Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

5.2 Neviditelná ruka trhu

Idea laissez faire je spojována s tzv. neviditelnou rukou trhu. Tento princip vyjadřuje a obsahuje mnohem širší souvislosti, než pouhý protimerkantilistický obsah. Je to dáno tím, že Smith především:

  • sdílí ideu přirozeného (spontánního) řádu

  • spojuje jeho prosazování v hospodářství s ekonomickou svobodou

  • ekonomickou svobodu dovádí do pokusu popsat ekonomické chování člověka

  • dospívá k závěru o možném prosazování harmonie individuálního a společenského zájmu, čímž překonává tradiční vidění rozpornosti individuálního a společenského, prosazující se ve filozofii a etice předchozích období. Smith ukázal, že egoismus individua (jeho sobecký zájem) se nemusí stát nutně neslučitelným se zájmem (blahobytem) všech.

Jeho přístup k výše uvedeným souvislostem je založen na představě, že všechny ekonomické jevy a procesy jsou odvozeny z přirozené povahy člověka. Ten sleduje svůj soukromý osobní zájem a tím uvádí do chodu síly, které jsou zdrojem pohybu celého systému a jeho vývoje. Neviditelná ruka trhu pak vyjadřuje mechanismus utváření souladu (harmonie) individuálního a společenského zájmu. Na rozdíl od pozice morální filozofie, ve které za základní lidské vlastnosti považuje solidaritu a dobročinnost a od kterých také odvozuje uspořádání společnosti, se v Bohatství národů stalo východiskem sledování vlastního prospěchu. To je také nejpřirozenější vlastností člověka a umožnilo to Smithovi aplikovat liberální přístup na pojetí samotného předmětu ekonomie. Analýza mechanismu, kterým se prosazuje onen spontánní řád garantující nejen bohatství společnosti, ale především jeho růst „..každý sleduje pouze vlastní zisk a jako v řadě jiných případů ho vede jakási neviditelná ruka, aby pomáhal dosáhnout cíl o který mu vůbec nejde…. Tím, že sleduje vlastní zájmy, nejednou prospěje zájmům společnosti více, než kdyby jim chtěl skutečně prospět“.[11]

Smithovo dílo završuje kritiku merkantilismu, zdůrazňuje, že vměšování státu do hospodářství představuje významnou barieru rozvoji a tedy růstu bohatství, ale neomezuje se pouze na identifikaci této příčiny. Neméně významnou je pro něj nedostatek kapitálu. Proto v jeho systému zaujímá závažné místo akumulace kapitálu, proto také kritizuje neproduktivní spotřebu a na druhé straně vyzvedá spořivost doplněnou předpokladem o automatické přeměně úspor v investice (tedy akumulaci kapitálu).

Práce, produktivita práce, dělba práce, akumulace kapitálu a velikost trhu představují základní kategorie tržního hospodářství a jeho rozvoje. Práce je zdrojem bohatství a protože bohatstvím rozumí statky ve smyslu výrobků schopných uspokojovat potřeby, je pro něj produktivní pouze práce vynakládaná v  oblasti materiální výroby (na rozdíl od fyziokratů nejen práce v zemědělství, ale také v průmyslu, resp. řemeslo). Neproduktivní pro něj byla práce spojená s poskytováním nehmotné služby. Rozhodujícím činitelem růstu bohatství je však dělba práce. Vycházel přitom z toho, že celkový fond práce je ve společnosti dán, ale nepředstavuje barieru jednoznačně omezující velikost produktu, ten závisí na tom, jak produktivně bude práce vynaložena a dělba práce je faktorem ovlivňujícím produktivitu práce. Produktivita roste především v důsledku:

  • růstu zručnosti a pracovních dovedností řemeslníků

  • lepším využíváním pracovní doby (organizace vynakládání práce)

  • zdokonalením nástrojů a jejich přizpůsobování pracovním úkonům.

Do třetího faktoru se sice promítá skutečnost, že se jedná o ekonomii manufakturního období, ale současně je zde přesně zachycen vliv kapitálu (co do množství a zejména kvality) na výkonnost, v tomto případě prostřednictvím produktivity práce. Zatímco v rámci manufaktury rozvoj dělby práce naráží na dané hranice, dělba práce mezi jednotlivými výrobci ve společnosti je oním skutečným zdrojem růstu. Tím je ovšem dána těsná vazba mezi dělbou práce a trhem, resp. velikostí trhu a také její vztah na dostatek kapitálu.

Smith zdůrazňuje, že národy, které dokázaly odbourat bariery obchodu a vytvořily podmínky pro růst národního trhu, vytvořily současně podmínky pro prohlubování dělby práce s příslušným efektem směrem k růstu národního bohatství. Celý proces se dále umocňuje rozšířením na mezinárodní rámec. Proto také Smith rozhodně vystupuje s požadavky na vytvoření podmínek svobody obchodu mezi národními ekonomikami. Proti merkantilistické doktríně obchodní bilance staví doktrínu svobodného obchodu, ve které mezinárodní dělba práce umožňuje realizovat efekty v podobě růstu národního bohatství.[11] Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Sv. 2. Praha 1958, str. 35