angličtinaPřihlášení do IS MU

DysTest - Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení - 15.3.2019 Praha

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Kurz pořádá Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity. Místo a čas konání: Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6 - Dejvice. Čas konání 9:00 až 16:00.

  Vzdělávací program seznámí účastníky s jednotlivými diagnostickými nástroji testové baterie DysTest, vytvořené týmem pracovníků Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykovy univerzity, Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje, Univerzity Karlovy v Praze a Západočeské univerzity v Plzni. Tato testová baterie je podle Přílohy č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám (č. j. MSMT-2067/2015-1 ze dne 10. února 2015), specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, předpokladem pro diagnostiku studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium a její výstupy slouží jako podklad pro funkční diagnostiku a návrh vhodných intervenčních opatření v průběhu vysokoškolského studia či profesní praxe.

  Program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (číslo akreditace: MSMT-7815/2015-1-351).
  Obsahem školení je:
  • koncepce diagnostiky specifických poruch učení od roku 2015 v návaznosti na podmínky přijímacího řízení na vysoké školy a ustanovení MŠMT,
  • práce s aplikací DysTest pro tablety Apple iPad (aplikace bude dostupná i ve verzi pro PC),
  • práce s baterií a jednotlivými subtesty (administrace a vyhodnocování baterie) včetně ilustrativních kasuistik,
  • registrace administrátora pro vstup do aplikace, poučení o obecných podmínkách využívání baterie.

  Účastníci školení získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, licenci pro používání DysTestu a obdrží zdarma kompletní balíček DysTestu, který obsahuje 5 sad pracovních listů pro probanda, manuál administrátora, list s kartičkami k subtestu č. 6, kazuistiky resumé a diktátu.
  Doplňující informace:
  • součástí školení je praktická ukázka práce s aplikací DysTestu na zapůjčeném tabletu Apple iPad. Pokud chcete pracovat na školení s vlastním tabletem nebo notebookem, přineste si jej s sebou. S instalací testové aplikace do Vašeho zařízení Vám mohou naši technici pomoci před začátkem školení, neváhejte se na ně obrátit,
  • minimální počet přihlášených pro realizaci kurzu je 5 účastníků,
  • účast na školení je možné zrušit do 14 dnů přede dnem konání školení. Po tomto termínu se zaplacený poplatek nevrací, ale je možné poslat za sebe náhradníka nebo se domluvit na náhradním termínu školení.

Celková cena: 2 000 Kč vč. DPH