Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, David SEHNÁLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ, Magdalena SVOBODOVÁ, Martin SMOLEK, Jan EXNER a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Právo Evropské unie. 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021. 512 s. Student. ISBN 978-80-7502-491-6.

  2016

  1. BLAŽEK, Jiří. Rizika evropské integrace. In Jozef Vlčej, Jiří Blažek (eds.). Európa v pohybe - sociálno-ekonomické a politické aspekty v európskom priestore. 1. vyd. Brno: Neuveden, 2016. s. 10-29. ISBN 978-80-263-1122-5.

  2010

  1. HORÁKOVÁ, Radka. Informovanost pedagogů o integraci žáků se sluchovým postižením. In Potměšil, M. a kol. Psychosocální aspekty sluchového postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 155-173, 18 s. ISBN 978-80-210-5184-3.
  2. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Od pásu ke stánku - a zpět? Proměny ekonomických aktivit Vietnamců v České republice. In Vybrané aspekty života cizinců v české republice. První. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010. s. 77-94, 17 s. ISBN 978-80-7416-067-7.

  2009

  1. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2009, roč. 133, č. 3, s. 17-20. ISSN 0323-0449.
  2. VACEK, Jiří. INTEGRACE VE VÝUCE A TESTOVÁNÍ NA ODDĚLENÍ CJV PDF MU. In Výuka cizích jazyků - integrace a testování. Poděbrady: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy, 2009. s. 101-103. ISBN 978-80-87238-02-8.
  3. VAŠEČKA, Michal a Ctibor KOŠŤÁL. Integrácia migrantov - vieme čo chceme? Politiky integrácie v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2009. 431 s. Governance studies. ISBN 978-80-89244-51-5.
  4. VAŠEČKA, Michal. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migráci v SR. 1. vydání. Bratislava: International Organization for Migration, 2009. 137 s. EIF Migrácia. ISBN 978-80-970307-0-4.
  5. HAMADOVÁ, Petra. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 5 s. ISBN 978-80-210-4849-2.

  2008

  1. VALOVÁ, Ivana a Dalibor PÁNEK. Bankovní regulace a dohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2008. 104 s. 4734/ESF – 17/08 – 17/99. ISBN 978-80-210-4726-6.
  2. COLLINS, Rita Chalmers a Naděžda VOJTKOVÁ. Course Integration Using Moodle to Teach Methodology and English Language. In Sbornik 5.rocniku konferenceo elektronicke podpore vyuky SCO 2008. 1. vyd. Brno, CZ: Masaryk University, 2008. s. 28-29, 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
  3. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2008, roč. 132, č. 3, s. 28-30. ISSN 0323-0449.
  4. SIEGLOVÁ, Naděžda. Empirický výzkum se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci. 2008.
  5. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Global web site standardization in the new EU member states: Initial observations from Poland and the Czech Republic. European Journal of Marketing. Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited, 2008, roč. 42, 11/12, s. 1224 - 1245. ISSN 0309-0566.
  6. JAVORNÍK, Michal, Otto DOSTÁL, Karel SLAVÍČEK a Miloslav FILKA. Ict as Tool for Controlling of Market Relationship and Increasing of Economic Effectiveness in the Area of Processing of Medical Image Data. In New information and multimedia technologies NIMT- 2008. Brno: University of Technology, Brno, 2008. s. 83-85. ISBN 978-80-214-3708-1.
  7. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Jak řešit výuku mimořádně nadaných žáků ve školním vzdělávacím programu. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: PdF MU, 2008, roč. 132, č. 3, s. 5-8. ISSN 0323-0449.
  8. HOFÍREK, Ondřej a Radka KLVAŇOVÁ. K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 16-20. ISSN 1802-5854.
  9. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikační bariéry žáků s tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 159-172, 13 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-170-6.
  10. HORYNA, Břetislav. Mít odvahu ke sjednocení. Rovnost, kulturně společenská příloha Bellevue. Brno: MKČR, 2008, roč. 123, č. 16, s. 27-29. ISSN 1802-0887.
  11. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 121-131. ISBN 978-80-210-4762-4.
  12. VAŠEČKA, Michal. Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008. 215 s. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871.
  13. VAŠEČKA, Michal. Nationalized Citizenship in Central European countries. In In: Vasecka, Michal: Nation Über Alles. Processes of redefinition and reconstruction of the term nation in Central Europe. 1. vydání. Bratislava: Center for the Research of Ethnicity and Culture, 2008. s. 199-215. Studies and Opinions. ISBN 9788097008871.
  14. PITNEROVÁ, Pavla. Některá úskalí komunikace s integrovaným sluchově postiženým dítětem. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 76-76, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  15. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podmínky pro vzdělávání a strategie výuky při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník sdělení 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 553-562, 8 s. ISBN 978-80-7041-287-9.
  16. VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny. Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2008, roč. 2, 3-4, s. 213-220. ISSN 1802-3983.
  17. PITNEROVÁ, Pavla. Výsledky výzkumného šetření, provedeného v rámci projektu "Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků". In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 107-120. ISBN 978-80-210-4762-4.
  18. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
  19. ŘEZNÍK, Tomáš, Zbyněk ŠTĚRBA, Šárka SALVETOVÁ a Jiří KOZEL. Využití metainformací prostorových dat v krizovém řízení. In Geoinformatika ve veřejné správě, Brno 28.-30.5.2008. Brno: MSD, 2008. s. 1-10, 9 s. ISBN 978-80-7392-031-9.

