Základní jednotkou fonologie je foném. Tímto termínem rozumíme zvukový prostředek sloužící k odlišení morfémů, slov a tvarů slov téhož jazyka s různým významem (lexikálním, gramatickým). Liší se od ostatních fonémů téhož jazyka nejméně jednou fonologickou distinktivní vlastností. Počet těchto jednotek, které samy význam nemají, ale jsou "stavebními kameny" jednotek vyšších, je poměrně nevelký a v dané době je v jazyce konečný, z jejich kombinací utvářených podle zákonitostí konkrétního jazyka se však utvářejí všechny výrazy daného jazyka. Schopnost diferencovat různé významy posuzujeme na materiálu jednoho jazyka a jednoho jazykového útvaru; při základním poznání se nepřihlíží k okrajovým složkám slovní zásoby.

Fonologické zkoumání vychází z konkrétního materiálu konkrétního jazyka. Srovnání údajů z více jazyků však umožňuje docházet k zobecněním. Obecná fonologie řeší obecné otázky identifikace fonémů a vztahů mezi nimi. Srovnávací (komparativní) fonologie konfrontuje fonologické systémy různých jazyků, příbuzných i nepříbuzných, a to např. z hlediska počtu fonémů, míry jejich využití, pravděpodobnosti vazeb jednotlivých prvků, nachází areálové souvislosti ve fonologické stavbě jazyků. Hledá i odpovědi na to, jak probíhají adaptace přejatých slov mezi sledovanými jazyky. Fonologický systém se zkoumá především na synchronní úrovni.

Aplikací na historický vývoj jazyka se zabývá historická fonologie, která je součástí historické mluvnice jazyka; zabývá se vývojem inventáře fonémů a jejich vztahů, hledá podněty pro vývoj zvukové stavby jazyka vyplývající z fonologických vztahů, a to opět jak v areálovém zobecnění, tak v souvislosti s diferenciací jazyků z jediného doloženého nebo předpokládaného společného základu. Ve svých poznatcích se propojuje s (tradičnější) historickou fonetikou; i když se snažíme poznat pro minulost i artikulačně-akustickou podstatu hlásek a jejich seskupení, ve skutečnosti můžeme poznat právě jen dosti vysoká zobecnění dávno zmizené reality; i tam, kde se ve starších pracích mluví o historické fonetice, jsme na úrovni spekulací a vysvětlujeme vlastně jevy fonologicky relevantní.

Pro diferenciaci významových jednotek je závažný výběr fonémů (/van/ - /ven/), přítomnost - nepřítomnost fonematické jednotky v řetězci (/kola/ - /kol/), pořadí jednotek (/sova/ - /vosa/). Důležitý je i způsob rozčlenění celého řetězce fonémů - např. /tomaːʃ+veseliː/ - /to+maːʃ+veseliː/ (Tomáš Veselý - to máš veselý ... nápad); /maː+teta/ - /maːte+ta/ (má tetamáte ta ... kuřata). V některých jazycích je již na úrovni slova důležitá také dynamická a melodická modulace (tónové jazyky jako čínština, vietnamština, kde se význam odlišuje pomocí různých tónových průběhu slabiky=slova; jazyky s fonologickým slovním přízvukem jako ruština nebo slovinština, kde se význam liší při stejném sledu fonémů pomocí pozice přízvuku).

Jazykové sdělení však není pouhou uspořádanou posloupností fonémů. Sdělení spoluvytváří modulace celého řetězce (silou, výškou, tempem atd.) - např. řetězec fonémů /ano/ může být podle modulace konstatováním, zvoláním, otázkou, začátkem další výpovědi… Tyto fonologicky významné vlastnosti vytvářejí ze slov znakové jednotky vyšší úrovně - výpovědi.

Fonologicky relevantní zvukové jevy lze rozdělit do dvou skupin :

Základem fonologických výkladů o jazyce je analýza segmentálních fonémů, jejich vztahů a fungování. Realizací těchto segmentálních fonémů je obvykle hláska : ve fonologických výkladech se v tomto smyslu užívá často termín fón (odliš od fónu jako akustické jednotky hlasitosti). Zvláštním typem segmentálního fonému je "hraniční signál" vyznačující hranice smysluplných celků ve sdělení. Jeho realizací je často pauza (někdy jen potenciální), průběh melodie řeči, slovní přízvuk, ojediněle i zvláštní hláska (např. v češtině glotální okluziva "ráz" užívající se pouze před vokály na počátku slova, resp. slovního základu – /s=oka/ – [sʔoka] (s oka) - /soka/ (soka); /modro=okaː/ [modroʔokaː] (modrooká).

Předpokladem fonologického pohledu na zvukovou realizaci jazyka je uvědomit si, že při percepci řeči některé zvuky nerozlišujeme a že ani mluvčí nepřikládá variabilitě svých vlastních realizací pozornost : pro účastníky komunikace, uživatele daného jazyka, je část existujících zvukových rozdílů v řeči irelevantní (nedůležitá, nezávažná) a sledují jen vlastnosti relevantní, které mají významově distinktivní (rozlišovací) funkci. Tyto jednotky, patřící svou podstatou již do vyšší roviny abstrakce vnímání signálu řeči (srov. v úvodní části "2. rovina abstrakce"), intuitivně vyčleňuje z konkrétního plynulého řetězce (řečového kontinua) skutečně produkované řeči (z tzv. řečového signálu) a dále je vědomě nečlení na menší útvary.

Toto pojetí je základem fonematické fonologie, jejíž základní jednotkou je právě foném chápaný jako minimální významotvorná jednotka zvukové stavby jazyka. Foném je jednotkou diskrétní (na rozdíl od kontinuálního toku řeči). Interpretační soustava diskrétních jednotek tvoří "fonologické síto", s jehož pomocí identifikujeme stavbu morfů (kořenů slov, afixů, koncovek,….), zjednodušeně se říká, že se liší slova.

Z definice fonému vyplývají jisté vlastnosti, které musejí fonémy v jazyce splňovat:

Školní mluvnice i běžné slovníky cizích slov vymezují foném jako hlásku, která je v daném jazyce významotvorná. Toto vymezení pro lingvistický pohled na jazyk nedostačuje. Fonémy nelze ztotožnit s hláskami, neboť každý z termínů patří jiné rovině analýzy zvukového materiálu jazyka. Hláska je konkrétní zvuková realita řeči, má zcela konkrétní akusticko-artikulační vlastnosti. Foném je naproti tomu jednotka jazyková, jejíž postavení je dáno především pozicí v systému.

Existenci fonému zjišťujeme myšlenkovými pochody; abstrahujeme jej z množství konkrétních realizací na základě toho, co ze zvukové roviny řeči je nebo není schopno rozlišit významové jednotky sdělení, nelze jej vyvodit z pouhých empiricky daných faktů. Foném se proto někdy chápe i jako konstrukt. Vzhledem k vysoké abstrakci, ke které při vymezení fonémů docházíme, mohou se v konkrétních případech názory na fonologickou platnost určitého zvuku lišit.

 
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
Stránky střediska na Elportále