PGM102 E-learning

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty navazujícího magisterského studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu se studenti seznámí s teoretickými přístupy a pohledy na problematiku e-learningu. Součástí obsahu bude rovněž studium strategických dokumentů školské politiky na úrovni národní i evropské. Důležité je rovněž téma, jak lze e-learning zkoumat, jaké výzkumy již byly realizovány, jaké přinesly výsledky, kde je možné obecně hledat empirická data o e-learningu. Další část kurzu se zaměřuje na praktické aplikace e-learningu na různých typech škol i v rámci celoživotního učení. Kurz bude využívat jako podporu výuky on-line výukové prostředí Moodle, studenti si tedy budou moci vyzkoušet jednu z variant e-learningu přímo v reálné výuce. Předmět v sobě zahrnuje jak teoretické cíle (studenti získají přehled o teoretickém rámci tématu) a metodologické cíle (studenti budou znát nejenom výzkumy, ale i jejich metodologii), ale i praktické cíle (studenti si vyzkouší jedno z online výukových systémů).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vysvětlit a korektně využívat základní pojmy; - vysvětlit teoretický rámec e-learningu (zejména teorie učení, i s ohledem na celoživotní učení); - analyzovat současné vědecké poznatky (výsledky výzkumů) v oblasti e-learningu; - popsat klíčová témata vzdělávací politiky v oblasti e-learningu (na národní i mezinárodní úrovni); - identifikovat a shrnout pozitiva a negativa e-learnigu (nejenom ve školním prostředí, ale i ve vzdělávání dospělých); - vymezit a popsat role učitele a studenta; - popsat sociální aspekty e-learningu (včetně možných negativ využívání digitálních technologií při učení); - popsat a vysvětlit základní digitální technologie využívané v e-learningu; - navrhnout předmět (modelovou výuku), který bude využívat vhodně digitální technologie s ohledem na cíl výuky.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky e-learningu
 • 2. Vymezení základních pojmů (e-learning, blended learning, e-learning 2.0, e-learning 3.0, web 2.0)
 • 3. Historie začleňování ICT do vzdělávání (CAL, WBT, LMS).
 • 4. E-learning v dokumentech školské politiky EU a ČR
 • 5. Pedagogicko-didaktické teorie a e-learning (konstruktivismus, behaviorismus, kognitivismus). Psychologické a sociologické otázky e-learningu
 • 6. Meze a možnosti e-learningu
 • 7. Standardy a evaluace e-learningu
 • 8. Role učitele a studenta v e-learningu
 • 9. Osobní učební prostředí a digitální technologie.
 • 10. Sociální sítě a e-learning
 • 11. Základní přehled o prostředcích ICT využívaných v e-learningu (wiki, podcast, hry aj.)
Literatura
  povinná literatura
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 101-126. ISSN 1211-6971. Fulltext info
 • The SAGE handbook of e-learning research. Edited by Richard Andrews - Caroline A. Haythornthwaite. 1st pub. Los Angeles: SAGE Publications, 2007. xix, 539. ISBN 9781412919388. info
 • MASON, Robin a Frank RENNIE. Elearning : the key concepts. New York: Routledge, 2006. xxxviii, 1. ISBN 0415373077. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, č. 4, s. 335-347. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2004, U 9, s. 111-126, 17 s. ISSN 1211-6971. info
  doporučená literatura
 • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012. 281 stran. ISBN 9788024741529. URL info
 • WHITTON, Nicola. Learning with digital games : a practical guide to engaging students in higher education. 1st pub. New York: Routledge, 2010. xiv, 214. ISBN 9780415997751. info
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 9788086723563. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313. info
 • Rethinking pedagogy for a digital age : designing and delivering e-learning. Edited by Rhona Sharpe - Helen Beetham. 1st pub. London: Routledge, 2007. xx, 260. ISBN 9780415408745. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 101-118, 19 s. ISSN 1211-6971. info
 • BIELAWSKI, Larry. Blended eLearning : integrating knowledge, performance, support, and online learning. 2nd ed., enterprise-class ed. Amherst: HRD Press, 2005. xx, 326. ISBN 0874257174. info
 • ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů. In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 223-228. ISBN 80-210-3699-0. info
 • ZOUNEK, Jiří a Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 128 s. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. info
  neurčeno
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Od tabule k monitoru. E-learning na Filozofické fakultě MU v roce 2007 pohledem empirického výzkumu. In SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masaryk University, 2008. s. 43-48, 5 s. ISBN 978-80-210-4613-9. info
 • ZOUNEK, Jiří. El-dům - portál pro podporu e-learningu (nejenom v systému Moodle). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů). Metodické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, roč. 16, č. 2, s. 22-25. ISSN 1335-0404. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 454-460. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 99 - 106. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006 : 7.-9. listopadu 2006 Hradec Králové. Edited by Jan Sedláček. Vyd. 1. s přílohou CD. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 377 s. ISBN 8070414162. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. s. 362-365. ISBN 80-244-1079-6. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT in management of Czech primary schools from point of view of heads. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 62-63. ISBN 80-210-3821-7. info
 • ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. s. 290-299. ISBN 80-239-4633-1. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learningová podpora výuky jako možná cesta rozvoje pregraduálního učitelského studia. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 1-6. ISBN 80-210-3474-2. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy: k předvýzkumné fázi výzkumného projektu. In Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004. s. 1-6. ISBN 80-7044-571-8. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. 2004. vyd. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. s. 28-35. ISBN 80-239-2598-9. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy. In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2004. s. 1-4. info
 • Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : sborník příspěvků. Edited by Bedřich Zimola. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 172 s. ISBN 8073181908. info
 • GRIMUS, Margarete. eLearning, eTeaching, eEducation :an aspect of a new learning culture : study texts for European masters degrees. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. 205 s. ISBN 8073150522. info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 1-7, 8 s. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. info
 • ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele. In POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 61-73, 12 s. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8. info
 • The Internet in everyday life. Edited by Barry Wellman - Caroline A. Haythornthwaite. Malden, MA, USA: Blackwell Pub., 2002. xxxi, 588. ISBN 0631235086. info
Výukové metody
Vysvětlení zadání seminárních projektů; projektová výuka; individuální konzultace; tvorba e-portfolia; prezentace a diskuze o výsledcích projektů;
Metody hodnocení
Seminární projekt v písemné (digitální, auditivní, audio-vizuální) podobě; prezentace v hodině; obhajoba projektu, e-portfolio;
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/
Všechny základní informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF, do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Základní informace obsahují program kurzu, podmínky jeho absolvování předmětu, témata seminárních prací, požadavky na jejich zpracování, způsoby prezentace prací (jsou-li zadány) apod. Studenti jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.