angličtinaPřihlášení do IS MU

Obchodní podmínky pro Obchodní centrum Masarykovy univerzity

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky, které upravují činnost Obchodního centra Masarykovy univerzity s platností od 1. 3. 2013 do 26. 3. 2014

I Definice základních pojmů

Univerzita – Univerzitou se rozumí Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, Brno, 601 77; IČO:00216224; DIČ:CZ00216224; zřízena zákonem č. 50/1919 Sb.

Zákazník – Zákazníkem se rozumí osoba, která si prostřednictvím Obchodního centra MU objednává plnění ze strany Univerzity.

Zboží – Zbožím se rozumí movitá věc, která je předmětem plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodního centra MU.

Služba – Službou se rozumí plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodního centra MU, které není Zbožím.

Obchodní centrum MU – Obchodním centrem MU se rozumí elektronická aplikace provozovaná Masarykovou univerzitou na adrese http://obchod.muni.cz/.

Výukový program – Výukovým programem se rozumí Služba Univerzity, která spočívá ve výuce, školení nebo získávání kvalifikace v rámci nebo mimo rámec Celoživotního vzdělávání.

Informační systém univerzity – Informačním systémem univerzity se rozumí informační systém, který Masarykova univerzita provozuje pro podporu studijní administrativy, e-learningu a komunikaci uvnitř školy.

Smlouva – Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Zákazníkem a Univerzitou prostřednictvím Obchodního centra MU. Tyto obchodní podmínky jsou součástí těch Smluv které na ně výslovně odkazují.

II Objednávka

 1. Pomocí Obchodního centra MU mohou zadávat objednávky registrovaní Zákazníci a osoby, které mají vytvořený profil v Informačním Systému univerzity. Registrace se provádí vyplněním elektronického registračního formuláře a vytvořením hesla, pomocí kterého se bude Zákazník přihlašovat do systému. Osoby, které mají svůj profil v Informačním systému univerzity, se neregistrují.
 2. Zákazník je povinen při registraci udávat pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu, která vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. V případě, že zákazník zjistí, že zaregistrované údaje neodpovídají skutečnosti, je povinen správné údaje neprodleně nahlásit e-mailem na adrese obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.
 3. Objednávky lze zadávat prostřednictvím aplikací Obchodního centra nebo prostřednictvím Informačního systému, přičemž jedna objednávka může obsahovat jednu nebo více položek.
 4. Zadání objednávky podle odstavce 3 se považuje za Zákazníkův návrh na uzavření smlouvy, přičemž platí, že se pro každou položku v objednávce podává návrh na uzavření zvláštní smlouvy.
 5. Univerzita vyrozumí Zákazníka o přijetí nebo nepřijetí objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) zprávou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registračním formuláři. Zákazníci, kteří mají zřízený profil v Informačním systému Univerzity, budou o přijetí návrhu vyrozuměni zprávou na e-mailovou adresu v Informačním systému univerzity (ve formátu „učo Zákazníka“@mail.muni.cz). Vyrozumění o přijetí objednávky bude obsahovat detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu na který má být platba odeslána, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má Zákazník uhradit.
 6. Není-li stanoveno jinak, vzniká okamžikem doručení vyrozumění podle předchozího odstavce mezi Zákazníkem a Univerzitou smlouva, kterou jsou obě strany vázány a kterou lze zrušit pouze v případech stanovených zákonem, smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami.
 7. Zákazník je oprávněn objednávku zrušit (stornovat) kdykoliv před provedením první platby za Zboží nebo Službu. Pokud Zákazník zruší objednávku po doručení vyrozumění podle odst. 5, považuje se toto zrušení za odstoupení od smlouvy.

