angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele MŠ (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu: Práce s literaturou pro děti je v prostředí mateřské školy nezastupitelná. Vzhledem k dynamicky se proměňující literární scéně, nejistým hranicím mezi literaturou pro různé věkové kategorie a rozkolísané umělecké hodnotě vycházejících literárních děl považujeme za užitečné nabídnout pedagogům ucelené informace o současné literatuře pro předškolní recipienty. Nedílnou součástí kurzu je problematika literárněvýchovná. Jádrem výukových hodin bude seznámení s tradičními i méně tradičními, především tvořivými metodami práce s literaturou s dětmi předškolního věku. Závěrečný seminář přiblíží možnosti využití technik dramatické výchovy a divadelních postupů v kontextu práce s literárním textem. Seminář má charakter tvůrčí dílny, která počítá s aktivitou každého frekventanta (workshop).

  Požadované předpoklady uchazeče: Středoškolské vzdělání s maturitou.

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu:
  - získá přehled o dění v současné literatuře pro děti a lépe pochopí dynamiku literárního procesu
  - získá impulzy pro vlastní pedagogickou práci s dětskou knihou a prohloubí si literárněkritické hodnotící kompetence nezbytné pro vhodný výběr knihy ke společné četbě s dětmi
  - seznámí se různými typy metod práce s literárním textem (klasické, aktivizační) a naučí se je aplikovat při práci s konkrétními texty literatury pro děti

  Lektorky kurzu: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.; Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.; Doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

  Délka konání kurzu: 5 konzultací po 4 hodinách (celkem 20 hodin přímé výuky) + možnost 5 hodin individuálních konzultací dle domluvy s vyučujícími

  Termín konání kurzu: jaro 2017, výuka se bude konat v pátek v prostorách PdF MU

  Obsahový plán kurzu:
  Přehled témat výuky:
  a) Současná literatura pro děti (8 hodin): nová nakladatelství vydávající knihy pro děti, obrázková kniha adresovaná předčtenářům, aktuální témata v současné literatuře pro děti předškolního věku, poezie pro předčtenáře a její rozvoj v posledním desetiletí;
  b) Didaktika literární výchovy (8 hodin): výchova předčtenáře v kontextu současného kurikula, přípravná interpretace literárního textu, nové metody didaktické interpretace literárního textu;
  c) Seminář k metodám dramatické výchovy (4 hodiny): tradiční i nové edukační techniky dramatické výchovy, dramatická situace, hra v roli a improvizace, workshop motivovaný některým z literárních textů probíraným v předchozích okruzích.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky a platby kurzu: do 10. 2. 2017

Celková cena: 3 080 Kč vč. DPH