angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Aktivizující výukové metody (JS2017)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

  Charakteristika programu:
  Kurz nabízí:
  - ucelený teoretický přehled výukových metod,
  - porozumění jejich významu a místu v procesu výuky a dopadu na učení žáka,
  - praktickou zkušenost a upevnění dovedností aktivizující metody používat tak, aby vedly žáka ke kritickému myšlení,
  - reflektování vlastní výuky a promyšlenou přípravu a aplikaci ve výuce.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské) Kurz je určen pro absolventy bakalářského i magisterského stupně studia, kteří pracují v oblasti vzdělávání a dalšího profesního rozvoje, v oblasti výuky a zavádění inovací do vyučovacího procesu. Dále je také určen učitelům a vedoucím pracovníkům středních odborných škol.

  Lektor kurzu: PhDr. Vladimíra Neužilová

  Délka kurzu: celkem 48 hodin (únor – květen 2017) v prostorách PdF MU

  Termín konání kurzu:
  28. 2. 2017
  2. 3. 2017
  16. 3. 2017
  30. 3. 2017
  13. 4. 2017
  27. 4. 2017
  11. 5. 2017
  25. 5. 2017
  vždy od 13.30 do 17.30 hod.

  Obsahový plán kurzu:
  I. Pojetí výukové metody ve vyučování, vztah k obsahu učiva.
  II. Aktivizující výukové metody
  1. Metody diskusní a metody řešení problémů.
  2. Metody osobnostně sociální výchovy a metody dramatické výchovy.
  3. Metody kritického myšlení.
  4. Skupinová a kooperativní výuka.
  5. Projektová výuka.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Účastníci zhodnotí kurz prostřednictvím evaluačního dotazníku. Každý absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: do 18. 2. 2017

Celková cena: 3 600 Kč vč. DPH