  2007

  1. PANČOCHA, Karel a Helena VAĎUROVÁ. Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v dizertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 160 s. ISBN 978-80-86633-92-3.
  2. COUFAL, M. Dramatická výchova a speciální vzdělávací potřeby při integraci romských žáků. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. s. 1-16. ISBN 978-80-7315-150-8.
  3. HORKÁ, Hana. ECOLOGICAL/ENVIRONMENTAL EDUCATION ACROSS THE CURRICULUM OF UNDERGRADUATE TEACHER TRAINING FOR LOWER CLASSES OF ELEMENTARY SCHOOL. In Die Qualitat von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. Kompetenzen - Standards-Module. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH, 2007. s. 263-269, 6 s. ISBN 978-3-8340-0285-3.
  4. JEDLIČKOVÁ, Helena a Iva TYMRÁKOVÁ FRÝZOVÁ. Education for the 21 st. Century, Environment, Substainability and Health. Students Pedagogic Project SOIL in the Education of Primary Schoul Teachers. In School and Health 21 3. 2007.
  5. KLAPETEK, Martin. Importance of Experiencing Feasts for Inward Consolidation and Outwar Integration of Islamic Religious Groups in Germany. In Sacrum et Pofanum II. První. Sevastopol - Krakov: Ministerstvo kultury a turizmu Ukrajiny; National Preserve of Tauric Chersonesos; Institute of Religious Studies Faculty of Philosophy Jagiellonian University of Krakow, 2007. s. 83-86. ISBN 978-966-8738-10-4.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie, Lenka REMSOVÁ a Petra HAMADOVÁ. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Bartoňová, M., Vítková, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno: PdF MU v Brně, 2007. s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  7. KUNEŠ, David. Integrace v psychoterapii. Psychoterapie. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1/1, č. 1, s. 27-33. ISSN 1802-3983.
  8. ŠUBRTOVÁ, Elena, Jiří NOVOTNÝ, Viera MARKOVÁ, Alena DAŇKOVÁ, Jitka SRPOVÁ, Marie HESKOVÁ, Petr PIROŽEK a Dušan BARAN. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. první. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 116 s. první vydání. ISBN 80-225-2308-9.
  9. KRČMOVÁ, Marie. Integrační procesy ve stylizaci textů. In Co všechno slovo znamená. 1. vyd. Ústí n. Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. s. 161-169, 8 s. ISBN 978-80-7044-901-1.
  10. SMÉKAL, Vladimír. Integrální pojetí osobnosti a výzvy doby. In NANIŠTOVÁ, Eva a Eva (eds.) KLČOVANSKÁ. Psychológia pre život. Zborník z vedeckej konferencie k 15. výročiu Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. 1. vydání. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. s. 11-19. ISBN 978-80-8082-159-3.
  11. HANUŠOVÁ, Světlana a Rita Chalmers COLLINS. Integrating Courses in a Teacher Training Programme. In New Trends in Educating Future Teachers of English III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 29-38, 9 s. ISBN 978-80-244-1851-3.
  12. HANUŠOVÁ, Světlana a Rita Chalmers COLLINS. Integrating Courses in a Teacher Training Programme. In TEA Linz Connexion. 2007.
  13. BAZALOVÁ, Barbora. Integration Approaches in the Czech Republic. In Švédsko, Mid Sweeden University, Härnösand. 2007.
  14. POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské přestupky u nadaných žáků. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. s. 199-203. ISBN 978-80-7392-006-7.
  15. BACHANOVÁ, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 1-16. ISBN 978-80-7318-529-9.
  16. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora jedinců s postižením při vstupu na volný trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 183-195. ISBN 978-80-7392-012-8.
  17. JANÍKOVÁ, Věra. Problematika výuky němčiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. Výsledky výzkumu. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 92-114, 22 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  18. BAZALOVÁ, B. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. s. 93 - 98. První, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
  19. VAŠEČKA, Michal, Grigorij MESEŽNIKOV a Miroslav KOLLÁR. Slovakia. NIT 2007. In In: Motyl, A. - Schnetzer, A. (eds): Democratization from Central Europe to Eurasia. Nations in Transit 2008. 1. vydání. Washington, DC: Freedom House, 2007. s. 466-498. Nations in Transit. ISBN 92-95042-39-5.
  20. THÉVENOT, Jacques, Laurent SCHUMACHER, Geoffrey MICHE, Nathalie DAGORN, Tomáš PITNER, Luc VANDENABEELE a Hervé RIZZI. The challenge of integrating open-source and proprietary applications as part of a European-funded pilot project. In Proceedings of the 12th Conference of the Association Information and Management (AIM). 1. vyd. Lausanne, Switzerland: Association Information and Management (AIM), 2007. s. 1-11.
  21. HORYNA, Břetislav. V závětří národního státu. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2007, B 54, č. 1, s. 55-63. ISSN 0231-7664.
  22. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 12-18. ISBN 978-80-87071-12-0.
  23. VAĎUROVÁ, Helena. Vzdělání jako významný faktor kvality života u dětí s chronickým a závažným onemocněním. 2007.
  24. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. s. 137-146. ISBN 978-80-7392-006-7.
  25. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ve školním vzdělávacím programu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. s. 137-146. ISBN 978-80-7392-006-7.
  26. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007. s. 43-54. Edice 1. ISBN 978-80-7315-162-1.
  27. SIEGLOVÁ, Naděžda. Žáci-cizinci v procesu literární komunikace. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. 2007.

