angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka a literatury (PS2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika programu:
  Kurz reaguje na aktuální potřeby učitelů českého jazyka a literatury a prakticky je seznámí s repertoárem vybraných a v praxi ověřených metod a postupů kritického myšlení (např. s metodami kmeny a kořeny, čtení s předvídáním, čtení v rolích, podvojný deník), které vedou k efektivnímu rozvoji čtenářské gramotnosti žáků v hodinách českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy nebo na nižším stupni gymnázií. Kurz bude probíhat ve třech tematicky odlišných výukových blocích zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce jazykové, slohové a literární složky předmětu český jazyk a literatura a povedou jej zkušení lektoři, kteří využívají metody kritického myšlení ve své výuce.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Ukončené VŠ magisterské studium - učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ nebo SŠ (nutné doložit prostou kopií VŠ mgr. diplomu).

  Profil absolventa:
  Absolvent si prohloubí znalosti metodologie výuky českého jazyka a literatury učitele 2. stupně ZŠ nebo nižšího stupně gymnázia.

  Garant kurzu: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Iva Janoušová, Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D.

  Délka kurzu: celkem 15 hodin - 3 výukové bloky během semestru PODZIM 2018

  Termíny konání kurzu:
  výuka proběhne v pátek v době 10.00-15.00. Termíny konání budou upřesněny po 1. 8. 2018.

  Obsahový plán kurzu:
  1. Metody a postupy výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost v jazykové části předmětu český jazyk a literatura
  2. Metody a postupy výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost ve slohové části předmětu český jazyk a literatura
  3. Metody a postupy výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost v literární části předmětu český jazyk a literatura

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 3 000,- Kč

  Termín podání přihlášky: do 14. 9. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii VŠ mgr. diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 14. 9. 2018)

  Počet uchazečů: min. 10, max. 30

  Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-21378/2017-1-954).

Celková cena: 3 000 Kč vč. DPH