ZLVL7X61c Vnitřní lékařství blok 1 - geriatrie, pracovní lékařství

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
MUDr. Petr Malenka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (cvičící)
Ivana Kamínková (pomocník)
Ing. Soňa Pavlová (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika pracovního lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (20,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLVL7X61c/21: Po 8. 2. 7:30–12:30 KOM 409, Út 9. 2. 7:30–12:30 KOM 409, St 10. 2. 8:30–13:30 N01180, Čt 11. 2. 7:30–12:30 N02029, Pá 12. 2. 7:30–12:30 N02029
ZLVL7X61c/22: Po 5. 10. 7:30–12:30 KOM 409, Út 6. 10. 7:30–12:30 KOM 409, St 7. 10. 10:00–15:00 N01180, Čt 8. 10. 7:30–12:30 N02029, Pá 9. 10. 7:30–12:30 N02029
Předpoklady
ZLIP061p Interní propedeutika - předn. && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ( ZLKED061p Konz.zub.lék.endo I-přednáška || ZLED061p Konz.zub.lék.-endod.I - předn. ) && ZLPL0663c Protetické zub.lék.III.- cv. && ZLOC0653c Orální chirurgie III - cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení
Klinická propedeutika, Teoretické základy klinické medicíny, Patologie, Patologická fyziologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pracovní lékařství
Seznámit studenta s preventivními opatřeními na pracovištích, včetně posouzení zdravotní způsobilosti k práci, se zdravotními riziky ionizujícího záření, fyzikálních faktorů, průmyslových toxinů. Seznámit studenta se základními povinnostmi zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci, se základní postupy při posuzování nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo při vzniku pracovního úrazu, s povinnostmi a postupy ošetřujícího lékaře, poškozeného zaměstnance a zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu. Seznámit studenta s postupem při pracovním úrazu jako poškození zdraví nebo příčinou smrti.
Zátěžová funkční diagnostika a rehabilitace
Seznámit studenta s testováním kapacity transportního systému, ekonomiky energetického metabolismu, změny zdatnosti, somatickými a motorickými zvláštnostmi, podmiňujícími obecně nízkou fyzickou zdatnost Vysvětlit typy tréninku pro rehabilitační program, zásady zátěžového vyšetření a doporučení pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, význam spiroergometrického vyšetření pro stanovení intenzity aerobníhotréninku pro bezpečnou intenzitu zátěže. Seznámit studenta se zásadami ordinace pohybové léčby ve vnitřním lékařství
Geriatrie
Poskytnout studentovi přehled o přehled o rozdílech poskytování péče seniorům oproti mladším nemocným, zejména v oblasti diagnostiky chorob, jejich odlišné klinické symptomatologie i laboratorního obrazu a cílů terapie.
Výstupy z učení
PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
Student zná:
- preventivní opatření na pracovištích, včetně posouzení zdravotní způsobilosti k práci, zdravotní rizik ionizujícího záření, fyzikálních faktorů, průmyslových toxinů.
- základní povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci, základní postupy při posuzování nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo při vzniku pracovního úrazu
- dovede popsat povinnosti ošetřujícího lékaře, poškozeného zaměstnance a zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazu.
- ovládá postup při pracovním úrazu jako poškození zdraví nebo příčinou smrti.
FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA A REHABILITACE
- Student je obeznámen s testováním kapacity transportního systému, ekonomiky energetického metabolismu, změny zdatnosti, somatickými a motorickými zvláštnostmi, podmiňujícími obecně nízkou fyzickou zdatnost - Student dovede vysvětlit typy tréninku pro rehabilitační program, zásady zátěžového vyšetření a doporučení pohybové aktivity u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, význam spiroergometrického vyšetření pro stanovení intenzity aerobního tréninku pro bezpečnou intenzitu zátěže. - Student zná zásady ordinace pohybové léčby ve vnitřním lékařství
GERIATRIE
- Student ovládá komplexní geriatrické vyšetření - Student je schopen navrhnout vyšetřovací postup s ohledem na specifika staršího nemocného - Student je schopen navrhnout léčebný postup s ohledem na specifika staršího nemocného - Student je schopen formulovat režimová a dietní opatření s ohledem na specifika staršího nemocného - Student je schopen naplánovat zajistit další péči o nemocného po propuštění z akutního lůžka s ohledem na interdisciplinární syndromy
Osnova
 • PRACOVNÍ LÉKAŔSTVÍ
 • 1 Faktory pracovního prostředí a jejich vliv na zdraví pracovníků.
