PdF P13105 Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Součásti SZZ a jejich obsah

Final State Examination (FSE) structure
Compulsory subject
Pedagogy and Psychology (common ground)
Diploma Thesis Defence (if assigned to a department. Although if it will be assigned to another department, such as Dept. of psychology, the topic will always focused on Special pedagogy)
Special Education (test)

Compulsory elective courses
Visual Impairments

Optional course
Specific Learning Disabilities


The FSE focuses on thematic areas for the acquisition of deepened knowledge from the field of inclusive and special pedagogy and from the patopsychology. Furthermore, it is focused on the following competencies of students - wide professional knowledge and skills from special pedagogy focusing on education of individuals with visual impairment. Student has basic communication skills and knowledge; is able to apply approaches in nurturing and education of pupils with special educational needs in the practice; student manages the work with pupils with SEN on the level of special pedagogy - special pedagogical diagnostics, individual educational plan, intervention, group and individual work. Student knows and is able to use appropriate communication strategies for individuals of all ages with regard to their capabilities, skills and current life situations. Student knows basic diagnostic techniques in the field of visual therapy and under the guidance of a visual therapist, is capable to stimulate vision by practicing visual skills and training compensatory techniques in individuals with severe visual impairment. Student is able to perform special pedagogical and counselling activities, is able to methodologically design and process research in the educational context of students with SEN and argue in favour of the chosen procedure.

Státní závěrečná zkouška z pedagogiky a psychologie je zkouškou způsobilosti, v níž student/ka prokazuje poznatky ze základních pedagogických a psychologických disciplín, propojuje je, začleňuje do teoretických souvislostí a vyvozuje z nich praktické implikace. Student/ka se na zkoušku připraví dle stanovených okruhů s oporou o odborné publikace (včetně výsledků pedagogického a psychologického výzkumu) a studentské portfolio (přípravy na vyučovací hodiny, videonahrávky, písemné sebereflexe, seminární práce, portfoliové úkoly atd.). Důraz je kladen na kritické uchopení poznatků, jejich vzájemné propojení, vztažení k dosavadní pedagogické zkušenosti studenta/studentky a k řešení pedagogicko-psychologických problémů ve výukové praxi. Zkouška z pedagogiky a psychologie je hodnocena jednou známkou.

Student v případě zájmu může absolvovat i Státní rigorózní zkoušky z oboru Speciální pedagogika

Struktura rigorózní zkoušky
Část povinná
- Filosofie
- Patopscyhologie
- Inkluzivní (speciální) pedagogika

Část povinně volitelná (1 předmět)
- Logopedie
- Surdopedie
- Psychopedie
- Somatopedie
- Oftalmopedi
- Etopedie
- Specifické poruchy učení
- Souběžné postižení více vadami
- Adiktologie
- Speciální andragogika

Obhajoba rigorózní práce
Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením katedry, které byla udělená akreditace pro rigorózní řízení pro příslušný studijní program. Rigorózní práce je zpracována obvykle v rozsahu cca 100 stran, z toho cca polovinu textu tvoří teoretická východiska a druhou polovinu výzkumný projekt.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací
Specifika vzdělávání osob s postižením zraku na daném typu školy
Možnosti využívání Montessori pomůcek v rozvoji dílčích kompetencí dětí a žáků s postižením zraku
Podpora profesní orientace a volby povolání u žáků s postižením zraku
Specifické kompetence osob s postižením zraku se získaným postižením v období adolescence, dospělosti, senia
Rodina dítěte s kombinovaným postižením/ s postižením zraku
Vliv oslabeného vidění na každodenní život
Význam zrakové terapie pro osoby s postižením zraku a pro jejich rodiny

Possible topics of qualification theses
Specifics of the education in individuals with visual impairment on the given type of school
Possibilities of using Montessori aids in the development of partial competencies of children and pupils with visual impairment
Promoting professional orientation and career choices in students with visual impairment
Specific competencies of individuals with visual impairment with acquired disability during adolescence, adulthood, senility
Family of a child with a combined disability / visual impairment
Influence of weakened vision on everyday life
The importance of visual therapy for people with visual impairment and for their families

The defended theses
The occupational opportunities in persons with visual impairment in the Moravian-Silesian Region. Retrieved: https://is.muni.cz/auth/th/327185/pedf_m/?lang=cs
Development of sensory perception of children with multiple disabilities at the elementary school for the visually impaired
https://is.muni.cz/auth/th/366451/pedf_m/?lang=cs
The socialization of adolescent students with severe visual impairments accommodated in boardinghouse of secondary school for the visually impaired
https://is.muni.cz/auth/th/366444/pedf_m/?lang=cs
Development of communication skills of visual impaired children
https://is.muni.cz/auth/th/219727/pedf_m/?lang=cs
The readiness of students with SLD in transition from primary school to secondary school
The Effectiveness of Montessori Pedagogy and the Importance of special aids in Pupils with Specific Learning Disabilities
Motor skills in children at an early age
Attitudes of intact persons to the inclusion of individuals with disabilities

Topics of defended rigorous thesis
Secondary prevention after myocardial infarction
Comprehensive education system in the statutory city of Brno
The activities of the school counselling staff in the inclusive educational environment of mainstream schools
Individuals with mental retardation as users of social services
Complex care for patients with aphasia and their subjective view of the problem
Determinants of sensory perception and possibilities of special-pedagogical support for individuals with multiple disabilities

Defended qualification theses, including reviews, are stored in the archive of the final thesis is.muni.cz


Doporučený průchod studijním plánem

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II D. Hochmanovázk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika I. Fialovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- 2-
PdF:SPk532Intervenční postupy – Speciálněpedagogická podpora a intervence u osob s postižením zraku M. Vrubelzk 0/0/1 12 hodin.4 3P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Márovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPk502Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením D. Opatřilovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
PdF:SPk533Oftalmopedie 1 - základní diagnostické postupy v oboru zrakové terapie M. Vrubelzk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk534Oftalmopedie 2 – strategie a možnosti podpory žáků v procesu edukace P. Röderovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
29 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPk538Poradenská podpora a podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením P. Röderovák 0/0/1 12 hodin.4 4P
PdF:SPk555Odborná praxe souvislá 1 - OF P. Röderováz 0/0/1.7 20 hodin.10 3P
PdF:SPk556Odborná praxe souvislá 2 - OF P. Röderováz 0/0/3.3 40 hodin.10 4P
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:IVk101Behaviorální přístupy v učení K. Pančochak 0/0/2 24 hodin.6 4P
PdF:SPk541Krizová intervence V. Linhartovák 0/0/1 12 hodin.6 3-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce P. Kachlíkz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů