Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SELUCKÁ, Markéta a Jana MARKOVÁ. Czechia. In Christian Twigg-Flesner, Hans-Wolfgang Micklitz. The Transformation of Consumer Law and Policy in Europe. 1. vyd. Oxford: Hart Publishing, 2023. s. 281-296. ISBN 978-1-5099-6302-7.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Koupě a prodej. In Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol. Základy občanského práva hmotného. 2023. vyd. Praha: Leges, 2023. s. 233-250, 21 s. ISBN 978-80-7502-631-6.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Směna. In Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023. vyd. Praha: Leges, 2023. s. 247-250. ISBN 978-80-7502-631-6.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem. In Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023. vyd. Praha: Leges, 2023. s. 183-211. ISBN 978-80-7502-631-6.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Vadné plnění. In Jan Dvořák. Občanské právo hmotné – závazky z právních jednání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2023. 54 s.
  6. SELUCKÁ, Markéta. Zájezd. In Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. Praha: Leges, 2023. s. 381-387. ISBN 978-80-7502-631-6.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Zápůjčka. In Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol. Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I. 2023. vyd. Praha: Leges, 2023. s. 322-325. ISBN 978-80-7502-631-6.

  2022

  1. SELUCKÁ, Markéta. Palčivé problémy spotřebitelského práva. In Současná právní úprava ochrany spotřebitele a její vymahatelnost. 2022.
  2. SELUCKÁ, Markéta a Jana MARKOVÁ. Present and future of consumer protection in Czech law. In The Transformation of Consumer Law and Policy in Europe, Radcliffe Conference Centre, University of Warwick, Coventry. 2022.
  3. SELUCKÁ, Markéta. The Transformation of Consumer Law in the Czech Republic. In Online workshop: The Transformation of Consumer Law, 20.-21.1.2022, University of Warwick (UK). 2022.

  2021

  1. SELUCKÁ, Markéta. Poukaz na zájezd dle „lex voucher“ a ty jiné. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2021, roč. 30, č. 6, s. 41-46. ISSN 1802-3843.

  2020

  1. SELUCKÁ, Markéta, Svatava VEVERKOVÁ, Michal BLAŽEK, Jana MLÝNKOVÁ, Lukáš HADAMČÍK a Jan HORECKÝ. Covid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7400-808-5.
  2. SELUCKÁ, Markéta. člen. Rozumné právo, 2020 - 2020.
  3. SELUCKÁ, Markéta a Zdeněk ZDVIHAL. Komentář k ust. § 50. In Zdvihal, Z., Svěráková, J., Med, J., Osadská, J. a kol. Energetický zákon. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2020. s. 871-912. Komentované zákony. ISBN 978-80-7400-769-9.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Komentář k ust. § 72. In Zdvihal, Z., Svěráková, J., Med, J., Osadská, J. a kol. Energetický zákon. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2020. s. 1394-1406. Komentované zákony. ISBN 978-80-7400-769-9.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Lex voucher v digitální společnosti. In Kulatý stůl k problematice ochrany spotřebitele v digitální éře "Digitální budoucnost pro evropské spotřebitele". 2020.
  6. VEVERKOVÁ, Svatava a Markéta SELUCKÁ. Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených při zprostředkování energetických aukcí. 2020.
  7. SELUCKÁ, Markéta. posudzovateľ. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 2020 - 2025.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Prodej zboží v obchodě - změny, které přináší směrnice 2019/770 a směrnice 2019/771. In Právnický podzim 2020. 2020.
  9. SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž (vypsání ceny); Veřejný příslib (příslib odměny). In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 352, 417-418, 3 s. sv. XX. ISBN 978-80-7380-802-0.
  10. SELUCKÁ, Markéta a Svatava VEVERKOVÁ. Zájezd v kontextu pandemie Covid-19. In Markéta Selucká a kol. Covid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi. 2020. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. s. 49-92. ISBN 978-80-7400-808-5.
  11. SELUCKÁ, Markéta a Svatava VEVERKOVÁ. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Komentář. Systém ASPI. Praha: Wolter Kluwer, 2020, roč. 2020, ASPI_ID KO185_2020CZ, s. 1-58. ISSN 2336-517X.
  12. SELUCKÁ, Markéta, Martin LOSENICKÝ, Ludvík MATOUŠEK a Jana MLÝNKOVÁ. Zákon o realitním zprostředkování. Komentář. 2020. vyd. Praha: Leges, 2020. 137 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7502-454-1.
  13. SELUCKÁ, Markéta a Ludvík MATOUŠEK. Zákon o realitním zprostředkování. Komentář k ust. § 2-3. In Markéta Selucká a kol. Zákon o realitním zprostředkování. Komentář. 2020. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 7-25. Komentátor. ISBN 978-80-7502-454-1.
  14. SELUCKÁ, Markéta. Zákon o realitním zprostředkování. Komentář k ust. § 9–18, 23. In Markéta Selucká a kol. Zákon o realitním zprostředkování. Komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 51-108, 124-125, 60 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-454-1.

  2019

  1. SELUCKÁ, Markéta. členka redakční rady СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО. СОЦІАЛЬНЕ ПРАВО, 2019 - 2023. ISSN 2617-5967.
  2. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Hrozí smrt soukromého práva? Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 18-31. ISSN 0231-6625.
  3. SELUCKÁ, Markéta, Iva ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel LOUTOCKÝ. Information Obligations and Disinformation of Consumers: Czech Law Report. In Gert Straetmans. Information Obligations and Disinformation of Consumers. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2019, 2019. s. 339-364. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 33). ISBN 978-3-030-18053-9. doi:10.1007/978-3-030-18054-6_9.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého práva. Obchodněprávní revue. Praha: C.H. Beck, 2019, roč. 11, č. 9, s. 227-230. ISSN 1803-6554.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého práva. In Spolek Karlovarské právnické dny, Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků. XXVII. Karlovarské právnické dny/XXVII. Karlsbader Juristentage. Praha: Leges, 2019. s. 453-462. ISBN 978-80-7502-359-9.
  6. SELUCKÁ, Markéta. soudce - člen poroty. SPOTŘEBITELSKOPRÁVNÍ MOOT COURT, 2019 - 2025.

  2018

  1. SELUCKÁ, Markéta a Markéta AMBROŽOVÁ. Ausgewählte verbraucherrechtliche Aspekte der Umsetzung der neuen Pauschalreise-Richtlinie 2015/2302 in das tschechische Recht. In Gerhard Saria. Tourismusrecht Jahrbuch 2018. Wien, Graz: NWV Verlag GmbH, 2018. s. 87-99. Tourismusrecht. ISBN 978-3-7083-1250-7.
  2. SELUCKÁ, Markéta, Lukáš HADAMČÍK a Monika JURČOVÁ. Consumer Code: Yes or No? Spotřebitelský kodex: ano či ne? 2018.
  3. SELUCKÁ, Markéta, Eva VEČERKOVÁ, Tereza LEVICKÁ a Jana DUDOVÁ. Consumer health protection and misleading commercial practices in the Czech business environment. In Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká. The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection. Miláno: Wolter Kluwer Italia, 2018. s. 307-321. ISBN 978-88-13-36537-0.
  4. SELUCKÁ, Markéta, Martina GROCHOVÁ a Jana KOMENDOVÁ. Czech Republic. In Marie Mercat-Bruns, David B. Oppenheimer, Cady Sartorius. Comparative Perspectives on the Enforcement and Effectiveness of Anti-discrimination Law. Challenges and Innovative Tools. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. s. 153-173. Ius Comparatum- Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-90067-4. doi:10.1007/978-3-319-90068-1_9.
  5. DOBROVOLNÁ, Eva, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. první. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. 396 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická. ISBN 978-80-210-8905-1.
  6. SELUCKÁ, Markéta. member. Society for European Contract Law (SECOLA), 2018 - 2025.
  7. SELUCKÁ, Markéta, Svatava VEVERKOVÁ, Petr JEDLIČKA, Jana MLÝNKOVÁ, Markéta AMBROŽOVÁ a Robert PEŠA. Obchodní podmínky ve vztazích B2C. 1. vyd. Praha: Leges, 2018. 184 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-293-6.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Smlouva cestovní (smlouva o zájezdu). In SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa – Smlouva ná. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 417-419. XII. ISBN 978-80-7380-722-1.
  9. SELUCKÁ, Markéta, Iva ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel LOUTOCKÝ. Specific Questions of Consumer Protection Connected with Information Duty In Czech Law. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2018, roč. 8, č. 4, s. 469-485. ISSN 1805-8396.
  10. VIGLIANISI FERRARO, Angelo, Monika JAGIELSKA a Markéta SELUCKÁ. The influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection. Miláno: Wolter Kluwer Italia, 2018. 374 s. ISBN 88-13-36537-3.
  11. SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Vlastimil VITOUL a Silvie ŠTĚPÁNOVÁ. Vlastnictví bytu. Praha: Wolter Kluwer, 2018. 164 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-679-3.

