angličtinaPřihlášení do IS MU

Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání (2016/2017)

Upozornění:

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Více informací o kurzu najdete na webových stránkách platformy KISKed.            

 • Design vzdělávacího procesu

  Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky designu vzdělávacího procesu, trendy ve světě vzdělávání a pomocí kritické práce s odbornou literaturou, praktických cvičení a projektové výuky jim pomoci osvojit si dovednost designovat vzdělávací proces zaměřený úžeji nebo šířeji na informační a digitální gramotnost, v souladu se vzdělávacími potřebami cílových skupin a podmínkami informační společnosti 21. století. Předmět je zacílen na tyto kompetence studentů: 1) znát hlavní pedagogické teorie a přístupy, 2) porozumět didaktickým metodám a postupům a chápat jejich využitelnost v oblasti informačního vzdělávání a edukace využívající technologie 3) znát stěžejní trendy ve vzdělávání a vysvětlit jejich impakt na oblasti blízké oboru ISK 4) umět reflektovat vzdělávací metody a postupy při designování vzdělávacího procesu s ohledem na rizika i potřeby cílových skupin a také vzdělávajících, 5) orientovat se v dostupných zdrojích, nástrojích a sítích s uplatněním kritického přístupu a náležité interpretace, 6) pracovat v rámci studijní skupiny i samostatně na konkrétním tématu v rámci designování vzdělávacího procesu, 7) navrhnout realizovatelný model vzdělávacího procesu v konkrétním vzdělávacím prostředí v oborovém kontextu s využitím také současných grantových možností.
  • Běžná cena: 2100 Kč
  • Rozvrh: jaro 2017
   Út 15:50–17:25 U36; a So 11. 3. 10:00–14:55 M12, So 1. 4. 10:00–14:55 M12, So 29. 4. 10:00–14:55 M12
  • Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
  Vyučující

  Osnova
  1. Zasazení předmětu do kontextu oboru ISK, terminologie vzdělávacího obsahu, vzdělávání ke gramotnostem 21. století - strategické dokumenty (Strategie 2020, Strategie digitálního vzdělávání v ČR, Strategie digitální gramotnosti v ČR),
  2. Pedagogické aspekty designování vzdělávacího procesu a obor ISK – pojmosloví, stěžejní pedagogické teorie a přístupy v oborové pedagogice (konstruktivismus) ISK, pedagogické metody, formy edukace ve face to face i e-learningu, cílové skupiny a jejich specifika (např. andragogika, inkluzivní cílové skupiny, formální i neformální vzdělávání dětí, firemní vzdělávání apod.), evaluace, trendy pedagogiky (mentoring, koučink aj.), inovativní pedagogické programy (kooperativní a zkušenostní učení, zážitková pedagogika, metody kritického myšlení, učení v online prostředí apod.)
  3. Didaktické aspekty v oboru ISK – pojmosloví, didaktické cíle a obsah, didaktické metody, současnost oboru, trendy související s didaktickým využitím ICT
  4. Psychologické aspekty ve vzdělávacím procesu v kontextu oboru ISK – interakce vzdělávající-vzdělávaný, vnější i vnitřní podmínky vzdělávání, učení a paměť, sebeřízení, motivace apod.
  5.-6. Klíčové kompetence pro 21. století – původ, funkce, provazba s cíli vzdělávání, jejich přehled, analýza a interpretace, specifikace cílové skupiny vzdělávání včetně vzdělávání dospělých.
  7.-8. Tutorské dovednosti, technologicko-didaktické znalosti lektora – plánování, realizace a evaluace výukové jednotky, posouzení efektivity výuky, zvolených didaktických postupů a pomůcek, faktory ovlivňující výuku (provázáno s předměty zaměřenými na technologie ve vzdělávání).
  9.-10. Prezentační a komunikační dovednosti lektora – verbální a neverbální komunikace, tréma, práce s tělem, s hlasem, komunikace vzdělávajícího s cílovou skupinou, specifika komunikace ve výuce face to face a v e-learningu.
  11.-13. Design vyučovací jednotky – face to face forma, blended a e-learning, praktická aplikace poznatků získaných z předchozích modulů, student prokáže kompetenci vytvořit metodickou kartu vzdělávací aktivity včetně přípravy vzdělávacího obsahu na míru cílové skupině a na modelových situacích edukace praktikuje vzdělávací proces.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • Komisionální zkouška z pedagogické způsobilosti se zaměřením na technologie ve vzdělávání

