angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz 101 otázek pro němčináře (PS2016)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy

 • 101 otázek pro němčináře

  Charakteristika programu:
  Kurz je zaměřen na aktivizaci a prohloubení jazykových i mimojazykových znalostí učitelů a lektorů německého jazyka. Nabízí možnost zvýšení jazykové kompetence, seznámení s aktuálními trendy vývoje německého jazyka a aktuálními otázkami komunikativní gramatiky. Rámec kurzu reflektuje v současnosti preferované hodnocení a sebehodnocení ve výuce cizích jazyků. Účastníci budou mít také možnost seznámit se s aktuálními sociokulturními tématy týkajícími se německy mluvících zemí, která jsou relevantní pro výuku. Pomocí zážitkové pedagogiky budou prováděny výukové aktivity směřující ke zvýšení motivace žáků učících se němčině. Kurz je veden v němčině.

  Lektor kurzu: Mgr. Helena Hradílková

  Délka kurzu: celkem 2 setkání po 4 hodinách výuky

  Termín konání kurzu:
  3. 12. 2016 od 8.00 do 11.30
  17. 12. 2016 od 8.00 do 11.30

  Obsahový plán kurzu:
  1. Obtížné kapitoly německé gramatiky: 2 hodiny
  Vybrané kapitoly z německé gramatiky se zaměřením na komunikativní gramatiku. Pozornost bude věnována mimo jiné aktuálním gramatickým tématům, která jsou na pořadu dne v německy mluvících Zemích, jako jsou některé obtížné tvary německých sloves, slovesné vazby, užití určitého a neurčitého členu v souvislém textu a užití předložek. V druhé polovině kurzu bude věnován prostor konkrétním požadavkům účastníků kurzu.
  2. Reflexe častých chyb: 2 hodiny
  Žáci formovaní českým jazykem a výukou angličtiny jako prvního cizího jazyka mají tendenci k opakovaným chybám, a to jak v oblasti gramatiky, tak i ortografie nebo fonetiky. V panelové diskuzi budou tyto časté chyby shrnuty a zpřehledněny, následně doplněny o praktické metodické postupy na eliminaci těchto chyb.
  3. Jazykové variety němčiny: 2 hodiny
  Oblíbeným tématem posledních let je přihlédnutí k odlišnostem německé, rakouské a švýcarské němčiny. Z tohoto důvodu budou uvedeny lexikální okruhy, jichž se jazyková diverzita nejvíce týká.
  4. „Jugendsprache", „Wort des Jahres" a současné jazykové trendy: 2 hodiny
  Účastníci se seznámí s nejnovějšími jazykovými jevy a trendy současné němčiny.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:
  Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku, získané znalosti budou ohodnoceny lektory. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Termín podání přihlášky: od 20. 9. 2016 do 18. 11. 2016

Celková cena: 800 Kč vč. DPH