  2017

  1. RADVAN, Michal, Markéta SELUCKÁ, Johan SCHWEIGL a Hana CEJPEK MUSILOVÁ. Czech Republic (Essentials of the Laws of the Belt and Road Countries). In Wang, G., Lee, A., Leung, P. Essentials of the Laws of the Belt and Road Countries: Austria, Belgium, Czech Republic. 1. vyd. Hong Kong: Zhejiang university press, 2017. s. 211-322. ISBN 978-7-308-17230-1.
  2. SELUCKÁ, Markéta. členka redakční rady Iurium. Iurium Scriptum, 2017 - 2025. ISSN 2570-5679.
  3. SELUCKÁ, Markéta. členka Společnosti pro církevní právo. Společnost pro církevní právo, 2017 - 2025.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Einführung des Versicherungslimits im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Reisebüros im tschechischen Recht. In Gerhard Saria. Tourismusrecht. Jahrbuch 2017. Wien, Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2017. s. 165-170. Tourismusrecht. Jahrbuch 2017. ISBN 978-3-7083-1189-0.
  5. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK a Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
  6. HADAMČÍK, Lukáš a Markéta SELUCKÁ. International Conference – Consumer Protection in Poland, Italy and the Czech Republic (selected issues). 2017.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Lichva a Adhezní smlouvy (komentář k ust. § 1796 - 1801 OZ). Řádné plnění - vadné plnění (komentář k ust. § 1914 - 1925 OZ). In Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv. Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku Komentář k § 1721–2893 podle stavu k 1. 4. 2017 ve znění zákona č. 460/2016 Sb. Praha: Leges, 2017. s. 127-132, 407-418, 19 s. Komentáře. ISBN 978-80-7502-158-8.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Limit pojistného plnění pro případ úpadku cestovní kanceláře a ochrana spotřebitele. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 7, s. 249-252. ISSN 1210-6410.
  9. SELUCKÁ, Markéta, Martina URBANOVÁ, Jana DUDOVÁ, Eva VEČERKOVÁ a Eva BRUCKNEROVÁ. Selected sociological and legal aspects of consumer protection in the Czech Republic. Journal of European Consumer and Market Law. Munch, Germany: Verlag C.H.Beck oHG, 2017, roč. 6, č. 1, s. 24-30. ISSN 2364-4710.

  2016

  1. SELUCKÁ, Markéta. Akademická rada programů LLM in Corporrate Law a MPA - Master of Public Administration - členka. 2016 - 2019.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Civilní kodexy 19. a 21. století. In Soukromé a veřejné v soudobém právu, Praha. 2016.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Ediční rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity - člen. 2016 - 2019.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Elimination of the Impacts of Financial Crisis on Legal Relationships According to Czech Private Law. In Basak Basoglu. The Effects of Financial Crises on the Binding Force of Contracts - Renegotiation, Rescission or Revision (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). 1. vyd. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2016. s. 101-120. ISBN 978-3-319-27254-2.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Následky nezveřejnění smlouvy v registru smluv. In PERSONALISTIKA, PRÁVO A VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. Brno. 2016.
  6. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. New Czech Civil Law in Light of Human Rights. In Verica Trstenjak, Petra Weingerl. The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2016. s. 187-198. ISBN 978-3-319-25335-0. doi:10.1007/978-3-319-27256-6_6.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Odstoupení od smlouvy dle § 1829 OZ. In Nové soukromé právo, Brno. 2016.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Spotřebitelská arbitráž v České republice. In Workshop na tému Spotrebitelská arbitráž (východiska a ciele). Trnava. 2016.
  9. SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Transpozice směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. 2016.
  10. SELUCKÁ, Markéta. Vědecká rada Masarykovy univerzity - členka. 2016 - 2019.
  11. SELUCKÁ, Markéta. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity - členka. 2016 - 2019.
  12. SELUCKÁ, Markéta. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - členka. 2016.
  13. SELUCKÁ, Markéta. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, 2016 - 2019.
  14. SELUCKÁ, Markéta. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - členka. 2016 - 2019.
  15. SELUCKÁ, Markéta. Vědecká rada Trnavskej univerzity v Trnave, Právnické fakulty - členka. 2016.
  16. SELUCKÁ, Markéta. Zákon o registru smluv z pohledu občanského práva. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 18, s. 631-633. ISSN 1210-6410.

  2015

  1. SELUCKÁ, Markéta. členka Hodnotící komise Karlovarské právnické dny. Hodnotící komise Karlovarské právnické dny, 2015 - 2019.
  2. SELUCKÁ, Markéta. členka pracovní skupiny expertů pro revizi spotřebitelského práva při Ministerstvu průmyslu a obchodu. členka pracovní skupiny expertů pro revizi spotřebitelského práva při Ministerstvu průmyslu a obchodu, 2015 - 2019.
  3. SELUCKÁ, Markéta. členka pracovního týmu pro veřejné služby a veřejnou správu Rady hospodářské a sociální dohody (Ministerstvo vnitra ČR). členka pracovního týmu pro veřejné služby a veřejnou správu Rady hospodářské a sociální dohody (Ministerstvo vnitra ČR), 2015 - 2019.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Die Informationspflichten des Unternehmers im tschechischen Recht mit Bezug zum Kaufvertrag. In Martin Schmidt-Kessel, Stefan Leible, Luboš Tichý. Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs. Richtlinienumsetzung und Gemeinsames Europäisches Kaufrecht in Deutschland und Tschechien. 1. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015. s. 47-61. ISBN 978-3-16-153726-4.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Die verbraucherrechtlichen Aspekte der Pauschalreise im neuen tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuch. In Gerhard Saria. Tourismusrecht. Jahrbuch 2015. Wien, Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2015. s. 211-223. Jahrbuch 2015. ISBN 978-3-7083-1030-5.
  6. SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 248 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings [online]. In Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings [online]. 1. vydání. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 1-70. ISBN 978-80-210-7883-3.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele jako projev změny společnosti aneb od civilních kodexů 19. století k moderním kodexům 21. století. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 119-133. ISSN 1214-813X.
  9. SELUCKÁ, Markéta. Soukromoprávní ochrana spotřebitelů obecně. In Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 67-80. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
  10. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
  11. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK a Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 s. řada teoretická. ISBN 978-80-210-8050-8.
  12. SELUCKÁ, Markéta. The new Civil Code and Protection of a Consumer Concluding an Off-premises Contract. In Markéta Selucká. Off-Premises contracts and consumer protection in law and praxis : Workshop proceedings [online]. 1. vydání. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 48-60. ISBN 978-80-210-7883-3.
  13. SELUCKÁ, Markéta. Vědecká rada Masarykovy univerzity - členka. Vědecká rada Masarykovy univerzity, 2015.
  14. SELUCKÁ, Markéta. Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity - členka. 2015.
  15. SELUCKÁ, Markéta a Jana DUDOVÁ. Východiska právní ochrany zdraví spotřebitele v EU. In Společenské-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 26-31. Edice Scientia, č. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.

  2014

  1. SELUCKÁ, Markéta a Jiří HANDLAR. Clausula rebus sic stantibus v českém soukromém právu. In Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. 2014.
  2. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva a Markéta SELUCKÁ. Incorrect APRC as an Unfair Commercial Practice and as an Unfair Term in Consumer Contracts. Journal of European Consumer and Market Law. Rakousko: Verlag Österreich, 2014, roč. 3, č. 2, s. 110-115. ISSN 2191-3412.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Legal instruments activated for an intervention into the contract. In The XIXth International Congress of Comparative Law. 2014.
  4. SELUCKÁ, Markéta. member of the Society of European Contract Law (SECOLA). Society of European Contract Law (SECOLA), 2014 - 2020.
  5. SELUCKÁ, Markéta a Kabelková EVA. Nájem bytu a nájem domu. Komentář ust. § 2260 - 2296. In Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C. H. Beck, 2014. s. 402-481. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
  6. SELUCKÁ, Markéta a Eva KABELKOVÁ. Nájem bytu. Komentář ust. § 2260 - 2296. In Hulmák a kol. Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C. H. Beck, 2014. s. 402-480. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v NOZ. In Právnický podzim. 2014.
  8. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Poznámka spornosti a clausula rebus sic stantibus v českém a rakouském právu. DIE STREITANMERKUNG UND CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS IM TSCHECHISCHEN UND ÖSTERREICHISCHEN RECHT. 2014.
  9. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. The effects of financial crises on the binding force of contracts in the Czech Republic. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2014, roč. 4, č. 2, s. 108-110. ISSN 1805-8396.
  10. SELUCKÁ, Markéta. The influence of the human rights on private law in the Czech Republic. In The XIXth International Congress of Comparative Law. 2014.
  11. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. The influence of the human rights on private law in the Czech Republic. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2014, roč. 4, č. 2, s. 111-118. ISSN 1805-8396.
  12. SELUCKÁ, Markéta. Zájezd. Závazky z právního jednání jedné osoby. Veřejný příslib. Slib odškodnění. Závazky ze zaopatřovacích smluv. Důchod. Výměnek. Komentář ust. § 2521-2549, 2701-2715, 2884-2893, 3078. In Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 933-985,1482-1495,1227-1244, 84 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
  13. SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Markéta KLUSOŇOVÁ a Lukáš HADAMČÍK. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014.
  14. SELUCKÁ, Markéta. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele v novém občanském zákoníku. In Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. OFF-PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014.

