ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tomáš Hammer (cvičící)
Mgr. Mária Hricková (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Strašilová (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Mgr. Marta Vyoralová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení && ZLCP051c Chirurgická propedeutika-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student schopen volit formálně správné předepisování léků s užitím terminologie platného lékopisu a přípravu lékových forem individuálně i hromadně připravovaných léčivých přípravků. Měl by rozumět principům "farmakologického myšlení" při volbě léku, jeho dávkování, výpočtům farmakokinetických parametrů, volbě a technice aplikačních způsobů a zvažování specifik pediatrie a geriatrie i možné interakce souběžně podávaných léků měnících výsledné účinky.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- volit formálně správné předepisování léků s užitím terminologie platného lékopisu a přípravu lékových forem individuálně i hromadně připravovaných léčivých přípravků.
- rozumět principům "farmakologického myšlení" při volbě léku, jeho dávkování, výpočtům farmakokinetických parametrů, volbě a technice aplikačních způsobů a zvažování specifik pediatrie a geriatrie i možné interakce souběžně podávaných léků měnících výsledné účinky.
Osnova
 • Farmakologie - praktická cvičení

  Zubní lékařství

  Jarní semestr 2023

  1. týden
 • /1/PONDĚLÍ
 • ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE
 • Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Podmínky udělení zápočtu. Farmakologie – definice, základní terminologie, podobory, názvy léků. Úvod do recepturní terminologie. Rozdělení léčivých přípravků. Český lékopis.
 • /2/ÚTERÝ
 • ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY
 • Přestup léčiv přes biologické membrány. Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva.
 • /3/STŘEDA
 • OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
 • Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Zákonné předpisy o léčivech. Práce s příručkami a databázemi (SÚKL databáze, Pharmindex, AISLP, atd.). Ustanovení o omamných a psychotropních látkách.
 • /4/ČTVRTEK
 • PRESKRIPCE HVLP. APLIKAČNÍ ZPŮSOBY LÉČIV
 • Preskripce HVLP – procvičování. Přehled aplikačních způsobů léčiv.
 • /5/PÁTEK
 • PŘEHLED LÉKOVÝCH FOREM (TUHÉ, TEKUTÉ, POLOTUHÉ A PLYNNÉ LÉKOVÉ FORMY)
 • Preskripce vybraných lékových forem (tuhé lékové formy – prášky, tobolky, tablety, čípky; tekuté lékové formy - roztoky k potírání, obkladům a výplachům, roztoky a kapky pro perorální aplikaci; polotuhé lékové formy – masti, krémy, pasty, gely a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice; plynné lékové formy).
 • 2. týden
 • /6/PONDĚLÍ
 • VYBRANÉ LÉKOVÉ FORMY POUŽÍVANÉ VE STOMATOLOGII
 • Speciální receptura individuálně připravovaných léčivých přípravků používaných ve stomatologii (mukoadhezivní pasty, roztoky, suspenze, gely, masti, pasty).
 • RECEPTURNÍ TEST (IPLP a HVLP PRESKRIPCE)
 • /7/ÚTERÝ
 • ÚVOD DO FARMAKODYNAMIKY
 • Mechanismy účinků léků - nespecifické a specifické (přímé a nepřímé)
 • FARMAKOLOGIE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU - úvodní část
 • Terminologie, neurotransmise v periferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku.
 • /8/STŘEDA
 • SYMPATOTROPNÍ LÁTKY
 • Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém.
 • /9/ČTVRTEK
 • CHOLINOTROPNÍ LÁTKY
 • Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém.
 • /10/PÁTEK
 • H1-ANTIHISTAMINIKA, LÉČIVA POUŽÍVANÁ U BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE
 • Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik. Sympatomimetika a parasympatolytika užívaná u onemocnění s bronchiální obstrukcí.
 • ZÁVĚREČNÝ TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (MCHQ)
 • ZÁPOČET
Literatura
  povinná literatura
 • Ritter J et al. Rang and Dale's pharmacology. 9th Edition. Edinburgh : Elsevier [2020]
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
 • NOVÁKOVÁ, Jana, Barbora ONDRÁČKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy receptury léčivých přípravků pro praktická cvičení z farmakologie - obor Zubní lékařství. Brno: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. 96 s. ISSN 1801-6103. URL info
  doporučená literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-621-zivotni-cyklus-leciv-klinicke-hodnoceni-a-registrace-lecivych-pripravku-farmakovigilance-a-stanovovani-cen-a-uhrad-leciv.html
 • Demlová Regina, Říhová Barbora, Grycová Zuzana, Nerušilová Kateř. Životní cyklus léčiv. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA, 2014.
 • Základy speciální receptury léčivých přípravků, Juřica a kol., 2014, http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
  neurčeno
 • Základy farmakoekonomiky, Říhová a kol, 2016, http://portal.med.muni.cz/clanek-649-zaklady-farmakoekonomiky.html
 • Practicals in Pharmacology, 2009, http://portal.med.muni.cz/article-491-practicals-in-pharmacology.html
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • Farmakovigilance a propagace léčiv, Vršková a kol., 2007, http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci, Starobová a kol., 2006, http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
Výukové metody
Praktická cvičení, jejichž výukový proces zahrnuje teoretickou přípravu a praktické procvičování znalostí a dovedností určených sylabem. Součástí jsou také samostatné práce s speciálními farmakologickými počítačovými programy a domácí na zadané téma, prezentované a diskutované následně ústně ve vyučované skupině.
Metody hodnocení
Účast na praktických cvičeních je povinná a evidovaná. Hodnocení úspěšnosti jejího absolování k udělení zápočtu je uskutečněno dvěma testy:1)preskripční test a překlad latinských výrazů (hodnoceno individuálně vyučujícím), 2) multivýběrový test ze znalosti probrané látky. Test se skládá obvykle z 15 otázek hodnocených 15 body. K úspěšnému absolvování je třeba dosažení nadpolovičního počtu správných odpovědí.
Informace učitele
Informace pro studenty studující v češtině:
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19.


Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek a cvičení, účast v praktických cvičeních je povinná.


Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.


V jarním semestru je předmět ukončen zápočtem. Požadavky k získání zápočtu - viz výše. Ukončení v podzimním semestru - rigorózní zkouška skládaná ústní formou. Zkouška se skládá ze tří náhodně vybraných otázek z okruhů: 1) obecná farmakologie, 2) speciální farmakologie, 3) vybrané léčivo


Literatura pro studenty studující v angličtině: 8, 9, 10, 11, 12.


Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice:


denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05-4949 3070.

Information for the students studying in English:Teaching takes place on the Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Masaryk University, UKB, Kamenice 5, pavilion A19.


Teaching takes place in two semesters, in the form of lectures and seminars, participation in practical exercises is obligatory and registered.


When repeating the subject is necessary to pass the tuition in full within the specified range.


In spring semester is subject of the terminated credit. Requirements for obtaining credit - see above. In autumn semester - rigorous oral exam. The exam consists of three randomly chosen questions from the topics: 1) general pharmacological principles, 2) special pharmacology, 3) one selected drug (detailed knowledge)


Literature for the students studying in English: 8, 9, 10, 11, 12.


Office hours of the secretariat of the Department of Pharmacology, Faculty of medicine, Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice:


daily 13.00 - 14.00 pm, tel.: 05-4949 3070.SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIEZKOUŠKA PS 2022


Otázky z obecné farmakologie:


Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika


Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)


Absorbce léčiv, "first pass" efekt


Biologická dostupnost léčiv


Distribuce léčiv, distribuční objem


Eliminace léčiv


Biotransformace léčiv, fáze


Vliv pH prostředí a pKa léčiv na přestup léčiv přes biologické membrány


Inhibice a indukce enzymů léčivy


Exkrece léčiv


Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podávání léčiv


Kinetika perorální a parenterální aplikace léčiv


Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku


Terapeutické monitorování léčiv


Dávka a účinek, druhy dávek


Farmakogenetika, genetický polymorfismus


Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinků léčiv


Specifické mechanismy účinků léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí


Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)


