Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

2.2 Učení kanonistů a vývoj ekonomického myšlení

Corpus iuris canonici – kanonické právo, resp. jeho vypracování ovlivnilo vývoj ekonomického myšlení. Kanonisté, středověcí myslitelé, kteří se podíleli na vypracování církevního práva ovlivnili svými názory a přístupy vývoj ekonomického myšlení v době, kdy se pozvolně začaly vytvářet podmínky pro rozvoj tržního prostředí ekonomik a prosazoval se trvale rostoucí význam trhů. Dominující osobností této epochy byl Tomáš Akvinský, jehož názory jsou plně representativní co do obsahu a nezastupitelné co do vlivu na další vývoj.

K hlavním představitelům ekonomického myšlení kanonistů patří:

Tomáš Akvinský1225 – 1274
Jan Duns Scottus1226 – 1308
Johannes Buridanus1295 – 1366
Mikuláš Oresme1323 – 1382

Charakteristické pro soustavu názorů kanonistů jsou dva paralelní zdroje, kterými jsou autority světské i církevní. V prvním případě se jedná především o myšlenky antických filozofů, mezi nimiž zaujímá významné postavení právě Aristoteles. Ve druhém případě jsou to především Starý a Nový zákon a jiné křesťanské spisy.

S vývojem křesťanství procházely proměnami i ekonomické názory. Ve změnách se odráží měnící se a rostoucí role křesťanství ve společností a jejím uspořádání. Původní negativní vztah k práci, odmítání bohatství (často citované Evangelium sv. Matouše) a soukromého vlastnictví (Barnabáš z Kypru) jsou odrazem sociální základny raně křesťanských obcí. Ještě ve 4. století uvádí Hieronymus (348 – 420), že každý boháč je hříšníkem nebo dědicem hříšníka. Hromadit půdu nebo peníze znamená brát jiným co jim náleží.

Augustin, Aurelius

Jako zlomový je možno označit spis Aurelia Augustina (354 – 430) O státě božím, ve kterém se vedle zdůraznění toho, že:

 • Bůh nezná žádné sociální ani hospodářské rozdíly

 • soukromé vlastnictví se udržuje pouze světskou mocí, atd.,

uvádí také, že:

 • všichni mají povinnost živit se tělesnou prací a tato povinnost je presentována jako nedotknutelný apoštolský příkaz.

V následujících staletích po rozpadu Římské říše nalézají ekonomické názory své vyjádření především v normativních podobách obsažených v kodexech panovníků, které upravují i hospodářské poměry. Tradiční podoba hospodářských poměrů opírající se o zemědělskou výrobu doplněnou o jednoduchá řemesla nevyvolává potřebu řešení nových problémů. Navíc došlo k výraznému utlumení obchodu, pro který nebyly v nestabilních podmínkách nepevných státních útvarů vytvořeny vhodné předpoklady. Proto se základní charakteristika ekonomických názorů tohoto období výrazněji neodlišuje od předchozí podoby.

2.2.1 Charakteristika ekonomických názorů po rozpadu říše Římské do 12. století

 • zemědělství je stále považováno za nejprospěšnější z hospodářských činností (nemůže se Bohu nelíbit)

 • ideálem zůstává naturální hospodářství

 • v zásadě je zachován rezervovaný až odmítavý postoj k tržnímu hospodářství

 • postupně je přijímán obchod splňující podmínku spravedlivého zisku (nejedná se o apriori odmítavý postoj, ale nemůže se Bohu líbit)

 • zcela nepřijatelné je půjčování peněz na úrok, což vyúsťuje až do konkrétních zásahů proti lichvě. Ve 4. století zakazuje církevní koncil duchovním, aby přijímali či platili úrok, v 5. století bylo omezení rozšířeno na laiky, ve 12. století následovalo doplnění v podobě hrozby exkomunikace z církve a odepření církevního pohřbu

 • stávající pozemkové vlastnictví je prohlášeno za uspořádání vlastnických poměrů, které vnáší do vztahů ve společnosti řád.

  Akvinský, Tomáš

  Tomáš Akvinský na The History of Economic Thought

Akvinský je významný pro vývoj evropského ekonomického myšlení tím, že znovu zpřístupnil myšlenky antických filozofů. Ve svém díle přebírá ekonomické názory Aristotela a rozpracovává nové zdůvodnění, které je v souladu s křesťanskými autoritami. Příkladem je jeho argumentace proti úroku, kde dominující se stala myšlenka, že úrok je odměna za čas, po který musí věřitel čekat na vrácení zapůjčené částky. Čas však náleží Bohu, a proto je nepřípustné, aby si odměnu přisvojoval člověk.

