angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Specifické poruchy učení – Rádce pro rodiče (PS2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika programu:
  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní pohled na specifické poruchy učení (SPU) a jejich vliv na způsoby učení, postoje ke škole a vzdělávání. Záměrem kurzu je vybavit účastníky znalostmi týkajícími se projevů SPU a strategií k podpoře optimálního vývoje žáka v domácím prostředí s cílem upevnění rodičovských kompetencí a pozitivního vztahu žáka ke škole. Představeny budou vhodné metody a postupy aplikovatelné v každodenní školní přípravě žáka, zacílené na oblasti učení a osobnostního rozvoje.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopii maturitního vysvědčení).

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu bude mít nejen základní povědomí o projevech jednotlivých SPU, ale bude schopen se, coby rodič žáka se SPU, efektivně zapojit do reedukační péče a napomáhat ke stimulaci klíčových funkcí nenásilnou formou v rodinném prostředí. S využitím adekvátních postupů při práci s žákem tak bude moci dojít k upevňování rodičovských kompetencí a komplexnímu rozvoji žáka.

  Garant kurzu: PhDr. Ivana Márová, Ph.D.

  Lektor kurzu: PhDr. Ivana Márová, Ph.D.

  Délka kurzu: dvoudenní kurz v délce 7 vyučovacích hodin za 1 den

  Termín konání kurzu: 10. a 11. 11. 2018

  Obsahový plán kurzu:
  - Specifické poruchy učení - základní charakteristika a jejich vliv na učení
  - Neverbální SPU - projevy v oblasti motoriky, sociability, emocionality
  - Prevence deficitů dílčích funkcí a jejich stimulace coby faktorů ovlivňujícího vznik SPU
  - Stimulace dílčích funkcí (zraková/sluchová percepce, prostorová a pravolevá orientace, serialita, motorika, řeč) - principy, vhodné nástroje
  - Zásady práce s dítětem (komunikace, budování zdravého sebevědomí, práce s chybou)
  - Podpora žáka se SPU při vzdělávání na 1. stupni / 2. stupni - principy podpory v domácí přípravě
  - Komunikace a kooperace se školou

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Ukončení kurzu bude založeno na prezentaci případové studie žáka se specifickými poruchami učení a postupů vhodných k jeho stimulaci.

  Cena kurzu: 2 500 Kč

  Termín podání přihlášky: do 31. 10. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii maturitního vysvědčení je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 31. 10. 2018)

  Počet uchazečů: min. 10, max. 25

  Poznámka: Kurz není akreditován.

Celková cena: 2 500 Kč vč. DPH