  2013

  1. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. CESL and its impact on the New Czech Civil Code. In Monika Jurčová, Jozef Štefanko. Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. s. 69-78. ISBN 978-80-8082-618-5.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Contract Formation and Non-performance in Czech Civil Law. In Reiner Schulze, Fryderyk Zoll. The Law of Obligations in Europe. A New Wave of Codifications. Munich: Sellier european law publishers, 2013. s. 51-65. ISBN 978-3-86653-246-5.
  3. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Die Gewährleistung im europäischen Privatrecht - Neue Vorgaben für die nationalen Rechtsordnungen. In Katrin Binder, Florian Eichel. Internationale Dimensionen des Wirtschaftsrechts. Baden-Baden: Nomos, 2013. s. 1-7. ISBN 978-3-8329-7837-2.
  4. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ a Eva DOBROVOLNÁ. Die Verbraucherrechte-Richtlinie und ihre Umsetzung in das neue tschechische Bürgerliche Gesetzbuch. In Symposium ,,Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in Zentral- und Osteuropa.“. 2013.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Informační povinnosti při koupi a prodeji ve vztazích B2C v českém právu. In Luboš Tichý, Miloš Kocí. Spotřebitelská kupní smlouva. Praha: Univerzita Karlova v Praze 2013, 2013. s. 70-81. Centrum právní komparatistiky PF UK v Praze. ISBN 978-80-87488-12-6.
  6. SELUCKÁ, Markéta, Miloslav HRDLIČKA, Slavomír HALLA, Marián ROZBORA, Eva DOBROVOLNÁ, Tomáš HÜLLE, Michal VLASÁK a Stanislav BRUNCKO. Koupě a prodej. Nový občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. Praha: C.H.Beck, 2013. 268 s. EPI - Právní instituty. ISBN 978-80-7400-471-1.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v novém občanském zákoníku (základní teze). In Gabriela Urbanská, Josef Kotásek. Reforma súkromého práva na Slovensku a v Čechách. 2013. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 134-148. ISBN 978-80-210-6626-7.
  8. SELUCKÁ, Markéta. The Remedies for Non-performance in the CESL. In Monika Jurčová, Jozef Štefanko. Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013. s. 97-109. ISBN 978-80-8082-618-5.
  9. SELUCKÁ, Markéta. Vymezení spotřebitelských smluv. In Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 3-46. Právní instiututy. ISBN 978-80-7400-446-9.

  2012

  1. SELUCKÁ, Markéta. Book Review: Aurelia Colombi Ciacchi and Giovanni Comandé. Fundamental Rights and Private Law in the European Union. (2 Volume Set. Cambridge: Cambridge University Press, 2010). Common Market Law Review. The Hague, Nizozemí: Kluwer Law International, 2012, roč. 49, č. 3, s. 1263-1264. ISSN 0165-0750.
  2. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Czech Republic. In Helmut Heiss. Insurance Contract Law between Business Law and Consumer Protection. Zurich, St. Gallen: Dike Zurich, 2012. s. 145-161. ISBN 978-3-03751-397-2.
  3. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Die aktuelle Entwicklung des tschechischen Tourismusrechts. In Tourismusrecht. Wien, Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2012. s. 51-58. Tourismusrecht. ISBN 978-3-7083-0868-5.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Informační povinnosti při koupi a prodeji ve vztazích B2C v českém právu. In Perspektivy spotřebitelské kupní smlouvy - nový občanský zákoník, nová směrnice a návrh evropského práva kupní smlouvy v České republice a Německu. 2012.
  5. FIALA, Josef, Milana HRUŠÁKOVÁ, Jaruška STAVINOHOVÁ, Jan HURDÍK, Petr LAVICKÝ, Lenka DOBEŠOVÁ, Jiří HANDLAR a Markéta SELUCKÁ. MERITUM Občanské právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 1000 s. MERITUM. ISBN 978-80-7357-948-7.
  6. FIALA, Josef, Petr LAVICKÝ a Markéta SELUCKÁ. Občanské právo hmotné a procesní v pojišťovnictví. In Seminář pro likvidátory České pojišťovny. 2012.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Odstoupení od smlouvy jako projev autonomie vůle. In Trnavské právnické dni. 2012.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Recenze: Jozef Suchoža, Ján Husár, Karel Marek, Přemysl Raban: Československé kontexty obchodního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012, roč. 20, č. 1, s. 109-110. ISSN 1210-9126.
  9. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Workshop on the Research Project of the Faculty of Law of the Masaryk University - Brno, November 23, 2011. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 53-56. ISSN 1805-840X.

