angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT™) - akreditace MŠMT (PS2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Kurz mohou nakoupit pouze ti, kteří jsou evidováni centrem celoživotního vzdělávání jako účastníci kurzu v období podzim 2018.

Kurz představí pohled behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a sociálnímu prostředí. Budeme se zabývat behaviorálním vysvětlením příčin chování a analýzou vlivu různých faktorů prostředí na chování člověka. Kurz se věnuje jak teorii aplikované behaviorální analýzy, tak její aplikaci v praxi. Absolventi porozumí základním metodám a technikám měření chování, zpracování dat o chování, postupům při učení nových dovedností a redukci problémového chování. Součástí studia jsou též etické aspekty behaviorálně analytické intervence. Obsah studia je v souladu s požadavky Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB) na vzdělávání behaviorálních techniků.

  Prohlášení:
  Tento vzdělávací kurz byl vytvořen dle Seznamu úloh pro registrované behaviorální techniky a navržen tak, aby splňoval požadavky na 40 hodinové vzdělávání pro získání kvalifikace RBT. Kurz je nabízen nezávisle na Komoře certifikující behaviorální analytiky (BACB).

  Důležité upozornění: Úspěšní absolventi kurzu se NESTÁVAJÍ Registrovanými behaviorálními techniky (RBTTM). Absolvování tohoto kurzu je pouze jednou z podmínek pro získání kvalifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBTTM). Mezi další požadavky patří, mimo jiné, získání hodnocení odborné způsobilosti na základě supervize a evaluace certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA nebo BCaBA) a úspěšné vykonání atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pedagogická fakulta MU nezajišťuje supervize odborných praxí uchazečů o RBT ani vykonání atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pro udržení certifikace je následně nutné, aby behaviorální technik pracoval pod supervizí behaviorálního analytika, držitele certifikace BCBA nebo BCaBA a každoročně se podrobil jeho formální evaluaci. Bližší informace k získání a udržení certifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBTTM) viz. http://bacb.com/rbt/ a http://csaba.cz/certifikace/

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Absolvent VŠ s kvalifikací psychologa nebo speciálního pedagoga pracující ve školních poradenských pracovištích, školních poradenských zařízeních a střediscích výchovné péče. Toto je nutné doložit prostou kopií mgr. diplomu a potvrzením od aktuálního zaměstnavatele.

  Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA

  Délka kurzu: celkem 40 hodin

  Termín konání kurzu:
  6. 10. 2018
  20. 10. 2018
  3. 11. 2018
  24. 11. 2018
  1. 12. 2018
  vždy od 9.00 do 17.50 hod.

  Obsahový plán kurzu:
  Úvod do aplikované behaviorální analýzy (4 hodiny)
  Definice a měření cílového chování (4 hodiny)
  Postupy při behaviorálním hodnocení (3 hodiny)
  Postupy při učení dovedností I. (8 hodin)
  Redukce problémového chování (5 hodin)
  Postupy při učení dovedností II. (8 hodin)
  Role RBT při intervenci (4 hodiny)
  Etické povinnosti RBT (4 hodiny)

  Způsob ukončení: Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na seminářích v rozsahu 40 hodin, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu.

  Odkaz na web: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy-czv/podzim-2018/uvod-do-aplikovane-behavioralni-analyzy-kurz-akreditovany-msmt

Celková cena: 4 000 Kč vč. DPH