SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Markéta Vejmělková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6025/01: Po 9:00–10:50 učebna 78, H. Horká
SZ6025/02: Po 16:00–17:50 učebna 25
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6024 Výchova v práci učitele , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s různými typy situací, ve kterých vyučující k žákům přistupuje výchovně. Studenti budou obeznámeni s dynamikou a možnými příčinami problémového chování ve školním prostředí, nahlédnou na situace z pohledu vyučujícího i žáka. Studenti se za pomoci kazuistik seznámí s průběhem a možnostmi řešení daných situací. Obeznámí se s technikami a postupy, které jsou klíčové pro zvládnutí problémových situací ve třídě. Studenti budou jednotlivé techniky a postupy trénovat v rámci modelových situací ve skupinách.
Výstupy z učení
Výstupy z učení:
Student po absolvování předmětu:
• zachytí situace ve třídě, které vyžadují jeho/její interferenci či výchovné působení.
• rozklíčuje dynamiku problémového chování žáků, zvolí možné cesty k intervenci a prevenci tohoto chování.
• uvažuje o možných řešeních situací a diskutuje o nich.
• aplikuje postupy asertivní komunikace.
• využívá techniky zvládání stresových situací.
• využívá postupy, které jsou adekvátní při reakci na nevhodné chování žáků.
• vyhledá metodické pokyny MŠMT a pracuje s nimi.
• zná postupy řešení patologických projevů ve školní třídě.
Osnova
 • Hlavní témata (osnova):
 • Úvod do problémového chování žáků, příčiny a okolnosti problémového chování žáků, vztah vyučujícího s žákem a se třídou.
 • Možnosti a využití neverbálního projevu, verbálního projevu a asertivní komunikace při výchovných situacích.
 • Postupy zvládání stresových situací ve třídě, sebereflexe vlastních emocí, zvládání frustrace, hněvu.
 • Zásady a konkrétní postupy pro zvládání obtížných situací s žáky, nácviky.
 • Práce s pravidly ve třídě, neklid ve třídě, vyrušování.
 • Sociální a osobnostní rozvoj třídy, techniky práce se třídou.
 • Když se vyučujícímu s žáky nebo se třídou nedaří, přijímání a napravování chyb.
 • Shrnutí, procvičování a reflexe semináře.
Literatura
 • BRÉDA, Jiří, Robert ČAPEK, Eva DANDOVÁ a Jitka KENDÍKOVÁ. Třídní učitel jako kouč. 1. vyd. Praha: Raabe, 2017. 125 s. ISBN 978-80-7496-293-6.
 • HOLEČEK, Václav. Aplikovaná psychologie pro učitele. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. 109 s. ISBN 8070828099. info
 • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008. 286 stran. ISBN 9788090403000. info
 • ROGERS, Bill. Classroom behaviour: a practical guide to effective teaching, behaviour management and colleague support. 4. vyd. Los Angeles: SAGE, 2015. 324 s. ISBN 978-1-4462-9533-5.
 • ROLLNICK, Stephen a Hana ANTONÍNOVÁ. Motivační rozhovory ve škole. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 183 stran. ISBN 9788026212744. info
 • SVOBODA, Jan a Leona JOCHMANNOVÁ. Krizové situace výchovy a výuky. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 211 stran. ISBN 9788073879358. info
 • TESAŘOVÁ, Martina. Jak na žáky : zvládání náročných situací ve třídě. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 166 stran. ISBN 9788026210474. info
 • VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole, aneb, Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., uprav. Jinočany: H a H, 1998. 181 s. ISBN 80-86022-41-2. info
Výukové metody
První část semináře: znalostní zakotvení v tématu, kazuistika, diskuze, práce ve skupinách, možné postupy řešení situací
Druhá část semináře: praktické nácviky za pomoci modelových situací, aplikace poznatků z první části semináře, reflexe
Metody hodnocení
Ukončení semináře:
1) Splnění zadaného seminárního úkolu. Zadání úkolu: a) Na základě svých zkušeností popište nevhodné/problémové chování žáka/žáků – aktéry, průběh, podmínky, tzn. co se stalo? b) Analyzujte možné příčiny takového jednání, tzn. proč se to stalo? c) Navrhněte Váš způsob řešení a zdůvodněte s oporou o teoretická východiska. Srovnejte s řešením, které jste zažil/a jako žák/yně/student/ka, tzn. jak lze situaci řešit?
2) Příprava na seminář.
3) Aktivní účast na semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SZ6025