III Úhrada za Zboží a dodání Zboží

 1. Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím Obchodního centra MU zvolit, zda bude cena za poskytnuté Zboží uhrazena převodem na účet nebo v hotovosti při převzetí Zboží.
 2. Smlouva o koupi Zboží může stanovit, že se k ceně Zboží připočítá poštovné, balné a dobírkovné. Není-li stanoveno jinak, při platbě převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 14 dnů ode dne odeslání vyrozumění o přijetí objednávky v souladu s detaily platby v něm uvedených.
 3. Cena se považuje za uhrazenou pouze až se splatí v plné své výši, včetně případného poštovného, balného a dobírkovného.
 4. Není-li stanoveno jinak, bude Zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude uhrazena plná kupní cena Zboží včetně poštovného, balného a dobírkovného.
 5. V hotovosti je možné uhradit Zboží při převzetí v určeném místě na Univerzitě, nebo při převzetí od doručovatele.
 6. V případě osobního odběru je Zboží rezervováno po dobu 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 7. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Zboží je možné provést pouze v českých korunách.
 8. Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny Zboží.

IV Úhrada za Služby

 1. Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím Obchodního centra MU zvolit, zda bude cena za poskytnutou Službu uhrazena převodem na účet nebo v hotovosti na pokladně příslušné fakulty nebo organizační složky (zařízení) Univerzity.
 2. Cena se považuje za uhrazenou pouze až se splatí v plné své výši.
 3. Není-li stanoveno jinak, při platbě převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 7 dnů ode dne odeslání vyrozumění o přijetí objednávky, nejpozději však 5 dnů před začátkem Výukového programu. Platba musí být provedena v souladu s detaily platby uvedených ve vyrozumění dle čl. II. odst. 5.
 4. Platba v hotovosti musí být provedena na pokladně příslušné fakulty nebo organizační složky univerzity nejpozději v den započetí Výukového programu.
 5. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Služby je možné provést pouze v české měně.
 6. Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při nezaplacení plné ceny Služeb.

V Účetní, daňové a jiné doklady

 1. Účetní a daňové doklady se vystavují pouze v elektronické formě a budou k dispozici v přehledu objednávek Zákazníka, a to ve formě umožňující jejich tisk. Účetní a daňové doklady nebudou zasílány v písemné formě.
 2. Opravný daňový doklad bude zaslán na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři a vystaven v přehledu objednávek Zákazníka. Opravný daňový doklad se považuje za doručený dnem, kdy bude zpřístupněn v přehledu objednávek Zákazníka.
 3. Bude-li Zákazník uplatňovat DPH, musí při registraci nebo při zadání objednávky uvést IČ, a v případě, že je plátcem DPH, i DIČ.
 4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji Služby prostřednictvím Obchodního centra je ke dni vystavení daňového dokladu. Daňový doklad na uskutečněné zdanitelné plnění se vystavuje ke dni přijetí první platby.
 5. Dodací list bude součástí zásilky Zboží.

VI Odstoupení od smlouvy

 1. Univerzita si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
  1. Zákazník neuhradí plnou cenu za objednané Zboží nebo Službu ve stanoveném termínu.
  2. Zboží není možné z technických důvodů dodat.
  3. Univerzita přestane objednanou Službu nabízet z technických důvodů nebo z důvodu nízkého zájmu o Službu.
 2. Univerzita bude neprodleně informovat Zákazníka o odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty.
 3. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu §52 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
  1. Do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování Služby, pokud před uplynutím této lhůty nebyla Služba nebo její část Zákazníkovi poskytnuta.
  2. Do 14 dnů ode dne převzetí Zboží a to i bez udání důvodu, s výjimkou Zboží upraveného podle přání zákazníka a Zboží, které obsahuje audio a video nahrávky nebo počítačové programy pokud zákazník porušil jeho originální obal.
  3. Do 6 měsíců, jestliže dodatečně vyjde najevo vada Zboží, která činí věc neupotřebitelnou a která existovala v době dodání Zboží a Zákazník na ni nebyl upozorněn.
 4. V případě odstoupení od smlouvy na Zboží z důvodů uvedených v tomto článku, je Zákazník povinen zaslat dodané Zboží spolu s dodacím listem na adresu Univerzity anebo doručit Zboží osobně na vlastní náklady. Spolu s dodáním Zboží je zákazník povinen informovat Univerzitu na základě kterých skutečností od smlouvy odstupuje a uvést číslo účtu na které mu Univerzita zašle vrácenou částku zaplacenou za Zboží. Univerzita si vyhrazuje právo snížit vrácenou částku o účelně vynaložené náklady, zejména o případné poštovné, balné a dobírkovné.
 5. V případě odstoupení od smlouvy, ve které je předmětem plnění Služba, je Zákazník povinen informovat Univerzitu o odstoupení na elektronické adrese obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz. Spolu s odstoupením je zákazník povinen informovat Univerzitu na základě kterých skutečností od smlouvy odstupuje a uvést číslo účtu, na které mu Univerzita zašle vrácenou částku.
 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Univerzita zákazníkovi platbu do 30 dnů na Zákazníkem uvedený účet. V případě, že zákazník účet neuvede, vrátí mu Univerzita dlužnou částku poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce nebo v registraci.

