Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 9 Sociální kritiky kapitalismu a vznik socialistických ekonomických názorů

Průmyslová revoluce znamenala průlom do tradičních výrobních a společenských struktur společnosti. Technické převraty měnily postavení práce, byl potlačován význam vysoce kvalifikované řemeslné práce. Současně vedlo zavádění strojové výroby ke zjednodušení práce, ale také k zhoršení podmínek jejího vynakládání.

Prudký nárůst nabídky práce, který byl umožněn poptávkou po nekvalifikované práci, která po zaškolení byla schopna obsluhovat jednoduché stroje, byl doprovázen tlakem v podobě převisu nabídky na trhu práce se všemi nutnými doprovodnými znaky. Proto se sociální otázka stavěla do přímého protikladu k rozvoji a představám o perspektivách svobodné tržní společnosti.

V proudech ekonomického myšlení, které se stavěly kriticky ke klasické politické ekonomii se sociální problematika objevovala v různých kontextech, s různou intenzitou a byla doprovázena různými představami o možnostech a nutnosti řešení sociálního konfliktu.

K představitelům kritických proudů klasické politické ekonomie zdůrazňujících zohledňování sociálních aspektů hospodářství patří:

9.1 Ekonomické názory Sismondiho

Jean Charles Simonde de Sismondi

J. C. S. de Sismondi na The History of Economic Thought

Osobnosti, která prodělal vývoj ze stoupence učení klasické politické ekonomie na pozice jejího vyhraněného kritika byl Jean Charles Simonde de Sismondi, působící ve Švýcarsku. Své ekonomické názory presentoval v širším přístupu, odpovídajícím jeho především historickému zaměření. Byl autorem rozsáhlých historických spisů (Historie Francie, Historie Italské republiky), ale v roce 1803 vydal ekonomickou práci O obchodním bohatství. Spis byl pokusem o popularizace Smithova učení a Sismondi se presentuje jako stoupenec Smitha a jeho učení.

Jeho další práce Nové zásady politické ekonomie neboli o bohatství v jeho vztahu k lidnatosti (1819) byla psána ze zcela odlišných a vyhraněně kritických pozic. Sismondi se v práci presentuje jako zásadní odpůrce laissez faire a anglické, zejména Ricardovy ekonomie. Příčinou změny názorů byly především důsledky průmyslové revoluce v Anglii a jejich postupný průnik na evropský kontinent. Svoji roli sehrály i hospodářské poklesy z let 1815 a navazující problémy realizace v r. 1818, které postihly nejen Anglii, ale celou jižní a západní Evropu. Svoji kritickou soustavu Sismondi dále rozpracovával a vyústěním bylo dvousvazkové historicko-popisné dílo Studie o politické ekonomii (1837 – 1838).

Sismondiho kritika vytýká anglické klasické politické ekonomii zejména:

 • že je rozvíjena jako abstraktní nauka o bohatství (v peněžním smyslu slova) a nevěnuje pozornost dosažení skutečného fyzického blahobytu, což by mělo být skutečným smyslem politické ekonomie.

 • že je jednostranně orientována na výrobu bohatství, ale ponechává mimo předmět zájmu následky, které má výroba, zejména následky rozdělovacích procesů.

Odtud Sismondi formuluje nové zadání politické ekonomie:

 • nesmí vnímat stávající poměry jako dané, nesmí zůstávat lhostejná k negativním jevům

 • musí bdít nad blahobytem společnosti a prosazovat ho (nauka o dobročinnosti).

Sismondiho přístup proměňuje politickou ekonomii z teoretické společenskovědní disciplíny, z teoretické analýzy hospodářských procesů, na normativní nauku, která podle zvolených kriterií (především etických), bude koncipovat hospodářskou politiku státu tak, aby bylo dosaženo změny poměrů.

Jednoznačně je odmítnuta metoda abstrakce a politika nevměšování státu. Ostře odmítá i představu a předpoklad, že v hospodářství působí mechanismus přizpůsobování nabídky poptávce. Hospodářský vývoj bez otřesů je možný pouze tehdy, když poptávka předstihuje nabídku a pouze v tomto případě sehrává konkurence mezi výrobci skutečně pozitivní roli. Konkurence může být zdrojem negativních důsledků. Je-li nabídka v převisu nad poptávkou, pak konkurence:

 • omezuje rozsah produkce a zvyšuje nezaměstnanost, zvyšuje intenzitu práce

 • stlačuje mzdy a vyvolává bídu, současně dále snižuje poptávku

 • ničí hospodářsky slabší výrobce.

Obdobné důsledky má i v případě dočasné rovnosti nabídky a poptávky. Sismondi kritizuje anglickou ekonomii za to, že podle jeho mínění jednostranně zdůrazňuje prospěch dělníků z technického pokroku v podobě zlevňování strojově vyráběné spotřební produkce, ale neusiluje o zkracování pracovního dne.

Ve výše uvedených úvahách je obsažena i Sismondiho teorie hospodářských krizí, která zdůrazňuje, že za vyplacené důchody není možno realizovat celý produkt. Sismondi přitom vychází z představy, že se produkt daného roku realizuje za důchody roku předchozího a protože výroba vykazuje růstovou tendenci, je nerealizovatelnost nutností. Vyslovuje představu o trvalém zaostávání poptávky za nabídkou, které je umocněno klesající kupní silou pracujících. Svoji roli sehrává podle Sismondiho i to, že:

 • ne každý výrobce zná situaci na trhu (poptávku)

 • výroba není určována požadavky spotřeby, ale především požadavkem ziskového umístění kapitálu

 • oddělení vlastnictví a práce vede k růstu důchodů kapitalistů, ale ne dělníků, kteří tvoří hlavní složku spotřebitelské poptávky.

Klesající podíl pracujících na důchodu vyvolává tlak na pokles poptávky po spotřebním zboží, výroba tradičních odvětví se snižuje, výroby stagnují a upadají. Tím dochází k zužování trhu a zhoršují se možnosti realizace. Jediným východiskem je realizace na zahraničních trzích (teorie třetích osob).

Sismondiho představa nápravy (reformy) obsahuje dvě základní myšlenky:

 • stát musí být garantem vytvářejícím podmínky předcházení negativních důsledků konkurence pro hospodářství a společnost.

  • stát by měl konkurenci omezovat

  • stát by měl omezovat tempo růstu výroby tím, že bude bránit překotnému zavádění techniky

 • preference malovýroby a tomu odpovídajícího vlastnictví, rozvoj střední vrstvy, u které není oddělené vlastnictví od práce, vytvoří podmínky stability.

  • malovýrobce je spjat s výrobou i trhem, je schopen samoregulace na základě schopnosti odhadovat své budoucí příjmy. Tím je regulována přirozeně populace.

  • malovýrobce je zainteresován na maximálním využívání zdrojů pro zabezpečení své obživy.