  Cílem předmětu je složení závěrečné zkoušky a obhajoba práce, které jsou nezbytnými předpoklady pro zisk osvědčení o pedagogické způsobilosti.
  • Běžná cena: 2100 Kč
  • Filozofická fakulta
  Vyučující

 • Pedagogická psychologie

  V kurzu student: získá základní přehled o problematice pedagogické psychologie v kontextu studia pedagogiky. První oblastí učebních cílů je psychologie osobnosti a vývojová psychologie, dále získá povědomí o psychologii učení. Druhou oblastí cílů kurzu je pedagogická psychologie, tedy styl učení, motivace, komunikace učitele s žákem apod. Speciálním oblastí jsou dále témata, která souvisí s psychologií a psychologickou patologií v kyberprostoru.
  • Běžná cena: 2100 Kč
  • Rozvrh: podzim 2016
   So 15. 10. 10:50–19:10 U27, So 12. 11. 10:50–19:10 U27, So 10. 12. 10:50–19:10 U27
  • Filozofická fakulta
  Vyučující
  vyučující Mgr. Svatava Matušková
  (přednášející)

  Osnova
   Prezenční setkání:
  • Předmět pedagogické psychologie, témata, metody.
  • Osobnost žáka a učitele - determinace osobnosti, struktura osobnosti (temperament, charakter, seberegulační vlastnosti, motivace, schopnosti)
  • Obecná psychologie - emoce, paměť, tvořivost. Učení - druhy učení, činitele, učební styly, efektivní metody učení.
  • Specifika jednotlivých vývojových období
  • Učitel a jeho role
  • Výuka - pedagogické zásady, hodnocení, alternativní přístupy (Waldorf, Montessori), technologie ve výuce
  • Žáci se specifickými potřebami, pedagogicko-psychologická poradna
  • Sociální psychologie - komunikace, asertivita, řešení konfliktů, skupinová dynamika, klima třídy
  • Pozitivní a negativní jevy ve škole
  • (Ne)bezpečí na internetu
  • Psychohygiena učitele, syndrom vyhoření
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • Praxe a stáže

  Cílem praxe na střední škole je získání zkušenosti s reálným provozem školy a pedagogickou praxí a schopnost převést teoretické znalosti do školního prostředí.
  • Běžná cena: 2100 Kč
  • Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
  Vyučující

  Osnova
  Doporučená struktura praxe: 10 hodin náslechů; 10 hodin přímé výuky, 10 hodin komunikace o zázemí a chodu školy, 10 hodin tvorby digitálních učebních objektů nebo jiná technická podpora školy. Se strukturou lze variabilně pohybovat po dohodě s vyučujícím kurzu. Avšak rozsah minimálně 40 hodin musí zůstat zachován.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
  Informace učitele
  Předmět je určen pro student CŽV.
 • Učící se společnost

  Předmět má přednáškově diskusní charakter. Očekává se, že polovina času bude věnována teoretickému uvedení do problematiky, druhá bude vedená jako diskusní seminář. Z tohoto důvodu se očekává nejméně 50 % účast. Student na šest témat z nabídky odevzdá krátkou přípravu založenou na četbě zdrojů, které sám považuje za vhodné a které budou rozvíjet dané téma a umožní vytvoření základního myšlenkového rámce diskuse.
  Studenti mají možnost před začátkem semestru ovlivnit obsah a tématický výběr přednášek. Kurz využívá konceptu otevřeného sylabu. Je zveřejněný v Google Dokumentech a je možné ho komentovat. Komentáře budou zohledněny v samotné koncepci předmětu. Podobně se mohou podílet na výběru doporučené literatury a vlastní četbu, kterou považují za zajímavou doporučit ostatním frekventantům kurzu.
  Na konci kurzu bude student schopen kritické reflexe fenoménu učící se společnosti v jejím sociologické, pedagogickém, technologickém i filosofickém kontextu. Bude mít základní přehled o trendech a prediktivních metodách a o nových fenoménech, které s učící se společností souvisí.
  • Běžná cena: 2100 Kč
  • Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
  Vyučující

