SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Dittingerová (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6017/01: Pá 18. 2. 9:00–12:50 učebna 37, Pá 4. 3. 9:00–12:50 učebna 37, Pá 11. 3. 9:00–12:50 učebna 37, Pá 1. 4. 9:00–12:50 učebna 51, Pá 29. 4. 9:00–12:50 učebna 57, E. Dittingerová, M. Kurowski
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6024 Výchova v práci učitele , SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava a realizace multikulturní lekce, kterou studenti zpracují v malých týmech pod vedením garanta předmětu. Studentům bude na výuce představena praxe poradních kruhů, kterou mohou pro tento účal využít. Studenti si vytvoří týmy, osloví vybranou školu, které nabídnou multikulturní lekci. Po dohodě se zástupci školy (učitelem) si zvolí téma lekce, které postupně zpracují v rámci práce v seminářích i na odborných konzultacích s garantem. Výsledkem je nejméně 2hodinová multikulturní lekce směřovaná k žákům a studentům SŠ. V rámci semináře budou studenti prezentovat dílčí výsledky tvorby lekce a tyto budou konzultovat s grantem předmětu. Na závěr semináře proběhne veřejná prezentace průběhu lekce a studenti lekci zpracují do metodického materiálu. Při vytváření lekce lze pracovat s řadou technik od metod dramatické výchovy, před různé typy aktivit a případně s pomocí různých didaktických metod.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: - Kontaktovat pracovníky školy a domluvit se na realizaci lekce pro konkrétní skupinu žáků (nejlépe třídu) - Připravit a zpracovat vybrané téma z multikulturní výchovy v rámci teoretické přípravy (např. rasismu, předsudky, diskriminace, uprchlictví, menšiny, holocaust, světová náboženství, atd.) - Pomocí různých metod a aktivit vytvořit multikulturní lekci pro konkrétní skupinu žáků - V rámci týmu studentů zrealizovat multikulturní lekci na konkrétní škole - Zpracovat metodický materiál k multikulturní lekci - Prezentovat výsledek společné pedagogické práce
Osnova
 • Témata multikulturní lekcí Význam multikulturní výchovy, témata MV (diskriminace, rasismus, xenofobie, kultura, diverzita aj.) Vybraná témata MV - migrace – historie a současnost, přistěhovalectví v našich podmínkách, azylová politika ČR Národnostní menšiny u nás, aspekty vzájemného soužití. Napříč kulturami, co nás spojuje a rozděluje. Diverzita ve společnosti, diverzita ve školním prostředí. Kontroverzní témata společnosti – Romové a většinová společnost, vzájemné soužití, vybrané oblasti. Vytváření předsudků a postojů, příčiny, zdroje, hledání řešení. Stále živý antisemitismus; nejvytrvalejší zášť v dějinách lidstva v historii i současnosti. Světová náboženství a nová náboženská hnutí – základní vhled, možná ohniska střetů. Diskriminace vybraných skupin ve společnosti, lidé s odlišnou sexuální orientací, téma genderu, ageismus Extremismus a jeho projevy ve společnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • GULOVÁ, Lenka. Studentské profesní praxe - multikulturní lekce ve školách a dalších institucích. první. Brno: MUNIPRESS. 305 s. ISBN 978-80-210-8119-2. 2015. info
  doporučená literatura
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání. In Preissová Krejčí, A. - Cichá, M. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 83-99. ISBN 978-80-244-3287-8. 2012. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita. 212 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. 2008. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova :teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. 2001. info
 • Výchova k toleranci a proti rasismu : [multikulturní výchova v praxi]. Edited by Tatjana Šišková. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Portál. 273 s. ISBN 9788073671822. 2008. info
Výukové metody
Studenti pracují v týmu (každý tým bude mít tři a více členů), budou kontaktovat konkrétní školu a společně s vyučujícím ve třídě si domluví téma multikulturní lekce, kterou zpracují pro vedením garanta nebo vyučujícího a budou ji realizovat na konkrétní škole. Tým studentů aktivitu zpracuje do prezentace a do metodického materiálu. Na závěr semestru studenti aktivity prezentují na závěrečném semináři.
Metody hodnocení
společný projekt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SZ6017