Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
12. 10.
2006

Elportál - e-learning na Masarykově univerzitě

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Na Masarykově univerzitě byl spuštěn oficiální e-learningový portál

Elportál (http://is.muni.cz/elportal/ )

pro autentizované uživatele https://is.muni.cz/auth/elportal/, který slouží nejen učitelům a studentům MU, ale i široké veřejnosti. Elportál obsahuje několik logických celků: zkušenosti vyučujících, tipy, jak na studenty, novinky v IS MU, informace o projektu e-techniků a kontakty na ně, postupy Krok za krokem, nápovědy a možnosti Informačním systému MU (IS MU), principy e-learningu v IS MU, články, často pokládané dotazy, statistiky a výukové publikace.

Učitel na těchto stránkách může nalézt odpověď na mnoho otázek. Může se inspirovat, získat podněty pro svou práci nebo se dočíst zajímavosti o aktivitách kolegů.

Veřejnost se prostřednictvím Elportálu se doví, jak je rozvíjena oblast elektronické podpory výuky na MU, jaký má charakter, jaké jsou postupy v oblasti e-learningu, nebo konkrétní příklady výsledků a všeobecně užitečné informace v oblasti e-learningu.

Autentizovaný uživatel IS MU nalezne v autentizovanem Elportálu nápovědy, rady, tipy, informace, které dříve našel ve svém Záznamníku učitele.

Výukové publikace a ISSN

Součástí Elportálu jsou publikovaná výuková díla, která nově slouží veřejnosti - lze čerpat a využívat poznatků nebo znalostí v konkrétním oboru z těchto děl.
Přínosem pro autory není jen fakt, že jejich dílo slouží užitku celé společnosti, ale mají současně možnost odkazovat svá díla na zdroj s ISSN. K dispozici jsou publikace zaměřené na výuku vybraných předmětů na MU, publikování na zdroji s ISSN je motivačním faktorem pro učitele, ale zároveň přispívá ke snižování rizika porušování práv autora, který dává své kvalitní elektronické materiály k dispozici ve výuce nebo i všem v Internetu. Podmínky publikování výukových děl jsou dána edičními pravidly (na Elportálu).


Obr 1: Titulní strana Elportálu

Z dalších informací můžete nalézt:

Zkušenosti vyučujících
nabízejí informace o tom, jaké aktivity by se učiteli mohly hodit pro použití v jeho výuce nebo jaký typ elektronické podpory mu ušetří čas ve výuce, který může věnovat individuálnímu přístupu nebo výkladu problematických pasáží, anebo může zjišťovat, co používají ostatní kolegové a inspirovat se ukázkovým ztvárněním některých vybraných kurzů.
E-learningové aktivity jsou rozčleněny na samostatné aktivity, nikoli jako ucelený e-learningový kurz. Zde také zjistí, jaký postup obvykle jiní učitelé použili při vytváření svých aktivit, kolik jim aktivita zabrala času a jaká jsou ponaučení či doporučení do budoucnosti.

Tipy, jak na studenty
popisují konkrétní možnosti elektronické podpory výuky s využitím agend Informačního systému MU současně s informací, jaké možné režimy použití ve výuce lze aplikovat (například Odpovědníky lze použít v režimu ´oživených textů´, pro ´dril´, pro autotesty a testy, pro zkoušky u PC, pro zkoušení velkého množství studentů skenováním, atd.).

Novinky v IS MU
jsou aktuality, které upozorňují na dění v oblasti e-learningu, nebo na nové implementované funkce a vlastnosti IS MU, které jsou nejen užitečné, ale často požadované samotnými učiteli.

E-technici
je speciální projekt na MU, kdy tzv. e-technici umístěných na jednotlivých fakultách poskytují pomoc, rady, konzultace a školení jednotlivým učitelům při jejich práci s e-learningem v IS MU. Naleznou zde kontakty na e-techniky pro pomoc při přípravě kurzů.

Postupy Krok za krokem
jsou grafické, audio- a vizuální nápovědy odlišného typu, než jsou uživatelé zvyklí v IS MU, které jsou vhodné pro uživatele zaměřené na smyslové vnímání (hlas, vizualizace, kinetika), než je čtení textových nápověd.

