PdF P00102 Školní pedagogika
Název anglicky: School pedagogy
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PdF D-SKPED Školní pedagogika

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

První částí státní doktorské zkoušky je rozprava o tezích disertační práce, na které klade Oborová rada následující požadavky:

Teze disertační práce představují výtah podstatných částí připravované disertační práce. Jsou zpracovány ve struktuře projektu disertační práce, tj. obsahují zpravidla tyto části: vymezení řešené problematiky a základních pojmů; shrnutí dosavadního stavu poznání či řešení; popis výzkumné metodologie; představení vybraných/ předběžných výsledků; formulace pracovních závěrů včetně výhledu na finalizaci disertační práce.

Teze disertační práce jsou psány v jazyce v českém, slovenském nebo anglickém. Jejich rozsah je 20-40 normostran, tj. 36000-72000 znaků včetně mezer. Jsou připraveny v souladu s požadavky citační normy APA. Teze disertační práce musí být odevzdány před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce v počtu 10 výtisků.

Druhou částí státní doktorské zkoušky je rozprava, při níž jsou ověřovány znalosti a dovednosti studentů zaměřené na tyto tematické okruhy: (a) metodologie pedagogického výzkumu, (b) obecnější otázky pedagogiky jako vědy (filozofie výchovy, moderní teorie výchovy a vzdělávání) a pedagogická psychologie, (c) specializované otázky z vybraných povinně volitelných předmětů i vzhledem k zaměření disertační práce.

Samotná obhajoba disertační práce probíhá po státní doktorské zkoušce v samotném závěru studia a řídí se Studijním a zkušebním řádem MU.

Studijní a výzkumné povinnosti

Během standardní doby studia je vyžadováno (a prostřednictvím Informačního systému MU kontrolováno – formou absolvování předmětů Odborná aktivita v oboru a Příprava disertační práce), aby student absolvoval níže uvedené aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností.
1. Aktivní účast na seminářích a přednáškách pro doktorské studium, které se vztahují k předmětům studijního programu, a skládání zkoušek a zápočtů.
2. Příprava a realizace disertačního výzkumu a tvorba disertační práce (vč. obhajoby tezí disertační práce).
3. Publikační činnost (4 odborné texty - např. časopisecké studie, kapitoly v knihách, příspěvky ve sbornících, z toho minimálně 2 texty zařazené v databázích WOS nebo SCOPUS).
4. Aktivní účast na domácích konferencích (2x) a na zahraničních konferencích (2x).
5. Stáž pokud možno na zahraničním výzkumném (event. vzdělávacím či vývojovém) pracovišti.
6. Pedagogická činnost (podíl na výuce), a to v rozsahu 2-4 hodin za týden po dobu 4 semestrů (= 96 až 192 hodin přímé výukové činnosti za celkovou dobu studia).

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SKPC001Problémy pedagogiky v mezioborových souvislostech V. Šveczk 0/0/0 individuální práce odpovídající kreditové váze.15 2-
PdF:SKPC002Metodologie vědecké práce v pedagogice T. Janíkzk 0/0/015 1-
PdF:SKPC003Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu J. Němeczk 0/0/015 3-
45 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student si z nabídky volí dva předměty dle profilace své práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SKPC004Preprimární a primární pedagogika J. Havelz 0/0/08 5-
PdF:SKPC005Transdisciplinární didaktika: obecné otázky oborových didaktik T. Janíkz 0/0/08 6-
PdF:SKPC006Kurikulární studia: cíle a obsahy vzdělávání a jejich proměny P. Knechtz 0/0/08 6-
PdF:SKPC007Pedeutologie: teorie učitelské profese a profesionalizace H. Horkáz 0/0/08 6-
PdF:SKPC008Pedagogická diagnostika a evaluace K. Vlčkováz 0/0/08 6-
PdF:SKPC011Pedagogická psychologie J. Marešz 0/0/08 6-
PdF:SKPC012Kvantitativní metodologie a statistické zpracování dat P. Květonz 0/0/08 5-
56 kreditů

Další povinné předměty

Předmět Příprava dizertační práce si zapisují studenti 8x, tedy celkem splní 120 kreditů. Předmět Odborná aktivita v oboru si studenti zapisují 8x, tedy celkem splní 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SKPC009Výzkumné praktikum/stáž P. Najvarz 0/0/010 4-
PdF:SKPC071Angličtina pro akademické účely R. Heroutzk 0/2/09 3-
PdF:SKPC081Příprava disertační práce T. Janíkk 0/0/015 1-
PdF:SKPC091Odborná aktivita v oboru T. Janíkk 0/0/05 1-
39 kreditů