  2011

  1. SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA a Alena KLIKOVÁ. Byt v soukromém a veřejném právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 136 s. Učebnice 481. ISBN 978-80-210-5747-0.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Consumer Protection in the Czech Republic: Development and News. In Radu I. Motica. Conferinta internationala Bienala. Bukurešť: Universul Juridic, 2011. s. 142-144. ISSN 2067-3841.
  3. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Die Pauschalreise im tschechischen Recht. In Jahrbuch Tourismusrecht 2011. Wien: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2011. s. 55-68. Jahrbuch Tourismusrecht 2011. ISBN 978-3-7083-0792-3.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Dopady zákona č. 28/2011 Sb. na odpovědnost za vady věci prodané (vztahy B2C). Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, roč. 8, č. 5, s. 193-197. ISSN 1214-7966.
  5. SELUCKÁ, Markéta. European Contract Law (Law of Obligations) as a New Trend in Private Law. In Filip Křepelka, Rajko Knaz, Markéta Selucká. Principles, Rules and Limits of Europeanisation of National Legal System. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, Faculty of Law, 2011. s. 266-272. ISBN 978-961-6399-62-3.
  6. FIALA, Josef, Markéta SELUCKÁ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Miloslav HRDLIČKA. European Private Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. USA, Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 125-131. ISBN 978-1-878326-20-1.
  7. SELUCKÁ, Markéta. K některým trendům vývoje evropského smluvního (závazkového) práva. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 3, s. 103-106. ISSN 1210-6410.
  8. SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Mieterschutz im tschechischen Recht. Immobilien- und Mietrecht. Mannheim: id Verlags GmbH, 2011, roč. 6, č. 4, s. 130-134. ISSN 2190-4251.
  9. SELUCKÁ, Markéta. Nájem bytu po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 132/2011 Sb. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, č. 22, s. 816-822. ISSN 1210-6410.
  10. SELUCKÁ, Markéta. Odpovědnost za vady věci zhotovené po novele občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2011, roč. 19, č. 8, s. 274-277. ISSN 1210-6410.
  11. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele. In Justiční akademie Kroměříž. 2011.
  12. SELUCKÁ, Markéta a Josef FIALA. Ochrana spotřebitele v kontextu novelizačních a rekodifikačních procesů občanského práva. In kolektiv autorov. Európske a národné rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 83-87. ISBN 978-80-970207-3-6.
  13. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Markéta SELUCKÁ. Působení práva EU ve sféře českého občanského práva hmotného a procesního a práva rodinného. Časopis pro právní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 19, č. 4, s. 341-353. ISSN 1210-9126.
  14. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Workshop on the Research Project of the Facutly of Law of the Masaryk University - Brno, November 23,2011. The Lawyer Quartely. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v. v. i., 2011, roč. 2, č. 1, s. 53-56. ISSN 0231-6625.

  2010

  1. SELUCKÁ, Markéta. Civil Law in the Czech Republic: The Draft Version of the Civil Code and Consumer Protection. European review of private law. The Hague: Kluwer Law International, 2010, roč. 18, č. 1, s. 155-164. ISSN 0928-9801.
  2. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Konsumentenschutz in der Tschechischen Republik. In Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa. Vídeň: Manz, 2010. s. 39 - 52. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europä. ISBN 978-3-214-00750-8.
  3. SELUCKÁ, Markéta a Petr LAVICKÝ. National correspondent - Fundamental Rights Action Plan. Fundamental Rights Action Plan, the European Legal Studies Institute at Osnabrück, 2010.
  4. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. National reporter - Insurance law between business law and consumer law. Insurance law between business law and consumer law, 18th INTERNATIONAL CONGRESS ON COMPARATIVE LAW, Washington, 2010.
  5. SELUCKÁ, Markéta. National reporter - The Perspectives of Europeization of Law of Succession. The Perspectives of Europeization of Law of Succession; Civil Justice Programme of the European Commission; Kozminski University in Warsaw, 2010.
  6. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, roč. 2010, č. 14, s. 513-517. ISSN 1210-6410.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v právu EU a v právu ČR. In Ochrana spotrebiteĺa v kontext práva SR a EÚ, Banská Bystrica. 2010.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Právo na spravedlivý proces jako základní podmínka ochrany spotřebitele. In Macurův jubilejní památník k nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura. 2010. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 54-57. ISBN 978-80-7357-542-7.
  9. SELUCKÁ, Markéta. Recenze: Vývoj evropského spotřebitelského práva. K návrhu směrnice o právech spotřebitelů. Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, roč. 2010, č. 11, s. 578-580. ISSN 1214-7966.
  10. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Úvodník, Pre-konference Acquis Group "Základní práva a občanské právo v evropském kontextu" (Brno, 5. 11. 2009). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, I., s. 1-1. ISSN 1210-9126.
  11. SELUCKÁ, Markéta. Zpráva z plenárního zasedání Acquis Group (Lublaň, 7. - 9. října 2010). Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2010.
  12. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ a Anna HOŘÍNOVÁ. Zpráva z pre-konference Acquis Group. Praha: Wolters Kluver ČR, a. s., 2010.

