Aby mohl foném plnit v jazyce významotvornou funkci, musí být ve vztahu k ostatním jednotkám systému, především k ostatním fonémům téhož typu (konsonantické - vokalické).

Vztahy fonémů ve fonologickém systému je možno odhalovat a popisovat z různých hledisek. Pokud fonologie bere v úvahu i hmotnou stránku, vychází se při určování vztahů fonémů z vlastností jejich základních realizací. Původně se fonologie opírala především o vlastnosti artikulační, rozvoj experimentálněfonetických bádání po druhé světové válce umožnil analýzu vztahů i na podkladě akustiky; jejich výsledky byly objektivizovatelné, a proto se jim začala dávat přednost. V současnosti se při popisu vztahů fonologové opírají buď o jednu, nebo o druhou soustavu pojmů (jsou vzájemně souvztažné) a jim odpovídajících termínů; artikulační pohled je častý, snad i proto, že lépe odpovídá „přirozenému“ postoji k jazyku.

Při určování vztahu fonémů postupujeme (ve shodě s N. S. Trubeckým) tak, že volíme skupiny, obvykle dvojice fonémů (libovolně v rámci vokalismu a konsonantismu), stavíme je do opozice, protikladu a sledujeme, co mají tyto fonémy společného, čím se liší, jaký je charakter diferencujícího prvku (prvků) a jak se tyto diferenční příznaky využívají u jiných dvojic fonémů. Opozici, kterou určujeme jako vztah mezi základními alofony, přitom popisujeme s využitím fonetické terminologie.

Společný srovnávací základ je soubor fonologicky relevantních vlastností, které mají srovnávané fonémy společné. Na základě tohoto společného srovnávacího základu dělíme opozice na bilaterální (dvoustranné, jednodimenzionální), v nichž je na zjištěném společném základě budována jen jedna dvojice fonémů, a multilaterální (mnohostranné, vícedimenzionální), kde se daný společný základ vyskytuje i u dalšího fonému (fonémů) jazyka. Při tomto dělení opozic bereme tedy v úvahu nejen opozici samu, ale i ostatní prvky fonologického systému.

Fonémy stojící v opozici se liší nejméně jednou fonologicky relevantní vlastností, tzv. diferenciačním příznakem. Podle charakteru příznaku dělíme opozice na privativní, graduální a ekvipolentní.

V privativní opozici je jeden člen charakterizován přítomností, druhý nepřítomností příznaku. Člen opozice, který má příznak, se nazývá příznakový, druhý je nepříznakový.

V graduální (stupňovité) opozici se členy liší různým stupněm, mírou téže vlastnosti. Graduální opozice jsou poměrně vzácné, na teoretické úrovni se o jejich existenci dokonce pochybuje, resp. se rozkládají do více opozic privativních. V těchto opozicích se mluví o krajních a středních členech.

Ekvipolentní (rovnomocný) je protiklad, v němž jsou oba členy logicky rovnoprávné. Každý z členů opozice má vlastní příznak, který se u druhého členu nevyskytuje. Ekvipolentní opozice jsou v jazycích nejčastější.

Podle počtu fonémů, které se účastní protikladu, rozlišujeme opozice binární (dvoučlenné) a opozice vícečlenné (ternální ap.), kde je ve vztahu opozice více fonémů. Privativní protiklady jsou vždy binární, ostatní mohou být i vícečlenné (v češtině graduální protiklad vokálů na základě výšky nebo přednosti – zadnosti; u konsonantů protiklad místa nebo způsobu tvoření). Moderní fonologie rozkládá i tyto protiklady na binární (a zároveň privativní), neboť to jí lépe vyhovuje pro popis systému a pro jeho zobrazení (viz dále).

Na základě využití diferenčního příznaku v systému jazyka můžeme opozice rozdělit na izolované a proporcionální (proporční). Izolovaná opozice je vlastní jen jedinému páru fonémů a příznak, který diferencuje členy izolované opozice, se jinde v systému jazyka nevyužívá. Opakem jsou vztahy proporční, u nichž se rozdíl zjištěný mezi členy opozice analogicky opakuje i u dalších dvojic.