Receptorová teorie léčiv - typy receptorů


Synergismus a antagonismus v účincích léčiv


Tolerance, tachyfylaxe


Látková závislost


Terapeutický index, terapeutická šíře


Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie


Alergie na léčiva, idiosynkrazie


Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu


Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu


Faktory ovlivňující účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu)


Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv


Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku


Farmakoterapie ve stáří


Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv


Český lékopis


Účelná farmakoterapie, léková anamnéza, compliance


Životní cyklus léčiva


Preklinické a klinické hodnocení léčiv


Farmakovigilance


Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku


Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilars

Otázky ze speciální farmakologie:
Antimykotika


Antivirotika


Přehled léčiv s místním účinkem užívaných ve stomatologii


Antiinfektiva ve stomatologii


Dezinficiencia a antiseptika


Přehled léčiv s místním účinkem - dermatologika, léčiva ORL


Zásady antibiotické terapie - přehled, mechanismy účinků, rezistence


Antibiotika k lokálnímu užití


Peniciliny


Cefalosporiny + ostatní beta laktamy


Aminoglykosidy


Makrolidy


Sulfonamidy


Tetracykliny


Chinolony, nitroimidazoly


Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika


Antiuratika


Celková anestetika


Premedikace a doplnění celkové anestézie, analgosedace, neuroleptanalgézie


Centrální a periferní myorelaxancia


Lokální anestetika esterového typu


Lokální anestetika amidového typu


Typy lokální anestézie


Farmakoterapie anafylaktického šoku


Antitusika, expektorancia


Hypolipidemika


Léčiva srdečního selhání


H1-antihistaminika


Antiastmatika


Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu


Antihypertenziva - přehled + diuretika, alfa1 lytika


Antihypertenziva - přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva


Antiulceróza


Laxativa, antidiarhoika


Antiemetika, prokinetika


Spasmolytika, digestiva


Vitaminy AEDK


Hydrofilní vitaminy


Psychofarmaka - přehled, klasifikace


Hypnosedativa


Antiepileptika


Antipsychotika


Anxiolytika


Antidepresiva


Nootropika, kognitiva


Psychostimulancia, halucinogeny, delirogeny


Antiarytmika


Kardiotonika


Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA


Antimetabolity + hormonální terapie


Biologická léčiva v onkologii


Glukokortikoidy


Tyreoidální + antityreoidální látky


Léčiva užívaná u osteoporózy


Pohlavní hormony – HST, kontraceptiva


Uterotonika, tokolytika


Insuliny


Antidiabetika pro terapii DM II


Antikoagulancia, antiagregancia


Antitrombotika, trombolytika


Opioidní analgetika


Lékové závislostí a možnosti jejich terapie


Léčiva ovlivňující VNS - neurotransmise, receptory VNS, základní přehled


Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, přímá sympatomimetika


Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, nepřímá sympatomimetika


Základní účinky a rozdělení sympatolytik, přímá sympatolytika


Základní účinky a rozdělení sympatolytik, nepřímá sympatolytika


Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, přímá cholinomimetika


Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, nepřímá cholinomimetika


Základní účinky a rozdělení cholinolytik, přímá cholinolytika (parasympatolytika, ganglioplegika)

Seznam vybraných léčiv:

pantoprazol


famotidin


atropin


butylscopolamin


fenpiverin, pitofenon


metoklopramid


ondansetron


lactulosa


insulin lispro


metformin


glibenklamid


warfarin


enoxaparin


kyselina acetylsalicylová


digoxin


propafenon


amiodaron


adrenalin


noradrenalin


dopamin


ephedrin, pseudoephedrin


nitroglycerin


methyldopa


clonidin


urapidil


hydrochlorothiazid


furosemid


metoprolol


labetalol


nifedipin


verapamil


enalapril


losartan


atorvastatin


ezetimib


nystatin


ketokonazol


methylergometrin


hexoprenalin


alfuzosin


oxytocin


dexamethason


prednison


doxycyclin, chloramphenicol


amoxicillin


phenoxymethylpenicillin


oxacillin


piperacillin, co-piperacillin


cefuroxim


co-trimoxazol


clarithromycin


gentamicin


ciprofloxacin


fluconazol


aciclovir


zidovudin


cyclophosphamid


methotrexat


6-merkaptopurin


5-fluorouracil


paclitaxel


doxorubicin


cisplatina


trastuzumab


tamoxifen


interferon alfa


ibuprofen


diclofenac


indometacin


nimesulid


suxamethonium


allopurinol


kyselina alendronová


lidocain


procain


trimecain


articain


sevofluran


thiopental


propofol


dihydrocodein


sufentanil


piritramid


tramadol


paracetamol


metamizol


sumatriptan


kyselina valproová


gabapentin


haloperidol


risperidon


olanzapin


lithium


diazepam


alprazolam


zolpidem


midazolam


escitalopram


amitriptylin


bupropion


methylphenidát


donepezil


fysostigmin


methadon


buprenorphin


betahistin


oxymetazolin, xylometazolin


phenylephrin


salbutamol


fenoterol


ipratropium-bromid


nedocromil


acetylcystein


bromhexin


codein


butamirát


bisulepin


cetirizin


desloratadin


pilocarpin


timolol


tropicamid


EXAMPLES OF QUESTIONS ON GENERAL PHARMACOLOGICAL PRINCIPLES:Routes of administration - overview, characteristics


Basic pharmacokinetic parameters and processes (overview)


Drug absorption, "first pass" effect


Biovailability of drugs


Drug distribution, volume of distribution


Drug elimination


Drug biotransformation, phases of biotransformation


Effect of environment pH and pKa of drugs on the drug transfer across biological membranes


Enzyme inhibition and induction


Drug excretion


Pharmacokinetics of single, repeated and continous drug administration


Pharmacokinetics of drug oral and parenteral administration


Drug dosage forms - overview and influence on pharmacokinetics


Therapeutic drug monitoring


Dose and effect, types of doses


Pharmacogenetics, pharmacogenetic polymorphism


Mechanisms of drug action - overview, non specific mechanisms of drug action


Specific mechanisms of drug action - the target structures, on which the drug act


Adverse drug reactions (types, categories)


Drug receptors theory - types of receptors


Tolerance, tachyphylaxis


Drug addiction


Therapeutic index, therapeutic range


Influence of concomitant diseases on drug effect, polypragmasia


Drug allergy (hypersensitivity), idiosyncrasy


Drug interactions- overview, pharmacokinetic interactions


Drug interactions- overview, pharmacodynamic interactions


Factors influencing the drug effect (related to drug, related to organism)


Pharmacoterapy in pregnancy, drug teratogenicity


Pharmacotherapy in breastfeeding women, in pediatric population


Pharmacoterapy in elderly


Pharmacology, sub-branches, origin of drugs, drug names


Pharmacopoeia


Rational pharmacotherapy, drug anamnesis, compliance


Development of a new drug (Drug life cycle)


Preclinical and clinical evaluation of drugs


Pharmacovigilance


General principles of drug poisoning therapy, specific antidotes and their mechanisms of action


Principles of biological therapy - technology, requirements on the quality, registration, biosimilars

EXAMPLES OF QUESTIONS ON "DRUG CLASSES":Antimycotics


Antivirotics


Drugs with the topic action used in stomatology - overview


Antiinfective drugs used in stomatology


Disinfectants and antiseptics


Drugs with the topic action - dermatologics, drugs used in ORL


Principles of antibiotic therapy - overview, mechanisms of action, resistance


Antibiotics for topic use


Penicillines


Cephalosporins and other beta-lactams


Aminoglycosides


Macrolides


Sulphonamides


Tetracyclines


Quinolones and nitroimidazoles


Non-steroidal antiinflammatory drugs + Analgesics - antipyretics


Drugs used in gout


General anaesthetics


Premedications and supplement general anaesthesia, analgosedation, neuroleptanalgesia


