MEDBcZk Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SoZk.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Předpoklady
K bakalářské (souborné) zkoušce z mediteránních studií se smí přihlásit student, který:
a) získal předepsané kredity ze svého oboru (viz postup plnění kreditů A);
b) splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě;
c) předložil bakalářskou diplomovou práci, resp. bakalářskou oborovou práci z nediplomového oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí. Termíny bakalářských zkoušek (jeden až dva v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit (to studenti činí jak v ISu, tak na sekretariátě ÚKS FF MU). V učebních materiálech je seznam otázek k ústní části BcZk.
Osnova
 • Důkladná znalost normativní mluvnice jednoho románského jazyka / novořečtiny v rozsahu daném příslušnými povinnými předměty jazykového kurzu.
 • Znalost odborné lingvistické a literárněkritické terminologie, povšechné znalosti o jazycích antického Středomoří.
 • Základní znalost vývojových rysů římské literatury a informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii řecké literatury, v rozsahu vybraných úseků z Dějin řecké literatury od L. Canfory a Dějin římské literatury od G. B. Conta.
 • Základní znalost navazujících literatur středověkých, byzantské i moderní řecké literatury.
 • Součástí zkoušky je rovněž Úvod do mediteránních studií v rozsahu příslušného předmětu.
 • Důkladná sčetlost v autorech povinné četby v jednotlivých literárních kurzech (v kurzech, v nichž není povinná četba stanovena, znalost několika děl podle vlastního uvážení, které studenti uvedou v písemném seznamu četby: ten přinesou s sebou na ústní zkoušku).
Literatura
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. 2., revidované a doplněné. Praha: KLP, 2004. 902 stran. ISBN 8086791106. info
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 790 s. ISBN 8085917874. info
 • SOUČEK, Jan. Dějiny pravěku a starověku :učebnice pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Práce, 1995. 184 s. ISBN 80-208-0370-X. info
 • OSTRÁ, Růžena a Eva SPITZOVÁ. Úvod do studia románských jazyků. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 175 s. ISBN 8021012587. info
 • OLIPHANTOVÁ, Margaret. Atlas starověkého světa :po stopách významných civilizací starověku. Vyd. 1. Bratislava: Gemini, 1993. 220 s. ISBN 80-7161-052-6. info
 • ČERNÝ, Václav. Lid a literatura ve středověku, zvláště v románských zemích. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 342 s. info
Výukové metody
Prověření studentových znalostí.
Metody hodnocení
Písemná a ústní zkouška.
Informace učitele
Další doporučená literatura ke státní zkoušce je studentům známa z konkrétních kurzů. The other literature required for the state exam is known to students from particular courses. POZOR!!! V učebních materiálech je seznam otázek k ústní státní zkoušce a hned za ním (pro Vaši orientaci) soupis děl novořecké a byzantské literatury dostupný v ČJ. Soupis překladů děl římské a řecké literatury je vždy na konci publikací Dějiny řecké literatury a Dějiny římské literatury (Canfora, Conte).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.