Bereme-li v úvahu i ostatní alofony fonémů vstupujících do opozice, zjišťujeme, že zatímco některé z fonologicky relevantních vlastností se vždy uchovávají (při neutrální a explicitní výslovnosti), jiné se za podmínek daných zákonitostmi zvukové realizace jazyka uplatňovat nemusejí. Pokud se protiklad fonémů realizuje vždy, označujeme jej jako stálý; pokud se v některých pozicích nerealizuje, jde o protiklad neutralizovatelný. Pozice, v nichž se protiklad fonémů v daném jazyce neuplatňuje, se pak nazývají neutralizační pozice.

Mezi existujícími opozicemi fonémů mají v jazyce zvláštní postavení opozice bilaterální, privativní a proporční: jde zároveň o vztah fonémů, které jsou účastníky komunikace vnímány jako zvukově si nejbližší.

Dvojice fonémů, které jsou členy privativní (eventuálně logicky privativní), bilaterální (jednodimenzionální) a proporční opozice, se nazývá korelační pár. Soustava takových párů vytváří korelační řadu, v níž se fonémy jednotlivých opozic liší stejným korelačním příznakem. Korelace se pak definuje jako soubor všech korelačních párů, které se liší týmž korelačním příznakem. Fonémy, které se účastní korelace, se označují jako párové, ostatní jsou nepárové. Foném se může účastnit více než jedné korelace - vzniká korelační svazek.

Fonologický systém jazyka zahrnuje všechny fonémy, které v daném jazyce v určitém okamžiku existují, a jejich vztahy. Tvoří jej dva podsystémy – vokalický a konsonantický: v každém z nich najdeme specifický typ vztahů. Tyto systémy lze znázornit plošně tak, aby byl patrný vztah mezi jednotlivými fonémy podsystému. Zobrazení se u jednotlivých autorů mohou lišit v konečném uspořádání, vždy však pozorujeme snahu vyjít od vztahů korelačních a zobrazit systém tak, aby byly existující vztahy ukázány názorně.

Pro vokalický subsystém se často vychází ze známého schématu fonetického.


Zobrazení vypadá stejně jako zobrazení soustavy hlásek – monoftongů; v češtině se totiž nemusí počítat s pozičními alofony fonémů.

Konsonantický subsystém má mnohem více členů a i vztahy v něm jsou složitější než u vokálů. Proto se většinou systémové vztahy znázorňují graficky jen pro menší skupiny souhláskových fonémů a pro celkový přehled se užívá tabulek. Ty jsou uspořádány tak jako přehledy hlásek podle vlastností základních realizací fonémů, které jsou v daném jazyce relevantní.Poznámka

Pro češtinu jsou, jak je vidět, takové tabulky velmi podobné tabulkám zachycujícím přehled hlásek, jen v nich chybějí poziční (a zároveň obligatorní) alofony velární [ŋ], retozubné [ɱ], neznělé [ř] nebo aproximanta [ʋ]. Samozřejmě tam nenajdeme ani [ʀ], které je individuální obměnou fonému /r/, jehož základní, ortoepická realizace je alveolární, nebo [ʔ] (ráz), který je jen způsobem vyjádření předělu. V běžných mluvnicích často přehledy ´hlásek´ ve skutečnosti představují právě základní realizace fonémů.

Zapojení fonémů do systému je různé. Některé fonémy se účastní korelací a vstupují do pravidelných a v jazyce bohatě využívaných vztahů k fonémům jiným (např. do ekvipolentního vztahu podle místa tvoření). Tyto fonémy tvoří centrum systému. Jiné jsou zapojeny jen slabě, jejich vztahy jsou mnohdy izolované a foném se neúčastní v žádné korelaci. Takové fonémy jsou z hlediska systému periferní. Periferní fonémy mívají zvláštnosti i ve spojování s ostatními fonémy jazyka.

Fonologický systém jazyka zjišťujeme, jak již bylo řečeno, nejprve na základě domácí slovní zásoby. V jazycích se však užívají i výrazy přejaté, které v sobě mohou mít stopy původního jazyka. V přejatých slovech proto můžeme najít i fonémy, které v domácí slovní zásobě běžné nejsou: jde však vždy o fonémy, jež by mohly existovat vzhledem k systému jazyka (výjimkou jsou fonémy v citátových výrazech).

Fonologická stavba přejatých slov se vždy do jisté míry liší od slov domácích. Mluví se proto o fonologickém podsystému přejatých slov. Vlastní podsystémy tvoří i fonémy slov zvukomalebných nebo expresiv. Při základních analýzách jazyka od těchto podsystémů abstrahujeme.

 
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
Stránky střediska na Elportále