Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
25. 5.
2007

Elektronický archiv závěrečných prací MU získal prestižní cenu

Not rated yet.
Novinky
Elektronický archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity, který byl veřejnosti zpřístupněn v září 2006, získal jako jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti elektronických zdrojů prestižní cenu Inforum. Archiv je součástí celouniverzitního Informačního systému MU (IS MU) pro podporu studia, jenž je vyvíjen v Centru výpočetní techniky na Fakultě informatiky MU. V současnosti zahrnuje 10 500 bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, které jsou veřejnosti přístupné volně na Internetu ve fulltextové podobě. Unikátní vlastností je také služba na odhalování plagiátů mezi pracemi zveřejněnými v archivu.

Celou tiskovou zprávu včetně ilustračních fotografií naleznete zde.

25. května 2007

Not read yet0 commentspermalink
16. 5.
2007

Možnost evidence více vedoucích a oponenta závěrečné práce

Not rated yet.
Novinky
Aplikace závěrečných prací má mezi univerzitami největší tradici a tak i největší portfolio služeb. Celý proces evidence závěrečných prací od vypsání témat závěrečných prací je vysoce automatizovaný. Zahrnuje kontrolu studia, zda student splnil všechny studijní podmínky potřebné k tomu, aby mohl zahájit zpracování závěrečné práce. Při vložení do archivu IS MU kontroluje dostatečné naplnění archivu klíčovými slovy, požadovanou délku textu anotace a vyplnění anglického názvu práce. Díky sofistikovanému úložišti distribuovaných dat neexistuje omezení velikosti vkládané práce. IS MU automaticky převádí závěrečné práce do txt a pdf formátu, aby veřejnost mohla prohlížet práce v otevřeném formátu, a současně umožňuje sofistikované a rychlé fulltextové i tematické vyhledávání v závěrečných pracích bez ohledu na formát nebo diakritiku. Práce pro referenty je zásluhou vkládání prací samotnými studenty mnohem snadnější a kontrolovatelnější. Závěrečná práce má bezprostřední souvislost s finálním tiskem diplomu a Diploma Supplementu a automaticky je vystavena veřejnosti, stejně jako je automaticky předáván odkaz do knihovního systému MU. Kromě jiného je k dispozici tisk výkazu státní závěrečné zkoušky a evidenčního formuláře pro obhajoby, které přebírají všechny podstatné informace z archivu závěrečné práce a usnadňují práci zapisovatelky či předsedy komise na obhajobě. Podobně jako posudky, které se zobrazují studentovi v jeho aplikaci v IS MU elektronicky a eliminují zbytečné konzultace dříve určené k nahlížení do papírových verzí posudků.

Dosud stále unikátní služba pro odhalování plagiátů, resp. hledání podobných souborů, optimalizovaná pro češtinu, slovenštinu a angličtinu, přispívá ke kvalitě zpracovávaných prací. Na rozdíl od jiných systémů, které umějí porovnávat dokumenty jen poloautomatizovaně - pouze s ruční asistencí správců systému a jsou tedy zatíženy nejen malou efektivitou, ale i vysokými ekonomickými nároky, je tato služba v IS MU zcela ojediněle samoobslužná - a navíc k dispozici všem uživatelům na MU. Na Masarykově univerzitě je v systému pro kontrolu plagiátů zařazeno více než 4.000.000 souborů, mezi nimi i závěrečné práce, službu na vyhledávání podobných souborů aktivně využívá tisíce uživatelů. Celý systém přináší uživatelům rychlou a jednoduchou manipulaci, od vypsání témat učitelem přes vložení práce do elektronického archivu studentem, konverzi dokumentů, vložení posudků vedoucím i oponentem samým až po tisk diplomu a Diploma Supplementu probíhá automaticky a efektivně.

Nově nyní umožňuje IS MU automaticky evidovat více vedoucích školitelů a oponentů, kteří mohou provádět operace v archivu plynoucí z jejich role. Vedoucí práce nemusí být vždy pracovníkem téže univerzity, a tak, pokud se nepřebírá automaticky, může být zadán studijním oddělením jmenovitě do formuláře v aplikaci Závěrečné práce přístupné studijnímu oddělení, včetně externího pracoviště a dalších údajů. Současně se nabízí evidence dalšího vedoucího a oponenta závěrečné práce, anebo více osob. Tato evidence je přirozeně provázána s dalšími aplikacemi, které s archivem závěrečné práce souvisejí.

Dalšími novými vlastnostmi souvisejícími se závěrečnými pracemi jsou:

  • automatický převod závěrečných prací z rozpisu studentů, kde si vybírají studenti práce, do archivu závěrečných prací;
  • automatický e-mail o přihlášení se k tématu závěrečné práce učiteli;
  • kopírování celého balíku témat závěrečných prací mezi semestry.

16. května 2007

Not read yet0 commentspermalink
16. 5.
2007

Elportál a centrální podpora e-learningu na MU

Not rated yet.
Novinky – e-learning
Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity Elportál, který slouží významnou měrou jako zdroj inspirace pro pedagogy v oblasti e-learningu, se za poslední období velice rozvinul. Jeho rozvoj souvisí s rozvojem e-learningu na MU: za využití e-learningových agend v IS MU a fakultní podpory e-techniků, v letošním roce také za podpory servisního střediska má rozmach e-learningu na Masarykově Univerzitě velmi dobře nakročeno.
Na mnohých univerzitách často využití IT ve výuce spočívá jen na těch nejprůkopničtějších učitelích, ale na MU se daří vytvářet takové podmínky, že univerzita zaznamenává plošný rozvoj e-learningu za aktivní účasti významného počtu učitelů.