 • 2 Nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, pracovní úraz, legislativa, povinnosti lékaře, NZP, seznam NZP, hlášení, odškodňování.
 • 3 Pracovně lékařská péče, role lékaře, preventivní prohlídky pracovníků, monitoring pracovního prostředí.
 • 4 Účinky chemických látek na organismus - přehled. Nejdůležitější profesionální hepato a hematotoxické látky.
 • 5 Rozdělení, přehled hlavních škodlivin,typy prof.expozice,diagnostika.
 • 6 Intoxikace (kyanovodík, kyanidy, oxid uhelnatý, organofosfáty, aromatické amino,nitro sloučeniny, těžké kovy -olovo, toxické alkoholy- metylalkohol, glykoly; pesticidy), diagnostika, první pomoc, terapie, antidota.
 • 7 Kožní nemoci z povolání, kontaktní ekzém, iritační dermatitida.
 • 8 Přenosné a parazitární nemoci z povolání, cestovní medicína.
 • 9 Účinky ionizujícího záření, stochastické a deterministické, akutní nemoc z ozáření, léčba, péče o pacienta.
 • 10 Karcinogeny v pracovním prostředí, zhoubná onemocnění jako NZP.
 • 11 Pneumokoniózy. Definice, rozdělení, podrobněji silikóza,uhlokopská pneumokonióza, azbestóza.
 • 12 Profesionální alergická respirační a kožní onemocnění.Profesionální průduškové astma.Definice,noxy,diagnostika,léčba. Profesionální alergická rinitida.
 • 13 Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory. Přehled nemocí způsobených vibracemi, přetěžováním končetin, hlukem, atmosferickým přetlakem a pod tlakem
 • ZÁTĚŽOVÁ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA A REHABILITACE
 • 2 Reakce a adaptace na tělesnou zátěž
 • Transportní systém, dýchací systém, kardiovaskulární systém, energetický metabolizmus, Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha, pohybový systém
 • 3 Zátěžové testy
 • Charakteristika, indikace a kontraindikace
 • Podmínky provádění zátěžových testů, kritéria hodnocení zátěžových testů
 • Metodika, zvláštnosti zátěžového testování
 • 4 Základy pohybové léčby a její preskripce
 • Pohybová léčba - součást léčebné rehabilitace
 • Základní definice a rozdělení
 • Léčebná rehabilitace
 • Preskripce pohybové léčby
 • Základní zásady, druhy pohybových aktivit, fyziologická účinnost pohybových aktivit, intenzita zatížení, frekvence a trvání zatížení
 • 5 Zátěžové testy a pohybová léčba u vybraných nemocí
 • Nemoci srdce, cév a krve
 • Funkční poruchy oběhového systému
 • Vrozené srdeční vady, získané srdeční vady, akutní zánětlivá onemocnění, kardiomyopatie, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, chronické srdeční selhání, dysrytmie, systémová arteriální hypertenze, chronická ischemická choroba dolních končetin, respirační, hematologické choroby, diabetes mellitus a další endokrinní choroby
 • Příklady zátěžového funkčního vyšetření a preskripce pohybové léčby
 • Geriatrie
 • 1 Odlišnosti symptomatologie chorob u geriatrických nemocných a z toho vyplývajícího přístupu k diagnostickému procesu, komplexní hodnocení geriatrického nemocného
 • 2 Odlišnosti průběhu chorob ve stáří včetně zvýšené frekvence komplikací a možnosti přechodu do chronicity
 • 3 Imobilizační syndrom, řetězení komplikací
 • 4 Nutnost akutního řešení akutních situací s cílem zlepšení prognózy nemocného z pohledu vyléčení a zachování soběstačnosti
 • 5 Velké geriatrické syndromy a nutnost multidisciplinárního přístupu k nim
 • 6 Sociální kontext chorob ve stáří
 • 7 Vliv senzorického, kognitivního a motorického deficitu na soběstačnost a schopnost setrvání ve vlastním prostředí
