Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 10 Politická ekonomie Karla Marxe

Marxova osobnost je v historii ekonomie 20. století vnímána jako jedna z nejpozoruhodnějších a také nejspornějších. Až vývoj následujících desetiletí ukáže, do jaké míry byl jeho význam „živen“ pozicí, kterou zaujala marxistická politická ekonomie jako vládnoucí ekonomická doktrína ve významné části světa 20. století a do jaké míry to byla kvalita jeho ekonomické teorie či některých jejích částí.

Karl Heinrich Marx

Karl Heinrich Marx na The History of Economic Thought

Karl Heinrich Marx (1818 – 1883) je v každém případě osobností, která ovlivnila vývoj ekonomického myšlení a ekonomické teorie 19. a 20. století. Pro interpretaci a hodnocení jeho názorů je však nutno konstatovat, že jeho ekonomické názory jsou včleněny do širší soustavy učení – marxismu, jehož zdrojem jsou především:

10.1 Východiska Marxovy politické ekonomie

Marx vystudoval filozofii a právo a při studiích byl silně ovlivněn filozofií G. Hegela, zejména jeho dialektikou. Svým přesvědčením však byl materialista, a proto už počátkem 40. let se rozchází s Hegelovými ideami a dialektiku rozpracovává na materialistickém základu. Formuje svůj přístup, filozofii historického a dialektického materialismu. Tím jsou položeny základy kritiky nehistorického přístupu klasické politické ekonomie.

K analýze kapitalistického hospodářství nepřistupuje jako k soustavě přirozené, k soustavě obecné, ale soustavě historicky podmíněné, v určitých podmínkách nutně vzniklé a nezastupitelné, ale soustavě, která také nutně zanikne. V této siřeji pojaté kritice kapitalismu sehrála Marxova politická ekonomie klíčovou roli, neboť Marx vycházel z přesvědčení, že výrobní podmínky a poměry určují směr vývoje společenského systému.

Základní zákony dialektiky vedou k nahlížení na svět, jako soustavu, ve které není nic věčné, vše je ve vývoji. Společenský řád prochází proměnami také. Marxův materialismus ho vedl k přesvědčení, že člověk a společnost jsou primárně struktury ekonomické, nejdříve je nutno vyrábět, vytvářet podmínky pro existenci až druhotně je pěstována a rozvíjena duchovní stránka bytí. Proto v jeho systému zaujala výroba dominující postavení a nepochybně tytéž okolnosti ho vedly k potřebě hlubšího proniknutí do ekonomie teorie.

Výroba není činností izolovaných jedinců, jedná se o kooperaci a v určitých společenských poměrech. To vede Marxe k rozlišení dvou hledisek, která uplatňuje při analýze výroby. Výroba je tvorbou statků, ale má dvě stránky:

  • je to proces přeměny surovin na statky, jedná se o výrobní metody, kterými se vyrábí a tuto stránku výroby charakterizují výrobní síly, které prochází permanentním procesem zdokonalování.

  • ve výrobě se utváří škála vztahů mezi lidmi, výrobní společenské vztahy. Tyto vztahy jsou upraveny i institucionálně a jejich kvalita se po delší dobu zachovává na určité úrovní.

V tomto členění je skryt mechanismus, kterým se prosazují zákonitosti společenského vývoje. Stupeň rozvoje výrobních sil a tomu odpovídající úroveň vztahů (tzn. umožňující další rozvoj výrobních sil) jsou základem výrobního způsobu.

Současně rozdílná vývojová tendence způsobuje, že v určitých časových obdobích přestávají společenské vztahy vytvářet prostor dalšímu rozvoji a musí být v sociální revoluci nahrazeny novou kvalitou (teorie revolučního vývoje, kterou byl popisován vývoj společnosti od prvobytně pospolné, přes otrokářskou, feudální ke kapitalistické i nutnost jejího zániku).

Teorie střídání výrobních způsobů tvoří základ historického materialismu. Pro Marxe se v tomto kontextu jevila významnější analýza společenských výrobních vztahů (výrobní síly se přebírají a vyvíjí, výrobní vztahy jsou svrženy a nahrazeny jinými), proto s nimi spojil předmět své politické ekonomie. Klíčovým výrobním vztahem se v jeho systému stalo vlastnictví, na které uplatnil stejný vývojový scénář:

  • východiskem je společné vlastnictví prvobytné pospolitosti, které je nutností v boji o přežití

  • když stupeň rozvoje výrobních sil umožnil, aby se rodina uživila, nastoupilo soukromé vlastnictví, motivující k růstu produktivity a výkonnosti

  • další výrobní způsoby jsou charakterizovány jako uspořádání, ve kterých soukromé vlastnictví je nástrojem vládnoucích tříd k tomu, aby žily z dostatečně produktivní práce jiných, společensky, politicky a hospodářsky podmaněných.

  • kapitalismus se rodí na individuální formě soukromého vlastnictví a osobní svoboda vytváří podmínky pro dynamický rozvoj. Výrobní metody si postupně vynucují přechod ke spoluvlastnickým formám (popisováno jako zespolečenšťování vlastnictví), které předurčují nutnost vzniku (resp. návratu) společenského vlastnictví, které je ale negací kapitalismu.

Práce, které jsou svým obsahem především ekonomické, vychází koncem 40 let. V té době zamýšlí připravit rozsáhlé vícesvazkové dílo obsahující jak kritiku dosavadní politické ekonomie, tak vlastní výklad. Po několika neúspěšných pokusech v 50. letech je v 60. letech připraven stěžejní ekonomický spis Kapitál.

První díl Kapitál I (1867) s podtitulem, Ke kritice politické ekonomie.

Další svazky vyšly až posmrtně. Kapitál II (1885) a Kapitál III (1894) v redakci Engelsově. Čtvrtý díl tvoří další tři svazky s názvem Teorie o nadhodnotě I., II. a III. (1905 – 1910). Jejich prvním vydavatelem byl Karel Kautský.