Proto se také zejména v průběhu letošního roku na Elportálu objevily nové a inspirativní výsledky projektů v oblasti e-learningu. Ty jsou zpracovány formou stručných případových studií v Ukázkách multimédií a interaktivních objektů a dále Elportál obsahuje informace ke zcela novému subprojektu Servisního střediska pro podporu e-learningu na MU.

Servisní středisko pro e-learning

je celouniverzitní pracoviště, které pomáhá všem učitelům na MU obohatit výuku multimediálními prvky s cílem zvýšit názornost výuky nebo přitažlivost pro studenty. Pracovníci tohoto servisního střediska zpracovávají pro učitele nejčastěji textový materiál (do formy Odpovědníků - testů, webových stránek, dokumentů), obrazový materiál (do formy schémat, animací, videa) a jiné vizualizace vhodné k podpoře výuky.

Ukázky multimédií a interaktivních objektů

resp. zakázky servisního střediska v praxi odkrývají seznam zajímavých projektů zpracovaných servisním střediskem.

Obr. 1: Digitalizace testových otázek obsahující audionáhravky, digitalizace videonahrávky, galerie studentských prací a úprava videa pro webovou prezentaci

Zkušenosti vyučujících

kteří používají e-learningové aktivity ve výuce, byly pro lepší orientaci kategorizovány do následujících skupin aktivit:
  • Pracovní aktivita během semestru
  • Ověřování znalostí studentů
  • Strategie hodnocení studentů během semestru
  • Průzkum, výzkum, názory
  • Orientace studentů v kurzu

Velký rozvoj zaznamenala i oblast elektronických výukových publikací
kde přibylo mnoho nových publikací, které jsou buď zajímavé obsahem, anebo jsou zpracovány názorně a obsahují multimediální prvky. Motivačním prvkem je pro učitele možnost publikovat své elektronické výukové dílo a uvádět ISSN v bibliografických citacích. Zároveň Elportál přispívá ke snižování rizika zneužití práv autora, který dává své kvalitní elektronické materiály k dispozici ve výuce nebo i všem v Internetu.

Na MU je podporován tzv. rapid e-learning. Jde o elektronickou podporu výuky, kde tvorba e-kurzů probíhá ve velmi krátkém čase nebo s informacemi velmi krátké životnosti, vhodné pro prezenční a kombinovanou výuku, pro bezprostřední předání, sdílení nebo ověřování znalostí současně s řízením kvality těchto kurzů a osvojením informačních technologií. Učitelům je doporučováno začít např. jen s jednou či dvěma aktivitami ve výuce a postupně přidávat do kurzu další. Je užitečný pro učitele, kteří by chtěli využít IT ve své výuce, ale buď s e-learningem začínají nebo nemají čas na tvorbu komplexního kurzu. Za tímto účelem jsou k dispozici na Elportálu především informace, jak začít s tvorbou e-learningové aktivity, kontakt na fakultního e-technika, pracovníka, který je k dispozici učitelům na fakultě - nabízí informace o možnostech e-learningu v IS MU, zajišťuje jim školení na míru v základních e-learningových agendách IS MU, odpovídá na dotazy, konzultuje s učitelem a poskytuje zpětnou vazbu vývojářům IS MU. Současně zde učitel nalezne kontakt na servisní středisko (s-techniky) pro zpracování multimediálního/interaktivního objektu a další užitečné informace: Tipy, jak na studenty, Novinky v IS MU, Postupy Krok za krokem, Nápovědy, FAQ a další.

16. května 2007

Not read yet0 commentspermalink
16. 5.
2007

E-learning: Vkládání matematických výrazů

Not rated yet.
Novinky – e-learning
Na Masarykově univerzitě používají učitelé přírodovědných oborů při elektronické podpoře výuky vkládání speciálních výrazů, například matematických výrazů nebo chemických vzorců. Tyto výrazy využijí kdekoli v elektronických výukových materiálech, například v agendě testových sad otázek, tzv. Odpovědníku (učitel konstruuje otázky a studenti na ně různým způsobem odpovídají.) Odpovědníky pak jsou využity ve výuce, například pro celosemestrální procvičování nebo zkoušení, ale i průzkumy a další interaktivní využití.

Na přání uživatelů byl změněn způsob vyhodnocování obsahu značek pro matematiku. Stávající systém MimeTeX byl nahrazen systémem, který pro generování obrázků s vzorci používá skutečný sázecí systém TeX. Původní řešení neumožňovalo použití plné škály výrazových prostředků pro sazbu matematiky. V novém systému mohou uživatelé používat veškeré konstrukce prostředí AMSLaTeX, tak jak jsou v matematice zvyklí například ze sazby svých článků a skript.

Použití skutečného TeXu také umožnilo zavést i další vylepšení, například renderování obrázků v různých rozlišeních. Zadání písemky pro tisk na tiskárně tak může mít matematické vzorce v rozlišení, které je vhodnější pro tiskárnu, a současně zachovat čitelnost na obrazovce při rozlišení obrazovky. Systém je připraven na použití i v jiném prostředí než je matematika - jde jen o použití vhodného stylu pro daný obor. Pro nový systém byla vytvořena i kontrolní aplikace (Osobní administrativa -> Systém -> TeX2img), ve které uživatel může experimentovat se sazbou vzorců a v případě syntaktické chyby rovnou vidět i textové chybové hlášení systému TeX.

Popis nových možností včetně příkladů a aplikace na ladění obsahu značek lze nalézt v Návodu pro sady otázek k odpovědníkům, vyučující naleznou v IS MU: Osobní administrativa -> Záznamník učitele -> Odpovědníky -> Textový formát otázek.


Obr. 1: Vkládání matematických výrazů

16. května 2007

Not read yet0 commentspermalink