 • 8 Geriatrický maldaptační syndrom
 • 9 Poruchy spánku a poruchy chování ve stáří
 • 10 Psychické poruchy ve stáří, základy komunikace, zvládání stresových situací
Literatura
  doporučená literatura
 • Geraitrie e-learnigový kurz, Portál LF MU
 • The Merck Manual of Geriatrics. http://www.merck.com/mkgr/mmg/search.jsp
 • MCARDLE, William D., Frank I. KATCH a Victor L. KATCH. Exercise physiology : nutrition, energy, and human performance. Eighth edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2015. lix, 1028. ISBN 9781451193831. info
 • ŠUBRT, Bořivoj a Milan TUČEK. Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů. 2. doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 2015. 351 stran. ISBN 9788072639441. info
 • PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., doplněné vydání. Praha: Karolinum, 2014. 316 stran. ISBN 9788024625973. info
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana a Pavel WEBER. Geriatrie. In Vnitřní lékařství. Praha: Grada, 2011. 30 s. Vnitřní lékařství 1. ISBN 978-80-247-2110-1. info
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5. info
 • DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Leona DUNKLEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Zdeněk PLACHETA. Klinická fyziologie tělesné zátěže. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 98 s. <AA-9,10>. ISBN 978-80-210-4965-9. info
 • Pracovní lékařství : základy primární pracovnělékařské péče. Edited by Petr Brhel - Marta Manoušková - Evžen Hrnčíř. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 338 s. ISBN 8070134143. info
 • Textbook of clinical and environmental medicine. Edited by Linda Rosenstock. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2005. xviii, 133. ISBN 0721689744. info
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 861 s. ISBN 8024705486. info
 • PLACHETA, Zdeněk, Ilona DOHNALOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Břetislav ZATLOUKAL, Karel ČECHOVSKÝ, Vladimír DRAŽIL a Pavel HOMOLKA. Zátěžová funkční diagnostika a preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství. 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 156 s. ISBN 80-210-1170-X. info
Výukové metody
Výuka probíhá v bloku. Účast na stážích je povinná. Studenti pracují v 6-7 členných skupinách. Součástí výuky jsou odborné semináře a výuka na simulátorech. Praktická výuka je (v rozsahu cca 20 % celkového objemu výuky) doplněna o komplexní spektrum metod simulační výuky na simulátorech s různou měrou věrnosti, trenažérech a virtuálních pacientech. Simulační výuka ústí v následný debriefing (zpětnou vazbou pro studenta). V popředí rovněž stojí problémově orientovaná výuka, kdy se student učí prostřednictvím řešení předloženého problému a také týmově orientovaná výuka, kdy studenti v menších skupinách společně diskutují a vybírají řešení daného problému. Důraz je také kladen na rozvoj měkkých dovedností, vč. tzv. „21st century skills“, tedy zejména na komunikaci, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizovou komunikaci a týmovou spolupráci.
Metody hodnocení
Test, seminární práce formou kasuistiky, kolokvium. Tradiční metody hodnocení jsou doplněny o objektivní klinickou evaluaci, která ověřuje klinické znalosti a další dovednosti, jakými jsou např. komunikace, fyzikální vyšetření, provádění výkonů, interpretace výsledků atd. Tento způsob evaluace poskytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/ZLVL7X61c