SZ6024 Výchova v práci učitele

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6024/01: Po 14:50–16:30 učebna 33, B. Vaculík Pravdová
SZ6024/02: Po 16:40–18:20 učebna 39, B. Vaculík Pravdová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6023 Výchova nadaných žáků , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je propojit zkušenosti, které studenti doposud získali v oblasti výchovy, s teoretickými koncepty, s výsledky výzkumů, i s kurikulárními dokumenty vztahujícími se k výchovné složce práce učitele. Práce v semináři se zaměřuje na rozvoj studentova profesního myšlení a utváření studentova pojetí výchovy, které koresponduje s vnímáním sebe sama v roli budoucího učitele a současně akcentuje současnou situaci jak v českém, tak v zahraničním školství.
Výstupy z učení:
Student po absolvování předmětu:
 reflektuje vlastní zkušenosti získané v oblasti výchovné práce;
 charakterizuje význam výchovné složky práce učitele;
 hodnotí a srovnává výchovné strategie využívané učiteli;
 navrhne a zdůvodní činnosti, jimiž může (jako učitel konkrétního oboru) rozvíjet klíčové kompetence žáků;
 posoudí kazuistiku žáka a navrhne možné výchovné přístupy a řešení, která dokáže podložit relevantními argumenty;
 využívá ve své práci RVP ZV a další kurikulární dokumenty; přistupuje k nim kriticky;
 ve spolupráci s kolegou navrhne činnosti, jimiž by v rámci svého předmětu, žáky směřoval k naplnění očekávaných výstupů dramatické a etické výchovy;
 vytvoří „databázi“ nástrojů, jimiž jako (třídní) učitel může ovlivňovat klima třídy a školy;
 formuluje vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi; toto pojetí podloží argumenty, z nichž je patrný kritický přístup k nastudovaným odborným zdrojům.
Osnova
 • 1.-2. Výchova a vzdělávání v práci učitele – jejich vztah a význam.
 • 3.-4. Rodinná výchova a její vliv na žáka i na práci učitele.
 • 5.-6. Profil absolventa základní školy – od znalostí ke kompetencím.
 • 7.-8. Průřezová témata RVP ZV jako nástroj k rozvíjení hodnot.
 • 9.-10. Klima třídy a klima školy – význam, aktéři, nástroje a strategie.
 • 11.-12. Dramatická a etická výchova v kurikulu základní školy.
Literatura
  povinná literatura
 • Chládková, A. (2013). Jak na problémové chování žáků? Nechme se inspirovat Finskem. Komenský, 138(1), 24–27.
 • Rodriguezová, V. (2014). S Jaroslavem Provazníkem o umění ve výchově a bezpečí dramatické hry. Komenský, 139(3), 6–9.
 • Rigel, M. (2012). Vývoj kázeňských postihů na školách v českých zemích aneb Vyhání metla děti z pekla? Komenský, 137(2), 12–16.
 • Bradová, J. (2013). Hledání logiky ve výchově bez trestů. S Václavem Mertinem o školní nekázni a nelogičnosti trestání. Komenský, 138(1), 5–10.
 • Šalamounová, Z. (2013). V kůži někoho jiného. Komenský, 138(4), 32–35. Doporučená
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. info
 • DUNOVSKÝ, Jiří. Sociální pediatrie : vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 279 s. ISBN 8071692549. info
  doporučená literatura
 • Neil, A. S. (1995). Summerhill school: A new view of childhood. New York: St. Martin´s Press.
 • Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis.
 • Šalamounová, Z. (2015). Když to bylo ve zprávách, musí to být pravda: jak ve výuce interpretovat novinové zprávy. Komenský, 140(4), 55−57.
 • Demokracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. (2013). Praha: Asi-milování.
 • Mičienka, M., & Jirák, J. (2007). Základy mediální výchovy. Praha: Portál.
 • Paksuniemi, M. (2013). The historical background of school system and teacher image in Finland. New York: Peter Lang AG.
 • Lojdová, K. (2013). Třídíme s krysou Belisou aneb Environmentální výchova v 1. třídě. Komenský, 137(3), 34−37.
Výukové metody
skupinová diskuse; práce ve dvojicích; práce ve skupině; práce s odbornou literaturou; rozbor kazuistik; řešení modelové situace
Metody hodnocení
Metody hodnocení:
- minimálně 80% účast v semináři;
- pravidelná příprava na výuku: (a) studium doporučené literatury a vypracování s tím spojených úkolů;
(b) zpracování a odevzdání reflexe vztahující se k vlastním zkušenostem s probíranou problematikou;
(c) odevzdání úkolů dokládajících porozumění a schopnost aplikakovat tvůrčím způsobem probíraná témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.