  2006

  1. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Backgrounds of today´s convergence of the Czech laws with the EU laws : historical view of laws integration the European area. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Vol. 14, Nr. 4, s. 346–350. ISSN 1210-9126.
  2. POSPÍŠIL, Ivo. Baršová, Andrea – Barša, Pavel: Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 stran, ISBN: 80-210-3875-6. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006, VIII, 2-3, s. 1-4, 5 s. ISSN 1212-7817.
  3. VAŠEČKA, Michal, Tove MALLOY a Michele GAZZOLA. Evaluation of the Impact of Inclusion Policies under the Open Method of Co-ordination in the European Union: Assessing the Cultural Policies of Six Member States. ECMI Working Paper. Flensburg: European Centre for Minority Issues, 2006, neuveden, č. 32, 136 s. ISSN 1435-9812.
  4. KUNEŠ, David. Integrativní psychoterapeutický pohled na duševní nemoc/zdraví. In Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. s. 109-110. ISBN 80-7262-420-2.
  5. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26. 9. 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 81-92, 11 s. ISBN 80-210-4182-X.
  6. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU (nástin problematiky). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 102 s. Právo. ISBN 80-87071-05-0.
  7. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Několik poznámek k otázce integrace Vietnamců. Socioweb. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 5, č. 11, s. 8-9. ISSN 1214-1720.
  8. MRKÝVKA, Petr. Niektóre ogólne zagadnienia tworzenia i stosowania prawa finasowego w Republice Czeskiej. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1. vyd. Grodna: Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly, 2006. s. 306-310, 318 s. ISBN 985-417-835-8.
  9. VAŠEČKA, Michal. Political participation of Roma in Slovakia and Prospects for their Integration. In In: Rindzeviciute, Egle (ed): Re-approaching East-Central Europe: Old Region, New Institutions? 1. vydání. Huddinge, Sweden: Center for Baltic East European Studies, 2006. s. 127 - 150. Center for Baltic East European Studies. ISBN 91-85139-07-6.
  10. KUNEŠ, David. Proč se věnovat sebepoznání? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2006, roč. 12, č. 12, s. 24-26. ISSN 1212-9607.