Central and peripheral myorelaxants


Ester-type local anaesthetics


Amide-type local anaesthetics


Types and techniques of local anaesthesia


Pharmacoterapy of anaphylactic shock


Antitussives, expectorants


Hypolipidemics, lipid-lowering drugs


Drugs used in heart failure


Histamine H1-blockers


Antiasthmatics


Antihypertensives - overview + ACE inhibitors, sartans, renine antagonists


Antihypertensives - overview + diuretics, alpha1-lytics


Antihypertensives - overview + beta-blockers, central antihypertensives


Antiulcer drugs


Laxatives, antidiarrhoics


Antiemetics, prokinetics


Spasmolytics, digestives


Vitamins AEDK


Hydrophilic vitamins


Psychopharmacs - overview, classification


Hypnosedatives


Antiepileptic drugs


Antipsychotics


Anxiolytics


Antidepressants


Nootropics, drugs affecting cognitive functions


Psychostimulants, hallucinogenic and delirogenic drugs


Antidysrhytmics


Cardiotonics, inotropic drugs


Alkylating cytostatics and other impacts of DNA


Antimetabolites + hormonal therapy in oncology


Bilogical treatment in oncology


Glucocorticoids


Thyroid + anti-thyroid drugs


Drugs used in osteoporosis


Sex hormones - HRT, contraceptives


Uterotonics, tocolytics


Insulins


Antidiabetics for the treatment of type 2 DM


Anticoagulants, antiplatelet drugs


Antithrombotics, trombolytics


Opioid analgesics


Drugs causing addiction and pharmacological possibilities of addiction treatment


Drugs affecting ANS - neurotransmission, receptors of ANS, basic overview


Sympathomimetic agents - basic effects and classification - direct sympathomimetics


Sympathomimetic agents - basic effects and classification - indirect sympathomimetics


Sympatholytic agents - basic effects and classification - direct sympatholytics


Sympatholytic agents - basic effects and classification - indirect sympatholytics


Cholinomimetic agents - basic effects and classification - direct cholinomimetics


Cholinomimetic agents - basic effects and classification - indirect cholinomimetics


Cholinolytic agents - basic effects and classification - direct cholinolytics (parasympatholytics, ganglioplegics)
LIST OF GENERIC NAMES –„ESSENTIAL DRUGS“:


pantoprazole


famotidine


atropine


butylscopolamine


fenpiverine, pitofenone


metoclopramide


ondansetron


lactulose


insulin lispro


metformin


glibenclamide


warfarin


enoxaparin


acetylsalicylic acid


digoxin


propafenone


amiodarone


epinephrine


norepinephrine


dopamine


ephedrine, pseudoephedrine


nitroglycerin


methyldopa


clonidine


urapidil


hydrochlorothiazide


furosemide


metoprolol


labetalol


nifedipine


verapamil


enalapril


losartan


atorvastatin


ezetimibe


nystatin


ketoconazole


methylergometrine


hexoprenaline


alfuzosin


oxytocin


dexamethasone


prednisone


doxycycline, chloramphenicol


amoxicillin


phenoxymethylpenicillin


oxacillin


piperacillin, co-piperacillin


cefuroxime


cotrimoxazole


clarithromycin


gentamicin


ciprofloxacin


fluconazole


aciclovir


zidovudine


cyclophosphamide


methotrexate


6-mercaptopurine


5-fluorouracil


paclitaxel


doxorubicin


cisplatin


trastuzumab


tamoxifen


interferon alpha


ibuprofen


diclofenac


indomethacin


nimesulide


suxamethonium


allopurinol


alendronic acid


lidocaine


procaine


trimecaine


articaine


sevoflurane


thiopental


propofol


dihydrocodeine


sufentanil


piritramide


tramadol


paracetamol (acetaminophen)


metamizole


sumatriptan


valproic acid


gabapentin


haloperidol


risperidone


olanzapine


lithium


diazepam


alprazolam


zolpidem


midazolam


escitalopram


amitriptyline


bupropion


methylphenidate


donepezil


physostigmine


methadone


buprenorphine


betahistine


oxymetazoline, xylometazoline


phenylephrine


salbutamol


fenoterol


ipratropium bromide


nedocromil


acetylcysteine


bromhexine


codeine


butamirate


bisulepine


cetirizine


desloratadine


pilocarpine


timolol


tropicamide

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.