angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Praktická čeština pro administrativní pracovníky (JS2019)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika programu:
  Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků, kteří již delší dobu poukazují na to, že postrádají možnost zdokonalit se v současné češtině, a to především ve dvou rovinách: pravopisné a stylistické. Kurz jim poskytuje možnost zdokonalit se v současné češtině v obou těchto rovinách.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Středoškolské vzdělání s maturitou

  Profil absolventa:
  Absolvování kurzu by mělo jeho účastníkům umožnit zkvalitnění dovedností v oblasti tvorby písemností a získat lepší uplatnění na trhu práce v administrativní sféře.

  Garant kurzu: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

  Lektor kurzu: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.; Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Radim Ošmera; doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.; Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D.; Mgr. Hana Žižková

  Délka kurzu: celkem 6 konzultací po 4 hodinách (únor - květen 2019)

  Termíny konání kurzu: od 28. 2. do 23. 5. 2019 vždy ve čtvrtek od 13.00

  Místo konání: učebny PdF MU (Poříčí 7/9 a Poříčí 31, Brno) – bude upřesněno

  Obsahový plán kurzu:
  Kurz je orientovaný především:
  a) na praktické procvičení jazykových jevů všech druhů pravopisu se zaměřením na změny, ke kterým v posledních letech došlo, a s přihlédnutím ke stylu administrativnímu;
  b) na zásady správné stylizace úředních písemností (dopis, pozvánka, předpis, zprávy z různých akcí aj.) a volbu vhodných jazykových prostředků; postupy vyhledávání a odstranění stylizačních nedostatků, které mohou vést až k nedorozumění mezi adresátem a odesilatelem.
  Součástí kurzu je také návod, jak ověřit jazykovou správnost vyhledáním slov ve vybraných elektronických zdrojích (Internetová jazyková příručka UJČ AV ČR, elektronická verze Slovníku spisovného jazyka českého, Lexiko - databáze heslářů na webových stránkách UJČ AV ČR).

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 3 360,- Kč

  Termín podání přihlášky: : do 18. 2. 2019 – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

  Počet uchazečů: min. 10

  Poznámka: Kurz není akreditován.

Celková cena: 3 360 Kč vč. DPH