angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Specifické poruchy učení a jejich reedukace na 1. stupni základní školy (PS2018)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

  Charakteristika programu:
  Kurz bude zaměřen na představení základních konceptů specifických poruch učení (SPU) s důrazem na vzdělávání na 1. stupni. Účastníci kurzu budou seznámeni se základní charakteristikou jednotlivých typů SPU a jejich orientační diagnostikou. Dále bude vysvětlen základní princip prevence specifických poruch učení, deficitů dílčích funkcí coby prediktivního faktorů vzniku SPU a jejich efektivní stimulace při zahájení povinné školní docházky. Záměrem kurzu je vybavit účastníka znalostmi a kompetenci k podpoře a stimulaci žáka při osvojování základních školních dovedností, jako je například čtení, psaní a počítání společně s podporou osobnostního rozvoje.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopii maturitního vysvědčení).

  Profil absolventa:
  Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi z oblasti specifických poruchy učení, jejich charakteristiku a vlivu na vzdělávání. Absolvováním kurzu účastník získá povědomí o strategiích a pomůckách vhodných při vzdělávání žáka se specifickými poruchami učení na 1. stupni s ohledem na daný typ specifických poruch učení. Se znalostí adekvátních přístupů a podpory tak bude účastník schopen adekvátně stimulovat žáka nejen v souvislosti s nabýváním základních školních dovedností, jako je čtení, psaní a počítání, ale také jeho komplexní osobností rozvoj.

  Garant kurzu: PhDr. Ivana Márová, Ph.D.

  Lektor kurzu: PhDr. Ivana Márová, Ph.D.

  Délka kurzu: dvoudenní kurz v délce 7 vyučovacích hodin za 1 den

  Termín konání kurzu: 1. a 2. 12. 2018

  Obsahový plán kurzu:
  - Specifické poruchy učení - základní charakteristika a projevy v učení
  - Neverbální SPU - důsledky SPU v oblasti motoriky, řeči, sociability a emocionality
  - Prevence deficitů dílčích funkcí a jejich stimulace coby faktorů ovlivňujícího vznik SPU, nástroje diagnostiky
  - Osobnost žáka na 1. stupni a postupný rozvoj SPU - Diagnostika SPU - orientační speciálně pedagogická diagnostika dostupná pro učitele na 1. stupni
  - Návrhy stimulačních postupů u deficitů dílčích funkcí (zraková/sluchová percepce, prostorová a pravolevá orientace, serialita, motorika, řeč) - principy, vhodné nástroje
  - Návrhy podpůrných/reedukačních postupů v nácviku čtení, psaní, počítání (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
  - Spolupráce s rodinou
  - Podpora budování sebevědomí žáka

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Ukončení kurzu bude založeno na prezentaci případové studie žáka se specifickými poruchami učení a postupů vhodných k jeho stimulaci.

  Cena kurzu: 2 500 Kč

  Termín podání přihlášky: do 31. 10. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii maturitního vysvědčení je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 31. 10. 2018)

  Počet uchazečů: min. 10, max. 25

  Poznámka: Kurz není akreditován.

Celková cena: 2 500 Kč vč. DPH