angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Základní postupy v aplikované behaviorální analýze - neakreditovaný, schválený kolegiem děkana (JS2021)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy.

Kurz je určen pro rodiče a osoby, které vykonávají přímou péči o osoby s neurovývojovými poruchami.

Požadované předpoklady uchazeče: Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou.

Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Podmínkou získání osvědčení je splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Termín podání přihlášky: do 7. 2. 2021 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

Poznámka: Kurz není akreditován.

 • Společné informace k akreditovanému i neakreditovanému kurzu Základní postupy v aplikované behaviorální analýze (JS2021)

  Charakteristika programu:
  Absolvováním kurzu získá jeho účastník kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování jako prvku prevence výskytu a prohlubování nežádoucích projevů jednání u dětí, dospívajících a dospělých osob využívajících služeb sociální péče a sociální prevence. Pomocí metod aplikované behaviorální analýzy (dále ABA) se eliminuje nežádoucí chování, dochází k prohlubování a upevňování základních návyků každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje se komunikace a sociální interakce. Používané metody jsou s využitím individuálního plánu intervence adaptovány podle potřeb každého klienta. ABA je vhodným doplněním postupů a metod používaných ve službách sociální péče (např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, ve stacionářích, centrech denních služeb apod.) a ve službách sociální prevence (zejména ve službách rané péče, a dále pak sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi/seniory/osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutických dílnách a sociální rehabilitaci).
  Kurz bude probíhat vzhledem k současné epidemické situaci online formou za pomoci videokonferenčního softwaru ZOOM. Pro účast není potřeba mít instalovaný žádný speciální software, i když použití aplikace ZOOM se doporučuje. Je však potřeba mít osobní počítač nebo notebook s možností přehrávání obrazu a zvuku a stabilní připojení k internetu.
  Pokud to aktuální epidemická situace a platná legislativa umožní, může kurz alespoň v některých termínech probíhat kontaktní formou v prostorách PdF MU. Bližší informace budou zájemcům o kurz zaslány před 1. termínem konání kurzu.

  Profil absolventa:
  Techniky ABA je možné uplatnit v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

  Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

  Délka kurzu: semestr jaro 2021 – celkem 40 vyučovacích hodin

  Termín a místo konání kurzu:
  5. 3. 2021
  12. 3. 2021
  19. 3. 2021
  21. 5. 2021
  22. 5. 2021

  vždy od 9.00 do 17.00 hod.

  Obsahový plán kurzu:
  Úvod a organizační aspekty kurzu
  Téma 1. Aplikovaná behaviorální analýza jako vědní obor
  Téma 2. Základní principy a pojmy v aplikované behaviorální analýze
  Téma 3. Úvod do měření chování
  Téma 4. Měřitelné dimenze chování
  Téma 5. Sběr, vizualizace a analýza dat
  Téma 6. Úvod do etiky a zásad profesního chování
  Téma 7. Základy diagnostiky
  Téma 8. Úvod do aplikace metod behaviorální změny
  Téma 9. Učení nových dovedností v konkrétních situacích
  Téma 10. Metoda intenzivního učení (tzv. ITT)
  Téma 11. Základy behaviorální intervence
  Téma 12. Implementace programů aplikované behaviorální analýzy
  Závěrečný test


  Cena kurzu: 4 000 Kč (platba přes Obchodní centrum MU)

Celková cena: 4 000 Kč vč. DPH