  2005

  1. JÍLEK, Dalibor. Assimilirung oder Integration. In Das Projekt "Know-how-Austausch im Bereich der Ausländerintegration in Zusammenarbeit mit WIF/Magistratabteilung (MA 17), Sammelband. první. Brno: Jihomoravský úřad, 2005. s. 34-44.
  2. DANČÁK, Břetislav. As-sjása 'l-chárdžíja. In `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. Brno - Bagdad: CDK-IRI, 2005. s. 194-217. ISBN 80-7325-058-6.
  3. BACHANOVÁ, Veronika. Členství České republiky v Evropské unii - rub a líc. In MEKON 2005 - Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 12-16. ISBN 80-248-0846-3.
  4. HORKÁ, Hana. Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005. s. 128-138. ISBN 80-7041-199-6.
  5. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, JITKA REISSMANOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN a IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Integrace aktivit v oblasti podpory zdraví do výukového procesu a odborné činnosti. In "Jihlavské dny podpory zdraví - 3. Celostátní konference". 1. vyd. Jihlava: Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, 2005. s. 1 - 21.
  6. KUBA, Martin. Integration of Medical Services Using Semantic Grid Techniques. Technology and Health Care. Amsterdam (The Netherlands): IOS Press, 2005, roč. 13, č. 5, s. 410-411. ISSN 0928-7329.
  7. KUBA, Martin, Ondřej KRAJÍČEK, Petr LESNÝ a Tomáš HOLEČEK. Semantic Grid Infrastructure for Applications in Biomedicine. In DATAKON 2005 - Proceedings of the Annual Database Conference. 1. vyd. Brno, 2005. s. 335-344. ISBN 80-210-3813-6.

  2004

  1. KORVAS, Pavel a Eduard HOFMANN. Integrace TVa sportu do výuky odborných předmětů na fakultách MU. In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně, 2004. s. 45. ISBN 80-210-3541-2.
  2. NOVOTNÁ, Jiřina. Integrace v matematickém vzdělávání. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Bánské Bystrici. Bánská Bystrica: Pedagogická fakulta University Mateja Bela, 2004. 6 s. ISBN 80-89029-79-05.
  3. TYRLÍK, Mojmír. Morální jednání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 134 s. Spisy Filozofické fakulty 355. ISBN 80-210-3535-8.
  4. BAZALOVÁ, Barbora. Problematika integrace osob s postižením v současné době. Speciální pedagogika. Praha: UK, 2004, roč. 14, č. 2, s. 89 - 93. ISSN 1211-2720.
  5. BURUIANA, Alina. Scepticismul cehilor la intrarea in U.E. Tribuna Economica. Bukrest, 2004, roč. 15, č. 17, s. 70-71. ISSN 1018-0451.
  6. KVIZDA, Martin. The Exchange Rate Policy in a Transitive Country. In Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economies. 1. vyd. Sarajevo: University of Sarajevo, 2004. s. 27-41. ISBN 9958-605-58-9.
  7. ČECH, Tomáš a Lenka GULOVÁ. Význam a pozice romského asistenta ve školách a jejich odborná příprava na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Rómske etnikum - jeho špecifiká a vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 33-39. ISBN 80-8083-024-X.
  8. BAZALOVÁ, B. Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci u nás a ve světě. Brno : PdF MU,, 2004.

  2003

  1. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ a Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 s. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
  2. KOHOUTKOVÁ, Jana. Hypermedia Interfaces to Relational Data Structures (A Way to Presentation Integration). In Proc. of EUNIS'2003. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2003. s. 193-198. ISBN 90-9017079-0.
  3. RABUŠIC, Ladislav a Aleš BURJANEK. Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: Výzkumný ústav prýce a sociálních věcí, 2003. 58 s. Výzkumné zprávy.
  4. NAVRÁTIL, Pavel. Integrace (Romů) v kontextu životních situací: konceptualizace. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 120-139, 19 s. ISSN 1212-365X.
  5. FASORA, Lukáš. Otázka zásobování pitnou vodou a nakládání s odpady ve městě Brně jako příklad integračních faktorů obcí brněnské aglomerace v letech 1881-1913. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, roč. I., č. 1, s. 157-169, 18 s. ISSN 0231-7710.
  6. HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003. 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV.

