B

barva hlasu, Barva hlasu
bilabiála, Okluzivy, Konstriktivy
breptavost, Poruchy produkce řeči

C

cardinal vowels, Monoftongy
centrum inventáře fonémů, Inventář segmentálních fonémů
centrum systému fonémů, Fonologický systém
clicks (mlaskavka), Ústrojí dýchací (respirační)
časový průběh řeči, Tempo řeči
čelistní úhel, Aktivní artikulační orgány
čípek (viz uvula)
článkování, Artikulační (organogenetická, fyziologická) fonetika
(viz též artikulace)
členění textu, Řeč mluvená a řeč psaná
řečové technologie, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie

D

delimitativní příznaky, Předěl jako specifický typ fonému
délka taktu, Takt, slovo
dentála, Konstriktivy
dentála (zubnice), Okluzivy
dentes, Pasivní artikulační orgány
diakritika, Psaná podoba jazyka. Ortografie
diferenciační příznak fonému, Fonologický systém
diftong (dvojhláska), Složitější vokalické zvuky, Diftongy a jiné složitější vokalické zvuky
diftongizace, Změny realizací v souvislé řeči
diftongoid, Složitější vokalické zvuky
digraf (spřežka), Psaná podoba jazyka. Ortografie
disimilace, Spojení konsonantů
disjunktura (viz junktura)
distinktivní rysy fonému, Subfonematická fonologie – fonologie distinktivních rysů
dolní čelist (viz mandibula)
doplňková artikulace
konsonantu, Systematika konsonantů (contoidů) z artikulačního hlediska
konsonantů, Doplňková artikulace konsonantů
vokálů, Doplňkové rysy artikulace
dorzum (hřbet jazyka), Aktivní artikulační orgány
dvojhláska (viz diftong)
dysgrafie, Poruchy produkce řeči
dyskalkulie, Poruchy produkce řeči
dyslalie, Vady řeči
dyslexie, Poruchy produkce řeči
dysortografie, Poruchy produkce řeči

E

elize, Spojení konsonantů
emfáze, Emfáze
enklitikon (příklonka), Takt, slovo
exploziva (závěrový konsonant) (viz ploziva)

H

haplologie, Změny slabičného skladu slova
hiát, Spojení dvou vokálů
hlas, Akustická a auditivní fonetika
hlasitost zvuku, Akustická a auditivní fonetika
hlasivková štěrbina (viz glottis)
hlasivky (viz chordae vocalis)
hláska, Fonetika, Hláska
protetická, Realizace po pauze
hláskosloví, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie
hlasnost (sonorita; znělost), Ústrojí hlasové (fonační)
homofon, Psaná podoba jazyka. Ortografie
homograf, Psaná podoba jazyka. Ortografie
hranice fonologické slabiky, Kombinace fonémů
hranice slabiky, Slabika
hranice taktu, Takt, slovo
hrdlo (viz farynx)
hrtan (viz larynx)
huhňavost, Dutina nosní (nazální)
hřbet jazyka (viz dorzum)

I

iniciála (onset, praetura), Kombinace fonémů
intenzita hlasu, Síla hlasu
intenzita zvuku, Akustická a auditivní fonetika, Percepce a porozumění řeči
interlud, Kombinace fonémů
intonace, Suprasegmentální fonologické jevy
větná, Prostředky modulace souvislé řeči
intonace větná, Větná intonace
intonační centrum, Větná intonace
inventář fonémů, Inventář segmentálních fonémů
inverze, Spojení konsonantů
IPA (Mezinárodní fonetická transkripce), Mezinárodní fonetická transkripce

J

jádro slabiky (viz nukleus)
jazyk (viz lingva)
jazyková komunikace, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie
jódlování, Ústrojí hlasové (fonační)
junktura (předěl, disjunktura, dierém), Předěl jako specifický typ fonému

K

kadence, Větná intonace
konkluzivní, Větná intonace
kakofonie, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie
kalilogie, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie
kaptacismus, Vady řeči
klitika, Takt, slovo
klitikon, Slovní přízvuk
koartikulace, Hláska
koda, Slabika, Kombinace fonémů
kodifikace, Řeč mluvená a řeč psaná, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie
koktavost (balbuties), Poruchy produkce řeči
komplementární (doplňková) distribuce alofonů, Segmentální foném a jeho realizace
komutační test, Inventář segmentálních fonémů
konsonant
akustika, Typy hlásek z akustického a auditivního hlediska
artikulace, Aktivní artikulační orgány
vlastní (viz obstruent)
konsonantický subsystém, Fonologický systém
konstrikce (úžina), Aktivní artikulační orgány
konstriktiva
laterální, Speciální typy konstriktiv
konstriktiva (úžinová souhláska), Konstriktivy
konstrukt (foném jako konstrukt), Foném a jeho vymezení
kontrakce (stahování), Změny slabičného skladu slova
korelace, Fonologický systém
korelační pár, Fonologický systém
korelační příznak, Fonologický systém
korelační svazek, Fonologický systém
korelační řada, Fonologický systém
kořen jazyka (viz radix)
kvantita
konsonantu, Doplňková artikulace konsonantů
vokálu, Doplňkové rysy artikulace, Monoftongy
zvuku, Akustická a auditivní fonetika

