Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 3 Merkantilismus

Merkantilismus představoval zásadní obrat ve vývoji ekonomického myšlení. Nejednalo se ještě o ekonomii jako vědu, nebyl to ani proud teoretického myšlení. Jednalo se především o ekonomickou resp. hospodářsko-politickou doktrínu, která byla uplatňována tehdejšími státy a jejich představiteli. Přesto je možno ilustrovat, že merkantilisté přispěli k rozvoji ekonomického myšlení (včetně teoretického) a ekonomie jako věda se zrodila jako kritické přehodnocení merkantilistické doktríny. Svoji roli sehrál i tím, že započal cestu vydělování ekonomického myšlení z etického kontextu, ve kterém se pohybovalo díky Aristotelovu a Akvinského myšlenkovému vlivu.

Ekonomické myšlení se v merkantilistických doktrínách jednotlivých států prosazovalo v hranicích hospodářského nacionalismu, sledování národních zájmů, čímž byl potlačen vliv univerzálně koncipované soustavy etických hodnot antické a středověké filozofie.

3.1 Charakteristika merkantilismu

Merkantilismus je časově spojován se 17. až 18. stoletím, kdy jeho vliv v Evropě převládl. Jeho formování a postupné prosazování mělo delší historii. Kořeny sahají do konce 14. století a je spojována s italskými centry obchodu. Anglická literatura rovněž uvádí, že v téže době položil anglický král Richard II. londýnským kupcům otázku, jak pozvednout státní finance a jejich odpověď byla vyjádřením základní zásady merkantilistické politiky – je nutno kupovat méně zahraničního zboží než kolik Anglie do zahraničí vyváží.

Je nepochybné, že vznik merkantilismu byl jednou z forem vyústění rozvoje mezinárodního obchodu, ke kterému docházelo od konce 10. století, přičemž významnou okolností jeho rozvoje byla i skutečnost, že byl zprostředkováván evropskými kupci. Ve svobodných městech se rodily základy budoucích kapitalistických poměrů. Zemí, ve které vývoj probíhal s časovým předstihem (konec 14. století) byla Itálie zprostředkující obchod s Východem. V 15. století se obdobné proměny odehrávají ve Španělsku a Portugalsku, v 16. století v Holandsku, poté Anglii a Francii.

3.1.1 Obecná charakteristika merkantilistických názorů

  • první směr myšlení svým obsahem vyhraněně ekonomický

  • jedná se o první tržně orientovanou soustavu názorů

  • soustava je založena na ztotožnění bohatství s jeho peněžní formou

  • zvyšovat bohatství země znamená zvyšovat množství drahého kovu v zemi

  • důraz na zahraniční obchod jako sféru umožňující růst bohatství země

  • soustava doporučení praktické politice – cíle (růstu bohatství) je možno dosáhnout prostřednictvím přísné státní regulace zahraničního obchodu, pohybu peněz, výroby i spotřeby.

Ztotožnění bohatství s penězi souviselo s několika vlivy. Především bylo projevem odlišného chápání peněz a jejich funkcí. Jestliže předchozí názory interpretovaly peníze především jako transakční prostředek, pro merkantilisty byly peníze především univerzálním uchovatelem hodnot.

Peníze byly rovněž chápány jako zdroj likvidity umožňující ekonomický růst. Tím byly dány odpovědi na tradiční myšlenkové schéma, kolem kterého se ekonomické myšlení utvářelo, co je bohatství a jak ho zvyšovat.

Uvedené chápání peněz odpovídalo zájmům panovníka i obchodníků. V prvním případě se základní otázka (i problém) vztahovala ke stavu státní (královské) pokladny, kde přírůstek peněz byl projevem růstu bohatství. Ve druhém případě platí, že peníze slouží jako prostředek umožňující obchodování (likvidita k nákupu, aby mohlo být prodáno). Přírůstek peněz pak vyjadřuje úspěšnost obchodní činnosti – růst bohatství. Proto byly peníze merkantilisty chápány jako „krev obchodu“.

Pokud se jedná o zdroj růstu bohatství, rozlišovali merkantilisté tři základní způsoby:

  • především těžba drahého kovu

  • koloniální expanze a anexe území těžby

  • zahraniční obchod v případě aktivní obchodní bilance.

Z hlediska dalšího vývoje ekonomických názorů a vzniku ekonomie jako vědy, sehrál klíčovou roli třetí z prostředků. Realizace aktivní bilance se prosazovala systémem přísné státní regulace a opatření na podporu domácích výrob. Tím se vytvářely podmínky stimulující rozvoj ekonomického myšlení. Docházelo ke zvyšování pozornosti věnované problematice výroby a mechanismu jejího fungování.