Často pokládané dotazy (FAQ)
jsou zpracované dotazy a odpovědi, kde autoři kurzů naleznou cenné rady (jak začít, jaké musí mít autor předpoklady, jak dodržovat autorský zákon, apod.). Ale i student využije informací ke zjištění možností, které mu nabízí Informační systém MU při studiu v oblasti e-learningu: může využít svépomocných agend nezávisle na učiteli v předmětovém diskusním fóru nebo Poskytovně, nebo může vyvolat spolupráci s učitelem na využití elektronických aktivit ve výuce.

12. října 2006

Not read yet0 commentspermalink
4. 9.
2006

Masarykova univerzita zpřístupnila závěrečné práce v IS MU

Not rated yet.
Novinky

Masarykova univerzita (MU) jako první vysoká škola v České republice zpřístupnila v pátek 1. září 2006 v úplném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce.

Zveřejnění vysokoškolských závěrečných prací ukládá novela zákona o vysokých školách účinná od 1. ledna 2006. Povinnost zveřejnění prací podle zákona se týká pouze závěrečných prací odevzdaných po účinnosti novely zákona. Masarykova univerzita však zveřejnila také práce odevzdané a obhájené v dřívějších letech, jejichž autoři dali se zveřejněním souhlas. K dispozici tak bylo zpřístupněno přibližně třicet tisíc závěrečných prací v úplném rozsahu, práce lze vyhledávat tematicky (podle fakulty, studia, jména, roku absolvování, dosaženého titulu, pracoviště závěrečné práce nebo programu či oboru studia) nebo fulltextově. Masarykova univerzita také důsledně dbá, aby veřejnost mohla práce prohlížet v otevřených formátech (což zaručí, že budou čitelné všem bez závislosti na konkrétním programu i za několik let). V srpnu 2006 byla spuštěna související unikátní služba pro odhalování plagiátů - předpokládá se totiž, že brzy bude možné dohledat podobné závěrečné práce mezi dalšími pracemi zveřejněnými na Internetu.

Evidence prací v elektronické podobě v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU, http://is.muni.cz/) je běžnou praxí od roku 2002 a od roku 2004 je zakotvena ve studijním a zkušebním řádu. Informační systém na univerzitě zajišťuje kvalitní podporu studia, evidování prací je rutinní: student vloží do IS MU svou práci, ta se automaticky převede do textového a PDF formátu, školitel nebo oponent vloží posudek a studijní referent zapíše výsledek obhajoby (operace trvají nanejvýš sekundy).

„Masarykova univerzita podporuje transparentnost výsledků vzdělávací činnosti“, řekl rektor MU Petr Fiala. „Pokládáme za správné ukázat kvalitu prací, které na Masarykově univerzitě vedou k získání vysokoškolského titulu“, dodává rektor Masarykovy univerzity.

Tiskovou zprávu vydanou Masarykovou univerzitou naleznete na www.muni.cz


Obr 1:
http://is.muni.cz/ - Absolventi a závěrečné práce, vyhledávání

4. září 2006

17. 8.
2006

Unicode - podpora všech znaků v IS MU

Not rated yet.
Novinky

Na Masarykově univerzitě s rozvojem e-learningu v Informačním systému vznikla potřeba vkládat do aplikací texty v cizím jazyce (ruština, francouzština, japonština aj.), jejichž písmo zahrnuje znaky, které nejsou ve středoevropských jazycích běžné. Například může učitel chtít studentům do interaktivních osnov nebo do otázek pro odpovědníky vkládat text v příslušném jazyce, student může potřebovat odpovídat na odpovědníky v tomtéž cizím jazyce, vzájemně mohou diskutovat v předmětových diskusních fórech ve vyučovaném jazyce.

Tyto jazyky si nevystačí se znaky dostupnými ve znakových sadách středoevropských jazyků, a proto Informační systém Masarykovy univerzity nyní běží s podporou Unicode znaků (univerzální sada znaků).
Interně se používá kódování UTF-8 (Universal Transformation Format, 8 bitů).

