SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6024 Výchova v práci učitele , SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava a realizace multikulturní lekce, kterou studenti zpracují v malých týmech pod vedením garanta předmětu. Studenti si vytvoří týmy, osloví vybranou školu, které nabídnou multikulturní lekci. Po dohodě se zástupci školy (učitelem) si zvolí téma lekce, které postupně zpracují v rámci práce v seminářích i na odborných konzultacích s garantem. Výsledkem je nejméně 2hodinová multikulturní lekce směřovaná k žákům a studentům SŠ. V rámci semináře budou studenti prezentovat dílčí výsledky tvorby lekce a tyto budou konzultovat s grantem předmětu. Na závěr semináře proběhne veřejná prezentace průběhu lekce a studenti lekci zpracují do metodického materiálu. Při vytváření lekce lze pracovat s řadou technik od metod dramatické výchovy, před různé typy aktivit a případně s pomocí různých didaktických metod.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: - Kontaktovat pracovníky školy a domluvit se na realizaci lekce pro konkrétní skupinu žáků (nejlépe třídu) - Připravit a zpracovat vybrané téma z multikulturní výchovy v rámci teoretické přípravy (např. rasismu, předsudky, diskriminace, uprchlictví, menšiny, holocaust, světová náboženství, atd.) - Pomocí různých metod a aktivit vytvořit multikulturní lekci pro konkrétní skupinu žáků - V rámci týmu studentů zrealizovat multikulturní lekci na konkrétní škole - Zpracovat metodický materiál k multikulturní lekci - Prezentovat výsledek společné pedagogické práce
Osnova
  • Témata multikulturní lekcí Význam multikulturní výchovy, témata MV (diskriminace, rasismus, xenofobie, kultura, diverzita aj.) Vybraná témata MV - migrace – historie a současnost, přistěhovalectví v našich podmínkách, azylová politika ČR Národnostní menšiny u nás, aspekty vzájemného soužití. Napříč kulturami, co nás spojuje a rozděluje. Diverzita ve společnosti, diverzita ve školním prostředí. Kontroverzní témata společnosti – Romové a většinová společnost, vzájemné soužití, vybrané oblasti. Vytváření předsudků a postojů, příčiny, zdroje, hledání řešení. Stále živý antisemitismus; nejvytrvalejší zášť v dějinách lidstva v historii i současnosti. Světová náboženství a nová náboženská hnutí – základní vhled, možná ohniska střetů. Diskriminace vybraných skupin ve společnosti, lidé s odlišnou sexuální orientací, téma genderu, ageismus Extremismus a jeho projevy ve společnosti.
Literatura
    povinná literatura
  • GULOVÁ, Lenka. Studentské profesní praxe - multikulturní lekce ve školách a dalších institucích. první. Brno: MUNIPRESS, 2015. 305 s. ISBN 978-80-210-8119-2. info
    doporučená literatura
  • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání. In Preissová Krejčí, A. - Cichá, M.. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 83-99, 17 s. ISBN 978-80-244-3287-8. info
  • GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
  • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova :teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. info
  • Výchova k toleranci a proti rasismu : [multikulturní výchova v praxi]. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál, 2008. 273 s. ISBN 9788073671822. info
Výukové metody
Studenti pracují v týmu (každý tým bude mít tři a více členů), budou kontaktovat konkrétní školu a společně s vyučujícím ve třídě si domluví téma multikulturní lekce, kterou zpracují pro vedením garanta nebo vyučujícího a budou ji realizovat na konkrétní škole. Tým studentů aktivitu zpracuje do prezentace a do metodického materiálu. Na závěr semestru studenti aktivity prezentují na závěrečném semináři.
Metody hodnocení
společný projekt
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.