  Osnova
  Dvojí vymezení pojmu učící se společnost, technologické změny, penetrace technologií. Analýza trendů a predikce změn (Deloitte, Garners, Google Trends,..); metodologie predikce; futures studies
  Vzdělávací politika dospělých, akreditační procesy a instituce, 70:20:10
  Otevřené vzdělávání a otevřená věda, MOOC, SOOC, občanská věda, Wikipedie, wiki přístup, wiki komunity, nelineární učení
  Konektivismus a jeho kritika, PLE, sebeřízené a sebeurčené učení, heutagogika, učební plány, co-curiculum, portfoliová výuka a jejich kritika
  Univerzity v historické perspektivě a budoucnosti, École 42, P2PU, OpenUniversity, učící se komunity, učící se společnosti, P2P learning, vzájemné učení, učení se na sociálních sítích, knihovny bez knih
  Změna vzdělávacích procesů, nové formy a metody vzdělávání, učení se v kyberprostoru, kybergogika, cyberlearning vs. e-learning
  Měnící se společnost, informační společnost, změna rolí, filosofické otázky učící se společnosti: Co je vzdělanost? K čemu se učíme? Celoživotní učení, učení dospělých, různé formy přístupy
  Učící se člověk a AI, AC, neuronové sítě, mentální modely, kreativita, řízení kreativity. Evidence based learning, daty řízené školství a jeho kritika (dehumanisace)
  edTech a korporace, komerční vzdělávání, podnikání ve vzdělávání, jak založit školu či školské zařízení
  edTech v pedagogice, edTech v andragogice
  Kritický přístup k edTechu, zneužitelnost nových technologií; psychologické posuny: pozornost, paměť, multitasking, HCI, HCD a edudesign
  ŠVP, RVP, kariérní řád učitelů, koordinátor ICT, mentor: vzdělávací politika na ZŠ a SŠ, kompetence pro 21. století, kompetenční modely učení, alternativní vzdělávací cesty a koncepty, DIY, historické pokusy a kontexty, současné podoby alternativního vzdělávání
  Technologie a technologické trendy měnící vzdělávání, edTechové diskursy, zájmové skupiny, klíčový inovátoři, pedagogika nejistoty, klíčové osobnosti trendy, myšlení a práce nahlas, cíleně budované digitální stopy
  Digitální sociologie a psychologie; generace X a Y, digitální domorodci, digitální nomádi, modelování sociálních jevů, síťová generace, cognitive dissonance, influencers, vzory, filtrování obsahu, sebeverifikační teorie,... Třetí a čtvrtá vědecká revoluce, doba datová, průmysl 4.0, vzdělávání a věda založená na datech a jejich analýze, limity analýzy, BI, data mining, modelování
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • Vzdělávací technologie

  Kurz se věnuje tématu Vzdělávacích technologií. Téma silně osciluje mezi teoreticky seriózní analýzou pedagogických teorií a jistou požadovanou řemeslnou zručností v oblasti tvorby jednotlivých digitálních vzdělávacích objektů; mezi pedagogikou a andragogikou; mezi teorií a praxí; požadavkem na obecnost a praktickou užitečností; mezi standardizovaností a svobodou.

  Tuto polaritu kurz zachovává – zatímco přednášky jsou více teoretické a věnují se obecnějším informatickým konceptům, byť vztažených ke vzdělávání, tak cvičení se věnují tvorbě jednotlivých vzdělávacích objektů, jakkoli se neuchylují k instruktivnímu pojetí. Pokud jde o pedagogické pojetí, tak celý kurz stojí na myšlence kurátorsky orientovaného konektivismu s důrazem na tvorbu osobního vzdělávacího prostředí. Co přesně pod tímto vymezením chápeme, ponecháváme to na vašem zážitku a prožitku z celého kurzu.