L

labia (rty), Aktivní artikulační orgány, Pasivní artikulační orgány
labiála, Konstriktivy
labiála (retnice), Okluzivy
labializace, Doplňková artikulace konsonantů
labializace (zaokrouhlování), Doplňkové rysy artikulace
labiodentála, Konstriktivy
labiodentála (hláska zubodásňová), Okluzivy
larynx (hrtan), Pasivní artikulační orgány
lenis (nenapjatý konsonant), Doplňková artikulace konsonantů
lidová etymologie, Změny realizací v souvislé řeči
likvida, Speciální typy konstriktiv, Sonory
lingva (jazyk), Aktivní artikulační orgány
lingvografie, Metody poznávání artikulace
lingvogram, Metody poznávání artikulace
litera, Psaná podoba jazyka. Ortografie
logopedie, Fonetika

M

mandibula (dolní čelist), Aktivní artikulační orgány
mel, Percepce a porozumění řeči
melodém, Suprasegmentální fonologické jevy
melodie větná, Větná intonace
melodie řeči, Výška hlasu
metateze, Spojení konsonantů
metatonie, Spojení konsonantů
mezinárodní fonetická transkripce, Mezinárodní fonetická transkripce
míra hlasnosti, Slabika
místo artikulace, Systematika konsonantů (contoidů) z artikulačního hlediska
mlaskavky (viz clicks)
mluvní negativismus, Poruchy produkce řeči
modely fonologického systému jazyka, Subfonematická fonologie – fonologie distinktivních rysů
modifikace hlásek, Vlastní konsonanty (obstruenty)
modulace souvislé řeči, Větná intonace
monoftong, Slabika
monoftongizace, Změny realizací v souvislé řeči
mora, Slabika
morfoném, Morfonologie
morfonologie, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie, Morfonologie
mozková centra řeči, Řízení řečové činnosti
měkké patro (viz velum)

N

napjatost hlásky, Doplňkové rysy artikulace, Doplňková artikulace konsonantů
nazála (nosovka), Dutina nosní (nazální), Doplňková artikulace konsonantů, Sonory
nazalizace vokálů, Doplňkové rysy artikulace
nazálnost
konsonantu, Doplňková artikulace konsonantů
vokálu, Doplňkové rysy artikulace
neutralizační pozice, Fonologický systém
neutrální vokál, Monoftongy
nosní hláska, Dutina nosní (nazální)
nosní rezonátor, Monoftongy
nosovka (viz nazála)
nukleus, Slabika
nukleus (jádro slabiky), Kombinace fonémů

O

okluze (závěr), Aktivní artikulační orgány
okluziva, Okluzivy
onset (viz iniciála)
oněmění, Poruchy produkce řeči
opozice (protiklad) fonémů, Fonologický systém
ortoepie, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie
ortofonie, Zvuková podoba jazyka. Ortoepie
ortografie (pravopis), Psaná podoba jazyka. Ortografie
otevřenost (viz apertura)

P

palatála (hláska středopatrová), Okluzivy, Konstriktivy
palatalizace
konsonantu, Doplňková artikulace konsonantů
vokálu, Doplňkové rysy artikulace
palatografie, Metody poznávání artikulace
palatogram, Metody poznávání artikulace
palatolálie, Dutina nosní (nazální)
palatum (střední, tvrdé patro), Pasivní artikulační orgány
paradigma fonologického systému, Inventář segmentálních fonémů
patofonetika, Fonetika, Poruchy produkce řeči
pedofonetika, Fonetika, Poruchy produkce řeči
pedolingvistika, Základní pojmy z fonologie
percepce řeči, Řeč mluvená a řeč psaná
periferie inventáře fonémů, Inventář segmentálních fonémů
pohyb jazyka při artikulaci vokálů, Monoftongy
polokadence, Větná intonace
polosamohláska (viz semivokál)
polovokál (viz semivokál)
polozávěr (viz semiokluze)
postalveolára, Semiokluzivy
postalveolára (zadodásňový konsonant), Konstriktivy
praetura (viz iniciála)
pravopis, Psaná podoba jazyka. Ortografie
(viz též ortografie)
prealveolára (předodásňový konsonant), Semiokluzivy, Konstriktivy
proces
porozumění řeči, Percepce a porozumění řeči
slyšení, Percepce a porozumění řeči
proklitikon (předklonka), Takt, slovo
promluva, Promluva, výpověď, výpovědní úsek
promluvový úsek (výpovědní úsek), Promluva, výpověď, výpovědní úsek
proteze, Realizace po pauze
prozodické prostředky řeči, Mezinárodní fonetická transkripce
pseudoslabika, Slabika
přechodové zvuky, Akustická a auditivní fonetika
předěl (viz junktura)
přehláska, Doplňkové rysy artikulace
přehrada (viz striktura)
přízvuk (viz akcent)
slovní, Suprasegmentální fonologické jevy
slovní (taktový) (viz akcent)
větný, Prostředky modulace souvislé řeči
(viz též frázový akcent)