  2009

  1. SELUCKÁ, Markéta. CONSUMER PROTECTION IN CZECH CIVIL LAW. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Târgu-Jiu, Romania: ACADEMICA BRÂNCUŞI, 2009. s. 446 - 448. ISBN 978-973-144-283-9.
  2. SELUCKÁ, Markéta, Jaromír TAUCHEN a Gregor STEIN. Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 298-301. ISSN 0941-6293.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Evropské spotřebitelské acquis a české občanské (spotřebitelské) právo. In Mezinárodná justičná spolupráca. Ochrana spotrebitela v EU. 2009.
  4. HURDÍK, Jan, Jiří HANDLAR, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ a Michal VLASÁK. Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 160 s. Spisy právnické právnické faukulty. ISBN 978-80-210-5042-6.
  5. SELUCKÁ, Markéta, Jan HURDÍK a Josef FIALA. Fundamental Rights and Civil Law in the European Context. 2009.
  6. SELUCKÁ, Markéta, Josef FIALA, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL a Jiří HANDLAR. INTRODUCTION TO THE CZECH CIVIL LAW I. , PARTIES, OWNERSHIP, SALE, LEASE, LIABILITY FOR DAMAGES. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 96 s. Edice učeebnic PrF MU č. 428. ISBN 978-80-210-4925-3.
  7. FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele jako moderní trend evropského soukromého práva. In PROMĚNY EVROPSKÉHO PRÁVNÍHO MYŠLENÍ. K odkazu profesora Vladimíra Kubeše. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 177-181. ISBN 978-80-210-5009-9.
  9. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 364-368. ISSN 1210-6410.
  10. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Principles of System of Equity in (and) DCFR. In Five Years of EU Membership, Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vydání. Maribor, Slovinsko: Faculty of Law, 2009. s. 206-214. 1. verze. ISBN 978-961-6399-59-3.
  11. HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Principles of System of Equity in (and) DCFR. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 206-214. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
  12. SELUCKÁ, Markéta, Carissa MEYER a Johan SCHWEIGL. TERMINATION OF A LEASE CONTRACT: GENERAL VIEW FROM CZECH AND ILLINOIS LAW. Touro International Law Review. Central Islip, New York: Touro Law Center, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 64-87. ISSN 1085-2522.
  13. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. The European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law. In Czech Law in European Regulatory Context. 2009. vyd. München: Medine und Recht Verlag, 2009. s. 175-181. MUR. ISBN 978-3-939438-09-0.
  14. SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž. Veřejný příslib. Cestovní smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009. s. 2359-2408. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-108-6.
  15. SELUCKÁ, Markéta. Zásady soukromého práva a ochrana spotřebitele. In Občianske právo - Miesto a význam diela profesorov Plankovcov. 2009. vyd. Bratislava: Vydavatelské oddelenie Praf UK, 2009. s. 241-245. ISBN 978-80-7160-280-4.

  2008

  1. SELUCKÁ, Markéta. Člen Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR, 2008.
  2. SELUCKÁ, Markéta a Jaromír TAUCHEN. Das Wohnungsmietverhältnis nach der Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Tschechien. Osteuroparecht. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 2008, 3-4, s. 211-220, 9 s. ISSN 0030-6444.
  3. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Delimitation of Consumer Protection in Czech Law in the Context of the European Consumer Acquis. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 16, č. 3, s. 241-246. ISSN 1210-9126.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Member of the American Institute For Central European Legal Studies. The American Institute For Central European Legal Studies, 2008.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Member of the European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group). European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group), 2008.
  6. VEČERKOVÁ, Eva, Josef FIALA, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: sborník příspěvků z konference. Brno, 18.ledna 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 46 - 59. ISBN 978-80-210-4568-2.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9.
  8. SELUCKÁ, Markéta. Právo pronajímatele vypovědět nájem bytu. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2008, roč. 5. ročník, č. 10, s. 416-421. ISSN 1214-7966.
  9. SELUCKÁ, Markéta. Přezkum a revize spotřebitelského acquis. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 10-17. ISBN 978-80-210-4568-2.
  10. SELUCKÁ, Markéta. PŘEZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO ACQUIS V KONTEXTU ČESKÉHO PRÁVA DE LEGE LATA. In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES (CD-ROM). 2008. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1335-1340. ISBN 978-80-210-4630-6.
  11. MAREK, Karel, Josef FIALA, Jaruška STAVINOHOVÁ, Radovan DÁVID, Jiří HANDLAR, Petr LAVICKÝ, Markéta SELUCKÁ, Roman FIALA, Jiří SPÁČIL a Petr VOJTEK. Připomínky k návrhu občanského zákoníku. Právní zpravodaj. Praha: C.H. Beck, 2008, Roč. 9, č. 12, s. 20-24. ISSN 1212-8694.
  12. SELUCKÁ, Markéta. PŘÍSTUP KE SPRAVEDLNOSTI JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA OCHRANY SPOTŘEBITELE. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. s. 990-993. ISBN 978-80-210-4733-4.
  13. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Markéta SELUCKÁ. Real estate in civil law. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 13-58. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
  14. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR a Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 165-177. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  15. FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. 2008.
  16. FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. / editoři Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 126 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 327 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4568-2.
  17. SELUCKÁ, Markéta. The Review of the consumer acquis in a context of the Czech Law de lege lata. In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES (CD-ROM). 2008. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 285-286. ISBN 978-80-210-4629-0.
  18. SELUCKÁ, Markéta. THE SYSTEM OF CONSUMER PROTECTION IN CZECH LAW. In A Brief Introduction to Czech Law. 1. vyd. United States: AICELS, 2008. s. 103-117. Collection of Contributions. ISBN 978-0-692-00045-8.
  19. SELUCKÁ, Markéta. Vedoucí a člen minitýmu pro část nájem, pacht a licenci v připravovaném občanském zákoníku. Minitým pro část nájem, pacht a licenci v připravovaném občanském zákoníku, 2008.
  20. SELUCKÁ, Markéta. Veřejná soutěž. Veřejný příslib. Cestovní smlouva. In Občanský zákoník II. § 460 - 880. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. s. 2181-2230. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1.
  21. SELUCKÁ, Markéta. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu. In Cyklus kolokvií k vybraným otázkám návrhu nového občanského zákoníku pořádaných Ústavem státu a práva Akademie věd ČR. 2008.

