SZ6024 Výchova v práci učitele

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6024/01: Po 11:00–12:50 učebna 38, R. Pospíšil
SZ6024/02: Po 13:00–14:50 učebna 60, J. Létalová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace )&&( SEMESTR ( 1 )|| SEMESTR ( 2 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/44, pouze zareg.: 0/44, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/44
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je propojit zkušenosti, které studenti doposud získali v oblasti výchovy, s teoretickými koncepty, s výsledky výzkumů, i s kurikulárními dokumenty vztahujícími se k výchovné složce práce učitele. Práce v semináři se zaměřuje na rozvoj studentova profesního myšlení a utváření studentova pojetí výchovy, které koresponduje s vnímáním sebe sama v roli budoucího učitele a současně akcentuje současnou situaci jak v českém, tak v zahraničním školství.
Výstupy z učení
Výstupy z učení:
Student po absolvování předmětu:
 reflektuje vlastní zkušenosti získané v oblasti výchovné práce;
 charakterizuje význam výchovné složky práce učitele;
 hodnotí a srovnává výchovné strategie využívané učiteli;
 navrhne a zdůvodní činnosti, jimiž může (jako učitel konkrétního oboru) rozvíjet klíčové kompetence žáků;
 posoudí kazuistiku žáka a navrhne možné výchovné přístupy a řešení, která dokáže podložit relevantními argumenty;
 využívá ve své práci RVP ZV a další kurikulární dokumenty; přistupuje k nim kriticky;
 ve spolupráci s kolegou navrhne činnosti, jimiž by v rámci svého předmětu, žáky směřoval k naplnění očekávaných výstupů dramatické a etické výchovy;
 vytvoří „databázi“ nástrojů, jimiž jako (třídní) učitel může ovlivňovat klima třídy a školy;
 formuluje vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi; toto pojetí podloží argumenty, z nichž je patrný kritický přístup k nastudovaným odborným zdrojům.
Osnova
 • 1.-2. Výchova a vzdělávání v práci učitele – jejich vztah a význam.
 • 3.-4. Rodinná výchova a její vliv na žáka i na práci učitele.
 • 5.-6. Profil absolventa základní školy – od znalostí ke kompetencím.
 • 7.-8. Průřezová témata RVP ZV jako nástroj k rozvíjení hodnot.
 • 9.-10. Klima třídy a klima školy – význam, aktéři, nástroje a strategie.
 • 11.-12. Dramatická a etická výchova v kurikulu základní školy.
Literatura
  povinná literatura
 • Rodriguezová, V. (2014). S Jaroslavem Provazníkem o umění ve výchově a bezpečí dramatické hry. Komenský, 139(3), 6–9.
 • Šalamounová, Z. (2013). V kůži někoho jiného. Komenský, 138(4), 32–35. Doporučená
 • Rigel, M. (2012). Vývoj kázeňských postihů na školách v českých zemích aneb Vyhání metla děti z pekla? Komenský, 137(2), 12–16.
 • Bradová, J. (2013). Hledání logiky ve výchově bez trestů. S Václavem Mertinem o školní nekázni a nelogičnosti trestání. Komenský, 138(1), 5–10.
 • Chládková, A. (2013). Jak na problémové chování žáků? Nechme se inspirovat Finskem. Komenský, 138(1), 24–27.
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000, 289 s. ISBN 8071784060. info
 • DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, 279 s. ISBN 8071692549. info
  doporučená literatura
 • Demokracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. (2013). Praha: Asi-milování.
 • Neil, A. S. (1995). Summerhill school: A new view of childhood. New York: St. Martin´s Press.
 • Paksuniemi, M. (2013). The historical background of school system and teacher image in Finland. New York: Peter Lang AG.
 • Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis.
 • Šalamounová, Z. (2015). Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. Komenský, 140(4), 55−57.
 • Lojdová, K. (2013). Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. Komenský, 137(3), 34−37.
 • Mičienka, M., & Jirák, J. (2007). Základy mediální výchovy. Praha: Portál.
Výukové metody
skupinová diskuse; práce ve dvojicích; práce ve skupině; práce s odbornou literaturou; rozbor kazuistik; řešení modelové situace
Metody hodnocení
Metody hodnocení:
- minimálně 80% účast v semináři;
- pravidelná příprava na výuku: (a) studium doporučené literatury a vypracování s tím spojených úkolů;
(b) zpracování a odevzdání reflexe vztahující se k vlastním zkušenostem s probíranou problematikou;
(c) odevzdání úkolů dokládajících porozumění a schopnost aplikakovat tvůrčím způsobem probíraná témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SZ6024