R

radix (kořen jazyka), Aktivní artikulační orgány
ráz (hlasivková exploziva), Ústrojí hlasové (fonační)
redukce, Slovní přízvuk
relevantní průběh intonace, Prostředky modulace souvislé řeči
rentgenografie, Metody poznávání artikulace
rentgenogram, Metody poznávání artikulace
rentgenokinematografie, Metody poznávání artikulace
rotacismus, Vady řeči
bohemicus, Vady řeči
rty (viz labia)
rys artikulace
irelevantní, Doplňková artikulace konsonantů
relevantní, Doplňková artikulace konsonantů
řečové tempo, Tempo řeči

S

samohláska (viz vokál)
SAMPA, Prostředky modulace souvislé řeči
semiokluze (polozávěr), Aktivní artikulační orgány
semiokluziva (polozávěrový konsonant), Semiokluzivy
semivokál (polosamohláska, polovokál), Typy hlásek podle tvoření
sigmatismus, Vady řeči
síla hlasu, Ústrojí hlasové (fonační), Síla hlasu
Silbenschnitt, Slabika
slabika, Slabika
(viz též sylaba)
fonologická, Kombinace fonémů
slabičná hranice, Hranice úseků souvislé řeči
slovo
fonetické, Takt, slovo
jako funkční jednotka, Hranice úseků souvislé řeči
jako zvuková jednotka, Takt, slovo
sluchové pole, Percepce a porozumění řeči
sociofonetika, Fonetika
son, Akustická a auditivní fonetika, Percepce a porozumění řeči
sonanta, Slabika
sonantnost, Slabika
sonora, Slabika, Typy hlásek z akustického a auditivního hlediska, Sonory
sonorita (znělost), Ústrojí hlasové (fonační), Doplňkové rysy artikulace, Typy hlásek z akustického a auditivního hlediska, Vlastní konsonanty (obstruenty)
souhláska (viz konsonant)
spiranta (třená souhláska) (viz frikativa)
spodoba (viz asimilace)
společný srovnávací základ fonémů, Fonologický systém
spřežka, Psaná podoba jazyka. Ortografie
(viz též digraf)
standardizace výslovnosti, Řeč mluvená a řeč psaná
striktura (přehrada u konsonantů), Slabika
stylové varianty výslovnosti, Segmentální foném a jeho realizace
střední patro (viz palatum)
suprasegmentální fonologické jevy, Foném a jeho vymezení
svahy slabiky, Slabika
sylaba (slabika), Slabika
synireze, Spojení dvou vokálů
synkopa, Slovní přízvuk, Změny slabičného skladu slova
systemizace vokálů, Aktivní artikulační orgány
systémy transkripce, Mezinárodní fonetická transkripce
šepot, Ústrojí hlasové (fonační)
šumová souhláska (viz obstruent)
šva, Monoftongy

T

takt, Takt, slovo, Slovní přízvuk
tenuis, Doplňková artikulace konsonantů
teorie
distinktivních rysů, Subfonematická fonologie – fonologie distinktivních rysů
vzniku hlasu, Ústrojí hlasové (fonační)
tetismus, Vady řeči
tónové jazyky, Výška hlasu
transkripce
fonetická, Transkripce
transliterace, Transliterace
triftong (trojhláska), Složitější vokalické zvuky
trigraf, Psaná podoba jazyka. Ortografie
trojhláska (viz triftong)
typy striktur, Aktivní artikulační orgány
typy zvukových signálů hranic jednotek, Souvislá řeč a její členění

U

ústrojí
artikulační, Ústrojí modifikující
dýchací (respirační), Ústrojí dýchací (respirační)
hlasové (fonační), Ústrojí hlasové (fonační)
uvula (čípek), Aktivní artikulační orgány
úžina (viz konstrikce)

Z

zadní patro (viz velum)
základní artikulace
konsonantu, Systematika konsonantů (contoidů) z artikulačního hlediska
vokálu, Monoftongy
základní realizace fonému (základní alofon), Segmentální foném a jeho realizace
zaokrouhlování (viz labializace)
zapojení fonémů do systému, Fonologický systém
závěr (viz okluze)
změny hlásek, Řeč mluvená a řeč psaná
znělost (viz sonorita)
znělostně párové souhlásky, Vlastní konsonanty (obstruenty)
způsob artikulace, Systematika konsonantů (contoidů) z artikulačního hlediska
 
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
Stránky střediska na Elportále