  2002

  1. KOHOUTKOVÁ, Jana. Hypertext Presentation of Relational Data Structures. In Proc. of ITAT 2002. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2002. s. 33-44. ISBN 80-7097-499-0.
  2. PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie. Vliv integračních paradigmat na výstavbu institucí. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, Brno, nakl. Nauma, 2002. 126 s. Edice Scientilla. ISBN 80-86258-32-7.
  3. NAVRÁTIL, Pavel. Integrace Romů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2002, roč. 2002, č. 2, s. 34-89. ISSN 1213-624.
  4. KALOUDA, František. Integration of the CR to the EC as a factor of the companys development. In Systemy gospodarcze i ichevolucja. Katowice: Katedra Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2002. s. 445-456. ISBN 83-7246-328-X.
  5. KOHOUTKOVÁ, Jana. Meta-Level Transformations in Systems Integration. In Proc. of ADBIS 2002. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. s. 121-130. ISBN 80-227-1744-4.
  6. VITURKA, Milan. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. 59 s. Studie NHJH 4/2002.
  7. VAŠEČKA, Michal. Roma and the 2002 parliamentary elections. In In: Bukalska, Patrycja (ed): Sytuacja spolecznosci romskiej w Europie Srodkowej i na Balkanach w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. 1. vydání. Warszawa: Centre for Eastern Studies, Warszawa, 2002. s. 30-44.
  8. VAŠEČKA, Michal. Rómovia. In In: Mesežnikov, Grigorij - Kollár, Miroslav (eds): Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. s. 213 - 248, 35 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-407.
  9. ŠTĚCHOVÁ, Markéta, Kazimír VEČERKA, Karel NOVÁK, Kateřina DANIELOVÁ, Denisa HAUBERTOVÁ a Lada VEVERKOVÁ. Romská minorita a postupy integrace. Praha: IKSP, 2002. 106 s. 1. vydání. ISBN 80-7338-008-0.
  10. VASEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ, Elena KRIGLEROVÁ, Peter PULIŠ a Jana RYBOVÁ. Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
  11. KOHOUTKOVÁ, Jana. Structured Interfaces for Information Presentation. In FSTA 2002 - Abstracts of the 6th Int. Conf. on Fuzzy Sets Theory and Its Applications. Liptovský Mikuláš: Vydavateľstvo VA Liptovský Mikuláš, 2002. s. 79.
  12. SIROVÁTKA, Tomáš. The Human Development Challenge of Roma Integration: Romany people in Czech Republic. 1. vyd. Brno: FSS MU, 2002. 100 s. Výzkumná zpráva.

  2001

  1. FUCHS, Kamil. Ekonomická integrace jako problém. Ekonomika a spoločnosť. Banská Bystrica: EF UMB, 2001, roč. 2, č. 2, s. 164-173. ISSN 1335-7069.
  2. KOHOUTKOVÁ, Jana. Integrace univerzitních databází a systémů - příklad z Masarykovy univerzity v Brně. In UNINFOS 2001. Zborník príspevkov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001. s. 78-83. ISBN 80-228-1062-2.
  3. BARTÁK, Roman a Hana RUDOVÁ. Integrated Modelling for Planning, Scheduling, and Timetabling Problems. In Proceedings of the Twentieth Workshop of the UK Planning and Scheduling Special Interest Group (PLANSIG 2001). Edinburgh (UK): Old College, University of Edinburgh, 2001. s. 19-31. ISSN 1368-5708.
  4. FUCHS, Kamil. K problému hospodářské soutěže. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2001. s. 168-841. ISBN 80-210-.2533-6.
  5. JEŘÁBEK, Milan, Stanislav ŘEHÁK a Jaroslav DOKOUPIL. Perspektiva dalšího vývoje pohraničí. In Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha - Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR, 2001. s. 85-88. ISBN 80-85950-85-5.

  2000

  1. MACEK, Petr. Integrativní a integrující já. P. Macek, M. Šafářová, Editoři. In Integrativní funkce osobnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 95-104. ISBN 80-210-2465-8.
  2. SMÉKAL, Vladimír. Je naše mládež připravena přijmout Evropu? In Mladí lidé - aktivní občané v budoucí Evropě. Kroměříž: Klub Unesco, 2000. s. 4-9.

  1999

  1. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. CDU a evropská integrace. In FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 9-32. sborník. ISBN 80-210-2028-8.
  2. MEČIAR, Jozef. Geoplitická souvztažnost integračních a dezintegračních procesů v Evropě. In Ke sjednocování Evropy. (Studie, materiály, dokumenty). 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1999. s. 63-70. ISBN 80-210-2147-0.
  3. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 90 s. sborník. ISBN 80-210-2028-8.

  1998

  1. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Inovace, koordinace, integrace a chemická úloha. In Příprava učitelů chemie. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1998. s. 55-56. ISBN 80-210-1727-9.
  2. ČERNÁ, Břetislava. Integrovaná přírodovědná výuka v terénu. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 79. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.
  3. MUSILOVÁ, Emilie. Interdisciplinární relace chemického učiva s ostatními přírodovědnými předměty na základní škole. In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 65-69. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9.

  1996

  1. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Zkušenosti s integrací v Dánsku a Itálii. In Sociálně pedagogické aspekty ve speciální pedagogice. 1.vyd. Brno: Paido, 1996. s. 72-77, 5 s. ISBN 80-85931-27-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 12:00