Informační systém Masarykovy univerzity je v provozu od roku 1999, tedy z doby, kdy ještě takové univerzální způsoby ukládání znaků nebyly rozšířené. Proto systém nebyl vybaven UTF-8 od svého vzniku, jak by se u dnes do provozu uváděných systémů mohlo zdát běžné.

Unicode je založeno na unikátním 32-bitovém čísle (tzv. codepoint) pro každý znak všech světových jazyků. Unicode (včetně UTF-8) je nezávislé na provozované platformě, konkrétním programu a používaném jazyce.
Kódování UTF-8 zapisuje jednotlivé znaky (codepointy) jedním až čtyřmi bajty, přičemž znaky anglické abecedy se zapisují stejně jako v kódování US-ASCII. UTF-8 je tedy s ASCII zpětně kompatibilní.

Proces migrace na Unicode v Informačním systému MU, tedy na sadu znaků, kdy lze vkládat do aplikací jakýkoli znak, který existuje, byl velmi technicky i časově náročný. První fáze - převedení databáze do interního kódování UTF-8, proběhla již v loňském roce. V letošním roce pak byla převedena aplikační infrastruktura tak, aby interně i směrem k uživateli pracovala s kódováním UTF-8.

Úprava aplikační vrstvy si vyžádala revizi v podstatě veškerého aplikačního kódu, který tvoří IS. Jako příklad lze uvést ty části programového vybavení, které v některém místě počítají s délkou vstupního textu. Tato místa bylo třeba jednotlivě prověřit, jestli daná část programu má na mysli délku ve smyslu počtu znaků (písmen) textu, nebo délku jako počet bajtů (protože v UTF-8 může být jeden znak kódován jedním až čtyřmi bajty, mohou být tedy tyto dvě délky obecně různé).

Dále bylo třeba vytvořit infrastrukturu a nastavit parametry jednotlivých aplikací tak, aby některé aplikace umožňovaly uživateli zadávat libovolné Unicode znaky, a některé naopak množinu povolených znaků omezovaly. Jde o to, že některé údaje v systému jsou exportovány do externích systémů jako je matrika studentů nebo personalistika, které ještě nejsou na práci s Unicode připraveny. Podobně tiskový subsystém ISu je omezen na znaky dostupné v používaných písmech a zpracovatelné použitým sázecím systémem. Proto i údaje, které je třeba někam tisknout (například na diplom nebo diploma supplement), mohou obsahovat jen omezenou množinu znaků. IS MU tedy rozeznává tři kategorie znaků: Unicode (plný rozsah znaků), latinka (znaky latinské abecedy s případnými diakritickými značkami, používá se zejména pro tiskové výstupy) a ISO Latin 2 (znaková sada středoevropských jazyků, používá se pro výstupy do externích systémů).

Některé obvyklé otázky vývojáři zodpověděli v Nápovědě systému (v IS MU: Osobní administrativa -> Nápověda -> Jiné/Znaky v ISu a cizí abecedy). Dále je pro uživatele připravena aplikace, do níž uživatel vloží znak nebo více znaků, a aplikace ověří, do kterých kategorií znaky spadají (v IS MU: Osobní administrativa -> Systém -> Které znaky je povoleno zadávat v aplikacích?).

Přesto, jakkoli složité bylo konvertovat celý systém do Unicode, ukázalo se, že byla historicky správná volba jazyka Perl jako základního programovacího jazyka pro IS MU, neboť podpora Unicode a UTF-8 v Perlu má mnohem lepší architekturu než v jiných skriptovacích jazycích.

17. srpna 2006

Not read yet0 commentspermalink
17. 8.
2006

Masarykova univerzita vyvinula software proti plagiátům

Not rated yet.
Novinky – plagiáty

Tisková zpráva, Brno 16. srpna 2006

Masarykova univerzita je první vysokou školou v České republice, která disponuje ve svém studijním informačním systému elektronickou službou na odhalování plagiátů ve vysokoškolských pracích. V Evropě zatím není taková služba na univerzitách příliš rozšířena, první podobné systémy se objevují spíše na zámořských univerzitách.