  2007

  1. SELUCKÁ, Markéta. Člen Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Rekodifikační komise pro přípravu občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR, 2007.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Ekonomická ideologie 21. století a právo jako normativní systém. In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 163-170, 7 s. ISBN 978-80-210-4490-6.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Následky vadnosti právních úkonů (právního jednání). In Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva. Praha: ASPI, a.s., 2007. s. 248-276, 28 s. ISBN 978-80-7357-294-5.
  4. FIALA, Josef a Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem. 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s., 2007. 192 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, č. 4, s. 295-302. ISSN 1210-9126.
  6. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Tradice a inovace v občanském právu. 2007.
  7. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 318 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4490-6.

  2006

  1. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004. 2006.
  2. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 426 s. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; 305. ISBN 80-210-4182-X.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Nájem bytu po novelách občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 18, s. 653-661. ISSN 1210-6410.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Návrh na zrušení ustanovení o nájmu bytu jako protiústavních. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 4, s. 59-62. ISSN 1210-3977.
  5. FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Jaruška STAVINOHOVÁ, Lenka DOBEŠOVÁ, Lukáš MICHNA, Markéta SELUCKÁ a Milana HRUŠÁKOVÁ. Občanské právo. Praha: ASPI, a.s., 2006. 1000 s. Meritum. ISBN 80-7357-212-5.
  6. SELUCKÁ, Markéta. Právní změny nájmu bytu. Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2006, Roč. 2006, č. 8, s. 45-47. ISSN 1213-7405.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Smlouva o poskytování přepravních služeb a její chápání v rámci směrnice 97/7/ES. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 1, s. 44-48. ISSN 1210-3977.
  8. SELUCKÁ, Markéta a Romana PETROVÁ. Vlastnictví bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2006. 184 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-1115-6.
  9. SELUCKÁ, Markéta. Východiska a tendence ochrany spotřebitele v Evropské unii a v České republice. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 186-201. ISBN 80-210-4182-X.
  10. SELUCKÁ, Markéta. Zásadní novelizace nájmu bytu. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 5, s. 42-46. ISSN 1210-3977.

  2005

  1. SELUCKÁ, Markéta. Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 6, s. 75-78. ISSN 1210-3977.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Co čekáte od podnájemní smlouvy? Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2005, Roč. 2005, č. 5, s. 57. ISSN 1213-7405.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Nájem a podnájem bytu. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 150 s. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-0800-7.
  4. SELUCKÁ, Markéta. Nebude to tak snadné, drahá! Nájem bytu manžely. Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2005, Roč. 2005, č. 6, s. 35. ISSN 1213-7405.
  5. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v případu Verein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 2, s. 44-46. ISSN 1210-3977.
  6. SELUCKÁ, Markéta. Pojem "přiměřený náhradní byt". Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 4, s. 56-59. ISSN 1210-3977.
  7. SELUCKÁ, Markéta. Vypořádání společného jmění manželů z nichž jeden je dlužníkem třetí osoby. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 1, s. 59-62. ISSN 1210-3977.

  2004

  1. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana slabší strany vztahu jako princip soukromého práva. Brno, 2004.
  2. SELUCKÁ, Markéta. Právně teoretická východiska ochrany nájemce bytu. Brno, 2004.

  1997

  1. SELUCKÁ, Markéta. Nabývání a pozbývání státního občanství [Selucká, 1997]. Brno, 1997. 46 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 2. 2024 02:38