Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 5 Význam politické ekonomie A. Smitha pro vznik ekonomie jako vědy

5.1 Základní souvislosti vzniku Smithovy ekonomie

Smith zaujal ve vývoji ekonomického myšlení místo, pro které je všeobecně považován za zakladatele ekonomie jako vědy. V souvislosti s jeho hodnocením se velmi často zdůrazňuje, že ve skutečnosti v jeho díle není obsaženo mnoho originálních myšlenka a přesto není jeho pozice zpochybněna. Adam Smith (1723 – 1790) na své předchůdce navázal, byl jimi ovlivněn a pokusil se vytvořit ucelený systém ekonomických názorů obsahující teorii výroby i rozdělování. Jeho přístup se stal komplexnější a odpovídal všeobecně akceptovatelnému přístupu vědy 18. století.

Adam Smith

Adam Smith na The History of Economic Thought

Stejně jako řada předchůdců i Smith se nejdříve profiloval v jiném oboru a teprve později se začal systematicky zabývat ekonomií. Studoval literaturu i morální filozofii. V roce 1751 byl jmenován profesorem logiky na univerzitě v Glasgow, kde později vedl katedru morální filozofie (do roku 1764). Z tohoto období pochází jeho druhý nejvýznamnější spis: Teorie mravních citů. V letech 1764-1766 působil jako vychovatel mladého šlechtice a cestoval po Evropě, pobývali rovněž ve Francii, kde se seznámil s Quesnayem i Turgotem. Po návratu se 10 let plně věnoval práci na přelomovém díle vývoje ekonomie: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776).

Smithovo dílo završuje období protimerkantilistické kritiky pozitivním rozpracováním nové soustavy názorů vyjadřující zcela odlišné chápání hospodářství a jeho funkce. Smithova Anglie uplatňuje v zahraničním obchodě řadu praktik zavedených merkantilisty (vysoká cla, různé další formy protekcionismu, navigační akty akt.), na druhé straně se stále výrazněji projevuje vliv liberalismu na společenskovědní myšlení.

Na rozdíl od předchůdců, zaujímá ve výkladu Smithovy ekonomie významné místo snaha vysvětlit mechanismus fungování tržního hospodářství, tedy ukázat mechanismus, kterým se prosazuje optimální alokace zdrojů při prosazování laissez faire. Růst bohatství společnosti vnímá jako důsledek sledování prospěchu každého člena společnosti, což je hlavním zdrojem celkově optimistické soustavy ekonomických názorů.

Charakteristické znaky Smithovy politické ekonomie:

  • hospodářský liberalismus

  • zdrojem bohatství společnosti je vynakládání práce, a to její množství a produktivita

  • dělba práce je významným činitelem hospodářského růstu

  • kapitál je vynakládán za účelem dosažení zisku

  • akumulace kapitálu, která ovlivňuje úroveň produktivity práce, je nutnou podmínkou rozvoje

  • předpokládá, že automaticky dochází k přeměně úspor v investice

  • sklon ke směňování, který je člověku vlastní, představuje impuls, který uvádí do pohybu celý hospodářský systém