Masarykova univerzita má značný zájem na tom, aby se dbalo na kvalitu studentských prací, které v rámci vysokoškolského studia vznikají. Snaží se proto potírat nejen běžné opisování prací, ale především odhalovat plagiátorství, které může znamenat i případné porušení autorských práv.

Softwarovou službu na odhalování plagiátů vytvořil Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU). Služba je určena pro všechny uživatele tohoto studijního informačního systému, tedy pro pracovníky a studenty univerzity, ale největší význam má právě pro učitele. Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů odhaluje nejen opsané práce mezi diplomovými a jinými závěrečnými pracemi studentů, ale i mezi domácími úkoly, referáty, seminárními pracemi a dalšími elektronickými dokumenty.

Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů je unikátním vlastním know-how Vývojového týmu IS MU, který působí na Fakultě informatiky MU. Implementovaná služba je vysoce účinná zejména proto, že studijní informační systém integruje v sobě nejen administrativní část studia, ale kompletní úložiště dokumentů (závěrečných prací, dokumentů, studijních materiálů) a e-learningové agendy vyznačující se širokou nabídkou souborů ve formě předmětových studijních materiálů nebo odevzdáváním studentských prací. Integraci tohoto rozsahu má Masarykova univerzita ojedinělou, díky tomu je vyhledávání souborů on-line mezi nezměrným množstvím dat účinné a rychlé.

„Masarykova univerzita považuje účinné odhalování plagiátů za nezbytnou součást svého úsilí o zajištění kvality vysokoškolských prací a chápe je jako příspěvek k etice odborné práce,“ vyjádřil se k této službě rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.


Další podrobnosti

Soubory se vyhledávají v celém IS MU. Tedy bez ohledu na předměty, semestry, fakulty a agendy (Studijní materiály, Poskytovny, Dokumentový server, Závěrečné práce, Můj web, Úschovna, Odpovědníky).
Obsah souborů v datovém úložišti IS MU (tj. objekty v úložišti jsou dostupné přes Osobní administrativa -> Správce souborů) je průběžně strojově analyzován. Zpravidla do jedné hodiny od zavedení nového dokumentu je tento připraven pro uživatelské hledání. U nalezených podobných souborů IS MU vypíše míru shody v procentech. K prověření můžete vybrat jeden soubor, více souborů, celou složku, či celý strom složek.
Pokud materiál je v podobě, z níž lze vytvořit textovou verzi (není to tedy např. obrázek), lze ho vložit například do Poskytovny, do Mého webu, do Studijních materiálů předmětu, příp. dočasně do své Úschovny. IS MU jej do mechanismu vyhledávání zahrne. Lze vložit stránky z Wikipedie do Poskytovny ("co je jednou vloženo do Poskytovny, nikdy již nebude opsáno"), nebo srovnat podobnost dvou materiálů mimo IS MU, pokud se vloží např. oba do Úschovny.

Systém nezkoumá dodržování autorského práva, je tedy na čtenáři, aby posoudil, zda je dodržováno.

Závěrem
Nejen učitelé, ale i studenti mají možnost dohledat podobné dokumenty. (Každý uživatel však vždy mezi dokumenty, které jsou mu veřejně přístupné.)

Další přínos pro uživatele ve vyhledávání podobných dokumentů spočívá v možnosti dohledat vlastní (i cizí) dokumenty například za účelem jejich odstranění, změny nebo aktualizace.

Srovnávají se texty v češtině, angličtině a slovenštině.

Aktuálně se nyní prohledává přes 200 tisíc uložených dokumentů (odevzdaných domácích úloh, esejí, závěrečných prací a dalších).

Znamená-li plagiátorství v konkrétním případě porušení autorských práv, může být neoprávněný zásah do autorského práva v rozporu s autorským zákonem a podle zákona o vysokých školách posuzován jako disciplinární přestupek. Studentovi může být za takový přestupek podle okolností případu uložena sankce od napomenutí až po podmíněné nebo nepodmíněné vyloučení ze studia.

17. srpna 2006

Not read yet0 commentspermalink