angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Forum Bohemicum (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu: Soubor přednášek z českého jazyka a literatury pro učitele základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Kurz je akreditována na 5 let. Probíhá jednou za rok v délce 6 hodin a po absolvování každého šestihodinového cyklu získává každý účastník osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

  Požadované předpoklady uchazeče: Vysokoškolské vzdělání v oboru Český jazyk a literatura nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nutné doložit kopií vysokoškolského diplomu).

  Profil absolventa:
  Prohloubení znalostí v rámci českého jazyka a literatury a obohacení o nejnovější poznatky v rámci jednotlivých disciplin.

  Lektoři kurzu: Doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.; PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

  Délka konání kurzu: šestihodinový cyklus přednášek z českého jazyka a literatury v rámci jednoho dne (1x za rok)

  Termín konání kurzu: 20. 4. 2017

  Obsahový plán kurzu:
  1. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJ - Doc. PhDr. Jana Marie Tužková, PhD.
  Pracovní seminář se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti ve smyslu: „Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti." (výzkum OECD PISA). Pro rozvoj čtenářské gramotnosti existují různé metody. Soubor takovýchto metod nabízí také program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a účastníci kurzu budou seznámeni s možností využití některých z nich.
  2. Slohové vyučování zajímavě a kreativně - PaedDr. Květoslava Klímová, PhD.
  Přednáška spojená s praktickými ukázkami bude věnována dnes poněkud opomíjené složce mateřského jazyka, a to slohovému vyučování. Obsah bude zaměřen na aktivizační a netradiční metody ve slohovém vyučování, pozornost bude soustředěna na všechny tři fáze nácviku souvislého mluveného i psaného projevu - invenci, kompozici a stylizaci. Účastníci budou mít možnost ověřit si účinnost jednotlivých metod, způsobů a forem práce také sami na sobě.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky a platby kurzu: od 9. 1. 2017 do 9. 3. 2017

  Počet uchazečů: min. 10

  Poznámka: Kurz je akreditován.

Celková cena: 1 000 Kč vč. DPH