, hlavně m. deltoideus. Pro pohyb dolních končetin jsou důležité flexory a extenzory kyčle.

Kraul je nejrychlejší a nejefektivnější plavecký způsob, při němž lze nejlépe využít svalové síly i kladně působících sil vodního prostředí a vzniká minimum pohybů zvyšujících odpor (na rozdíl od plaveckého způsobu prsa či motýlek).
Jedná se o cyklický pohyb končetin ve vodě v poloze ležmo, kde hlavní hnací silou jsou záběry horních končetin, záběry dolních končetin mají hlavně funkci stabilizační a vyrovnávací. Snažíme se zaujmout takovou polohu těla, aby odpor při pohybu vpřed byl co nejmenší. Plavec leží na hladině v horizontální (mírně šikmé) poloze, ramena a horní část zad jsou nad hladinou. Vdech provádíme po otočení hlavy do strany těsně nad vodu, při výdechu rozrážíme hladinu svým temenem. Výkyvy těla kolem jeho podélné osy nám při souhře umožňují lepší přenos horních končetin. Otáčení hlavy kvůli nadechování se musí absolvovat v co nejmenším zásahu do rytmu paží a nohou.

Vzhledem k tomu, že záběr paží pokryje přibližně 85 procent z celkového výkonu, je třeba, aby položení paže do vody bylo co v nejvhodnější poloze a to pro vyvinutí síly, která bude účinná při stimulaci těla vpředu. Poloha horní končetiny při pokládání do vody je následující: předloktí co nejvýše s loktem směřujícím do boku. Ruka prochází kolem ramene a pak dosahuje vpřed. Směřuje dolů do vody, přímo před rameno. Protože cílem záběrové fáze je pohyb vpřed, je nezbytné, aby dráha záběru byla co nejdelší. To lze nejlépe provést vedením lokte vysoko během první části tahu a následně z flexe lokte jít do extenze (natáhnout paži pod tělem). K největší flexi dochází v polovině tahu, kdy se ruka začne tlačit vodu dozadu. Tento pohyb v lokti pomáhá při vytvoření S-křivky, která umožňuje vytváření hnací síly. Zdá se, že ideální směr síly, kterou plavec vyvíjí by měla jít přímo dozadu a to pro maximální horizontální pohyb těla vpředu. Ve skutečnosti, ale křivka ruky u většiny dobrých plavců vypadá jako převrácený otazník. V přenosové fázi loket opouští vodu v oblasti kyčlí a směřuje dopředu a vzhůru s rukou uvolněnou. Pohyb paže v průběhu celého záběru by měl byt plynulý. Je důležité, aby nedošlo k chvilkovému zastavení, protože by to znamenalo ztrátu dynamiky a vyžadovalo by to vyvinout další sílu k překonání nečinnosti a získání ztracené rychlosti.

Práce nohou pro vyvinutí hnací síly při kraulu byla zpochybňována. Obecně je známo, že kopání slouží spíše pro stabilizaci. Pohyb dolních končetin vychází především z kyčelních kloubů. Při kopu směrem dolů dochází k flexi kyčle a koleno se nejprve ohýbá a následně natahuje. Hlezenní kloub zůstává neustále v plantární felxi, což je dáno tlakem vody proti nártu. Při pohybu vzhůru dochází k extenzi v kyčli a koleno se dostává z extenze opět do flexe. Pohyb dolních končetiny by měl být uskutečňován pod hladinou. Pohyb až nad hladinu představuje chybu, protože způsobí okamžité snížení hnací síly.