VII Vypovězení smlouvy

 1. Smlouvu lze vypovědět pouze za podmínek v ní stanovených.

VIII Vady Zboží

 1. Nároky z vad Zboží se budou vyřizovat v souladu s reklamačním řádem, který bude zpřístupněn v Obchodním centru MU.

IX Komunikace

 1. Komunikace mezi Zákazníkem a Univerzitou probíhá elektronicky, v případech, kde to bude účelné i písemně, telefonicky, či osobně.
 2. Zákazník komunikuje s Univerzitou prostřednictvím aplikací Obchodního centra MU nebo zasíláním e-mailů na elektronickou adresu obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.
 3. Komunikace ze strany Univerzity bude směřována na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při registraci nebo na Zákazníkovu adresu v Informačním systému Univerzity. Zákazník je povinen tuto e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat.
 4. Jakákoliv zpráva se považuje za doručenou Zákazníkovi po uplynutí třídenní lhůty ode dne odeslání zprávy na adresu uvedenou v odst. 3., neprokáže-li se, že si Zákazník zprávu přečetl před uplynutím této lhůty.

X Ochrana osobních údajů

 1. S osobními údaji Zákazníků se bude zacházet v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Osobní údaje registrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému MU, a to po dobu registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Univerzity a splnění zákonem uložených povinností Univerzity. Osobní údaje neregistrovaných zákazníků budou uchovány v Informačním systému MU, a to po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Univerzity a splnění zákonem uložených povinností Univerzity. K osobním údajům Zákazníka budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci univerzity a osobní údaje nebudou předávány ke zpracování třetím osobám s výjimkou údajů potřebných k zaslání zboží a informování Zákazníka o průběhu jeho zaslání, s jejichž předáním Zákazník souhlasí při zadání objednávky.
 3. Zákazník vyplněním registračního formuláře nebo zadáním objednávky dává svolení ke zpracování svých osobních údajů v něm uvedených, a to způsobem uvedeným v odst. 2 za účelem poskytnutí objednaných služeb. Zákazník může vzít svůj souhlas zpět zrušením registrace.
 4. Pokud Zákazník prostřednictvím aplikací Obchodního centra MU vyznačí, že si přeje dostávat informace o nabídkách Zboží a služeb Univerzity, dává tím souhlas ke zpracování svých osobních údajů způsobem uvedeným v odst. 2 za účelem nabízení dalšího Zboží nebo služeb. Tento souhlas lze vzít zpět, a to prostřednictvím aplikace Obchodního centra MU nebo písemným oznámením na elektronickou adresu obchod(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

XI Závěrečná ujednání

 1. Uzavřením smlouvy s Univerzitou prostřednictvím Obchodního centra MU Zákazník nezískává automaticky status studenta.
 2. Univerzita bude archivovat všechny uzavřené smlouvy v elektronické nebo tištěné formě.
 3. V případě rozporu mezi Smlouvou a Obchodními podmínkami platí ujednání obsažené ve Smlouvě.
 4. Smlouva uzavřená prostřednictvím Obchodního centra MU a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR.
Zobrazit starší Obchodní podmínky platné do 28. 2. 2013.