angličtinaPřihlášení do IS MU

Zkušenostně reflektivní učení pro učitele – PS14

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Ústav pedagogických věd nabízí prostřednictvím Akademického centra osobnostního rozvoje (ACOR) studium zkušenostně reflektivního učení pro studenty učitelských studijních programů a oborů.

 • Zkušenostně reflektivní učení pro učitele

  Projekt ZKUPP je projektem Evropského sociálního fondu s názvem Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004), který reaguje na aktuální potřeby učitelského vzdělávání.

  Dnešní učitelé jsou konfrontováni se stále vyššími nároky, které již systém profesní přípravy není schopen absorbovat. Klasická faktograficky orientovaná výuka tak v praxi prokazatelně stále více selhává. Odborné zdroje v této souvislosti doporučují aplikovat praxí i výzkumem prověřené nástroje využívající strategii zkušenostně reflektivního učení. Tento přístup však nemá ve vzdělávacích programech vysokých škol plnohodnotné zastoupení. Absentují odborně specializovaní pedagogové, ve stávajícím kurikulu již rovněž není prostor pro zahrnutí natolik intenzivního odborného výcviku, jaký zkušenostně reflektivní učení vyžaduje, a absentují rovněž kvalitní informační zdroje. Jak absolventi učitelských oborů, tak i stávající učitelé proto mají v praxi pouze minimální znalostně dovednostní povědomí o této problematice a aktivity zkušenostně reflektivního učení tedy realizují spíše intuitivně a laicky, než cíleně a odborně.

  Cílovou skupinou projektu jsou studenti učitelských vzdělávacích programů, resp. oborů několika fakult a kateder Masarykovy univerzity (učitelství ZŠ a SŠ zaměřených na tělesnou výchovu a sport, na základy společenských věd, český jazyk a literaturu, pedagogiku, historii, cizí jazyky apod.) směřující (nebo v případě stávajících učitelů již praktikující) v rámci svého odborného profilu do širokého spektra škol. Zvláštní zřetel přitom věnujeme stávajícím učitelům, na jejichž potřeby vzdělávací modul reaguje. Celý modul je koncipován jako kombinované studium tak, aby umožňoval i bezproblémovou účast učitelů v praxi.

  Cíle projektu:

  • Zprostředkovat studentům potřebné znalosti z teorie a metodiky zkušenostně reflektivního učení.
  • Zprostředkovat studentům ve spolupráci s partnery projektu kontakt s bezprostřední praxí a reálnými klienty, umožnit jim nácvik práce s nimi pod přímou supervizí a upevnit tak efekty vzdělávacích aktivit.
  • Umožnit studentům získání rozšiřující a "mezioborově" platné formální kvalifikace a posílit tak jejich šance na trhu práce.
  • Zapojit do projektu studenty a pracovníky různých fakult a oborů a prostřednictvím vzájemné spolupráce podpořit mezioborové vazby a zvýšit efekty vzdělávacích aktivit.
  • Vytvořit odpovídající a volně dostupné studijní podpory (tištěné i elektronické), které aktuálně v tuzemských poměrech chybí.

  Absolventi modulu budou vybaveni specifickými profesními dovednostmi expertů, kteří využívají platformu zkušenostního učení, tzn.:

  • budou umět plánovat a realizovat vzdělávací aktivity využívající bezprostřední a následně odborně reflektovanou zkušenost klientů různých věkových či sociálních skupin, budou umět volit adekvátní prostředky ze široké škály moderních metod a technik a pracovat s různorodými skupinami žáků a jejich dynamikou
  • budou umět podněcovat prostřednictvím aktivit zkušenostního učení proces učení klientů a přispívat tak nejen k jejich kognitivní, ale také emocionální a hodnotově postojové kultivaci

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH