Obsah

1 Slovo úvodem
2 Řeč mluvená a řeč psaná
2.1 Zvuková podoba jazyka. Ortoepie
2.2 Psaná podoba jazyka. Ortografie
2.3 Transkripce
2.3.1 Mezinárodní fonetická transkripce
2.4 Transliterace
3 Disciplíny studující zvuk řeči
3.1 Fonetika
3.2 Fonologie
3.3 Morfonologie
4 Souvislá řeč a její členění
4.1 Promluva, výpověď, výpovědní úsek
4.2 Takt, slovo
4.3 Slabika
4.4 Hláska
5 Artikulační (organogenetická, fyziologická) fonetika
5.1 Mluvní orgány a jejich funkce
5.1.1 Řízení řečové činnosti
5.1.2 Poruchy produkce řeči
5.2 Vlastní mluvní orgány
5.2.1 Ústrojí dýchací (respirační)
5.2.2 Ústrojí hlasové (fonační)
5.2.3 Ústrojí modifikující
5.2.4 Aktivní artikulační orgány
5.2.5 Pasivní artikulační orgány
5.3 Typy hlásek podle tvoření
5.3.1 Systematika vokalických zvuků (vokoidů) z artikulačního hlediska
5.3.2 Systematika konsonantů (contoidů) z artikulačního hlediska
5.4 Vady řeči
5.5 Metody poznávání artikulace
6 Akustická a auditivní fonetika
6.1 Typy hlásek z akustického a auditivního hlediska
6.2 Vokalické zvuky z akustického a auditivního hlediska
6.2.1 Monoftongy
6.2.2 Diftongy a jiné složitější vokalické zvuky
6.3 Konsonanty z akustického a auditivního hlediska
6.3.1 Vlastní konsonanty (obstruenty)
6.3.2 Klouzavá souhláska - glide
6.3.3 Sonory
6.4 Percepce a porozumění řeči
7 Zvuková stránka souvislé řeči
7.1 Prostředky modulace souvislé řeči
7.1.1 Síla hlasu
7.1.2 Výška hlasu
7.1.3 Barva hlasu
7.1.4 Tempo řeči
7.1.5 Pauza
7.2 Modely modulace souvislé řeči
7.2.1 Slovní přízvuk
7.2.2 Větný přízvuk
7.2.3 Důraz
7.2.4 Větná intonace
7.2.5 Emfáze
7.3 Změny realizací v souvislé řeči
7.3.1 Realizace po pauze
7.3.2 Realizace před pauzou
8 Základní pojmy z fonologie
8.1 Základy fonologického přístupu k jazyku
8.1.1 Foném a jeho vymezení
8.1.2 Segmentální foném a jeho realizace
8.1.3 Inventář segmentálních fonémů
8.1.4 Fonologický systém
8.1.5 Předěl jako specifický typ fonému
8.1.6 Kombinace fonémů
8.2 Suprasegmentální fonologické jevy
8.3 Subfonematická fonologie – fonologie distinktivních rysů
8.4 Fonologie jako součást generativního popisu jazyka
8.5 Další fonologické přístupy
9 Závěr
Rejstřík
A Kompletní tabulka symbolů IPA
B Přehled značek IPA užívaných pro nám blízké jazyky, jejich význam a obvyklejší náhrady v českých textech
B.1 Vokoidy (zvuky tónové stavby, bez striktur); běžněji se pojmenovávají vokály (samohlásky)
B.2 Contoidy, zvuky netónové; běžněji konsonanty, souhlásky
C Na pomoc opakování látky
Literatura
 
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
Stránky střediska na Elportále