  V rámci kurzu se snažíme respektovat jistou svobodu – volbu vlastního osobního odborného zaměření každého jedince, o jeho zájem o danou problematiku. Kurz se tak snaží být spíše odrazovým můstkem nebo rozcestníkem proto, kým se člověk chce stát. Rádi bychom, aby vyvolával proces učení – tedy svobodného procesu učiněním se. Nikoli však podle představy autorů, ale podle vlastního svobodného rozhodnutí.

  Přednášky jsou koncipované jako vstup do širších teoretických východisek informatiky tak, aby jejich absolventi měli představu nejen o existenci jednotlivých nástrojů či technologií, ale také o tom, jakým způsobem fungují, jaké jsou jejich základní principy, možnosti a limity. Porozumění těmto informacím je nezbytnou součástí kompetenční výbavy každého, kdo chce oblast vzdělávacích technologií dále rozvíjet a systematicky prohlubovat, nikoli pouze využívat již hotové předpřipravené nástroje.

  Zatímco přednášky spíše sledují otázku, proč věci fungují, tak jak fungují, smyslem cvičení je získat určitou zkušenost nebo zručnost v praktických oblastech vzdělávacích technologií. Jsou zaměřené především na práci s různými digitálními objekty, které jsou reflektovány v kontextu edTechu. To znamená, že nejde jen o osvojení si dovednosti manipulace s nástrojem, ale také o získání jisté didaktické dovednosti. Mají tedy bytostně praktický rozměr.

  Didaktická dovednost může být zaměřená na oblast školní, andragogickou nebo i gerontopedagogickou, dle volby a zájmů studenta. V rámci každého cvičení musí odevzdat nejméně jeden úkol. V případě, že to odpovídá jeho zájmu a cílům uvedených v PLE, může v rámci jednoho cvičení odevzdat úkolů více.

  Jednotlivé výstupy ze cvičení jsou pak součástí osobního portfolia studenta také předmětem společné závěrečné reflexe, ale také je může studující dále využít pro osobní sebeprezentaci nebo mapování studijního pokroku. Alespoň k jednomu tématu v rámci cvičení (což ale nijak neurčuje jeho prioritu) jsou připravené kurátorsky koncipované učební texty, které jsou vytvořené ve službě FOLD. Zastáncům klasičtější podoby budou dostupné ve formě klasických skript.

  • Běžná cena: 2100 Kč
  • Rozvrh: podzim 2016
   Út 9:10–10:45 U12
   Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
   VIKED03/01 St 14:10–15:45 L11, D. Chytková
  • Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
  Vyučující
  vyučující Mgr. Hana Tulinská
  (cvičící)

  Osnova
   Přednášky:
  • Koncepty rozšířené reality
  • Multimédia
  • Automaty a gramatiky, Turingův stroj
  • Počítačové sítě
  • Virtualizace a distribuované výpočty, cloud
  • Ukládání dat v počítači a datové struktury
  • Sémantické technologie
  • Informační systémy
  • Programování a algorimizace
  • Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
  • Dialogové systémy a počítačové zpracování emocí
  • Asistivní technologie
  • Tablety, interaktivní tabule a leap motion


   Cvičení:
  • PLE a nástroje na jeho tvorbu
  • E-portfolia a osobní web
  • Základy HTML a práce s Wiki
  • Cvičení z formálních jazyků a automatů
  • Tvorba videa a zvuku, základy střihu
  • Bitmapová grafika, infografika a QR kódy
  • Vektorová grafika; diagramy, schémata
  • Sazba a DTP, interaktivní magazíny
  • Webináře
  • LMS Moodle
  • Převrácená třída a microlearning
  • Kolaborativní a kooperativní nástroje
  • 3D tisk, 3D modelování, 3D skenování
  • Interaktivní tabule, nástroje na testování
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
  Informace učitele

Celková cena: 12 600 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku KISKed