FÁZE: tahová (příprava)
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
lopatky elevace svaly m. trapezius (spodní část) koncentrická
m. levator scapulae
protrakce m. serratus anterior koncentrická
m. pectoralis minor
anteverze m. serratus anterior koncentrická
rameno flexe paže sagitální svaly m. deltoideus (pars clavicularis) koncentrická
m. coracobrachialis
m. biceps brachii (caput breve)
vnitřní rotace paže horizontální svaly m. subscapularis
m. teres major
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
loket extenze předloktí sagitální svaly m. triceps brachii koncentrická
m. anconeus
předloktí pronace předloktí svaly m. pronator teres koncentrická
m. pronator quadratus
zápěstí mírná flexe svaly m. flexor carpi radialis izometrická kontrakce
m. flexor carpi ulnaris
m. palmaris longus
prsty extenze svaly m. flexor digitorum profundus izometrická kontrakce
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor pollicis longus
FÁZE: tlaková (záběr)
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
lopatky retrakce lopatka svaly m. trapezius (střední část) koncentrická
m. rhomboideus minor
m. rhomboideus major
retroverze lopatka svaly m. rhomboideus minor koncentrická
m. rhomboideus major
m. levator scapulae
rameno extenze paže sagitální svaly m. latissimus dorsi koncentrická
m. teres major
m. deltoideus (pars spinae)
addukce paže frontální svaly m. pectoralis major koncentrická
m. latissimus dorsi
m. teres major
vnitřní rotace paže horizontální svaly m. subscapularis
m. teres major
m. pectoralis major
m. latissimus dorsi
loket flexe (v začátku) předloktí sagitální svaly m. biceps brachii koncentrická
m. brachialis
m. brachioradialis
extenze předloktí sagitální svaly m. triceps brachii
m. anconeus
předloktí pronace předloktí svaly m. pronator teres koncentrická
m. pronator quadratus
zápěstí mírná flexe svaly m. flexor carpi radialis izometrická kontrakce
m. flexor carpi ulnaris
m. palmaris longus
prsty extenze svaly m. flexor digitorum profundus izometrická kontrakce
m. flexor digitorum superficialis
m. flexor pollicis longus
FÁZE: recovery (přenos)
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
lopatky elevace svaly m. trapezius (spodní část) excentrická
m. levator scapulae
protrakce svaly m. serratus anterior excentrická
m. pectoralis minor
anteverze svaly m. serratus anterior excentrická
rameno hyperextenze paže sagitální svaly m. latissimus dorsi excentrická
m. teres major
m. coracobrachialis
m. deltoideus (pars anterior)
loket extenze předloktí sagitální svaly m. triceps brachii koncentrická
m. anconeus
předloktí pronace předloktí svaly m. pronator teres koncentrická
m. pronator quadratus
zápěstí extenze na konci fáze ruka svaly m. flexor carpi ulnaris kontrakce
m. flexor carpi brevis
FÁZE: kop dolů
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel flexe stehno sagitální svaly m. iliopsoas koncentrická
m. rectus femoris
m. pectineus
m. tensor fasciae
latae
m. sartorius
m. gracilis
koleno extenze bérec sagitální svaly m. quadriceps femoris koncentrická
hlezenní kloub plantárni flexe noha sagitální svaly m. tibialis anterior izometrická
m. peroneus tertius
m. extensor digitorum
m. extensor hallucis
dolní kloub zánártní inverse noha svaly m. tibialis posterior koncentrická
m. tibialis anterior
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus
FÁZE: kop nahoru
kloub/část těla pohyb v kloubu pohybující se segment rovina impuls pohybu agonisté kontrakce
kyčel extenze stehno sagitální svaly m. glutaeus maximus koncentrická
m. biceps femoris
m. semitendinosus
m. semimembranosus
koleno flexe bérec sagitální svaly m. biceps femoris koncentrická
m. semitendinosus
m. semimembranosus
hlezenní kloub plantárni flexe noha sagitální svaly m. gastrocnemius koncentrická
m. soleus
m. peroneus longus
m. peroneus brevis
m. tibialis posterior
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus
dolní kloub zánártní inverse noha svaly m. tibialis posterior koncentrická
m. tibialis anterior
m. flexor digitorum longus
m. flexor hallucis longus
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2010
| Stránky střediska na Elportále

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.