F3240 Fyzikální praktikum 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F2180 Fyzikální praktikum 1
Předpokládá se schopnost základní orientace ve fyzikální laboratoři, zevrubná znalost fyziky na středoškolské úrovni a znalost základních témat teorie pravděpodobnosti a statistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům po jeho absolvování
- popsat a vysvětlit základní techniky měření elektrických, magnetických a optických veličin
- správně zařadit předložený experiment z hlediska jeho fyzikální podstaty
- aplikovat statistické metody při zpracování měřených dat předloženého experimentu.
Osnova
  • 1. Studium elektromagnetické indukce. 2. Charakteristiky nelineárních prvků. Princip zesilovače napětí. 3. Rozložení potenciálu v elektrostatickém poli. 4. Měření horizontální složky intenzity geomagnetického pole. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami. 6. Teplotní závislost pohyblivosti iontů elektrolytu. 7. Relaxační kmity. 8. Měření parametrů zobrazovacích soustav. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla. Měření indexu lomu refraktometrem. 10. Polarizace světla. Brownův pohyb. 11. Měření tloušťky tenkých vrstev Tolanského metodou. Průchod světla planparalelní deskou a hranolem. 12. Propustnost pevných látek.
Literatura
  • KUČÍRKOVÁ, Assja a Karel NAVRÁTIL. Fyzikální měření. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 187 s. info
  • PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info
Výukové metody
laboratorní cvičení s výstupy ve formě samostatně zpracovaných protokolů, obsahujících odpovědi na zadané úkoly
Metody hodnocení
Výuka je povinná. Každý student může využít jeden náhradní termín pro měření. Podmínkou pro udělení zápočtu je předložení dvanácti otestovaných protokolů.
Řádný termín je do konce výuky. Opravný termín může vyučující určit do konce zkouškového období.
Protokoly se odevzdávají a ústně testují průběžně po individuální dohodě s vyučujícím.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kfpf/Vyuka/
Výuka začne v týdnu od 19. 9. 2011 v laboratořích učebny Fp2 ve 4. podlaží budovy 06. Detaily budou ještě upřesněny.
The laboratories start in the week from September 19, 2011 in the lab Fp2 at the attique of building 06. The details will be announced later.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
POZOR! Předmět je možné zapsat (registrovat) pouze v období registrace, pozdější zápisy již nebudou akceptovány.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.