Upozornění:

Studijní plán je neaktivní.

FSS GEN72 Genderová studia (neaktivní)
Název anglicky: Gender Studies
bakalářský prezenční na dostudování hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce (v rozsahu 72 000 - 90 000 znaků) a písemné části, která se skládá ze tří písemných samostatných zkoušek z předmětů:

Sociologické teorie genderu:
Zaměřuje se na základní znalosti o povaze, struktuře a vývoji teoreticky zakotvených způsobech sociologické interpretace genderové problematiky.
Tematické okruhy: Relevance sociologické teorie pro výzkum genderu, Základní sociologické přístupy k genderu a De/konstrukce binárního pojetí genderu a sexuality.
Navazuje na studijní předměty: GEN101 Sociologické teorie genderu a GEN110 Proseminář k sociologickým teoriím genderu.

Metodologie výzkumu genderové problematiky:
Zaměřuje se na základní metodologické a technické kompetence v oblasti sběru, zpracování a analýze empirických dat cílených na výzkum genderových témat.
Tematické okruhy: Deduktivní a induktivní logika výzkumu, Struktura pozitivistického vědeckého myšlení, Kvalitativní výzkum a analýza, logika terénního výzkumu, interpetace dat, porozumění mechanismům sociální konstrukce každodennosti, dimenze feministických výzkumů.
Navazuje na předměty: GEN104 Metodologie výzkumu sociální problematiky a GEN107 Metody kvalitativního výzkumu.

Genderová struktura společnosti a historie ženského hnutí
Tematické okruhy: základní společenské instituce ve vztahu k genderové reprodukci, , ích, prostřednictvím kterých dochází k (re)produkci genderové struktury, genderově podmíněné asymetrie, aplikace základních konceptů genderových studií, historie ženského a feministického myšlení.
Navazuje na předměty: GEN103 Genderová struktura společnosti I, GEN106 Gendeová struktura společnosti II, GEN102 Historie ženského hnutí a feminismu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Znásilnění a sexuální chování studujících na vysokoškolských kampusech ve Spojených státech amerických (Silvie Najzarová, 2015); https://is.muni.cz/th/414958/fss_b/

Střídavá péče optikou účastníků diskusních fór (Zuzana Andrašovová, 2014); https://is.muni.cz/th/397454/fss_b/

Gender fuck: subverzivní potenciál genderově nenormativních strategií (Hana Porkertová, 2010;
https://is.muni.cz/th/219897/fss_b/)

Diskurz feminity časopisu Vlasta v období tzv. stalinizace československé společnosti (Šárka Bartošová. 2013; https://is.muni.cz/th/xz9df/)

Sexuální deviace v současném diskurzu české sexuologie (Andrea Bělehradová 2013, https://is.muni.cz/th/a3zat/)

Doporučený průchod studijním plánem

Jazyky (2 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština. Celkové 4 ECTS se rozpočítávají - 2 ECTS na hlavní studijní plán, 2 ECTS na vedlejší studijní plán. Níže uvedený předmět slouží jako příklad pro ilustraci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 --
4 kredity

TV (1 kr.)

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení jednoho zápočtu z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy. Níže uvedený předmět slouží jako ilustrace.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:p971Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova Z. Svobodováz 0/2/01 --
1 kredit

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN109Diplomový seminář I. Šmídováz 0/2/012 6-
FSS:gen190Projekt k bakalářské práci I. Šmídováz 0/2/06 5-
18 kreditů

Povinné předměty

Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN101Sociologické teorie genderu I. Šmídovázk 2/06 2-
FSS:GEN102Historie ženského hnutí a feminismu K. Liškovázk 1/1/06 1-
FSS:GEN103Genderová struktura společnosti I. K. Nedbálkovázk 2/0/06 1-
FSS:GEN104Metodologie výzkumu genderové problematiky I. Šmídovázk 1/16 2-
FSS:GEN105Gender a právo ČR a EU I. Šmídovázk 1/1/03 3-
FSS:GEN106Genderová struktura společnosti II. I. Šmídovázk 0/2/06 3-
FSS:GEN107Metody kvalitativního výzkumu K. Nedbálkovázk 1/16 3-
FSS:GEN108Metody prosazování genderové rovnosti I. Šmídovázk 1/16 4-
FSS:GEN110Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu K. Liškovázk 0/1/03 2-
FSS:GEN130Praxe I. I. Šmídováz 0/1/01 4-
FSS:GEN131Praxe 2 I. Šmídovázk 0/0/02 5-
FSS:GEN143Seminář k genderové struktuře společnosti I. K. Nedbálkovázk 0/1/03 1-
FSS:SOC101Úvod do sociologie C. Szalózk 2/0/06 1-
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující si zapisují předměty celkem za 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:GEN111Gender a věda K. Liškovázk 1/16 5-
FSS:GEN119Násilí na ženách I. Šmídovázk 1/1/06 6-
FSS:GEN144Kritická analýza textu I. Šmídovázk 1/1/06 5-
FSS:SOC152Gender a intimita K. Liškovázk 1/1/06 --
FSS:SOC296Gender and Sexuality in Contemporary European Societies I. Šmídovázk 2/0/06 --
FSS:SOC299Muži, maskulinity a gender I. Šmídovázk 1/16 --
36 kreditů

Volitelné předměty

Studující si zapisují předměty z celouniverzitní nabídky v celkovém rozsahu 10 kreditů. Níže uvedené předměty jsou pouze ilustrační.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SAN104Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí E. Šlesingerovázk 1/1/06 --
FSS:SAN230Antropologie a feminismus A. Souralovázk 1/1/06 --
12 kreditů