angličtinaPřihlášení do IS MU

KLEINES DERIVATIONELLES VALENZLEXIKON ZU EINIGEN ZENTRALEN VALENZTRÄGERN IM DEUTSCHEN UND TSCHECHISCHEN

  Podnázev
  VERSUCH EINER KATEGORIENÜBERGREIFENDEN ERFASSUNG DER VALENZREALISIERUNG.
  An Attempt to Map Valency Realization Across Categories.

  Autor/editor
  PhDr. Mojmír Muzikant, CSc.
  Roland Wagner, M.A., Ph.D.


  Anotace
  Předkládaný 'Malý kontrastivní německo-český valenční slovník' prezentuje vybraná slovníková hesla ve srovnání němčiny s češtinou, přičemž dominantní je část německá. Materiálově slovník vychází z autentických dokladů čerpaných z českých a německých elektronických korpusů. Zvláštností zpracování je, že každé slovníkové heslo prezentované základovým slovesem je podloženo valenčním rámcem, jehož aktanty jsou blíže určeny v rovině sémantických rolí, kategoriálních příznaků a morfosyntaktických rysů. Protože se jedná o derivační slovník, je brán zřetel nejen na valenční chování sloves, ale také na realizaci valence u odvozených dějových substantiv. Popsané charakteristiky valenčních vlastností základových sloves a jejich derivátů jsou doplněny názornými příklady z korpusového materiálu.

  Klíčová slova
  nositel valence, valenční rámec, aktanty, sémantické role, kategoriální rysy, zdědění valence, gramatické diateze, dějová substantiva

  Annotation
  The present “Small Contrastive German-Czech Valence Dictionary” deals with selected lexical items of German and Czech from a comparative point of view. The German part of the dictionary is dominant. The material basis of the dictionary consists of authentic examples of language use taken from two important electronic corpora of Czech and German. Each lexical item (represented by a base verb) is supplied with a valence frame providing an analyses on the level of semantic roles, selectional restrictions and morphosyntactic features. As the dictionary is derivationally organized, it presents the valence of verbal as well as of nominal valence carriers. In addition to the formal description of valence realization, each entry provides authentic illustrative examples.

  Key words
  valence carrier, valence frame, actants, semantic roles, categorial features, valence inheritance, grammatical diathesis, action nouns

Celková cena: 0 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 31. 12. 2024 vč.

Zpět na nabídku Německý jazyk