Snaha o dosažení harmonie mezi filozofií Aristotela a křesťanským učením (tomistická syntéza) je charakteristická pro Akvinského filozofii která je obsažena v jeho stěžejním díle Summa Theologica.

Nejvýznamnější konstrukcí kanonistů, z hlediska vkladu do vývoje ekonomického myšlení, je jejich spravedlivá cena (justum pretium). Konstrukce představuje pokračování etického, morálního přístupu ke směně, který byl založen výkladem Aristotela. Jedná se o pokus normativně vyjádřit, za jakých podmínek (jaká výše ceny) je cena morální (spravedlivá), tzn. není zdrojem obohacení jednoho na úkor druhého. Cena vyšší je nemorální a hříšná. V tomto kontextu je uchován v konstrukci i princip ekvivalence ve směně. Přiměřenost se posuzuje ve vztahu k udržení životního standardu rodiny odvozeného od jejího společenského postavení. Do konstrukce se tak promítají současně dvě hlediska:

 • jedno je spjato s náklady na výrobu a prodej

 • druhé přihlíží ke společenskému  postavení výrobce a obchodníka

Konstrukce je významná tím, že poprvé výslovně vztahuje cenu k jejím nákladům (dominující přístup klasické politické ekonomie). Do ekonomického myšlení vstupuje reprodukční funkce ceny.

Strukturu spravedlivé ceny tvoří:

 • náklady výrobce na výrobu

 • náklady obchodníků na dopravu a prodej + přiměřený zisk obchodníka

 • daně, cla, mýta a jiné poplatky, které musí být obchodníkem uhrazovány

Náklady výrobce jsou chápány jako náklady přiměřeného živobytí. Zisk obchodníka byl chápán jako rozdíl mezi cenou, za kterou pořizuje a cenou, za kterou prodává. Ostatní poplatky mají charakter dodatečného nákladu obchodníka.

U mnohých kanonistů se vedle dominující konstrukce spravedlivé ceny objevují i myšlenky alternativní, přeznamenávající budoucí nástup užitečnostního pohledu na cenu. Např. Scottus spojuje spravedlivou cenu i s představou subjektivního ocenění a Buridanus chápe hodnotu výrobku jako význam, který člověk výrobku přisuzuje.

Významné byly rovněž názory kanonistů na peníze. I v této otázce jsou východiskem pro Akvinského názory Aristotela a rovněž zdůrazňuje peníze jako měřítko hodnoty, transakční prostředek i záruku koupě budoucích statků. Zdůrazňuje, že v rámci hranic panství stanovuje panovník kupní sílu peněz, za hranicemi je však jejich kupní síla dána jejich vnitřní hodnotou. Proto doporučuje panovníkovi udržovat kupní sílu v souladu s vnitřní hodnotou peněz.

Oresme, Mikuláš

Mikuláš Oresme na The History of Economic Thought

Tyto názory dále rozvíjí Mikuláš Oresme, francouzský kněz a biskup z Lisieux, který je považován za nejvýraznější osobnost peněžní teorie 14. století. Jeho práce Studie o původu, podstatě, právu a změnách mincí bývá uváděn jako první ekonomický spis věnovaný rozboru určitého hospodářského jevu. Vychází z metalistické koncepce peněz a naznačuje některé zákonitosti oběhu. Peníze jsou umělým nástrojem, právo razit peníze náleží společnosti, která jej z praktických důvodů přenesla na panovníka. Peníze mají být plnohodnotné a povinností panovníka je opatřit je znakem, který potvrzuje váhu a ryzost. Velmi kriticky vystupuje proti znehodnocování (zhoršování kvality) mincí. „Míry na obilí, víno a ostatní věci mají často veřejný královský punc a kdokoliv je falšuje, je pokládán za hanebného podvodníka. A právě tak nápis na minci hlásá, že její váha a jakost jsou správné. Kdo by důvěřoval knížeti (panovníkovi)který sníží váhu nebo zhorší jakost mince nesoucí jeho znak.“[5]Vědomé znehodnocování je zločin a podvod na poddaných.

Oresme patří k prvním autorům, kteří vyjádřili souvislost tzv. Greshamova zákona (mince plnohodnotné jsou vytlačovány z oběhu mincemi neplnohodnotnými – ať už tím, že jsou tezaurovány nebo mizí do zahraničí). Vystupuje rovněž proti umělému směnnému kurzu mezi zlétám a stříbrem a doporučuje respektování vzájemného tržního ocenění obou kovů a mincí.[5] Monroe, A. E.: Early economics thought. Cambridge 1924, str. 92